Uitgaven

Nr 17, zomer 2015

Nieuwsbulletin LVP
Jaargang 8, Nummer 17
Zomer 2015


Het LVP behartigt de belangen van de Nederlandse veren.


Voorwoord van uw voorzitter

De zomer van 2015 kende een goede aanloop in het vroege voorjaar om na een getemperde tussenperiode vervolgens vanaf eind juni sterk terug te komen met een aantal tropische dagen. Eind juli twijfelde ik even aan de zomer van dit jaar, maar het schijnt dat we statistisch gezien een heel goede zomer hebben die nog niet voorbij is. Laten we daar maar eens goed van genieten want er is veel werk verzet. We ontworstelen ons mondiaal aan de economische crisis en durven weer wat optimisme naar de toekomst te vertonen. Kijkend in eigen land zie ik Zuid Holland serieus nadenken over een verenfonds. Was het daar voor het LVP niet allemaal mee begonnen circa tien jaar geleden? Krijgen we nu steun uit onverwachte hoek? Ik geniet van dit idee alleen al en durf slechts te hopen dat het voornemen werkelijkheid wordt.  Wie zaait die oogst, maar daar was in dit geval veel meer voor nodig dan alleen maar heen en weer varen.

Ik wens allen en met name onze leden een heel prettige zomer toe; voor het eerst vanuit onze digitale uitgave van het nieuwsblad. 


Uw LVP voorzitter

Johan Hania


 

Coalitieakkoord Zuid Holland 2015-2019: verenfonds

Naar analogie van de provincie Gelderland, wil ook Zuid-Holland een verenfonds oprichten. Dit is opgenomen in het coalitieakkoord (zie www.zuid-holland.nl/@10834/zuid-holland-slimmer/). Dit is een concreet resultaat van onze inspanningen en onze lobby, en wij zijn hier dan ook erg verheugd over!

Zuid-Holland wordt als toonaangevende Europese regio de best bereikbare provincie van Nederland. Voor inwoners en transporteurs komen betere mogelijkheden om vlot en veilig van A naar B te gaan, over de weg, het water, met openbaar vervoer en de fiets. De combinaties van vervoermiddelen zullen beter op elkaar aansluiten. De ambitie is meer mensen in toegankelijk, betaalbaar en hoogwaardig openbaar vervoer en op de fiets, betere benutting van het wegennet en meer vervoer over water.

Veerverbindingen voor forenzen en scholieren hebben een positieve invloed op de mobiliteit. De provincie Zuid-Holland wil deze veren voor de toekomst behouden. Daarom zet de provincie een nieuw revolverend verenfonds op voor vernieuwing en groot onderhoud ter grootte van € 12 miljoen (waarvoor een risicoreserve van € 5 miljoen wordt opgebouwd). 

 

Afstudeeronderzoek: Navigeren over veren

Als student Mobiliteit aan NHTV Breda kreeg Yarrik van Raamsdonk de kans om zijn afstudeeronderzoek bij HERE uit te voeren. Zijn voorgaande stage heeft plaatsgevonden bij Stichting de Maasveren. In die periode viel het hem op dat navigatiesystemen veren vaak vermijden. Tijdens het afstuderen heeft hij de kans gehad om hier meer onderzoek naar te doen. Exploitanten kunnen hun steentje hier aan bijdragen.

HERE (voormalig Navteq) houdt zich bezig met het in kaart brengen van de wereld. Met bijna drie decennia ervaring en 6.000 medewerkers in 55 landen is HERE wereldwijd marktleider op het gebied van navigatiekaarten. Vier van de vijf autonavigatie-oplossingen in de auto maken gebruik van kaarten van HERE.

Ten eerste heb ik aangetoond dat een veerverbinding niet per definitie een langzamer en/of duurder alternatief is dan omrijden. Daarvoor is op here.com een route opgevraagd van de ene veerstoep naar de andere. Zoals in onderstaande tabel te zien is, is in dit geval de route over het veer goedkoper.

  Route zonder veer Route met veer
Aantal kilometer 23,7 km 1,4 km
Kosten benzine €2,85 €0,17
Kosten veertocht N.V.T. €1,95
Totale ritprijs €2,85 €2,12
*           Gemiddeld gebruik auto 1L op 14 kilometer. (Gemiddeldgezien.nl)
**         Prijs euro 95 1,683 euro per liter. (Brandstofprijzen.nl)
***       (Maasveren.nl)
 
Het feit dat navigatiesystemen vaak veren vermijden heeft meerdere gecompliceerde redenen. Eén van de redenen is in het figuur hiernaast (klik om te vergroten) te zien. Hier zijn anonieme data te zien die gebruikers uitzenden over hun locatie, snelheid en rijrichting. Groen betekent een gemiddelde snelheid tussen de 71-90 km/u terwijl rood aangeeft dat de gemiddelde snelheid tussen de 0-10 km/u ligt. Een navigatiesysteem probeert een route te berekenen met een zo hoog mogelijke gemiddelde snelheid. Een veerverbinding, waar de gemiddelde snelheid beduidend lager ligt, wordt om die reden vaak vermeden. Daarnaast wordt in navigatiesystemen een “verzwarende factor” geplaatst op veerverbindingen. Dit houdt in dat er extra tijd wordt berekend voor onverwachte zaken zoals wachttijden en onbetrouwbare vaartijden.

Met mijn onderzoek heb ik geprobeerd vooral deze laatste oorzaak, de “verzwarende factor”, te verminderen door middel van het inwinnen van informatie. Hierbij kan gedacht worden aan actuele vaartijden van veren. Als deze data goed in de kaart staan kunnen situaties waarin gebruikers over een veer worden genavigeerd dat al uit de vaart is worden vermeden. Als deze onzekerheid wegvalt kan de “verzwarende factor” omlaag.

Ook heb ik geprobeerd om live verkeersinformatie over veren in de kaart te krijgen. Dit zou betekenen dat als een veer (onverwacht) uit de vaart gaat, gebruikers van HERE navigatie niet meer over dit veer gestuurd worden. Dit zou ook de “verzwarende factor” verlagen en bijdragen aan een realistischer routeadvies over veren. Helaas is het niet mogelijk gebleken om op dit moment live verkeersinformatie over veren te verzamelen. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met het gebrek aan een centrale bron die deze data verschaft.

U kunt bijdragen om navigatiesystemen zo effectief mogelijk met uw veren om te laten gaan. Belangrijk voor een navigatiesysteem is dat het weet wanneer een veer, onder normale omstandigheden, in de vaart is. Denk bijvoorbeeld aan ‘uit de vaart op zondag’, of ‘vaart alleen op ma-vr van 07:15 tot 21:00’, etc. Met dit soort informatie kan ervoor gezorgd worden dat gebruikers van navigatiesystemen geen onprettige ervaring oplopen door voor een gesloten veerverbinding te komen staan. Het is van cruciaal belang dat deze informatie in de navigatiekaart staat en actueel gehouden wordt. Wilt u uw gegevens actueel en accuraat in de kaarten van HERE houden? Neem dan, geheel kosteloos, contact op met HERE via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van ‘Veerinformatie’. 
 

Terugblik “week van de veerdiensten 2015”Begin april 2015 vond de “week van de veerdiensten” plaats. De doelstelling was, om op die manier aandacht te vestigen op de sector veerdiensten.
 
Ter gelegenheid van de eerste week van de veerdiensten werd op donderdag 2 april 2015 de themabijeenkomst “Beter op weg over water, veerdiensten van nu” georganiseerd, samen met de VEEON. Tijdens dat evenement werden bovendien de overzetveren-app (iOS en Android) van Uite®waarde en de CROW-publicatie “Weloverwogen over water” gelanceerd.
 
Drie sprekers gingen, vanuit hun eigen expertise, in op respectievelijk de klantbeleving bij veerdiensten, innovaties in veerdiensten, en de bestuurlijk-politieke context. De themabijeenkomst was een succes – mede dankzij Damen Shipyards die gastheer was voor de bijeenkomst. De brede onderwerpkeuze bleek aantrekkelijk voor bijna 100 deelnemers van diverse pluimage (veerexploitanten, gemeentelijke / provinciale / landelijke overheden, handhavingsdiensten, kennisinstellingen, journalisten, leveranciers, en diverse aanpalende organisaties / bedrijven zoals de ANWB en het Watersportverbond).
 
Het verslag, de presentaties en de foto's van de themabijeenkomst, evenals de infographics die speciaal voor de week van de veerdiensten ontwikkeld zijn, zijn te vinden via www.cbrb.nl/veerdiensten.

 
Zowel voorafgaande, als tijdens, als na afloop van de "week van de veerdiensten" zijn er in diverse media, zowel landelijk als regionaal, zowel binnenvaart gerelateerd als algemene media, artikelen verschenen over veerdiensten. Er is een speciale Knipselkrant uitgegeven met artikelen die rondom de “week van de veerdiensten” verschenen zijn. Die Knipselkrant is eveneens te vinden via www.cbrb.nl/veerdiensten.
 
Het LVP kijkt, kortom, tevreden terug op de week van de veerdiensten. Wij zijn blij met de manier waarop de sector veerdiensten onder de aandacht is gebracht!

 

Recent overleg met VVD-Tweede Kamerlid Betty de Boer over veerdiensten

Om aandacht voor speciale problematiek van de veerdiensten te vragen heeft het LVP onlangs uitgebreid met VVD-Tweede Kamerlid mevrouw Betty de Boer gesproken.
 
Allereerst hebben we haar geïnformeerd over de veerdienstsector: utilitaire en recreatieve veerdiensten, particuliere en gemeentelijke, op basis van concessies of op basis van veerrechten, financieel afhankelijk of (deels) afhankelijk van subsidie, verschillende tariefsystemen, langs en dwars, zoet- of zoutwater.
 
We hebben uitgebreid gesproken over de OV-chipkaart. Betty de Boer zegde toe, zich hard te willen maken dat de veerdiensten – als onderdeel van de Nederlandse mobiliteit – ook gebruik kunnen maken van de OV-chipkaart. Na de zomer organiseert zij, samen met de Christen Unie, een ronde tafel bijeenkomst over de OV-chipkaart. Ze heeft toegezegd, ook ons daar bij te betrekken.
 
Of veerdiensten in hun geheel onder OV zouden moeten vallen of niet, is een heel andere kwestie. Daar zitten, behalve mogelijke voordelen, immers ook de nodige nadelen aan (concessies e.d.), en dit kan vergaande gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering van veerdiensten. Dit is ook voor onszelf nog een punt van discussie, en zal eerst met de leden verder besproken moeten worden. Maar de mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van de OV-chipkaart zou al een grote stap in de goede richting zijn.
 
Ook hebben we onze wens voor een nationaal beleidskader voor veerdiensten uitgebreid toegelicht. Onze praktijk heeft immers uitgewezen dat de provincies helaas een dergelijk nationaal kader nodig hebben als stok achter de deur; sinds de invoering van de Wet Herverdeling Wegenbeheer in 1992 zijn de voor veerdiensten bestemde gelden in de algemene middelen gevloeid en heeft geen enkele provincie, behalve Gelderland (en recentelijk Zuid-Holland), enig beleid ten aanzien van veerdiensten gevoerd. Mevrouw De Boer gaf echter aan, geen voorstander te zijn van nationaal beleid voor veerdiensten, en meer te zien in een regionale aanpak. Afgesproken is, dat zij hier nog nader onderzoek naar zou doen. Wij hebben haar daartoe de zogeheten “Motie van der Staaij”, op basis waarvan toenmalig Minister van V&W Karla Peijs eind 2005 € 10 mln beschikbaar heeft gesteld voor veerdiensten, en andere relevante documenten toegestuurd.

 

Kennis over (beter) exploiteren van veerdiensten

Veerdiensten in Nederland in kaart gebracht
De net verschenen CROW-KpVV-publicatie ‘Weloverwogen over water’ geeft inzicht in de organisatie van personenvervoer over water in Nederland. De publicatie laat zien dat er verschillen zijn tussen de kosten en baten van exploitanten en opdrachtgevers van veerdiensten. Daarnaast bevat de publicatie twaalf praktijkcases van exploitanten. Nieuwsgierig naar deze kennis? Download de gratis publicatie.

 
Het geheim van succesvolle exploitatie?
Het geheim van succesvolle exploitatie van veerdiensten is het versterken van de samenwerking tussen exploitant en opdrachtgever. Deze samenwerking begint bij goed inzicht in de maatschappelijke baten van een veerverbinding. Bij baten gaat het niet alleen om het overzetten van passagiers maar om de drie kernbegrippen:
  • Mobiliteit: veren vormen slimme kortsluitroutes in fietsnetwerken en verkorten de afstand tussen herkomst en bestemming. Hiermee dragen veren bij aan een modalshift van auto naar fiets. De autoveren reduceren omrij-kilometers.
  • Economie: fietsnetwerken dragen bij aan recreatie en daarmee de lokale economie. Alle veren hebben iets toeristisch. Verblijf op het water is een kwaliteit. Niet voor niets waarderen reizigers OV over water steevast het hoogst in de OV-Klantenbarometer. Ook dragen veren soms bij aan het ontsluiten van bedrijfs- of industrieterreinen.
  • Milieu: wanneer veren de modal shift van auto naar fiets helpen, dragen zij ook bij aan milieudoelen. Net als autoveren die omrij-kilometers reduceren.
Maar hoe maken exploitant en opdrachtgever inzichtelijk wat de baten van de veerdienst zijn? Een instrument hiervoor is een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Exploitanten kunnen als geen ander informatie geven over het gebruik van de veerdienst en achterliggende motivaties. Opdrachtgevers / decentrale overheden kunnen helpen baten te kwantificeren, en zo eigen betrokkenheid te bepalen.
 
Meer weten over MKBA?
CROW heeft in de MKBA-analyse voor veerdiensten (zowel voor opdrachtgevers als exploitanten) een ondersteunende en faciliterende rol. Interessant? Wilt u hierover meer weten? Geef uw interesse door aan Koen Bekking, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel (0318) 695397. Hij vertelt u graag meer over deze analyse, mogelijkheden en vervolgstappen.
 
Bericht over baten voor opdrachtgevers / decentrale overheden
Om als opdrachtgever meer inzicht te krijgen in baten van veerdiensten is eind juni 2015 een nieuwe CROW-KpVV-publicatie (V&V-bericht) verschenen. Deze gratis publicatie met als titel ‘Wat kunt u als overheid met veerdiensten?’ geeft praktisch informatie over de baten van veerdiensten. Wilt u op de hoogte blijven wanneer het bericht verschijnt? Geef uw interesse door aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
Kennis delen op online kennisplatform
Vorig jaar lanceerden het Landelijk Veren Platform en CROW het Kennisplatform Personenvervoer over water. Bij de totstandkoming van het platform werd duidelijk dat we nog lang niet alles weten over veren. Het platform brengt betrokkenen bij elkaar, geeft houvast en bevat praktische kennis in de vorm van nieuwsberichten en gratis downloadbare documenten. Meer weten? Ga naar het platform.
 
Heeft u al gekeken op het CROW kennisplatform?
Het platform is vrij toegankelijk voor alle professionals die werkzaam zijn in het werkveld van personenvervoer over water. Professionals die werken bij de (decentrale) overheid, vervoersbedrijven, adviesbureaus, belangenorganisaties en kennisinstellingen.
De website bestaat uit vrij toegankelijke informatie, zoals nieuwsitems, een weblog, een bibliotheek met kennisdocumenten, een overzicht van veelgestelde vragen, en een overzicht van relevante organisaties en professionals. De documenten zijn toegankelijk na het aanmaken van een gratis CROW-account. 

(Koen Bekking, CROW) 


Toeristische veren op het IJsselmeer

Enkhuizen, een historisch stadje in Noord-Holland met ca. 17.500 inwoners heeft een heuse Veerhaven. Direct bij het treinstation, zodat reizigers ook eenvoudig kunnen overstappen om verder te reizen, maar ook met een fietspad tot aan de steigers.
 


Enkhuizen is zover ik weet de enige stad in Nederland met drie veerdiensten naar drie verschillende provincies, te weten Friesland, Noord Holland en Flevoland. Dit zijn drie "toeristische" veerdiensten over een fikse afstand. Niet even de rivier oversteken en binnen 10 minuten weer terug, maar met afstanden van ca. 25 km enkele reis. Dus naast de fast ferries tussen de Drechtsteden zijn dit de enige zoetwater long distance ferries in Nederland.
Twee van de drie veerdiensten in Enkhuizen worden geëxploiteerd door LVP-leden. Collega Theo Gebhard  vaart met zijn "Friesland" naar Medemblik en wij, Rederij V&O, varen met onze "Bep Glasius" ca. 500 keer een retourtje naar Stavoren. Daarnaast vaart de Urker Riekelt Brouwer met zijn schip "De Zuiderzee" vanaf Urk naar Enkhuizen.
Aan de voor- en achterkant van het seizoen zijn de weergoden ons niet altijd gunstig gezind, maar gemiddeld minder dan één keer per jaar gooien wij de handdoek in de ring wegens storm. Daarom moet de veerboot evenals de bemanning wel goed in orde zijn. De passagiers zijn ons ‘zwakke’ punt, maar voor hen zijn er spuugzakken aan boord.
Wij nemen ook fietsen mee, zo'n 13.000 stuks per seizoen. Deze parkeert de bemanning zelf omdat het anders uren duurt en veel plaats kost. Wat een werk zult u denken, maar een vakkundige stuwage is voor de geoefende matroos een fluitje van een cent.
De mannen van Rijkswaterstaat maken voor aanvang van het seizoen een afspraak en kijken dan aan boord of alles in orde is. Prettig dat zij meedenken en dat vooraf doen en niet halverwege het seizoen, als er geen tijd is voor reparaties etc.
 
IL&T: denk mee met de ondernemers!
Vorig jaar kwamen er plotseling twee heren aan boord met op de rug van hun gele jassen de tekst "Inspectie Leefomgeving & Transport" (IL&T). Ook zij kwamen voor controle. Op zich prima als de overheid de vinger aan de pols houdt ten aanzien van veilig personenvervoer. Echter deze heren vielen over het feit dat de nieuw geïnstalleerde motoren wel op het Certificaat van Onderzoek vermeld waren, maar niet gewijzigd waren in de meetbrief. OK, dat gaan we regelen. Een wijzigingsformulier gedownload en alles komt goed, toch…? Helaas: de scheepsmetingsdienst (onderdeel van IL&T) wilde aan boord komen om de motornummers te controleren, terwijl diezelfde inspectiedienst deze nummers al heeft opgenomen en in het Certificaat van Onderzoek gewijzigd heeft. Op mijn vraag of dit scheepsmetingsbezoek kosten met zich meebracht werd, zoals te verwachten, bevestigend geantwoord. Resultaat is dat onze meetbrief nog steeds de oude motornummers vermeldt. Inspectiedienst, denk a.u.b. mee met ondernemers en jaag ze niet onnodig op kosten als één intern telefoontje binnen uw dienst het antwoord geeft. Hier wordt deze ondernemer verdrietig van.

(Anne Veenma)

 

Geschiedenis van de veerdienst Schoonhoven

De veerdienst tussen Schoonhoven en Gelkenes bestaat al vele eeuwen. In 1429 lag er al een pontje omdat de oudste schriftelijke bewijzen daarvan uit dat jaar stammen.
 
Het veer in de vorm van een klein houten gierpontje was toen eigendom van de Heer van Liesveld en werd gepacht door een particulier. De gebruikers waren voornamelijk boeren die hun vee en goederen aanvoerden naar de markt in Schoonhoven.
 
In 1648 doet de stad Schoonhoven een verzoek om het veer te mogen pachten. Het aanstellen van personeel wordt een gemeentelijke aangelegenheid. In 1745 wordt een nieuwe pont besteld. Deze meet 42 voet (zo’n 12 meter) en wordt gebouwd in Culemborg voor 450 florijnen.
 
In 1777 wordt de helft van het veerrecht door de stad Schoonhoven aangekocht van de Staten van Holland en West Friesland. Op 24 augustus 1782 wordt veer- en marktgeld voor degenen die paarden aanvoeren afgekocht. De “pontluiden” ontvangen daarvoor 21 gulden. In 1787 legt het Pruisische leger een schipbrug, wat tot onverwachte concurrentie leidt.Curieus genoeg verandert de invoering van de Grondwet door Thorbecke in 1848 niets aan de particuliere rechten zoals het tiendrecht, het collatierecht en het veerrecht. Met dat laatste hebben de veerbedrijven nog steeds te maken.
Staatsblad 213 uit het jaar 1896 beschrijft de goedkeuring voor de “onderhandschen verkoop” van de andere helft van het veerrecht aan de gemeente Schoonhoven voor 6.000 gulden. Deze prijs wordt door de Staat als “zeer voldoende” beoordeeld, aangezien het veer niet aan een doorgaande Rijksweg lag en de aantallen passagiers al jaren afnamen.In 1910 wordt de laatste houten veerpont vervangen door een ijzeren gierpont van 13 x 4,5 meter.
In 1926 zijn er zes mensen in dienst; een veercommissaris, een technische man en vier veerlieden.
Begin oktober 1928 wordt de eerste ijzeren kabelveerpont “Schoonhoven” in gebruik genomen. Hij werd gebouwd bij De Biesbosch en had twee Deutz motoren van ieder 50 pk. De pont was aanvankelijk grijs, maar werd na de tweede wereldoorlog geel geschilderd. Dit leverde haar in de volksmond de naam “Kanarie” op.


 
Belangrijke ontwikkelingen voor het veer zijn de opening van de Poortseweg tussen Schelluinen en Nieuwpoort en de aanleg van de Provinciale weg tussen Krimpen en Schoonhoven.
In 1959 wordt de kabelpont “Schoonhoven 2” gebouwd voor 624.900 gulden.
 
Eind jaren ‘60 acht men het varen met kabelponten op dit punt van de Lek niet meer verantwoord in verband met het intensieve scheepvaartverkeer. In 1970 wordt de vrijvarende “Schoonhoven 3” in gebruik genomen.
 
De huidige vloot van de veerdienst bestaat uit de Schoonhoven 3, die in 1999 grootschalig is gemoderniseerd, en de “Stad Schoonhoven”. Deze laatste is in 2006 in de vaart gekomen. Beide ponten kunnen nagenoeg alle verkeer aan doordat er geen hoogtebeperking is en het draagvermogen groot genoeg is voor het zwaarste wegverkeer.


 
Bedrijfsmatig heeft de grootste recente verandering plaatsgevonden in 2002, toen de veerdienst werd geprivatiseerd. Voorheen werd de exploitatie gedaan door de gemeente Schoonhoven. Het materieel was van de gemeente en de werknemers waren ambtenaren. Nu werkt de veerdienst als een normale BV met een Raad van Commissarissen en een Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De 24 werknemers zijn deels in dienst van de BV en een ander deel is gedetacheerd vanuit de gemeente.
 
(Erik van Toor)

 

LVP Jaarverslag 2014

Het LVP bestuur kijkt terug op 2014, Hierin zijn belangrijke dossiers bijgehouden, opgepakt of afgerond. In dit jaarverslag vindt u een overzicht op hoofdlijnen van de activiteiten die het bestuur het afgelopen jaar heeft uitgevoerd.
 
Bestuur
Het bestuur heeft in 2014 acht bestuursvergaderingen gehouden, overwegend in het kantoor van de Veer- en Havendienst van de gemeente Gorinchem. Per 1-2-2014 is secretaris Nick Lurkin bij het CBRB vertrokken en het bestuur heeft hem bedankt voor zijn inzet. Maira van Helvoirt heeft zijn plaats als secretaris ingenomen. Pieter de Boer is na vele jaren afgetreden in 2014 en is voor zijn gewaardeerde inzet met een etentje bedankt. Het bestuur is in 2014 versterkt met het aantreden van John van den Akker en vanaf half 2014 van Alex Kwakernaak.

Bestuursleden:
  • Johan Hania: voorzitter vanaf 2010 namens de overleggroep Veerdiensten van het Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart. In het dagelijks leven bedrijfsleider van de Veer- en Havendienst van Gorinchem;
  • Willem Eerland: penningmeester en exploitant van het veer Schoonhoven;
  • Pieter de Boer: bestuurslid en voormalig directeur Waterbus Connexxion;
  • Alex Kwakernaak: bestuurslid en directeur Uiterwaarde (Recreatiemij Rivierengebied);
  • John van den Akker: bestuurslid/opvolgend penningmeester en directeur van de stichting Maasveren.
Aan het bestuur waren in 2014 toegevoegd:
  • Maira van Helvoirt: secretaris vanuit het CBRB;
  • Rob Joosten: zelfstandig adviseur.
Financiën
Het LVP kon net als een jaar eerder niet meer rekenen op de bijdragen van de provincies Gelderland (Gelders Verenfonds) en Zuid-Holland. Om het hoofd boven water te houden zijn de  bestuursvergoedingen niet uitgekeerd en onze vaste adviseur mocht tot een bescheiden bedrag declareren.
Hoofdsponsor Swets/ODV en Boveko ondersteunen het LVP nog steeds stevig en met de bijdragen van de kleinere sponsors (Damen, Gebr. Kooiman, Den Breejen, Schraven, ZF, Coco Yachts) hebben we over 2014 ook met een nog krappere begroting ons werk kunnen blijven doen. Hulde daarvoor. Een tijd heeft het bestuur haar ogen gericht op het project Beter Benutten maar dat heeft niets opgeleverd. Een en ander betekent dat na enkele jaren van interen de financiële reserves verdwenen zijn. Eind 2014 waren er 17 veerdiensten, die bij elkaar ruim 50 veerverbindingen exploiteren, lid van het CBRB.
Het financiële jaarverslag van het LVP over 2014 is voor geïnteresseerden via het secretariaat bij het CBRB op te vragen. 
 
LVP activiteiten in 2014
Het begin 2013 gestarte overleg met CROW, kennisorganisatie op het gebied van verkeer en vervoer en infrastructuur, heeft geleid tot de bouw van een online Kennisplatform Personenvervoer over water. CROW blijkt de interesse in personenvervoer over water zeer serieus te nemen. De lancering van het Kennisplatform heeft plaatsgevonden tijdens het Nationaal Verkeerskunde Congres in oktober 2014 (zie hiervoor de vorige LVP-nieuwsbrief, en zie tevens het artikel van CROW elders in deze nieuwsbrief).
 
De bijeenkomsten bij CROW vormden de vonk tot de toenadering tussen LVP  en VEEON. Onze voorzitter kreeg de opdracht de gedachten over toekomstige samenwerking te polsen. Verder hebben in de loop van 2014 enkele bijeenkomsten plaatsgevonden met bestuursafvaardigingen van beide zijden. De gesprekken zijn positief verlopen, maar de gewenste stip op de horizon werd nog niet gezet. Uiteindelijk is afgesproken dat vier keer per jaar een gezamenlijke bestuursvergadering zal plaatsvinden. Dit vanuit de gedachte dat binnen enkele bijeenkomsten vermoedelijk duidelijk zal zijn hoe levensvatbaar verdere samenwerking tussen LVP en VEEON is.
Op woensdag 14 mei 2014 is een ledenvergadering van het Landelijk Veren Platform op de beurs Maritime Industry in de Evenementenhal in Gorinchem gehouden. Tijdens de sponsorborrel daarna is de brochure “Veilig langs een veerpont” officieel gepresenteerd en aan Ellen Verolme, onderzoeksmanager van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, overhandigd. De brochure gaat in op de veilige interactie tussen watersporters en veerponten en is door het LVP en “Varen Doe Je Samen” (VDJS) gezamenlijk ontwikkeld.
In het kader van de financiële situatie van de Nederlandse veerdiensten is gesproken over een (revolverend) verenfonds en heeft het LVP het initiatief genomen om in overleg te treden met Lies van Aelst van de SP van Zuid-Holland. Zij zegde toe hier aandacht aan te gaan besteden. (Inmiddels is de oprichting van een revolverend verenfonds opgenomen in het coalitieakkoord van de provincie Zuid-Holland; zie elders in deze nieuwsbrief.)
De discussie met IL&T in verband met een mogelijke restitutie van mogelijk onverschuldigd betaalde verwijderingsbijdrage op gasolie is in 2014 verder opgepakt. De in 2013 samen met de VEEON aangekaarte BTW regeling is in 2014 eindelijk positief bevestigd.
 
Communicatie
In 2014 is het LVP nieuwsbulletin in haar zevende jaargang twee maal uitgebracht in de maanden augustus en december en per post en e-mail zo breed mogelijk verspreid onder leden, sponsors, oevergemeenten, exploitanten, pers, overheidsorganisaties en dergelijke. 
 

Samenstelling / uitbreiding bestuur

Het bestuur van het LVP wordt gevormd door Johan Hania (Riveer), Alex Kwakernaak (Uiterwaarde) en John van den Akker (Stichting de Maasveren). Secretaris is Maira van Helvoirt. Het bestuur wil graag uitbreiden, en zoekt daarom enthousiaste kandidaten die gezamenlijk de schouders willen zetten onder een nóg betere belangenbehartiging voor de veerdiensten. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Word lid van het LVP / CBRB

Het LVP / CBRB zet zich in voor alle veerdiensten in Nederland. Bent u nog geen lid? Schrijf u dan nu in, en krijg een korting van maar liefst 50% op de lidmaatschapskosten! Voor meer informatie over de voorwaarden, of om u direct in te schrijven, kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of hier klikken.
 

Sponsors

Hoofdsponsor: ODV Maritiem

Openbaar vervoer over water
ODV Maritiem levert gekwalificeerde en klantvriendelijke specialisten voor veerponten, fast ferry’s en waterbussen.

U kunt een beroep op ons doen voor volledige bemanning maar ook voor opvang bij ziekte, tijdelijke projecten en vacatures. Naast veerpontschippers leveren wij ook stewards en kaartverkopers. ODV Maritiem is in alle regio’s van Nederland sterk vertegenwoordigd. Daardoor zijn we in staat om snel in elk type vraag te voorzien. Van structurele, voorspelbare inzet tot gevarieerde onvoorspelbare inzet. De pool van medewerkers is in elke regio zodanig ingericht dat levering gegarandeerd is en dat de opdrachtgevers zo veel mogelijk dezelfde vertrouwde gezichten terug zien. Wij nemen de personeelsplanning uit handen, waardoor u zich kunt focussen op andere zaken. Korte lijnen met onze opdrachtgevers en medewerkers zorgen voor heldere communicatie.
De capaciteiten van ODV Maritiem reiken verder dan alleen het leveren van personeel. Desgewenst bemannen wij veerdiensten van A tot Z, waarbij we in nauwe samenspraak met u de dienstregeling uitvoeren maar ook de dagelijkse routinewerkzaamheden uit handen nemen.

Website: odvmaritiem.nl

Sponsoren

 Colofon

Bestuur: Johan Hania (voorzitter), John van den Akker (penningmeester), Alex  Kwakernaak (lid).
Secretaris: Maira van Helvoirt, Postbus 23133, 3001 KC Rotterdam
Nieuwsbulletin LVP is een uitgave van het Landelijk Veren Platform.
Eindredactie: Rob Joosten (RJA ADVIES BV)

Voor advertenties,  sponsoring en lidmaatschap kunt u contact opnemen met
010 7989800; e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Het bulletin is met de grootse zorg samengesteld: voor fouten e.d. kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld. Overname van (delen) van artikelen mag met bronvermelding. Het nieuwsbulletin is te downloaden van de website van het LVP: www.cbrb.nl/veerdiensten
Ga naar boven