Uitgaven

Nieuwsbulletin LVP Jaargang 11 nummer 20, zomer 2018Nieuwsbulletin LVP

Jaargang 11, Nummer 20 

Zomer 2018

Het LVP behartigt de belangen van de Nederlandse veren.

Voorwoord

We staan voor de zomer van 2018, een jaar waarin veel zaken op zijn kop gaan. En dan denk ik niet alleen aan de wereldpolitiek of aan het WK-voetbal maar ook veranderingen dichter bij huis.
 
We zijn getuige van de zoektocht naar een schonere binnenvaart met minder CO2-uitstoot, betere prestaties van dieselmotoren en andere brandstoffen. Van LNG staan de kranten steeds minder bol – of lijkt dat maar zo -, maar ook die vorm van alternatieve schonere brandstof ontwikkelt zich nog steeds verder. Parallel met de verbetering van de prestaties van verbrandingsmotoren wereldwijd is ook elektrisch varen snel in aantocht. Omvang en gewicht van accu's, anders denken over gevraagde prestaties van elektromotoren zijn voorbeelden van actuele vragen waar we in onze verenwereld mee te maken krijgen of al hebben. Het voortdurend afmeren, manoeuvreren en versnellen van veerboten vergt de meeste energie waardoor daar een extra uitdaging ligt voor de ontwikkeling van het elektrisch varen. Of wordt het toch waterstof als brandstof?
 
Voor ons als LVP bestuur is dit andermaal een onderwerp waarbij veren meer dan normale aandacht verdienen maar deze nog niet helemaal krijgen. Aan de vooravond van de transitie naar andere brandstoffen volgt het LVP de ontwikkelingen met grote belangstelling ten behoeve van de gehele verenbranche.
 

Met een zomergroet,

Johan Hania
Voorzitter LVP


Inhoudsopgave

 1. Voorwoord
 2. Het LVP en de AVG 
 3. Grootschalige controleactie veerdiensten 
 4. Nieuw kader technische regelgeving voor veerponten 
 5. Nieuwe Branche RI&E voor de binnenvaart: nu ook geschikt voor veerdiensten
 6. Vrijspraak voor afrekenen tijdens de overtocht 
 7. Onderzoek taakbelasting bemanningsleden: ook veerdiensten betrokken
 8. Mobiliteitsalliantie
 9. Word lid van het LVP / CBRB
 10. Sponsoren
 11. Colofon

Het LVP en de AVG

Vanzelfsprekend houdt ook het LVP zich aan de nieuwe AVG die op 25 mei jongstleden van kracht geworden is. Wij sturen deze nieuwsbrief naar leden en relevante externe partijen. Mocht u deze nieuwsbrief niet langer willen ontvangen, dan kunt u zich simpelweg uitschrijven door op de link onderaan deze nieuwsbrief te klikken. Mocht u meer willen weten over ons privacy reglement waarin we omschrijven hoe we met uw gegevens omgaan, neemt u dan contact met ons op.


Grootschalige controleactie veerdiensten

ILT organiseerde van 1 maart tot eind juni een grootschalige controleactie voor veerdiensten. Aanleiding voor deze actie was enkele (bijna) incidenten, die gelukkig meestal goed afgelopen zijn. Het doel van de controleactie was om een totaaloverzicht van alle oeververbindingen in Nederland te krijgen. Daarom werd er niet alleen gekeken naar veerponten (vrijvarende, gier- en kabelponten), maar ook naar veerboten en naar kleine veerponten (< 12 pax).
 
Hoofddoelstelling van de controleactie was, een beeld te krijgen van de technische staat en uitrusting van deze schepen, en hoe het gesteld is met de naleving van wet- en regelgeving en de veiligheid in deze sector.
 
In 2014 heeft ILT een kleine controleactie bij veerdiensten gehouden. De meest voorkomende tekortkomingen waren toen: geen geldige Meggertest, het maximaal aantal passagiers niet vermeld op het schip, inzinkingsmerken niet zichtbaar, en de inhoud van de verbandtrommel gedateerd.
 
In een onderzoek naar veerponten door ILT in 2008 werd geconcludeerd:
 
De veerpontensector is zeer veilig te noemen. Als het aantal afvaarten in de periode van drie jaren wordt gerelateerd aan het aantal incidenten, ruim 12 miljoen afvaarten (jaarlijks ruim 4 miljoen) tegen 89 gebeurtenissen, waarvan 54 incidenten, die al dan niet tot een ongewenst effect hebben geleid, dan is de conclusie dat de veerpontensector een zeer veilige wijze van vervoer is.
 
Het ging hier om een onderzoek naar de nautische veiligheid van veerdiensten - dus een heel andere insteek dan het nu lopende grootschalige onderzoek van ILT, naar de technische staat van veerdiensten.
 
Naast de technische staat en uitrusting en de naleving van wet- en regelgeving, werd er ook gekeken naar zaken die niet wettelijk zijn geregeld maar wel van belang zijn voor de veiligheid en continuïteit. Hierbij moet gedacht worden aan zaken als treksterkte van kabels, vervanging bij uitval van de pont en dergelijke. Onderzocht werd in hoeverre de instantie die de exploitatievergunning voor de pont heeft afgegeven deze zaken in de vergunning heeft geregeld. Tevens werd onderzocht in hoeverre en met welk frequentie de vergunningverlener toezicht houdt op de naleving van de vergunningseisen.
 
Wij hebben enkele keren contact met ILT gehad over deze controleactie. We zijn heel benieuwd naar de resultaten van de actie, en zullen onze leden informeren zodra wij deze ontvangen hebben.


Nieuw kader technische regelgeving voor veerponten

Vanaf oktober 2018 zal het ES-TRIN 2017 van kracht zijn; de nieuwe Europese standaard voor technische voorschriften voor alle binnenschepen. Voorheen hadden we, op Europees niveau, te maken met het Reglement van Onderzoek voor Schepen op de Rijn (ROSR) van de Centrale Rijnvaartcommissie enerzijds, en Richtlijn 2016/1629/EU van de Europese Commissie anderzijds. Beide reglementen zijn nu geharmoniseerd in het ES-TRIN 2017 dat dus vanaf oktober van toepassing zal zijn.
 
Voor veerdiensten kan dit mogelijk onverwachte - en onbedoelde! - gevolgen hebben.
 
De sector personenvervoer (dagpassagiersvaart, riviercruisevaart, veerdiensten) heeft namelijk een enigszins afwijkende positie: enerzijds omdat deze sector pas sinds 2006 (Richtlijn 2006/87/EG) onder internationale regelgeving is komen te vallen waardoor een afwijkend regime van overgangsbepalingen van toepassing is, en anderzijds omdat voor een aantal categorieën passagiersschepen (waaronder veerponten en veerboten) speciale bijlagen met puur nationale technische voorschriften in de Binnenvaartregeling zijn opgenomen.
 
De overgang van ROSR en Richtlijn 2016/1629/EU naar het nieuwe ES-TRIN 2017 zou in principe inhoudelijk niet of nauwelijks gevolgen moeten hebben; het is vooral een administratieve wijziging: de voorschriften blijven inhoudelijk hetzelfde maar worden opgenomen in andere wetsartikelen, in een andere volgorde, in andere hoofdstukken.
 
Dit betekent echter, dat verwijzingen tussen het nieuwe Europese ES-TRIN 2017 enerzijds en de bijlagen voor veerboten en veerponten bij de Nederlandse Binnenvaartregeling anderzijds, correct overgenomen moeten worden, om te voorkomen dat bepaalde voorschriften ineens wel of niet gelden voor veerdiensten.
 
We hebben ditzelfde ongewenste effect moeten vaststellen na invoering van de Binnenvaartwet in 2006; diverse fouten in de wetgeving die toen ontstaan zijn, zijn tot op de dag van vandaag niet gerepareerd.
 
Diverse veerdienstexploitanten zijn de afgelopen jaren al geconfronteerd met hierdoor onbedoeld gewijzigde regelgeving (bijboten!) of met afwijkende formuleringen op het Certificaat van Onderzoek, waardoor beperkende of juist uitbreidende voorwaarden ineens niet meer van toepassing lijken te zijn. Dit leidt tot onzekerheid over wat nou wel of niet toegestaan is. 
Nieuwe Branche RI&E voor de binnenvaart: nu ook geschikt voor veerdiensten

Op 31 mei, tijdens de beurs Maritime Industry in Gorinchem, is de vernieuwde Branche RI&E voor de binnenvaart gepresenteerd. Een speciale digitale RI&E-tool maakt het de ondernemer gemakkelijker om de RI&E  uit te voeren en een bijbehorend Plan van Aanpak op te stellen. De Branche RI&E voor de binnenvaart is erkend door het Steunpunt RI&E, en dat wil zeggen dat gebruikers van de Branche RI&E in aanmerking komen voor een zogeheten ‘toetsingsvrijstelling’: bedrijven met 25 medewerkers of minder die gebruik maken van dit instrument en onder deze branche vallen, hoeven de RI&E niet te laten toetsen door een gecertificeerde Arbodeskundige.
 
Daarnaast werd de vernieuwde Arbocatalogus gepresenteerd. Deze biedt tips en ‘best practices’ hoe arbeidsrisico’s in de sector kunnen worden aangepakt. Men kan een Arbocatalogus als encyclopedie zien met adviezen en voorbeelden hoe praktisch risico’s kunnen worden beheerst.
 
Bijzonder aan de vernieuwde Branche RI&E is, dat deze, dankzij het CBRB, ook geschikt is voor de sector personenvervoer (zowel dagpassagiersschepen, als riviercruisevaart, als veerdiensten)! Diverse CBRB- en LVP-leden hebben meegewerkt aan de totstandkoming hiervan.
 
Een Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers. Deze verplichting komt voort uit de Arbeidsomstandighedenwet en maakt deel uit van het arbeidsomstandighedenbeleid van het bedrijf.


Vrijspraak voor afrekenen tijdens de overtocht

Begin april heeft de Arnhemse kantonrechter een schipper uit Nijmegen vrijgesproken van taakverzuim. De veerman had een boete gekregen omdat hij tijdens het overvaren aan dek was om af te rekenen.
 
Volgens de aanklacht had hij zich tijdens de oversteek op de veerpont aan dek bevonden, terwijl hij in de stuurhut had moeten blijven. Daardoor had hij eventuele waarschuwingen van andere schippers via de marifoon kunnen missen en zelf ook geen berichten kunnen verzenden.
 
Zowel de officier van justitie als de rechter kwam echter tot de conclusie dat de man geen enkele blaam trof en dat hij onterecht beboet was. De schipper maakte duidelijk, dat hij in geval van een marifoonoproep binnen 2 seconden in de stuurhut kan zijn. Aan dek hangen speakers die alle mededelingen via de marifoon doorgeven, en bovendien wordt de rivier voordat de pont afvaart en onderweg voortdurend stroomop- en afwaarts gecontroleerd.
 
Met deze vrijspraak is in elk geval duidelijkheid ontstaan over een kwestie die al met al zo'n 10 jaar geduurd heeft. 


Onderzoek taakbelasting bemanningsleden: ook veerdiensten betrokken

Op Europees niveau zijn afspraken gemaakt om te komen tot een fundamentele herziening van de bemanningsvoorschriften voor de binnenvaart. De huidige bemanningsvoorschriften zijn immers achterhaald en dringend aan modernisering toe. Deze internationale bemanningsvoorschriften - zowel de bemanningskwalificaties als de bemanningssterkte - vormen de basis voor de bemanningsregelgeving in Nederland, en zijn daarmee ook van groot belang voor veerdiensten.
 
Ten behoeve van deze fundamentele herziening wordt momenteel een Europees onderzoek uitgevoerd naar de taakbelasting van bemanningsleden. Daartoe worden enige tientallen schepen bezocht, waarbij gekeken wordt naar aspecten als: hoe vaak komen bepaalde gedefinieerde taken (werkzaamheden) voor, wat is de duur, wat is een inschatting van de fysieke/mentale werkbelasting, welke relevante aspecten per taak spelen nog een rol (bijvoorbeeld gelijktijdig moeten uitvoeren tijdens een ander proces)?
 
Wij hebben er vanaf het begin af aan expliciet op aangedrongen dat in dit onderzoek niet alleen naar de ‘usual suspects’ in de binnenvaart gekeken wordt (tankvaart, droge lading, containers, zand en grind, en dergelijke), maar ook naar de andere segmenten, waaronder het personenvervoer. Het gebeurt helaas nog té vaak dat de ‘reguliere’ vrachtvaart als de maat der dingen gezien wordt, met soms niet goed passende regelgeving of beleid tot gevolg. Het segment personenvervoer bestaat uit verschillende deelsegmenten, namelijk dagpassagiersvaart, riviercruisevaart, én veerdiensten!, die allemaal hun eigen karakteristieken hebben en dus allemaal in dat onderzoek meegenomen moeten worden. Via het LVP zijn dan ook een aantal veerdiensten bij het onderzoek betrokken.
 
Zoals gebruikelijk in Europese trajecten, is de doorlooptijd erg lang: Het onderzoeksrapport zal pas in februari 2019 opgeleverd worden. Op basis daarvan zal een voorstel voor een transparante, flexibele, hedendaagse en toekomstbestendige Europese bemanningsregelgeving worden ontwikkeld. Mobiliteitsalliantie

Vorig jaar heeft het LVP zich aangesloten bij de Mobiliteitsalliantie, een brede coalitie van partijen uit de Nederlandse mobiliteits- en openbaar vervoersector. De aangesloten partijen vinden dat mobiliteit in Nederland slimmer, flexibeler, groener en veiliger moet. Het eerste jaar stond vooral in het teken van “praten”. De lobby blijkt succesvol te zijn geweest: in het regeerakkoord is € 2 miljard extra uitgetrokken voor investeringen in weg, water, spoor en OV. Dat is een belangrijke trendbreuk met de forse bezuinigingen op het infrastructuurbudget die hebben plaatsgevonden vanaf 2010. Ook de focus op een meer integraal mobiliteitsbeleid ligt in lijn met de visie van de Mobiliteitsalliantie en het LVP.
 
Het komt nu aan op de concrete invulling en uitvoering van de doelstellingen, oftewel “van praten naar doen”.
 
Daartoe zijn een aantal werkgroepen opgericht. Het LVP is bij de volgende werkgroepen aangesloten:
 • Werkgroep Investeringsagenda (infrastructuur), waarin voorstellen voor de korte, middellange en lange termijn worden uitgewerkt. Voor de lange termijn wordt er gestreefd naar een nieuw Mobiliteitsfonds, met lange looptijd (bij voorkeur voor onbepaalde tijd) en met voldoende middelen voor investeringen, onderhoud, beheer en renovatie van (verkeers)infrastructuur en voorzieningen voor slimme benutting en duurzame brandstoffen.
   
 • Werkgroep Mobility as a Service (“MaaS”), wat gedefinieerd wordt als “een dienstverleningsconcept waarbij de reiziger de reis van deur tot deur krijgt aangeboden als één dienst”. Het spreekt voor zich, dat veerdiensten hier een integraal onderdeel van moeten zijn!
   
 • Werkgroep Smart Mobility, waarbij wij bijvoorbeeld pleiten voor het opnemen van veerponten in openbaarvervoernetwerken om mensen uit de auto in het OV te krijgen en omrijkilometers te besparen. 
   

Word lid van het LVP / CBRB

Het LVP / CBRB zet zich in voor alle veerdiensten in Nederland. Bent u nog geen lid? Schrijf u dan nu in, en krijg een korting van maar liefst 50% op de lidmaatschapskosten!

Voor meer informatie over de voorwaarden, of om u direct in te schrijven, kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of door hier te klikken. Sponsoren

Hoofdsponsor: ODV Maritiem

Openbaar vervoer over water
ODV Maritiem levert gekwalificeerde en klantvriendelijke specialisten voor veerponten, fast ferry’s en waterbussen.

U kunt een beroep op ons doen voor volledige bemanning maar ook voor opvang bij ziekte, tijdelijke projecten en vacatures. Naast veerpontschippers leveren wij ook stewards en kaartverkopers. ODV Maritiem is in alle regio’s van Nederland sterk vertegenwoordigd. Daardoor zijn we in staat om snel in elk type vraag te voorzien. Van structurele, voorspelbare inzet tot gevarieerde onvoorspelbare inzet. De pool van medewerkers is in elke regio zodanig ingericht dat levering gegarandeerd is en dat de opdrachtgevers zo veel mogelijk dezelfde vertrouwde gezichten terug zien. Wij nemen de personeelsplanning uit handen, waardoor u zich kunt focussen op andere zaken. Korte lijnen met onze opdrachtgevers en medewerkers zorgen voor heldere communicatie.
De capaciteiten van ODV Maritiem reiken verder dan alleen het leveren van personeel. Desgewenst bemannen wij veerdiensten van A tot Z, waarbij we in nauwe samenspraak met u de dienstregeling uitvoeren maar ook de dagelijkse routinewerkzaamheden uit handen nemen.

Website: odvmaritiem.nl

Sponsoren

 
 

Colofon

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd aan een brede lijst van geïnteresseerden. Kent u mensen die hem wellicht ook willen lezen? Stuur deze nieuwsbrief dan gerust door.
 
Aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
Bestuur: Johan Hania (voorzitter), John van den Akker (penningmeester), Alex  Kwakernaak (lid).
Secretaris: Maira van Helvoirt, Vasteland 78, 3011 BN, Rotterdam
Nieuwsbulletin LVP is een uitgave van het Landelijk Veren Platform.
 
Voor advertenties, sponsoring en lidmaatschap kunt u contact opnemen met 010 7989800; e-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Het bulletin is met de grootse zorg samengesteld: voor fouten e.d. kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Overname van (delen) van artikelen mag met bronvermelding. Het nieuwsbulletin is te downloaden van de website van het LVP: www.landelijkverenplatform.nl

 

Ga naar boven