Uitgaven

Nieuwsbulletin LVP Jaargang 10 nummer 19, zomer 2017Nieuwsbulletin LVP

Jaargang 10, Nummer 19 

Zomer 2017

Het LVP behartigt de belangen van de Nederlandse veren.

Voorwoord

We zijn met dit nieuwsblad in de tiende jaargang aanbeland; inderdaad het LVP trekt al ruim tien jaar beleidsmatig aan de veren. Net als bij de vroegere trekveren komen we vooruit, langzaam maar gestaag. Het continue vinger aan de pols houden leidt ertoe dat de veren langzaam op steeds meer agenda’s komen, zo blijkt uit veel artikelen in dit zomer nieuwsblad. Toch ben ik jaloers op hoe onze oosterburen met de veerdiensten omgaan. Ons nieuwe rapport Wel-varend is daar duidelijk over: erg vergelijkbaar met Nederland qua aantal maar erg verschillend hoe de overheid ermee omgaat. In Duitsland behoren alle veren tot het openbaar vervoer, kennen een vaste minimum bemanning, mogen veelal hun eigen tarief bepalen en kennen een speciaal veer-vaarbewijs. Daar is het dus gewoon goed geregeld en zolang we ons daaraan nog niet kunnen spiegelen blijft er werk aan de winkel. Onderwijl weet ik waar ik deze zomer inspiratie ga opdoen. In het land waar ze u in plaats van “Goede vakantie” “Schöne Ferien“ toewensen!

Met een zomergroet,

Johan Hania
Voorzitter LVP


Inhoudsopgave

 1. Voorwoord
 2. “Wel-varend”: onderzoek naar economisch en maatschappelijk belang van veerdiensten gepresenteerd
 3. LVP aangesloten bij de Mobiliteitsalliantie
 4. Provinciale ontwikkelingen
 5. Aangewezen veerponten
 6. Maasveren stoten minder uit door GTL brandstof
 7. Green Award ook voor personenvervoer over water
 8. Emissie-eisen / NRMM
 9. Nieuwe veerdiensten in Antwerpen
 10. Word lid van het LVP / CBRB
 11. Sponsoren
 12. Colofon

“Wel-varend”: onderzoek naar economisch en maatschappelijk belang van veerdiensten gepresenteerd

Op 2 juni is bij Damen Shipyards in Gorinchem het zojuist afgeronde onderzoek naar het economisch en maatschappelijk belang van veerdiensten in Nederland, onder de titel Wel-varend, gepresenteerd. Het onderzoek is een update van het onderzoek “Verdiensten van veerdiensten” uit 2010.
 
Het onderzoek is uitgevoerd door Mark Hoekstra, masterstudent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, bij het CBRB, in gezamenlijke opdracht van het LVP en de VEEON.
 
Behalve een actualisering van de belangrijkste kengetallen is er ook een doorkijk naar de toekomst gegeven, waarbij thema’s als duurzaamheid en marktontwikkeling aan de orde zijn gekomen.
 
Bijzonder in dit onderzoek is, dat niet alleen de zogeheten ‘utilitaire’ veerdiensten onderzocht zijn, maar dat de scope van het onderzoek is uitgebreid naar de recreatieve veerdiensten en de zoute veerdiensten. Ook is een vergelijking gemaakt met de situatie in Duitsland en België.
 
Het onderzoek heeft geleid tot een aantal conclusies op het gebied van duurzaamheid, marktontwikkeling en bemanningsvoorschriften/vaarbewijzen, waar het LVP mee aan de slag zal gaan.
 
Het onderzoeksrapport en de verkorte versie ervan zijn hier te vinden.


LVP aangesloten bij de Mobiliteitsalliantie 

De Mobiliteitsalliantie is een brede coalitie van partijen uit de Nederlandse mobiliteits- en openbaar vervoersector. De aangesloten partijen vinden dat mobiliteit in Nederland slimmer, flexibeler, groener en veiliger moet. Nadat het LVP zich vorig jaar al had aangesloten bij de infrastructuurlobby, waarover we u al eerder informeerden, is het LVP onlangs ook toegetreden tot de Mobiliteitsalliantie.

 
Vanuit een gezamenlijk gevoelde urgentie pleiten de betrokken partijen bij de informateur en het nieuw te vormen kabinet voor een integrale visie op mobiliteit: het moeiteloos kunnen combineren van allerlei vervoersmodaliteiten, zodat personen en goederen sneller en duurzamer op hun plek van bestemming komen.
 
De leden van de Mobiliteitsalliantie hebben de handen ineengeslagen en samen concrete voorstellen uitgewerkt om Nederland bereikbaar, leefbaar en economisch aantrekkelijk te houden. Deze voorstellen zijn gebaseerd op vijf bouwstenen:
 1. Investeringsagenda
  Voor het oplossen van bestaande infrastructuurknelpunten is tot 2030 in elk geval jaarlijks € 1 mld nodig. Veerdiensten vormen in feite kortsluitschakels in het secundaire wegennet, en zijn als zodanig ook onderdeel van de infrastructuur.
 2. Wet- en regelgeving en fiscaliteit
  Zorg voor adequate regelgeving, zodat er ruimte is voor experimenten en duurzame mobiliteit gestimuleerd kan worden.
 3. Duurzame mobiliteit
  We zullen niet alleen de groei van mobiliteit moeten opvangen, maar volgens het Klimaatakkoord van Parijs moet ook de CO2-uitstoot fors gereduceerd worden. Vanuit de gebruiker geredeneerd betekent dat het bieden van een slimme mix van modaliteiten, flexibel en van deur-tot-deur.
 4. Vraaggestuurde vervoerssystemen
  Waar vervoersstromen dunner zijn – en dat kan zijn in gebieden waar de bevolkingsdichtheid laag is, maar ook binnen stedelijke agglomeraties – voldoen de traditionele OV-diensten misschien niet langer. Hoe kan het anders, en welke rol kunnen veerdiensten daarin vervullen?
 5. Kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven
  Dankzij de ontwikkelrichting ‘slimmer, groener, flexibeler en veiliger’, zullen meer nieuwe, commerciële mogelijkheden ontstaan met hernieuwde bedrijvigheid en gunstige effecten voor de werkgelegenheid tot gevolg. 

Provinciale ontwikkelingen

Zuid-Holland

In mei 2017 hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland de toekomstvisie voor het personenvervoer over water aangenomen, met de titel Water: personenvervoer vaart er wel bij! (16.65 MB)
 
Deze langetermijnvisie is gezamenlijk ontwikkeld door de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam en de Drechtsteden. Het doel van de visie is om de kansen en mogelijkheden van samenwerking beter te benutten, en om richting te geven aan de verdere ontwikkeling van personenvervoer over water: beter en slimmer, en met een betere service voor de reiziger.
 
Sinds mei 2017 kan het revolverend verenfonds van de provincie Zuid-Holland, voor subsidies voor de aanschaf van veerponten, ook gebruikt worden voor de aanschaf van gebruikte veerponten. De aangepaste versie van de Subsidieregeling mobiliteit Zuid-Holland 2017 vindt u hier.


Noord-Brabant

In maart 2017 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant naar aanleiding van de motie M8 veerdiensten Noord-Brabant onderzocht of en op welke manier de provincie kan bijdragen aan de continuïteit van de veerverbindingen in Noord-Brabant. Het college heeft vastgesteld dat de provincie een taak kan vervullen daar waar de veerdiensten een schakel zijn in het fietsnetwerk. Veerdiensten met een lokaal karakter vallen niet in die categorie. Veerdiensten die in financiële nood zijn kan de provincie eenmalig financieel ondersteunen. Voorwaarde daarbij is dat de veerdienst een toegevoegde maatschappelijke functie heeft, bijvoorbeeld op het gebied van sociale veerkracht of vrijetijdseconomie. 
 
Dit heeft geleid tot een actualisering van het provinciale veerdienstbeleid, en dat heeft op 20 juli geleid tot aanpassing van de Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant, waar een paragraaf voor veerdiensten aan is toegevoegd. De subsidieregeling is specifiek bedoeld voor het dekken van exploitatietekorten voor veerdiensten die onderdeel uitmaken van het Fietsnetwerk Noord-Brabant. Dit kunnen overigens ook autoveren zijn. 


Aangewezen veerponten

Volgens artikel 1.01 van zowel het Binnenvaartreglement (BPR) als Rijnvaartreglement (RPR) luidt de definitie van een veerpont als volgt:
“veerpont: een schip dat een veerdienst onderhoudt, waarbij de vaarweg wordt overgestoken, en dat door de bevoegde autoriteit als veerpont wordt aangemerkt”.
 
Voor veerponten conform bovenstaande definitie gelden speciale vaarregels (artikel 6.23), navigatieverlichting (artikel 3.16), en geluidsseinen (artikel 6.32).
 
Dat betekent, juridisch gezien, dat veerponten die niet door de bevoegde autoriteit als zodanig zijn aangemerkt, in feite géén veerponten zijn volgens de definitie van het BPR en het RPR. Ook al zien ze er als een veerpont uit, ze zijn het volgens het BPR en het RPR niet. De speciale voorschriften voor veerponten gelden dus ook niet voor hen. In feite zijn deze vaartuigen ofwel een “passagiersschip" (schip dat meer dan 12 passagiers mag vervoeren) ofwel een “klein schip” (<20 meter, <12 pax).
 
Het is van belang om te weten of een veerpont inderdaad als zodanig is aangemerkt. Mocht, ingeval van een incident waar een veerpont bij is betrokken, blijken dat dit helemaal geen veerpont is (want: niet als zodanig aangemerkt), dan kan dit immers grote juridische gevolgen hebben!
 
De bevoegde autoriteit die een veerpont kan aanmerken is de Hoofd-Ingenieur Directeur (HID) van de verschillende regio’s van Rijkswaterstaat. Een aanvraag om als veerpont te worden aangemerkt moet worden ingediend bij de betreffende regio.
 
Om een veer als veerpont aan te kunnen merken, dient deze in ieder geval te voldoen aan de eisen in het RPR/BPR, zoals verlichting, marifoon, AIS. Er wordt eveneens gekeken naar de lokale omstandigheden in verband met vlotheid en veiligheid: waar gaat de veerpont oversteken, ligt de veerstoep in of nabij een bocht, eventueel reeds andere aangewezen veerponten. Verder dient de veerpont als veerpont in de zin van de Binnenvaartwet te zijn goedgekeurd en gecertificeerd. Maasveren stoten minder uit door  GTL brandstof

Stichting de Maasveren heeft onlangs besloten om voor haar vijf veren over de Maas over te stappen naar het gebruik van GTL als brandstof. Hiermee verwacht de Stichting de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen en op termijn minder onderhoud aan de motoren te hoeven verrichten. 
 
Dit is ingegeven door het feit dat de motoren die de afgelopen tijd in de veren zijn ingebouwd hogere eisen stellen aan de zuiverheid van de te gebruiken brandstof. Zo kwam Stichting de Maasveren bij Shell GTL uit. Uit de ervaringen van een tweetal andere veerexploitanten was bekend dat het product direct toepasbaar is in bestaande installaties en dat het de uitstoot van rook en roet beduidend vermindert. Verder gaan de motoren er een stuk rustiger door lopen waardoor de geluidsemissie gereduceerd wordt.
 
GTL staat voor Gas-To-Liquids, een vloeibare brandstof gemaakt van aardgas. Het omzetten van gas in vloeibare brandstof is een complex chemisch proces, dat Shell al sinds 1970 aan het optimaliseren is. Shell GTL Fuel verbrandt schoner dan conventionele diesel uit aardolie en produceert daardoor minder uitstoot (fijnstof, stikstofoxiden (NOx), zwaveloxiden (SOx) en ook minder zichtbare zwarte rook en roet).
 
In zijn geheel een duidelijke vermindering van lokale emissies. Dit is niet alleen plezierig voor de gebruikers van de veren maar het draagt ook bij aan het verbeteren van de lokale luchtkwaliteit. 
 Green Award ook voor personenvervoer over water 

Sinds begin dit jaar is het ook voor het personenvervoer in de binnenvaart mogelijk om een Green Award-certificaat te behalen. 
 
Green Award is een keurmerk voor zee- en binnenvaartschepen die op het gebied van veiligheid en milieu verder gaan dan de wettelijke eisen. Oorspronkelijk opgezet in 1994 als certificeringssysteem voor zeegaande olietankers, heeft Green Award zich inmiddels ontwikkeld tot een wereldwijd erkend keurmerk. Het wordt ondersteund door zogeheten ‘incentive providers’; deze incentives variëren van korting op havengelden, tot een bijdrage aan de certificeringskosten door banken en verzekeringsmaatschappijen, tot korting op producten en diensten van onder andere Alphatron.
 
In 2011 is Green Award uitgebreid naar goederenvervoer via de binnenvaart en sinds het begin van dit jaar dus ook naar het personenvervoer over de binnenwateren. De eisen waaraan voldaan moet worden zijn vergelijkbaar met die waaraan vrachtschepen moeten voldoen. Inmiddels zijn de eerste veerpont (Schoonhoven) en rondvaartboot (Z8) gecertificeerd.
 
Meer informatie vindt u hierEmissie-eisen / NRMM

Eind 2016 is de zogeheten Stage V Non-Road Mobile Machinery (NRMM)-verordening in werking getreden. Deze Europese verordening stelt grenzen aan de emissies van scheepsmotoren. Nieuwe scheepsmotoren met een vermogen van minder dan 300 kW moeten vanaf 1 januari 2019 aan de NRMM-verordening voldoen; voor motoren met een vermogen groter dan 300kW geldt de verordening vanaf 1 januari 2020. Bestaande motoren mogen gehandhaafd en/of gereviseerd worden.
 
De inwerkingtreding van deze verordening leidde tot veel vragen. Wat houdt Stage V precies in? Welke techniek past daar het beste bij? Motorenfabrikanten gaven aan dat het theoretisch en technisch wel mogelijk is uitstoot af te vangen tot beneden de norm, maar dat de kosten van de ontwikkeling van motoren met de benodigde nageschakelde technieken zodanig hoog zouden zijn dat zij daar niet aan zouden beginnen voor een (wereldwijd gezien) zo kleine sector als de binnenvaart die hooguit 200 motoren per jaar afneemt.
 
Diverse mogelijke technieken kunnen toegepast worden, bijvoorbeeld LNG, katalysatoren en roetfilters, GTL, Brandstof-wateremulsie.
 
Het gebruik van EURO VI-vrachtwagenmotoren staat ook steeds meer in de belangstelling. Tijdens een pilotproject heeft PACCAR/Vink diesel BV, het voormalige DAF Trucks, een EURO VI-vrachtwagenmotor gemariniseerd en geïnstalleerd in een binnenvaartschip. Met de nodige technische aanpassingen lijkt het dus mogelijk.
 
In hoeverre motoren Euro VI-motoren in individuele situaties bruikbaar zijn is uiteindelijk afhankelijk van een groot aantal factoren: het vaargebied, in hoeverre de inbouw in kleine machinekamers mogelijk is, de huidige motor, mogelijk alternatieve oplossingen om aan de NRMM-verordening te voldoen en de uiteindelijke investering in en kosten van de Euro VI-motor.
 
Meer informatie over NRMM Stage V is te vinden via het EICB.Nieuwe veerdiensten in Antwerpen

Ook de haven van Antwerpen zet in op duurzaam vervoer over de Schelde en in de haven! Sinds 1 juli vaart de Waterbus van Hemiksem via Kruibeke naar het Steenplein in Antwerpen. 


 
Nadat de maand juli als testperiode fungeerde, zal de Waterbus vanaf 1 augustus als een volwaardig alternatief dienen voor het woon-werkverkeer, met een afvaart elk uur. Vanaf oktober zal de afvaartfrequentie verhoogd worden naar elk half uur. Op termijn zal de Waterbus uitgebreid worden naar andere stopplaatsen en vaarwegen, onder andere richting de haven.
 
Daarnaast vaart er dit jaar opnieuw tijdelijk een veerdienst ter hoogte van de Lillobrug. Tot 29 oktober 2017 verbindt dit veer opnieuw de beide oevers van het Kanaaldok. De gratis veerdienst vervoert zeven dagen per week reizigers die naar het werk gaan of een recreatieve fietstocht maken. Indien deze tijdelijke veerdienst opnieuw een succes blijkt te zijn, zal het havenbedrijf Antwerpen mogelijk beslissen over de eventuele inzet van een definitieve veerverbinding.
 
Meer informatie is te vinden via de website van het havenbedrijf Antwerpen

Word lid van het LVP / CBRB

Het LVP / CBRB zet zich in voor alle veerdiensten in Nederland. Bent u nog geen lid? Schrijf u dan nu in, en krijg een korting van maar liefst 50% op de lidmaatschapskosten!

Voor meer informatie over de voorwaarden, of om u direct in te schrijven, kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of door hier te klikken. Sponsoren

Hoofdsponsor: ODV Maritiem

Openbaar vervoer over water
ODV Maritiem levert gekwalificeerde en klantvriendelijke specialisten voor veerponten, fast ferry’s en waterbussen.

U kunt een beroep op ons doen voor volledige bemanning maar ook voor opvang bij ziekte, tijdelijke projecten en vacatures. Naast veerpontschippers leveren wij ook stewards en kaartverkopers. ODV Maritiem is in alle regio’s van Nederland sterk vertegenwoordigd. Daardoor zijn we in staat om snel in elk type vraag te voorzien. Van structurele, voorspelbare inzet tot gevarieerde onvoorspelbare inzet. De pool van medewerkers is in elke regio zodanig ingericht dat levering gegarandeerd is en dat de opdrachtgevers zo veel mogelijk dezelfde vertrouwde gezichten terug zien. Wij nemen de personeelsplanning uit handen, waardoor u zich kunt focussen op andere zaken. Korte lijnen met onze opdrachtgevers en medewerkers zorgen voor heldere communicatie.
De capaciteiten van ODV Maritiem reiken verder dan alleen het leveren van personeel. Desgewenst bemannen wij veerdiensten van A tot Z, waarbij we in nauwe samenspraak met u de dienstregeling uitvoeren maar ook de dagelijkse routinewerkzaamheden uit handen nemen.

Website: odvmaritiem.nl

Sponsoren

 
 

Colofon

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd aan een brede lijst van geïnteresseerden. Kent u mensen die hem wellicht ook willen lezen? Stuur deze nieuwsbrief dan gerust door.
 
Aanmelden of afmelden voor de nieuwsbrief kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
Bestuur: Johan Hania (voorzitter), John van den Akker (penningmeester), Alex  Kwakernaak (lid).
Secretaris: Maira van Helvoirt, Vasteland 78, 3011 BN, Rotterdam
Nieuwsbulletin LVP is een uitgave van het Landelijk Veren Platform.
Eindredactie: Rob Joosten (RJA ADVIES BV)
 
Voor advertenties, sponsoring en lidmaatschap kunt u contact opnemen met 010 7989800; e-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Het bulletin is met de grootse zorg samengesteld: voor fouten e.d. kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Overname van (delen) van artikelen mag met bronvermelding. Het nieuwsbulletin is te downloaden van de website van het LVP: www.landelijkverenplatform.nl

 

Ga naar boven