Nieuwsbrief 2012 - 02

 1. Internationale zaken
 2. Europese overeenkomst arbeidstijd ondertekend
 3. Pensioenopbouw verlaagd
 4. Terugkoppeling Bedrijfstakcommissie STC
 5. Nog geen duidelijkheid over Duitse btw-tarief voor passagiersschepen
 6. Havenverordening Huizen: passagiersvaart ernstig aan banden gelegd
 7. Prijsvraag IDVV "Varen in de keten"
 8. Inzet van NVB voor belang binnenhavens in TEN-T
 9. Walstroom
 10. Dossier Walstroom aangemaakt op website CBRB
 11. Gewijzigde ontheffingscriteria Prinses Margrietkanaal en Houkesleat
 12. Aanpassing van de Rijnkilometrering in Zwitserland
 13. Doorbraak in veiligheidseisen gevaarlijke lading in containers
 14. Vernieuwde lijst SAB-inzamelnetwerk Nederland
 15. Beknopt verslag Werkgroep Varende Ondernemers van het CBRB en BBU
 16. Heffing Kamer van Koophandel verdwijnt in 2013
 17. Europese erkenning nieuwe classificatiebureaus
 18. Link Jong CBRB
 19. Publicatie diverse wijzigingen Staatscourant
 20. Normen in regelgeving
 21. Ondersteuning voor AIS-transponder alleen nog in 2012
 22. Nieuwe leden
 23. CBRB Agenda

Internationale zaken

Het CBRB in Europa

Hoe behartigen we als CBRB de belangen van onze leden in Europa en wat houdt dat eigenlijk in? Gebleken is dat het voor veel leden niet eenvoudig is om op de hoogte te blijven van alles wat er in Europa gebeurt op hun gebied. De inspanningen van het CBRB op internationaal niveau zijn ook niet bij iedereen echt bekend. Daar gaat dit stukje over. De belangenbehartiging van het bedrijfsleven, in ons geval de binnenvaart, wordt meer en meer op Europees niveau vorm gegeven. De reden is eenvoudig. Europa rukt op en bedrijven zullen mee moeten.

Het CBRB is als organisatie lid van de EBU. De EBU is een organisatie waarin onze zusterbedrijven uit de Europese landen ook zijn aangesloten. Door de grote Nederlandse binnenvaartvloot is het CBRB een van de belangrijkste leden. De EBU is 10 jaar geleden opgericht als opvolging op de toen bestaande internationale samenwerking. De opbouw van de EBU als organisatie is eenvoudig gehouden. Het is een Belgische rechtspersoon omdat veel van de activiteiten in Brussel plaatsvinden. De besluitvorming wordt tot nu toe altijd in samenspraak en met respect voor de verschillende meningen en belangen vormgegeven. Er is een secretaris-generaal (mw. mr. T.K. Hacksteiner) die ongeveer twee dagen in de week de EBU belangen behartigt. Daarnaast zijn er verschillende commissies die het inhoudelijke werk doen. Bij een aantal van die commissies hebben andere organisaties gevraagd of zij lid konden worden. Zo zijn bij de nautisch technische commissie sinds een aantal jaren het Kantoor en Schuttevaer betrokken. Al deze commissies hebben een voorzitter en een secretaris. CBRB-secretarissen en directeur zijn ook secretaris van een EBU commissie. Op deze manier wordt het nationale en internationale werk met elkaar verbonden en gestroomlijnd. De financiering van de organisatie wordt betaald vanuit de lid organisaties naar verhouding van hun belang en grootte.

Er is een bestuur dat bestaat uit bestuursleden uit alle landen. Zij bepalen waar de EBU zich mee bezig houdt en welke koers de organisatie moet varen. Dat is niet altijd even makkelijk. Het is te begrijpen dat iedere organisatie een ander soort leden heeft en dat daaruit ook een ander soort belangen voortvloeit. Af en toe zijn er dan ook hevige discussies. Dit valt te begrijpen omdat de meningen en belangen nu eenmaal niet dezelfde zijn. Dit soort discussies zijn we wel gewend. Tot nu toe zijn we er altijd uitgekomen, en dat is een felicitatie waard. Immers, als er zoveel verschillende belangen zijn en dat een organisatie dan toch is staat is om eensgezind te opereren betekent het dat er goed naar elkaar wordt geluisterd en dat iedereen bereid is het algemene belang boven het 'eigen' belang te stellen.

Onlangs is in Straatsburg het 10-jarig jubileum gevierd. Daarbij zijn een aantal voor de binnenvaart belangrijke onderwerpen, zoals de "governance" van de binnenvaart, het TEN-T dossier en de doorloop van Naiades weer aan de orde gekomen. In de volgende nieuwsbrieven zal steeds een onderwerp waar de EBU zich mee bezighoudt behandeld worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer mr. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

Europese overeenkomst arbeidstijd ondertekend

Op 15 februari hebben EBU, ESO en ETF in Brussel een overeenkomst over de organisatie van de arbeidstijd in de binnenvaart ondertekend. Daarmee hebben de sociale partners op Europees niveau overeenstemming bereikt over een binnenvaartspecifieke regeling die in de plaats komt van de algemene arbeidstijdrichtlijn van de EU.

De overeenkomst heeft betrekking op de arbeids- en rusttijden van alle werknemers in de binnenvaart, zowel het nautische personeel als het overige 'boordpersoneel'. Voor de seizoenarbeid in de passagiersvaart zijn bijzondere bepalingen opgenomen. Over de inhoud is, gefaciliteerd door de Europese Commissie, meerdere jaren onderhandeld. Partijen zullen nu een verzoek indienen om de overeengekomen bepalingen bindend vast te stellen voor de gehele Europese binnenvaart.

Evenals de algemene arbeidstijdrichtlijn bepaalt de overeenkomst dat werknemers in de binnenvaart gemiddeld niet meer dan 48 uur per week mogen werken; het gemiddelde mag over een referentieperiode van 12 maanden worden berekend. Nachtelijke werktijd mag per week niet meer zijn dan 42 uur. Dagelijks geldt een minimale rusttijd van 10 uur, waarvan 6 uur ononderbroken.

ondertekenen_ebu_agreement

In tegenstelling tot de algemene arbeidstijdrichtlijn houdt de overeenkomst rekening met de in de binnenvaart gebruikelijke werkroosters. Met name zijn standaarden vastgelegd voor de inroostering van opeenvolgende werkdagen en rustdagen. Mede daarom worden de gemaakte afspraken algemeen gezien als van fundamenteel belang voor het aantrekken en behouden van gekwalificeerd binnenvaartpersoneel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer mr. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

Pensioenopbouw verlaagd

De afgelopen tijd is er, ook in de binnenvaart, veel te doen geweest over de pensioenen. Het Bedrijfspensioenfonds (Bpf) voor de Rijn- en Binnenvaart heeft, als gevolg van de te lage dekkingsgraad, een korting van 1,5% op de pensioenen en de opgebouwde pensioenaanspraken aangekondigd. Als de financiële positie van het fonds de komende tijd niet verbetert zal deze korting met ingang van 1 april 2013 worden toegepast.

Daarnaast hebben CAO-partijen in de binnenvaart (CBRB, BBU, Nautilus International en CNV Vakmensen) besloten de opbouw van rechten voor de actieve deelnemers in 2012 en 2013 te verlagen van 1,842% naar 1,43%. Deze verlaging was volgens het Bpf noodzakelijk om de pensioenregeling kostendekkend te kunnen uitvoeren binnen het bestaande premiebudget. Eind 2012 zal de noodzaak van de opbouwverlaging opnieuw worden beoordeeld.

Hoewel de tijdelijke opbouwverlaging uiteraard een bittere pil is zijn de werkgeversorganisaties tevreden met deze uitkomst. Niet alleen zien zij de huidige pensioenpremie als marktconform, maar ook menen zij dat de bedrijfseconomische omstandigheden een verhoging van het premiebudget niet toelaten.

CAO-partijen willen de komende twee jaar benutten om overleg te voeren over de toekomstbestendigheid van de pensioenregeling op basis van de binnenkort verwachte uitwerking van het nieuwe landelijke pensioenakkoord.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer mr. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

Terugkoppeling Bedrijfstakcommissie STC

Robert Tieman heeft vorig jaar Michiel Koning als voorzitter van de Bedrijfstakcommissie Rijn- en binnenvaart opgevolgd en in deze hoedanigheid is hij tevens lid van de Raad van Advies Stichting STC-Group.

Dit is een voorbeeld van goede samenwerking tussen de bedrijfstak en het opleidingsinstituut STC.
Deelnemers van deze Bedrijfstakcommissie Rijn- en Binnenvaart zijn o.a. de STC-Group, het CBOB, de BBU, Nautilus International, CNV Bedrijvenbond, de Onderwijscoördinator Binnenvaart en CBRB leden Ad Schroot (Danser Containerline) en René Overveld (Interstream Barging Netherlands). Het CBRB vindt het van belang dat er een goede vertegenwoordiging van bedrijven binnen deze Bedrijfstakcommissie is. Via de nieuwsbrief geven we beknopt een aantal onderwerpen weer die besproken worden.

De STC-Group biedt opleidingen en trainingen voor alle sectoren binnen de scheepvaart, transport en het haven industrieel complex variërend van VMBO- tot en met masterniveau. De verschillende binnenvaartgerelateerde opleidingen komen binnen deze commissie aan de orde.

In oktober 2011 heeft een seminar met het thema "De toekomst van de binnenvaart" onder leiding van dagvoorzitter Robert Tieman plaatsgevonden. Dit was een succesvolle dag.

De aanmeldingen voor cursusjaar 2011-2012 voor de opleiding Kapitein/Manager Binnenvaart liep qua inschrijven iets achter ten opzichte van 2010.

De STC-Group heeft op 19 januari 2012 de officiële erkenning om de HBO-opleiding Scheepsbouwkunde uit te voeren, toegekend gekregen. Een parttime variant is in de maak. In Korea draait hetzelfde masterprogramma als in Nederland met dezelfde docenten en hetzelfde lesprogramma.

Herhalingscursus gevaarlijke stoffen
Verder werd er gesproken over de herhalingsverplichting van de cursus gevaarlijke stoffen. Per 2013 zal bij ADN herhaling 16 van de 20 meerkeuzevragen goed beantwoord moeten worden om het certificaat te verlengen. Het certificaat is voor vijf jaar geldig. In de toekomst zal de toets onder toezicht van de scholen worden afgenomen.
Voor certificaathouders is 2012 de laatste mogelijkheid om zonder toets het ADN te verlengen.

Naar boven

Nog geen duidelijkheid over Duitse btw-tarief voor passagiersschepen

Tot 31 december 2011 gold in Duitsland voor passagiersschepen het verlaagde btw-tarief van 7%. Het ging hier om een overgangsregeling die al sinds 1984 bestond en die de afgelopen jaren meerdere malen verlengd is. De reden voor deze verlenging was altijd het feit, dat de passagiersvaart in andere landen te maken had met een laag btw-tarief, waardoor concurrentienadeel zou optreden indien in Duitsland het hoge btw-tarief van 19% geheven zou worden.

Onze Duitse zusterorganisatie BDB heeft het afgelopen jaar een intensieve lobby gevoerd om de btw-regeling alsnog verlengd te krijgen. De stand van zaken is op dit moment als volgt:

De Bundesrat (de vertegenwoordiging van de zestien deelstaatregeringen in Duitsland) heeft het voorstel van de deelstaat Rheinland-Pfalz, om de regeling te verlengen van 1-1-2012 tot en met 31-12-2013, overgenomen.

De Bundesregierung (het Duitse kabinet) heeft dit voorstel echter afgewezen en vindt, dat voor de passagiersvaart voortaan het normale btw-tarief van 19% moet gelden. De Bundesregierung wil het systeem van verlaagde btw-tarieven drastisch herzien; het verlengen van de regeling voor de passagiersvaart past hier niet in.

Op 9 februari heeft de Duitse Bundestag (het Duitse parlement) zich met dit onderwerp beziggehouden. In het debat heeft alleen de SPB zich vóór het voorstel uitgesproken; de partijen FDP, Grüne en Linke hebben zich er tegen uitgesproken. De CDU/CSU is nog aan het overwegen maar neigt naar afwijzing van het voorstel.

Eind februari zal de definitieve besluitvorming plaatsvinden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw ing. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

Havenverordening Huizen: passagiersvaart ernstig aan banden gelegd

In januari 2012 publiceerde de gemeente Huizen een conceptbeleidsregel voor de toepassing van de Havenverordening.

Volgens deze conceptbeleidsregel zullen partyschepen alleen nog maar een ontheffing krijgen om gebruik te maken van de haven van Huizen onder de volgende voorwaarden:

 1. de openbare orde en veiligheid zijn niet in het geding;
 2. het schip past naar de mening van de havenmeester qua afmetingen in de haven;
 3. het schip is op doorreis en neemt dus geen vaste ligplaats in;
 4. er stappen geen nieuwe passagiers in Huizen op;
 5. de passagiers maken géén gebruik van het openbare centrale parkeerterrein ten zuiden van de haven.

Voor zogenoemde hospitaalschepen kan voor de voorwaarden 3. en 4. een uitzondering gemaakt worden. Voor rondvaarten van klassieke schepen die in de haven van Huizen een vaste ligplaats hebben, gelden echter heel andere voorwaarden.
Als gevolg van deze beleidsregel zal de passagiersvaart ernstig aan banden gelegd c.q. feitelijk onmogelijk worden gemaakt. De argumentatie hiervoor is, zo blijkt uit zowel de conceptbeleidsregel als de toelichting, hoofdzakelijk gelegen in het feit dat passagiers van deze passagiersschepen gebruik maken van de centrale parkeerplaats.

Het CBRB heeft, in afstemming met de collega's van Koninklijke Schuttevaer, bezwaar ingediend tegen deze conceptbeleidsregel met de volgende strekking:

 • De gemeente Huizen wil de centrale parkeerplaats reserveren voor bezoekers van het Nautisch Kwartier, terwijl deze parkeerplaats indertijd met subsidie is aangelegd en zelfs expliciet bedoeld was voor passagiers van de beoogde veerdienst tussen Huizen en Almere. Het op deze manier onttrekken van haven en parkeerplaats aan de publieke bestemming voor private doeleinden - namelijk: het ontwikkelen van het private initiatief in het Nautisch Kwartier - is daarmee in strijd en resulteert in kapitaalvernietiging.
 • Het op deze manier feitelijk onmogelijk maken van de passagiersvaart vanuit Huizen is in strijd met het Europese recht op vrij verkeer van goederen en personen.
 • Voor de verschillende categorieën passagiersschepen gelden voorwaarden die vanuit het perspectief van marktwerking en leven playing field op geen enkele manier te verdedigen zijn.
 • Veel passagiers bezoeken voor of na hun vaartocht de lokale horeca voor een hapje of drankje. Bij het weren van de passagiersvaart zal de gemeente Huizen deze inkomsten mislopen.
 • De Havenverordening Huizen en de conceptbeleidsregel wijken vergaand af van de modelhavenverordening die momenteel door Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ontwikkeld wordt.

De volledige tekst van de zienswijze die door het CBRB is ingediend kunt u hier downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw ing. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

Prijsvraag IDVV "Varen in de keten"

Onlangs heeft Connekt, in het kader van IDVV, een nieuwe prijsvraag gepubliceerd. Deze prijsvraag heet "Varen in de keten" en bestaat uit twee onderdelen, namelijk Synchromodaliteit en Modal Shift.

Het onderdeel Synchromodaliteit is gericht op uitvoeringsprojecten die een bijdrage leveren aan daadwerkelijke afhandeling van goederenstromen via synchromodale ketens. De winnende voorstellen worden beloond met een financiële bijdrage van maximaal € 400.000.

Het onderdeel Modal Shift is gericht op uitvoeringsprojecten die door het oplossen van een (generiek herkenbaar) knelpunt een modal shift van weg naar binnenvaart realiseren. De financiële bijdrage voor winnende voorstellen in deze categorie bedraagt maximaal € 200.000.

Bijzonder aan deze prijsvraag is dat Connekt een paar bijzondere middelen beschikbaar stelt:
 • Voucher Analyse Modal Shift
 • Voucher Businesscase Synchromodaliteit
 • ICT&Services Platform

De vouchers Analyse Modal Shift, elk ter waarde van maximaal € 7.500, zijn bedoeld voor ondersteuning bij het analyseren van knelpunten en het definiëren van oplossingen. Deze ondersteuning wordt geleverd door het Maatwerk-team van het BVB.

De vouchers Businesscase Synchromodaliteit, elk ter waarde van maximaal € 15.000, zijn bedoeld voor ondersteuning bij het opstellen van de businesscase of het formuleren van de kennisvraag ten behoeve van de inschrijving voor de prijsvraag. Deze ondersteuning wordt geleverd door Buck Consultants.

Het doel van deze vouchers is om bedrijven te stimuleren om voor de prijsvraag in te schrijven. Het schrijven van het projectvoorstel is niet in de vouchers inbegrepen.

Naast deze vouchers is Connekt voornemens om gedurende een nader te benoemen periode een ICT&Services Platform beschikbaar te stellen dat partijen kan ondersteunen bij synchromodaliteit en modal shift. Inschrijvers kunnen het Platform in hun planontwikkeling gebruiken en prijswinnaars (en eventuele anderen) kunnen het Platform in exploitatiefase tegen nader te bepalen voorwaarden gebruiken. Over dit Platform is op dit moment verder nog niets bekend; tijdens een informatiebijeenkomst op 29 februari 2012 zal hier nadere informatie over verstrekt worden.

De vouchers kunnen uiterlijk 28 februari 2012 worden aangevraagd. De voorstellen voor de prijsvraag moeten uiterlijk op 22 mei 2012 binnen zijn. Een onafhankelijke jury, bestaande uit personen uit de logistieke wereld, beoordeelt de voorstellen en bepaalt wie de prijswinnaars zijn. De samenstelling van deze jury is op dit moment nog niet bekend.

Meer informatie is te vinden via www.connekt.nl/idvv of u kunt contact opnemen met mevrouw ing. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

Inzet van NVB voor belang binnenhavens in TEN-T

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) heeft zich de afgelopen periode ingezet voor de belangen van de Nederlandse binnenhavens in TEN-T. Samen met de European Federation of Inland Ports (EFIP) is de afgelopen maanden gewerkt aan een Europese lijst van core en comprehensive ports. Op de website van de NVB is in het NVB-nieuws aandacht aan dit onderwerp besteed.

In het najaar van 2011 presenteerde de Europese Commissie haar voorstel voor herziening van de richtsnoeren voor het Trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T). Het beleid van het Trans-Europese vervoersnetwerk is erop gericht een Europees infrastructuurnetwerk te realiseren als basis voor economische groei en versterking van de concurrentiekracht van de Europese Unie. Belangrijke wijziging ten opzicht van het huidige beleid is de introductie van een tweelagenstructuur, waarbij het netwerk wordt verdeeld in een uitgebreid netwerk en een kernnetwerk. Het uitgebreide netwerk moet alle regio's van de Unie met elkaar verbinden. Het kernnetwerk omvat voor de hele EU vanuit strategisch en economisch oogpunt belangrijkste knooppunten en verbindingen. Voor de binnenhavens betekent dit een verdeling in core en comprehensive ports.

De NVB heeft zich in de afgelopen maanden samen met de EFIP intensief beziggehouden met het zo compleet mogelijk maken van de Europese lijst van core en comprehensive ports. Met de eerder toegezonden conceptlijst was de NVB niet tevreden. Een flink aantal binnenhavens ontbrak op zowel de lijst van comprehensive als die van core ports.

Een totaal overzicht, waarin de Nederlandse belangen dus goed zijn meegenomen, kunt u lezen in het document van de EFIP met de naam TEN-T and Connecting Europe Facility wat op bij NVB-Nieuws is gepubliceerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

Walstroom

Het gebruik van walstroom door binnenschepen blijkt nog steeds niet zo eenvoudig als door veel walstroomaanbieder is gedacht. Wekelijks zijn er bij de brancheorganisaties meldingen van problemen. De organisaties KSV, BBU en CBRB werken gezamenlijk en vullen elkaar aan op dit dossier.

Ondanks de knelpunten zijn er ook positieve ontwikkelingen te melden. In dit artikel informeren wij u over een aantal zaken.

 

Perikelen
In dit document is een verslag te lezen van actuele bespreekpunten van een overleg met Havenbedrijf Rotterdam (HbR) en Eneco, waar de BBU de honneurs namens de KSV en het CBRB waargenomen heeft.

 

Walstroom is geen doel maar een middel
Het doel is een schoner milieu. Gebruik van walstroom kan een middel zijn. Het huidige systeem van een generatorverbod bij een werkende walstroomvoorziening is echter niet stimulerend voor innovatieve ontwikkelingen aan boord van de schepen, waardoor mogelijk ook en misschien zelf meer en beter het doel van een schoner milieu wordt bereikt. Zelfs de meest schone generator mag niet gebruikt worden. De komende tijd zal ingezet worden op de beantwoording van het vraagstuk wat de emissienormen van generatoren zou moeten / kunnen zijn om wel toegestaan te worden. Hiertoe zal ook contact worden gelegd met DCMR desgewenst.

 

Andere innovaties
Om te kunnen omgaan met mogelijke ongemakken die bijvoorbeeld het gesleep met zware kabels met zich meebrengt, willen we onderzoeken of het mogelijk is om met (eenvoudige) aanpassingen dit kan worden voorkomen. In hoeverre is het bijvoorbeeld mogelijk om de zware kabels in een gootje weg te werken en daarmee kortere stukken kabels naar de Walstroomkasten te verleggen? Om hierover na te denken, willen we aansluiting zoeken bij studenten en toeleveranciers. Suggesties voor hele simpele oplossingen zijn hierbij van harte welkom.

 

ADN
Vanaf het begin heeft het bedrijfsleven geopperd om bij het uitrollen van het walstroomproject rekening te houden met de schepen vallende onder het ADN. Naar aanleiding van signalen dat het gebruik van walstroom strijdig zou zijn met de bepalingen uit de vigerende regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en andere relevante veiligheidswetgeving o.a. vastgelegd in het ADN, is door het HbR aan Det Norske Veritas opdracht gegeven om een onafhankelijk onderzoek te doen naar deze stelling. De eindrapportage van DNV is vorig jaar gepubliceerd. Samengevat komt het erop neer dat: het gebruik van walstroom door binnenvaart(tank)schepen die vallen onder het ADNR regime strikt genomen, waarbij dus alleen "regel- en wetgevingstechnisch" wordt betrokken, mogelijk is. Echter wanneer breder wordt gekeken naar de dagelijkse praktijk (de logistieke afhandeling op de specifieke locaties in het havengebied zoals in Rotterdam de Geulhaven) blijkt dat de combinatie van theorie uit regelwetgeving en de praktijkvereisten de toepassing van walstroom zeer sterk bemoeilijkt en bovendien tot onbedoelde gevaarlijke situaties zou kunnen leiden. Laatst genoemde situaties komen o.a. voort uit de extra handelingen die schippers moeten doen, de noodzakelijke logistieke aanpassingen om het gebruik van walstroom mogelijk te maken en de veel intensievere afstemming die noodzakelijk wordt onder de schippers (bijvoorbeeld bij het veelvuldig verhalen) en de kwaliteitseisen gesteld aan de door ondernemers gebruikte kabels en stekkers. Alles overwegende (regelgeving, technisch, logistiek, praktisch, locatiespecifieke omstandigheden) is door de directie van het HbR besloten om de aanleg van walstroom op locaties waar sprake is van ADN-regime te annuleren. Nu blijft er mogelijk een discussie wanneer schepen onder het ADN-regime vallen en dit regime is ook van toepassing wanneer er geen kegelplicht is.

 

MIA\Vamil-regelingen
Gebruik van Walstroom kan u een fiscaal voordeel opleveren via de Vamil en de MIA-regelingen. De Vamil-regeling biedt een liquiditeits- en rentevoordeel. Ondernemers die de Vamil-regeling voor een bedrijfsmiddel toepassen, mogen dit bedrijfsmiddel willekeurig ofwel vrij afschrijven.
De MIA-regeling biedt ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen een extra belastingaftrek. Tot bijna 40 procent van het investeringsbedrag mag worden afgetrokken van de fiscale winst. Voor meer informatie over de lijst van de MIA\VAMIL-regelingen 2012 en voor de aanvraagformulieren voor een investeringsaftrek, klikt u hier.

 

Boordinstallaties voor walstroom vallen onder maatregel F2211 van de MIA 2012 lijst en beschrijft het volgende:

F 2211
Walstroomaansluiting aan boord van het schip

 1. bestemd voor: het gebruik maken van aangeboden walstroom aan boord van een schip, niet zijnde een pleziervaartuig, zodat de eigen generator niet gebruikt wordt als het schip aan de kade ligt,
 2. bestaande uit: aansluitpunt(en), aanpassing van het elektrische systeem aan boord en een verlengkabel om een verbinding tussen het schip en de walstroomkast te kunnen maken.

Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 7.500 van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.
Toelichting: Dit bedrijfsmiddel kan bijdragen aan het behalen van een Green Award-certificaat. Zie www.greenaward.org voor de voorwaarden.

Europese energiebelasting
Aanpassing Europese energiebelasting – Council directive 2003/96/EC

Op 13 april 2011 heeft de Europese Commissie haar voorstel gepresenteerd om de achterhaalde regels voor de belasting van energieproducten in de EU grondig te herzien. In de energiebelastingrichtlijn zijn nu al minimumtarieven vastgesteld voor de belasting van energieproducten die als motor- of verwarmingsbrandstof worden gebruikt, en ook voor elektriciteit. De oude richtlijn hielp de klimaatdoelstellingen van de EU niet te verwezenlijken.
Voordelen:
 1. Dit voorstel zal hernieuwbare energiebronnen een duwtje in de rug geven en het verbruik van energiebronnen die minder CO2-uitstoten stimuleren.
 2. Het initiatief zal de EU helpen haar energie- en klimaatdoelstellingen te bereiken.
 3. De nieuwe tekst zal de aanpak van energiebelasting in de EU stroomlijnen doordat hij uiteenlopend nationaal beleid zal voorkomen.

Het Duitse Ministerie van Financiën had in februari 2008 bij het directoraat-generaal Belastingen een verzoek om vrijstelling van energiebelasting op walstroom krachtens artikel 19 van Richtlijn 2003/96/EG ingediend. De achtergrond van dit verzoek was de gedeeltelijk onbevredigende situatie met betrekking tot verbrandingsgassen en geluidsoverlast in Europese havens, die veroorzaakt wordt door het gebruik van stroomaggregaten aan boord. Om het voor scheepseigenaren gemakkelijker te maken de beslissing te nemen, om de noodzakelijke energie aan boord niet met voordelige scheepsdiesel die belastend is voor het lokale milieu te produceren, is de afschaffing van energiebelasting in deze gevallen een belangrijke aanvullende economische prikkel. Energiebelasting heeft het twee doelen: het genereren van overheidsinkomsten en het kunnen stimuleren van bepaalde initiatieven.

De Europese Commissie heeft zelf in haar aanbeveling uit 2006 ter bevordering van het gebruik van walstroom door schepen die in communautaire havens verblijven (2006/339/EG) de volgende aanbevelingen gedaan:

 • "De lidstaten zouden de installatie moeten overwegen van door in havens verblijvende schepen te gebruiken elektriciteitsaansluitingen op het vasteland, en dit met name in havens waar de grenswaarden voor de luchtkwaliteit worden overschreden of waar publiekelijk bezorgdheid wordt geuit over ernstige geluidshinder, vooral op ligplaatsen in de buurt van woonwijken.[...] De lidstaten zouden moeten overwegen reders economische stimulansen te bieden om hen ertoe te bewegen van walstroom gebruik te maken en zodoende de in de communautaire wetgeving aangegeven voordelen te benutten."

Tegen die achtergrond was het verrassend dat de Commissie ook bijna drie jaar na de indiening van het verzoek nog steeds geen beslissing genomen had. In artikel 19 van de richtlijn energiebelasting wordt een beslissingstermijn van drie maanden voorgeschreven. Dit besluit is nu genomen op 13 april jl. door de EC. Het gaat om een wijziging van richtlijn of directive 2003/96/EC. De tekst is vooralsnog alleen in het Engels beschikbaar.

De binnenvaart werd aanvankelijk niet genoemd; echter is dit in een later stadium in overleg tussen de havens, de binnenvaartorganisaties en met de betrokken ministeries van infrastructuur en milieu en financiën toegevoegd. De vrijstelling van walstroom van energiebelasting zal gaan gelden voor een periode van 8 jaar en komt neer op circa 8 ct per kWh. In de aanpassing staat dat de lidstaten dit voor eind 2012 kunnen implementeren.

 

Aansprakelijkheid
Regelmatig zijn er vragen hoe het zit met de aansprakelijkheid en de risico's, bijvoorbeeld van struikelgevaar over de walstroomkabels. Dit valt onder het algemene aansprakelijkheidsrecht wat privaatrecht is. Beknopt samengevat is het zo dat u bij het uitrollen van een walstroomkabel een situatie schept waaruit aansprakelijkheden kunnen ontstaan. In principe is dit risico gedekt door uw verzekering, mits er voldoende zorg betracht is. Overigens zijn er nog allerlei andere situaties te bedenken waarbij dit geldt.

Interessant in deze is het Kelderluik-arrest. De hoge Raad heeft hier vier criteria gegeven die van belang zijn bij de beoordeling van de onrechtmatige daad.

 1. Mate van waarschijnlijkheid dat een persoon het gevaar niet ziet en er dus een ongeluk gebeurt.
 2. Hoe groot de kans is dat er schade ontstaat of een ongeval ontstaat uit de gevaarzettende situatie?
 3. Hoe ernstig de gevolgen kunnen zijn die bij een eventueel ongeluk kunnen ontstaan?
 4. Hoe bezwaarlijk de te nemen om veiligheidsmaatregelen zijn.

Bij het laatste criterium is het de vraag of de persoon, die gevaarzettend te werk ging, veiligheidsmaatregelen had moeten nemen om een ongeluk te voorkomen. Hierbij speelt ook de vraag of er veiligheidsmaatregelen genomen konden worden een rol.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

Dossier Walstroom aangemaakt op website CBRB

CBRB logoDe afgelopen tijd is er talrijke informatie naar buiten gekomen over walstroom, zoals het TU Delft-rapport met de kostenanalyse tussen het gebruik van walstroom en generatorstroom (icon Walstroom versus Generatorstroom - rapport v1.2), de lijst met meest gestelde vragen (FAQ-walstroom) over walstroom en de uitkomst van de walstroom-enquête.

Om deze informatie overzichtelijk te houden, heeft het CBRB de informatie over walstroom onder het dossier walstroom gezet, die u hier kunt vinden. Wanneer er nieuwe informatie beschikbaar komt met betrekking tot walstroom, zullen wij dit aanvullen in het online dossier op onze website. Voor de laatste informatie en mogelijke antwoorden op uw vragen over walstroom, verwijzen wij u graag naar het online dossier walstroom.

Naar boven

Gewijzigde ontheffingscriteria Prinses Margrietkanaal en Houkesleat

Vanwege de verruiming en verdieping van het Prinses Margrietkanaal en de Houkesleat gelden vanaf 1 februari 2012 zonder ontheffing de volgende toegestane afmetingen van een schip of samenstel.
 • Prinses Margrietkanaal (traject Lemmer - Stroobos): 110,50 x 11,50 x 3,20 m.
 • Houkesleat (traject aansluiting Prinses Margrietkanaal - industriehavens): 80,00 x 10,00 x 3,20 m.

Schepen of samenstellen met de volgende afmeting zijn verplicht een ontheffing aan te vragen:

Prinses Margrietkanaal (traject Lemmer - Stroobos):
 • 110,50 x 11,50 x 3,50: jaarontheffing
Houkesleat (traject aansluiting Prinses Margrietkanaal - industriehavens):
 • 110,50 x 11,50 x 2,75: doorlopende ontheffing
 • 110,50 x 11,50 x 3,50: jaarontheffing (Tophaven)

De maximale diepgang voor de Schuttevaerhaven is 3,20 m.

De provincie Friesland heeft dit bekend gemaakt. Een vergunning kan per mail of telefonisch (058-2925498) worden aangevraagd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

Aanpassing van de Rijnkilometrering in Zwitserland

De Rijnkilometrering op het Zwitserse grondgebied gedeeltelijk licht worden aangepast.

In het kader van de opstelling van de officiële Inland ECDIS-kaart en de nieuwe metingen van het bedoelde Rijngedeelte die hiervoor zijn uitgevoerd, is namelijk gebleken dat niet alle huidige kilometeraanduidingen goed zijn. De getallen zijn op de betreffende plaatsen verbeterd.

De 1000 en 500 meter-borden langs de Rijn zijn overigens al verplaatst. De 100 meter-borden werden in samenspraak met de Duitse overheden al langer geleden afgeschaft. De aangepaste kilometeraanduidingen zijn ook al in WESKA opgenomen.

De aan te passen verwijzingen in het Rijnvaartpolitiereglement en in het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn betreffen uitsluitend het Zwitserse grondgebied en hebben geen gevolgen voor de andere kilometeraanduidingen langs de Rijn.

Deze aanpassingen veroorzaken slechts geringe wetgevende inspanningen en leiden niet tot extra kosten voor het scheepvaartbedrijfsleven of de overheid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

Doorbraak in veiligheidseisen gevaarlijke lading in containers

Containers met gevaarlijke stoffen op binnenschepen zijn voor een groot gedeelte vrijgesteld van meet en ventilatie-eisen. Dat heeft een meerderheid van de nationale delegaties in de expertcommissie van de UNECE eind januari in Genève besloten.

Het CBRB hield zich sinds 2006 bezig met vragen van bedrijven in de containerbinnenvaart over de controles van de nationale en later ook internationale toezichthoudende diensten op randnummer 7.1.6.12 van het ADN(R). Dit randnummer bevat de specifieke meet- en ventilatie-eisen. Volgens de controleurs moest de vervoerder nagaan of stoffen aan boord zijn, die in kolom 10 van tabel A van het ADN(R) melding maken van deze extra stofspecifieke eisen ofwel VE-bepalingen.

VE02 schrijft voor, dat laadruimen 'met het volle vermogen van de ventilatoren moeten worden geventileerd als na meting is vastgesteld dat ze niet vrij van vanuit de lading komende gassen zijn. Deze meting moet direct na het laden worden uitgevoerd. Een herhalingsmeting moet na een uur worden uitgevoerd. Deze meetresultaten moeten schriftelijk worden vastgelegd.'


Meetbuisjes

De aan boord veel gebruikte gasdetectiebuisjes voor met name giftige stoffen stuiten in de praktijk op problemen, zoals de maximale bewaartemperatuur, levensduur, luchtvochtigheidscorrecties om maar niet te spreken over de doelmatigheid van het meten. Hoewel een multitestbuisje zeer geschikt is om een indicatie te geven, zijn er ook een aanzienlijke groep giftige stoffen die dit proefbuisje niet kan meten. Daarnaast bleek dat meetbuisjes voor specifieke stoffen een significante kostenpost vertegenwoordigden.

Kostenvoordeel

In 2007 bleek uit onderzoek door Berenschot dat afschaffing van de meet- en ventileerverplichting de vervoerder 4.546 euro per schip per jaar aan kosten zou schelen. Voor alleen al de Nederlandse vloot werd een kostendaling van ruim zes miljoen euro per jaar becijferd.

Na jaren van gesprekken kreeg een door de Europese Binnenvaart Unie (EBU) ingediend voorstel een kleine meerderheid van stemmen. Dat voorstel voorziet erin, dat de eis in voorschrift VE02 niet langer geldt voor stoffen in containers. De Duitse delegatie was tegen het schrappen van de VE-bepalingen en stelde voor de ruimen continu te meten óf te ventileren.

Ventileren helpt niet

Een door de Nederlandse overheid bekostigd onderzoek wees in 2011 onder meer uit dat het effectief ventileren zoals omschreven in het ADN in de praktijk vrijwel onmogelijk is. "Samengevat is het ventileren volgens de huidige voorschriften en in de huidige situatie zinloos", aldus directeur Marcel Kind van Transafe die het onderzoek uitvoerde. Verder bleken er nagenoeg geen incidenten te zijn geweest met uit containers tredende lading.

Robert Tieman, directeur van het CBRB is erg tevreden met het behaalde resultaat dat na een zeer lang traject tot stand gekomen is. "Dit was het meest haalbare waarmee de containerbinnenvaart in mijn optiek nog veiliger geworden is en men op de kosten van dergelijke twijfelachtige metingen eindelijk kan besparen".

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer ing. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

Vernieuwde lijst SAB-inzamelnetwerk Nederland

Het SAB heeft een nieuw bijgewerkte lijst van het inzamelnetwerk in Nederland verspreid.
Op deze lijst kunt u zien, welke scheepsafvalstoffen u bij welke inzamelaar en op welke plaats af kunt geven. Verder staat er tegenwoordig ook bij of u het scheepsafval (niet zijnde olie- en vethoudend scheepsafval) wel of niet kosteloos kunt inleveren.

Voor een compleet overzicht van het SAB-inzamelnetwerk klikt u hier.

Naar boven

cbrb2 bbu

Beknopt verslag Werkgroep Varende Ondernemers van het CBRB en BBU

Geachte leden,

Hierbij ontvangt u een beknopt verslag van de 7e vergadering van de gezamenlijke Werkgroep VO van het CBRB en de BBU, op het Vasteland te Rotterdam op dinsdag 7 januari 2012, van 10.30 tot ca. 15.30 uur.

Uitbreiding Gezamenlijke Werkgroep VO

De Werkgroep is uitgebreid met de heren Leen ten Haaf (hoofdbestuurslid KSV) en Dirk van der Plas (dagelijks en algemeen bestuurslid van het CBRB).

 

Presentatie door de directies van het BVB, EICB en OC

De directeuren van het BVB, EICB en OC geven aan dat men het op prijs stelt om mee te kunnen denken aan het verwezenlijken van één grote Brancheorganisatie. Hierdoor kan de Werkgroep VO gebruik maken van hun kennis en expertise. Er wordt overlegd over de bestaande en in de loop der jaren zeer gecompliceerde gegroeide bestuursstructuren van het BVB, EICB en OC. Men loopt hier vaak tegen de tegenstrijdige belangen van bestuurders aan (diverse petten) en daardoor is het voor de directies en medewerkers vaak niet eenvoudig om hun werkzaamheden voor de binnenvaart optimaal te kunnen uitvoeren.

In de onderlinge gedachtewisseling komt onder meer ook het gezamenlijke communiceren onder de bestaande Brancheorganisaties aan de orde. Algemeen wordt vastgesteld dat, indien men dit op bepaalde onderwerpen beter structureert en stroomlijnt, er veel kan worden gewonnen. Men mist een gemeenschappelijke visie en de (bestuurs)structuren dienen daadwerkelijk veranderd te worden om beter functioneren mogelijk te maken. Door onzekerheid over de gecompliceerde structuur blijft soms ook werk liggen. De huidige structuren bij het BVB, EICB en OC verhinderen dat de Binnenvaart optimaal kan profiteren van deze bureaus!

Gemeenschappelijke belangen

Het merendeel van de leden, alsmede niet aangesloten ondernemers, wil één grote brancheorganisatie. Onterecht wordt vaak nog gedacht dat er veel tegenstellingen zijn tussen varende ondernemers en bijv. bevrachters of andere dienstverleners. Tevens wordt vastgesteld dat er af en toe bij een aantal bestuurders meer twijfel is over het samengaan van de drie brancheorganisaties dan bij de leden zelf.

Wat de verschillen tussen varende ondernemers en bevrachters betreft wordt opgemerkt dat dit schromelijk wordt overdreven en er komen dan ook spontaan een paar dossiers op tafel waarin men samen optrekt, dossiers waarin juist ook van de bevrachterzijde veel expertise en tijd is gestoken. Dit zijn allemaal zaken die iedereen ten goede komen. Met name wordt als voorbeeld het onderwerp "liggelden" genoemd. In dat dossier hebben ook de bevrachters een constructieve bijdrage geleverd om dit bij alle partijen (o.a. overheid en EVO) rond te krijgen. Deze zaak had men nooit voor elkaar gekregen als men niet met elkaar de schouders er onder had gezet. Nu nog gezamenlijk in de praktijk toepassen.

Er wordt dan ook opgemerkt om meer positieve zaken naar de sector "uit te lichten", waardoor ondernemers, die nu nog huiverig zijn over het samengaan, worden geattendeerd op positieve zaken en op die dossiers waarin men gezamenlijk optrekt. Immers over ca. 95 procent van alle dossiers is men het eens, en over de rest kan men als verstandige ondernemers overleggen, hoe tot elkaar te komen. En weet men daar onverhoopt op korte termijn vooralsnog geen overeenstemming over te bereiken, dan komt men daar niet gezamenlijk mee naar buiten.

Nationale - Nederlanden dossier

Wat dit taaie en ingewikkelde dossier betreft worden er langzaam vorderingen gemaakt. Binnenkort is er een gesprek tussen de heer Jan Veldman enerzijds en de heren Pieter Struijs, Roland Kortenhorst en de voorzitter van de Werkgroep anderzijds. Dit om te overleggen hoe de overdracht van het Nat-Ned dossier formeel goed is te regelen.

Aanpassing Discussiestuk / Organigram

Door voortschrijdend inzicht en inhoudelijke gesprekken met zoveel mogelijk personen uit de organisaties, is het organigram aangepast en daardoor inzichtelijker geworden. De aanpassing van het organigram is in de Werkgroep met instemming ontvangen. Het organigram schetst een grote algemene Brancheorganisatie en maakt bovendien helder duidelijk dat iedereen zichtbaar blijft t.w. Varende Ondernemers (VO) Nautisch (KSV) alsmede Bevrachters en Dienstverleners. Conclusie het organigram wordt steeds professioneler en daardoor een goede basis structuur voor een toekomstige grote vereniging.

 

Voortgang Werkgroep / Transitie Comité

Uit het Transitie Comité (TC) komen positieve signalen naar de Werkgroep toe. Het TC ziet de Werkgroep als "een platform" waar men heel goed weet wat er onder alle leden leeft, en vindt het vanuit het oogpunt van draagvlak prima dat vanuit de leden (VO) deze Werkgroep tot stand is gekomen. Het TC heeft tevens aangegeven om consequent de aanbevelingen van de Werkgroep ter harte te nemen, zodat een nieuwe grote vereniging veel draagvlak heeft en gedragen zal worden door zowel bestaande leden en toekomstige leden.

Ook heeft het TC informeel medegedeeld dat er gewerkt wordt aan een door drie partijen opgesteld convenant (KSV, BBU en CBRB). Het nog uit te werken samenwerkingsconvenant zullen de drie organisaties op een nader te bepalen bijeenkomst presenteren, en aldaar ondertekenen.

De Werkgroep blijft bestaan tot het einddoel is bereikt. Tevens wordt nogmaals opgemerkt dat het TC, gedurende het gehele samenwerkingsproces, altijd leidinggevend is en blijft!

Alle deelnemers aan de vergadering hebben aan het eind van de vergadering aangegeven dat men kon terugzien op een prima verlopen vergadering, waarin iedereen voor zijn bijdrage werd gerespecteerd en dat de onderlinge sfeer uitstekend was.

De volgende gezamenlijke Werkgroepvergadering is voorzien op 20 maart 10.30 uur.

namens de gezamenlijke Werkgroep VO van de BBU en CBRB

Rinus de Korte (vz)

Naar boven

Heffing Kamer van Koophandel verdwijnt in 2013

De heffing die de Kamer van Koophandel (KvK) ondernemers jaarlijks in rekening brengt, verdwijnt per 1 januari 2013. Voor het bedrijfsleven levert dit een lastenverlichting op van totaal circa 160 miljoen euro.

Het afschaffen van de heffing is onderdeel van de modernisering van de KvK. De twaalf regionale KvK's worden ondergebracht in één organisatie: het Ondernemersplein. Ook Syntens – een organisatie die innovatie in het MKB stimuleert – gaat hier in op. Het Ondernemersplein wordt betaald via de begroting van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Ondernemers kunnen straks bij het Ondernemersplein terecht voor al hun overheidszaken: informatie en advies, aanvragen van subsidies, btw-nummers en inschrijving in het Handelsregister. In oktober stuurt minister Verhagen een uitgewerkt plan voor het Ondernemersplein naar de Tweede Kamer.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met bij de KvK of mevrouw Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

Europese erkenning nieuwe classificatiebureaus

Met deze mail informeren we u over de uitvoeringsbesluiten van de Europese Unie (EU) die recent zijn gepubliceerd. De volgende classificatiebureau voor binnenschepen zijn erkend door de EU:

 • RINA s.p.a (Italiaans scheepvaartregister)
 • Russisch scheepvaartregister
 • Polski Rejestr Statków S.A. (Pools scheepvaartregister)

De rules van het Russische scheepvaartregister zijn hier te downloaden. Een erkenning door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) is er vooralsnog niet.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

Jong CBRB

In onze vorige nieuwsbrief bent u al geïnformeerd over Jong CBRB. De communicatie zal geschieden via social media als Linkedin en Twitter.
Wanneer je onder de 35 jaar bent (geboortejaar later dan 1976) en interesse hebt in dit infotainment- platform, kun je jezelf aanmelden via: www.cbrb.nl/jong-cbrb.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

Publicatie diverse wijzigingen Staatscourant

Met dit artikel informeren we u over een aantal gepubliceerde wijzigingen.

Bezwaar tot vervolgprocedure VTS-Scheldegebied

Instelling van een procedure die bevorderlijk is voor een veilige en vlotte vaart van en naar de havens, grenzend aan het VTS-Scheldegebied.

Bekendmaking Verkeersbesluit Scheepvaartverkeerswet

Verkeersaanwijzingen voor de scheepvaartweg 'de Slenk' (Waddenzee), zoals aangegeven in de hydrografische zeekaart serie 1811.5, detailkaart D.

Project 'Kribverlaging Waal fase 3 en aanleg langsdammen Wamel-Ophemert

Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit voor de ontwerpbesluiten voor het Project 'Kribverlaging Waal fase 3 en aanleg langsdammen Wamel-Ophemert'. Van vrijdag 10 februari 2012 tot en met donderdag 22 maart 2012 liggen de volgende ontwerpbesluiten met de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage. De collega's van Koninklijke Schuttevaer volgen dit nauwgezet.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Koninklijke Schuttevaer of mevrouw Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

Normen in regelgeving

In toenemende mate wordt er in regelgeving verwezen naar normen waar de materialen in het betreffende artikel aan moeten voldoen. Deze aanpak vergt een proactieve aanpak om de verwijzingen in de regelgeving te controleren op actualiteit. In dit document heeft het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart de normen in het Reglement Onderzoek Schepen Rijn (ROSR) en het Rijnvaartpolitiereglement (RPR) in een overzicht gezet.

Rechtsgeldigheid normen in regelgeving

Een uitspraak van de rechtbank in Den Haag deed in 2008 veel stof op waaien. Deze zaak was aangespannen tegen de Staat en het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) door een bouwprojectbegeleidingsbureau. Aangevoerd werd dat de bepalingen in het Bouwbesluit en een aantal daarin genoemde Nen-normen, niet op de juiste wijze bekend waren gemaakt. De rechtbank oordeelde dat niet voldaan was aan de voorschriften die gelden voor algemeen verbindende voorschriften. Nen-normen worden immers niet in het Staatsblad of de Staatscourant gepubliceerd maar zijn alleen tegen betaling verkrijgbaar bij het NNI.

Met interesse hebben we deze zaak gevolgd omdat in de regelgeving die voor de binnenvaart geldt ook steeds vaker naar normen wordt verwezen. De uitspraak van de rechtbank deed flink wat stof opwaaien en legde een bom onder regelgeving en gangbare praktijken van vergunningverlening en handhaving. Vele stemmen gingen op om Nen-normen voortaan toch vooral ook te publiceren. Eind 2010 heeft het Hof Den Haag de bom onschadelijk gemaakt door deze uitspraak van de civiele Haagse rechter te vernietigen.

NEN-normen rechtsgeldig en voldoende kenbaar

Recent heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak beslist dat de NEN-normen uit het eerder genoemde bouwbesluit rechtsgeldig en voldoende kenbaar zijn. De Raad van State beroept zich op wetsgeschiedenis van de Bekendmakingswet en komt tot de conclusie dat Nen-normen waarnaar het Bouwbesluit verwijst, geen algemeen verbindende voorschriften zijn, nu zij niet door de overheid zijn vastgesteld. Wel oordeelt de Raad van State dat de Nen-normen, door verwijzing in het Bouwbesluit, naar buiten werkende, de burgers bindende regels zijn. Daarom moet de kenbaarheid van die Nen-normen voldoende verzekerd zijn. Die kenbaarheid van NEN-normen is naar de mening van de Raad van State voldoende verzekerd omdat professionele partijen deze normen tegen redelijke betaling kunnen aanschaffen. Bovendien kunnen burgers deze normen indien gewenst inzien bij het NNI. Slotconclusie luidt dan ook dat deze NEN-normen verbindend zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

Ondersteuning voor AIS-transponder alleen nog in 2012

In 2012 kan voor het laatst gebruik worden gemaakt van de subsidieregeling voor inbouw van Inland AIS-transponders in binnenvaartschepen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is de subsidieregeling in 2009 gestart met het doel de scheepvaart op de binnenwateren veiliger en efficiënter maken. Inmiddels zijn 3.864 schepen met subsidie voorzien van een transponder.

Iedereen met een varend binnenvaartschip van 20 meter of langer kan in aanmerking komen voor ondersteuning. Binnenvaartondernemingen kunnen ook subsidie aanvragen voor schepen korter dan 20 meter. Het ministerie heeft voor de looptijd van de regeling een budget van 14,7 miljoen euro beschikbaar gesteld om 7.000 schepen uit te rusten met een Inland AIS-transponder. In 2012 is er nog budget voor ruim 3.000 AIS-transponders.

Resultaten

In 2011 zijn opnieuw 2.000 schepen die op de Nederlandse binnenwateren varen, uitgerust met een Inland AIS-transponder. Vanaf de start van de regeling in december 2009 zijn in totaal 3.864 schepen voorzien van een transponder. Bijna 90% van de aanvragers zijn binnenvaartondernemers. Maar ook niet- binnenvaartondernemers met schepen langer dan 20 meter hebben inmiddels ondersteuning aangevraagd.

2012 laatste jaar om subsidie aan te vragen

Alleen in 2012 kan nog gebruik gemaakt worden van de Nederlandse regeling. Aanvragen die uiterlijk 31 december 2012 schriftelijk zijn ingediend bij Agentschap NL kunnen nog in aanmerking komen.

Aanvragen

Aanvragen kan na de aanschaf en installatie van een AIS-transponder bij Agentschap NL. Alle voorwaarden en meer informatie over de subsidieregeling en het aanvraagformulier zijn te vinden op www.agentschapnl.nl/ais.

Naar boven

Nieuwe leden

 • Thuishaven Veerdienst

Naar boven

CBRB agenda

Voor vergaderingen, bijeenkomsten of bijzondere sluitingstijden van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart kunt u de agenda op onze website raadplegen.

Naar boven

Ga naar boven