Nieuwsbulletin LVP Jaargang 9 nummer 18, zomer 2016Nieuwsbulletin LVP
Jaargang 9, Nummer 18
Zomer 2016


Het LVP behartigt de belangen van de Nederlandse veren.

Voorwoord van uw voorzitter

De zomer is inmiddels in volle gang. Het afgelopen half jaar is er veel werk verzet, en ook voor het komende half jaar staan er diverse onderwerpen op de agenda. De contacten met VEEON zijn goed, en waar mogelijk proberen we samen op te trekken. Zo zijn we gezamenlijk opdrachtgever voor de herziening van het onderzoek “Verdiensten van veerdiensten” dat zojuist van start is gegaan. Graag informeren wij u hierbij over onze activiteiten en andere relevante ontwikkelingen in de verensector. Ik wens u veel leesplezier en natuurlijk een prettige zomer toe.
 
Johan Hania
Voorzitter LVP


Inhoudsopgave

 1. Voorwoord
 2. Herziening onderzoek “Verdiensten van veerdiensten”
 3. Ontwikkelingen verenfondsen
 4. Infrastructuurlobby / coalitie “Mobiel Nederland”
 5. Correcte info over veerdiensten in navigatiesystemen / kaarten
 6. Aanpassing Binnenvaartpolitiereglement
 7. OV-chipkaart voor MBO-studenten
 8. Feestelijke overdracht Texelstroom
 9. TS4U Oil Protect: Nieuw programma voor smeeroliemanagement
 10. “Veerpont Krimpen aan de Lek to the rescue”
 11. Contact Belgische verenvereniging
 12. Vernieuwing LVP-website
 13. Bestuur LVP
 14. Verhuizing
 15. LVP Jaarverslag 2015
 16. Word lid van het LVP / CBRB
 17. Sponsoren
 18. Colofon

Herziening onderzoek “Verdiensten van veerdiensten”

In 2010 is in navolging van het rapport “Hoe ver is de overkant” een herziening verschenen onder de naam “Verdiensten van veerdiensten”. Dat rapport schetste een goed beeld van onze branche. Zes jaar na dato is het weer tijd voor een actualisatie.
 
Het onderzoek is begin juli van start gegaan en wordt uitgevoerd door Mark Hoekstra, masterstudent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, bij het CBRB, in gezamenlijke opdracht van het LVP en de VEEON.
 
Behalve een actualisering van de belangrijkste kengetallen (# veerdiensten, # reizigers, omzet, # FTE’s, e.d.), gericht op utilitaire en recreatieve reizigers, zal er ook een doorkijk naar de toekomst gegeven worden, zowel beleidsmatig (landelijk, regionaal, lokaal, in het kader van mobiliteit / toerisme / OV) als maatschappelijk (innovatie, milieu, klantbeleving, marktontwikkeling). Het onderzoek omvat de gehele veerdienstsector: zowel utilitaire als recreatieve veren, zowel auto- als fiets- en voetveren, zowel snelle als langzame veren, zowel zoete als zoute veren, evenals aanvullende diensten voor personenvervoer over water zoals watertaxi’s. De onderzoeksresultaten zullen in het najaar gepresenteerd worden.


Ontwikkelingen verenfondsen

De provincie Zuid-Holland heeft onlangs, conform het coalitieakkoord, een nieuw revolverend verenfonds voor vernieuwing en groot onderhoud van veren ingesteld. De provincie Zuid-Holland heeft immers een stevige ambitie op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid, en ziet daarin een belangrijke rol weggelegd voor veerdiensten.
 
Exploitanten van veerdiensten voor forenzen en scholieren kunnen een laagrentende lening krijgen van de provincie, waarvoor vanuit het revolverend verenfonds € 12 miljoen beschikbaar is. Beoogd wordt hiermee tevens de verduurzaming van de veerponten te stimuleren.
 
Door het revolverende karakter van het fonds komen de geleende middelen in principe terug. Vervolgens kunnen deze middelen opnieuw worden ingezet. Hiermee wordt een toekomstbestendig fonds gecreëerd waarmee de continuïteit van meer veerdiensten gedurende een langere periode gewaarborgd kan worden.
 
Hopelijk gaat het voorbeeld van Zuid-Holland (en Gelderland) in andere provincies navolging krijgen: In april jongstleden hebben de Christen Unie en de SGP in Noord-Brabant een motie ingediend bij Provinciale Staten, waarin onder meer gepleit wordt voor de mogelijke oprichting van een Brabants Verenfonds. Naar aanleiding van de media-aandacht als gevolg van de themabijeenkomst Beter op weg over water en de “week van de veerdiensten” had het LVP in juni 2015 al een verzoek ingediend voor de oprichting van een provinciaal verenfonds in Noord-Brabant. Dat verzoek werd afgewezen. Daarom verheugt het ons, dat er ook in Brabant langzaam politiek draagvlak lijkt te ontstaan voor een verenfonds.


Infrastructuurlobby / coalitie “Mobiel Nederland”

Een brede coalitie van meer dan 20 partijen is een gezamenlijke lobby gestart om meer aandacht te vragen het belang van mobiliteit. De mobiliteit van reizigers, recreanten, bedrijven en vervoerders in Nederland stagneert nu de economie weer groeit. Stevige investeringen in infrastructuur zijn dan ook noodzakelijk, om Nederland ook in de toekomst bereikbaar te houden.
 
Gelet op het belang van personenvervoer over water in het algemeen, en dat van de veerdiensten in het bijzonder, heeft het Landelijk Veren Platform zich ook aangesloten bij deze lobby.
 
Inmiddels zijn de eerste stappen gezet om de infraproblematiek op de politieke agenda te krijgen. Er zal de komende tijd flink ingezet worden op het vergroten van het politiek en maatschappelijk draagvlak voor de benodigde extra investeringen in infrastructuur enerzijds, en het op ambtelijk niveau creëren van meer begrip voor de mobiliteitsproblemen en de gevolgen daarvan voor onze welvaart en welzijn.

Correcte info over veerdiensten in navigatiesystemen / kaarten

In het afstudeeronderzoek naar veerdiensten in navigatiesystemen (zie vorige nieuwsbrief) bleek onder meer dat de spreiding (vaartijden + wachttijden) te groot is. Men hanteert minimaal een kwartier, waardoor omrijden al gauw een aantrekkelijker optie lijkt. Het LVP onderzoekt mogelijkheden voor een centraal punt waar de relevante info per veerdienst (actuele vaartijden en –frequentie) laagdrempelig beschikbaar is, zodat veerdiensten dit zelf kunnen aanpassen. Met actuele informatie kunnen navigatiesystemen zo effectief mogelijk met veerdiensten omgaan.


Aanpassing Binnenvaartpolitiereglement

Op 1 januari 2016 is het nieuwe BPR in werking getreden. Het LVP/CBRB heeft, op verzoek van de aangesloten veerdiensten, aangedrongen op afschaffing van het mistsein voor veerponten omdat dit als “niet meer van deze tijd” werd ervaren, geen toegevoegde waarde had, en in een bebouwde omgeving als storend werd ervaren. Wij waren dan ook verheugd dat dit artikel geschrapt zou worden.
Helaas is inmiddels gebleken dat de tekst in het nieuwe BPR op een verkeerde wijze aangepast is, waardoor het afwijkende mistsein voor veerponten weliswaar is komen te vervallen, maar waardoor veerponten nu onder de hoofdregel voor mistseinen vallen. Het ene mistsein (1 x lang + 4 x kort) is nu vervangen door het andere (1 x lang).
Wij betreuren dit bijzonder; een volgende wijziging (om dit te corrigeren) zal immers weer een aantal jaren duren. Uiteraard is hierover inmiddels contact met Rijkswaterstaat.


OV-chipkaart voor MBO-studenten

Met ingang van 1 januari 2017 krijgen MBO-studenten vanaf 16 jaar ook een OV-studentenkaart. Ze mogen vanaf die datum, net als alle andere studenten met een studenten-OV-chipkaart, voortaan gratis reizen in het OV (stadsvervoer, streekvervoer, regionale spoorwegen, landelijke spoorwegen). Helaas is het voor hen niet mogelijk om met hun OV-chipkaart gebruik te maken van de veerdiensten; voor veerdiensten zullen zij moeten blijven betalen.
 
De genoemde groep - MBO-studenten onder de 18 jaar - is traditiegetrouw een groep die veel gebruik maakt van de (utilitaire) veerdiensten. Wij vrezen dat zij met hun studenten-OV-chipkaart in groten getale gebruik zullen gaan maken van andere, ‘gratis’ vormen van vervoer, en daarbij de extra omreistijd voor lief nemen. “Tegen gratis valt niet te concurreren”, immers. Deze scheve concurrentie zal voor de veerdiensten tot inkomstenderving leiden.
 
In overleg met het Ministerie van Onderwijs inventariseren wij op dit moment de mogelijke impact van deze maatregel voor veerdiensten: om welke verbindingen en om hoeveel reizigers in de genoemde doelgroep gaat het.
 
Overigens heeft het LVP ook contact gelegd met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu over algemene mogelijkheden voor veerdiensten om de OV-chipkaart als betalingsmiddel te kunnen accepteren.


Feestelijke overdracht Texelstroom

Op zaterdag 18 juni vond de feestelijke overdracht plaats van de Texelstroom, de nieuwe veerboot van Teso. De nieuwe Texelstroom is 135 meter lang en 28 meter breed, en biedt daarmee ruimte aan 1750 passagiers en 340 voertuigen.
 
De nieuwe Texelstroom is niet alleen groter dan zijn voorgangers, het is vooral een zeer innovatief schip.
 
Zo heeft het een hybride voortstuwing met CNG (aardgas) en diesel als voortstuwing. De motoren voeden een elektromotor die de elektrisch aangedreven roerpropellors van vermogen voorziet. Op het bovendek bevinden zich 462 zonnepanelen en grote batterijpakketten. De zonnepanelen voorzien een groot deel van het horecabedrijf van energie, waaronder een groot deel van de ledverlichting. Het hete koelwater van de motoren wordt gedurende de dag opgeslagen in een speciale tank die fungeert als warmtebuffer. Met dit koelwater wordt de veerboot ’s nachts verwarmd als deze stilligt in de veerhaven van Texel. Het varen op gas in combinatie met het gebruik van batterijen is innovatief en nooit eerder vertoond op deze schaal. Dit resulteert in een schone en zuinige overtochten, met een CO2-reductie van 20% en een reductie van de roetuitstoot van maar liefst 100%.
 
Het schip is weliswaar vijf meter breder dan zijn voorganger, de Dokter Wagemaker, maar toch kan het gewoon aanmeren tussen de bestaande fuiken in de veerhavens in Den Helder en op Texel. Onderaan is de nieuwe veerboot namelijk net zo breed als de Dokter Wagemaker; ter hoogte van het bovenste rijdek is het verbreed waardoor aan beide zijden een extra rijbaan is ontstaan waardoor 40 auto’s meer meegenomen kunnen worden.
 
De veerboot zal in september in de vaart komen.
 


Foto: TESO

 

Foto: Stefan Krofft 

Beleef de Texelstroom (pdf)
 

TS4U Oil Protect: Nieuw programma voor smeeroliemanagement

Veerdienst Riveer is in het voorbereidende stadium om een nieuw, innovatief smeeroliemanagementsysteem te gaan testen op een van zijn veerponten. Doel hiervan is, enerzijds de operationele betrouwbaarheid te vergroten, en anderzijds het onderhoudsinterval en daarmee de onderhoudskosten te verlagen.
 
Smeerolie is van cruciaal belang voor het goed functioneren van motoren. Smeerolie smeert de bewegende delen in de motor, die daardoor beschermd worden tegen schade door ongewenste slijtagedeeltjes, verbrandingsresten en roet. Vervuilde smeerolie leidt tot motorstoringen. De kwaliteit van de smeerolie is daarmee voor een groot deel bepalend voor de levensduur van de motor.
 
TS4U heeft daarom het programma TS4U Oil Protect ontwikkeld. Door de installatie van een Oil Protect Sensor kan de kwaliteit van de smeerolie realtime gemonitord worden. Als gevolg daarvan hoeft de olie pas vervangen te worden wanneer dit nodig is – in plaats van wanneer het voorgeschreven is. Door de combinatie met het Long life filter kan de standtijd van de smeerolie tot een factor vier verlengd worden. Bovendien kan, door de continue monitoring van de smeeroliekwaliteit, tijdig geanticipeerd worden op eventuele storingen. Afhankelijk van het type motor en de aanwezige technische installatie zou de terugverdientijd gemiddeld minder dan een jaar bedragen.
 
Een eerdere case study bij DFDS heeft geresulteerd in een besparing van £45,020 (57%) op de totale smeeroliekosten.
 
Meer informatie via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06 24 65 46 53.
 


“Veerpont Krimpen aan de Lek to the rescue

Van 25 juli tot en met 30 juli is de Algerabrug tussen Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel afgesloten geweest. Voor veel automobilisten die op zoek moesten naar een reisalternatief bood de veerpont tussen Krimpen aan de Lek en Kinderdijk uitkomst. Veerbedrijf de Visser B.V. vervoerde tijdens de afsluiting van de Algerabrug de mensen gratis van de ene naar de andere kant.
 
Het aantal passagiers was ruim verdubbeld, zo wist mevrouw De Visser te vertellen. Als gevolg daarvan moesten er, aan beide kanten aan de wal, verkeersregelaars aan te pas komen om dit alles soepel te laten verlopen. Om de toestroom van het aantal extra auto’s en passagiers het hoofd te bieden werd er iedere dag, van 6:00 tot 19:00 uur, continu met de twee beschikbare ponten gevaren.
 
Voor veel mensen was het wennen om gebruik te maken van de veerpont. “Veel automobilisten maakten voor de eerste keer gebruik van de pont, daardoor durfden ze niet goed aan te sluiten op hun voorganger.” Met de deskundige hulp van het personeel op de beide veren werd ook dit probleem getackeld. Het personeel van het veerbedrijf was nadrukkelijk gevraagd om de vakantieplanning aan te passen voor deze ongewone situatie. Binnen het bedrijf werd daar niet moeilijk over gedaan en wilde iedereen er het beste van maken. Met deze enthousiaste inzet van de medewerkers en de exploitanten zelf, hopen ze de nieuwe reizigers enthousiast te hebben gemaakt voor een regelmatiger gebruik. Enkele reizigers waren positief verrast over hoe leuk het is om met de pont te reizen. Hopelijk zullen deze reizigers vaker gebruik gaan maken van deze en andere veerdiensten. Want wat is er nou leuker: vast staan in de file of gebruik maken van een pontje?  
 

Contact Belgische verenvereniging

Enkele jaren geleden heeft het LVP de eerste contacten gelegd met haar Duitse evenknie, de Duitse verenvereniging (Deutscher Fähr-Verband). Hoewel qua grootte niet echt vergelijkbaar, qua inhoud spelen bij onze oosterburen uiteraard dezelfde problemen. Dat geldt natuurlijk ook voor de Belgische veren (VVVeren). De komende tijd willen wij de contacten met de Belgische collega’s  verder aanhalen. 


Vernieuwing LVP-website

Sinds haar oprichting 11 jaar geleden heeft het LVP een eigen website gehad. De site is inmiddels ondergebracht bij de website van het CBRB. De komende tijd zal verder gewerkt worden aan actualisering van de LVP-website, met een eigen herkenbare stijl.
 


Bestuur LVP

Het LVP bestuur bestaat uit een klein clubje enthousiaste mensen dat weinig wisseling van de wacht kent. De leden van het eerste uur zijn grotendeels vertrokken maar konden rekenen op waardige opvolgers. Ook nu kijken we weer uit naar nieuwe gezichten om samen vorm te geven aan een moderne belangenbehartiging voor onze branche. Nieuwe bestuurders hebben nieuwe ideeën en houden de overige collega’s scherp. Voelt u wel iets voor een rol in  het bestuur waarbij er een keer of acht per jaar vergaderd wordt in Gorinchem, dan heten wij u van harte welkom. Er staan diverse onderwerpen op het programma. Uitdaging genoeg dus.
 

Verhuizing

Het LVP is verhuisd naar een nieuw adres: Vasteland 78, 3011 BN  Rotterdam. Postbus en faxnummer zijn opgeheven.
 

LVP Jaarverslag 2015

Het LVP bestuur kijkt terug op het jaar 2015 waarin belangrijke dossiers bijgehouden, opgepakt of afgerond zijn. 

icon Lees het LVP Jaarverslag 2015Word lid van het LVP / CBRB

Het LVP / CBRB zet zich in voor alle veerdiensten in Nederland. Bent u nog geen lid? Schrijf u dan nu in, en krijg een korting van maar liefst 50% op de lidmaatschapskosten!

Voor meer informatie over de voorwaarden, of om u direct in te schrijven, kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., of door hier te klikken. Sponsoren

Hoofdsponsor: ODV Maritiem

Openbaar vervoer over water
ODV Maritiem levert gekwalificeerde en klantvriendelijke specialisten voor veerponten, fast ferry’s en waterbussen.

U kunt een beroep op ons doen voor volledige bemanning maar ook voor opvang bij ziekte, tijdelijke projecten en vacatures. Naast veerpontschippers leveren wij ook stewards en kaartverkopers. ODV Maritiem is in alle regio’s van Nederland sterk vertegenwoordigd. Daardoor zijn we in staat om snel in elk type vraag te voorzien. Van structurele, voorspelbare inzet tot gevarieerde onvoorspelbare inzet. De pool van medewerkers is in elke regio zodanig ingericht dat levering gegarandeerd is en dat de opdrachtgevers zo veel mogelijk dezelfde vertrouwde gezichten terug zien. Wij nemen de personeelsplanning uit handen, waardoor u zich kunt focussen op andere zaken. Korte lijnen met onze opdrachtgevers en medewerkers zorgen voor heldere communicatie.
De capaciteiten van ODV Maritiem reiken verder dan alleen het leveren van personeel. Desgewenst bemannen wij veerdiensten van A tot Z, waarbij we in nauwe samenspraak met u de dienstregeling uitvoeren maar ook de dagelijkse routinewerkzaamheden uit handen nemen.

Website: odvmaritiem.nl

Sponsoren

 

Colofon

Bestuur: Johan Hania (voorzitter), John van den Akker (penningmeester), Alex  Kwakernaak (lid).
Secretaris: Maira van Helvoirt, Vasteland 78, 3011 BN, Rotterdam
Nieuwsbulletin LVP is een uitgave van het Landelijk Veren Platform.
Eindredactie: Rob Joosten (RJA ADVIES BV)

Voor advertenties,  sponsoring en lidmaatschap kunt u contact opnemen met 010 7989800; e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Het bulletin is met de grootse zorg samengesteld: voor fouten e.d. kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Overname van (delen) van artikelen mag met bronvermelding. Het nieuwsbulletin is te downloaden van de website van het LVP: www.landelijkverenplatform.nl

 
  
  
Ga naar boven