Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Visie op Handel en Logistiek in 2040 gepresenteerd

Uitstoot vervoer over water en weg flink reduceren en emissievrij op korte afstanden
Met een gezamenlijk programma wil het bedrijfsleven het hele logistieke systeem extra competitief, duurzaam en veilig maken. In totaal 19 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven ondertekende donderdag de ‘Visie Handel en Logistiek in 2040’.

Met het ondertekenen van de visie bundelen handels- en productiebedrijven hun krachten met de vertegenwoordigers uit de logistiek om het logistieke systeem in Nederland klaar te stomen voor de toekomst.


Minder uitstoot
De ‘Visie Handel en Logistiek in 2040’ zal door het bedrijfsleven als uitgangspunt dienen voor gesprekken met het kabinet over de goederenvervoeragenda, arbeidsmarktbeleid en het topsectorenbeleid. Zo streven de ondernemers er samen naar dat de uitstoot van zowel het vervoer over de weg als over water flink wordt gereduceerd.

Daarnaast moet in 2040 al het vervoer over korte afstanden via de weg en het binnenwater emissievrij zijn. Ook willen de bedrijven samen werken aan een sterke veiligheidscultuur in de keten en hebben zij afgesproken dat duurzame inzetbaarheid van personeel in de logistiek de norm wordt.

Naast evofenedex, TLN, Havenbedrijven Amsterdam en Rotterdam, Deltalinqs, VNO-NCW, Koninklijke BLN-Schuttevaer, zijn ook de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) en het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart de ondertekenaars van dit programma.Samen stappen bepalen
Het CBRB vindt het belangrijk dat er samen met verladers en andere modaliteiten een gemeenschappelijke visie kan worden ontwikkeld en uitgedragen. “Voor een effectieve modal shift en een haalbare en betaalbare vergroening moeten we met verladers, spoor- en wegvervoer onze stappen bepalen. Samen moeten we het logistieke systeem toekomstbestendig maken”, aldus Paul Goris, voorzitter van het CBRB. De ‘Visie Handel en Logistiek in 2040’ is een programma om samen die stappen te zetten.
Lancering van het Europees binnenvaartplatform: EBU en ESO voor een sterkere binnenvaartsector in Europa.

EBU en ESO, de Europese binnenvaartorganisaties, hebben de handen ineengeslagen om de binnenvaartsector op Europees niveau te versterken door de oprichting van het European Inland Waterway Transport (IWT) Platform.

Het doel van het IWT-platform is om een ​​aantal taken uit te voeren ten voordele van de hele sector en om het aandeel van het vervoer door binnenschepen in het Europese transport te vergroten. Deze taken worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met alle besluitvormende instanties en autoriteiten die zeggenschap hebben over de binnenvaartactiviteiten op nationaal en Europees niveau.

 

Nieuwe expertise dimensie

Hoewel de twee organisaties EBU en ESO onafhankelijk blijven, is het gezamenlijke platform bedoeld om een ​​nieuwe expertise dimensie toe te voegen. Enkele concrete voorbeelden zijn; bijdragen van experts bij a.o. de CESNI-werkgroepen in verschillende gebieden, EG-deskundigengroepen, UNECE werkgroepen en vertegenwoordiging bij het CDNI-verdrag. Het IWT platform heeft gezamenlijke commissies ingesteld die alle expertise bij elkaar brengt en bij draagt aan de besluitvorming.

De IWT Platform coördinator, Nik Delmeire, gesteund door de secretaris-generaals Theresia Hacksteiner (EBU) en Gerard Kester (ESO), presenteerde tijdens de lancering afgelopen maandag 21 januari in Brussel de ambities van het IWT Platform. Het IWT Platform zal zich concentreren op een aantal belangrijke gebieden:

  • Aanmoediging van innovatie op schepen en technische vooruitgang met aandacht voor het milieu, inclusief alle Europese duurzaamheidsdoelstellingen;
  • Vergroting van de aantrekkelijkheid van de sector door het aanbieden van betere loopbaanvooruitzichten aan de jeugd. Het aanmoedigen van jongeren en andere maritieme werknemers van buiten de sector door opleiding en onderwijs;
  • Verbetering van de infrastructuur om te zorgen voor goed onderhouden vaarwegen en waterniveaus ten behoeve van de Europese industrie en economie;
  • Stimulering van modal shift van weg naar binnenwateren, in nauwe samenwerking met verladers, industrie en autoriteiten.

Vertegenwoordigers van het Europese IWT-platform van links naar rechts:
Christiaan Van Lancker, Leigh Wootton, Theresia Hacksteiner, Paul Goris, Nik Delmeire, Gerard Kester,
Alain Devos, Philippe Grulois  © European IWT platform

 

Vervoer over de binnenwateren de sleutel om de milieueffecten van het vervoer te beperken

In zijn openingstoespraak benadrukte de president van het IWT Platform, Paul Goris, dat de binnenvaart de sleutel is om de milieueffecten van het vervoer te beperken en bij te dragen aan Europese en internationale beleidsdoelen. "De binnenvaart staat bekend om zijn positieve duurzaamheid op verschillende gebieden en wil dit graag behouden", benadrukt Paul Goris.


Directeur-generaal bij de Europese Commissie DG MOVE, Henrik Hololei, benadrukte tijdens zijn key note speech om het potentieel van de binnenvaart ten volle te benutten. Vervoer over de binnenwateren wordt beschouwd als de meest milieuvriendelijke vervoerswijze die nog over vrije capaciteit beschikt.


Ook tijdens de lanceringsbijeenkomst van 21 januari presenteerden de vijf commissies van het IWT Platform, onder de sprekers CBRB secretarissen Lijdia Pater – de Groot en Jan Vogelaar,  waar de desbetreffende commissie voor staat en welke resultaten er nu al geboekt zijn.

        Paul Goris          -          Lijdia Pater - de Groot          -          Jan Vogelaar
© European IWT platform

 

Organisatie van het IWT Platform met de vijf commissiesBinnenlands vervoer per schip duurder, internationaal transport goedkoper

Verladers die hun vrachten over korte afstanden vervoeren, krijgen dit jaar weer te maken met een kostenstijging van de binnenvaart. Het tekort aan arbeidskrachten en de bijbehorende hoge vergoedingen aan personeel, alsmede hoge kosten voor reparatie en onderhoud door drukte bij de werven zorgen hiervoor. Daar staat echter tegenover dat transport over de lange afstanden goedkoper wordt door lagere brandstofprijzen, ondanks bovengenoemde ontwikkelingen. Dit en meer blijkt uit de kostenrapportages voor de binnenvaart die recent zijn geactualiseerd door Panteia in opdracht van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart.


Ontwikkelingen in 2018
In het afgelopen jaar werd binnenvaartvervoer duurder. Dat was niet alleen het gevolg van langdurige lage waterstanden, waardoor schepen soms maar een kwart van hun laadvermogen konden benutten, maar ook door een structurele kostenverhoging. Uitgaande van belading onder normale waterstanden, lag de kostenstijging in 2018 voor de binnenvaart tussen de +2,6% en +5,6% ten opzichte van 2017. Bij het vervoer van bouwstoffen werd een kostenstijging van +2,8% tot +4,3% waargenomen.

De kostenstijging is vooral het gevolg van toenemende brandstofprijzen, die in 2017 stegen met 10,3%. De grootste stijging in kosten is dan ook te zien bij schepen die relatief veel vaaruren maken (continue vaart). Bij deze schepen is het aandeel van brandstofkosten in de totale exploitatiekosten groot. We spreken dan vooral over de tankvaart en duwvaart. Als de brandstofkosten buiten beschouwing worden gelaten varieerde de kostenstijging tussen de +1,0 en +2,8%, als gevolg van hogere reparatie- en onderhoudskosten en duurdere arbeid.


Verwachtingen voor 2019
In het komende jaar wordt geen significante verhoging van de kosten verwacht. De kostenontwikkeling varieert van een daling van -2,9% tot een stijging van de kosten met maximaal 1,4%. Ook in het bouwstoffenvervoer zien we een dergelijke kostenontwikkeling: van een kostendaling van 0,9% tot een kostenstijging van +1,1%.

De kostenontwikkeling wordt vooral beïnvloed door dalende brandstofprijzen (-9,2%) en sterk stijgende kosten voor arbeid, verzekering en onderhoud. Bij vervoer over korte afstanden zijn de arbeidskosten veelal bepalend voor de uiteindelijke prijs van het vervoer, terwijl bij langere afstanden het aandeel van de brandstofkosten in de totale kosten juist toeneemt. De arbeidskosten stijgen al jaren in de binnenvaart door het toenemende personeelstekort. Dit geldt eveneens voor reparatiekosten: de ordeportefeuille bij werven is goed gevuld en schepen die willen repareren, zullen daar geconfronteerd worden met een kostenverhoging. Tot slot nemen ook de verzekeringskosten toe, doordat het afgelopen jaar veel schepen averij hebben opgelopen door de langdurige lage waterstanden.  

In de binnenvaart wordt gebruik gemaakt van diverse contractvormen. Binnenvaartondernemers die hun schip verhuurd hebben of langdurige vervoerscontracten kennen, krijgen opslag op de afgesproken prijs afhankelijk van de hoogte van de brandstofprijzen. Voor hen is de kostenontwikkeling exclusief brandstof van belang. Daar zien we voor het komende jaar een duidelijke stijging: van minimaal 2,4% tot maximaal 3,3%.

 

Rapporten beschikbaar
In samenwerking met het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart worden de rapporten beschikbaar gesteld. De rapporten kunnen worden besteld via de webshop van Panteia, via e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of per telefoon (079 322 23 89).

Er is een algemeen rapport beschikbaar waarin doorrekeningen zijn gemaakt voor diverse segmeen (motorvrachtvaart, duwvaart, tankvaart, containervaart, koppelverbanden). Daarnaast zijn er gedetailleerde rapporten beschikbaar over de zand- en grindvaart en de tankvaart. Deze rapporten beschrijven de kostenstructuur in absolute bedragen en de (verwachte) ontwikkeling voor de deelmarkt.

 

Loontabel 1 januari 2019

Bijgaand treft u de Loontabel aan met de bedragen die gelden vanaf 1 januari 2019.

In deze loontabel is een halfjaarlijkse prijscompensatie van 1,32% verwerkt.
De loonbedragen voor de functies lichtmatroos en deksman zijn aangepast aan het wettelijk minimum(jeugd)loon per 1 januari 2019.

icon Loontabel 1 januari 2019

Zie ook: Informatie voor werkgeversMeer artikelen...

Ga naar boven