Model Arbeidsvoorwaarden voor de Binnenscheepvaart

Sociale partners in de Binnenscheepvaart (Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Koninklijke BLN-Schuttevaer namens de werkgevers en Nautilus International en CNV Vakmensen namens de werknemers) hebben gezamenlijk Model Arbeidsvoorwaarden voor de Binnenscheepvaart opgesteld. Aanleiding daartoe is het feit dat partijen niet meer met elkaar kunnen onderhandelen over een algemeen verbindend verklaarde bedrijfstak-cao nu de daarvoor vereiste representativiteit niet meer kan worden aangetoond. Het doel van de Model Arbeidsvoorwaarden is dan ook om het arbeidsrechtelijke raamwerk, dat is opgebouwd in het kader van de voormalige bedrijfstak-cao, in stand te houden, zodat het kan blijven dienen als uitgangspunt voor individuele arbeidsovereenkomsten en ondernemings-cao’s.
 
Instandhouding van een begrijpelijk en consistent juridisch raamwerk wordt met name van belang geacht om twee redenen. In de eerste plaats hebben de werkzaamheden van bemanningsleden aan boord van binnenschepen bijzondere kenmerken die om specifieke afspraken vragen. Te denken valt bijvoorbeeld aan de dienstroosters en de toeslagen voor onregelmatige werkuren. Daarnaast is een model van belang om aan zowel nieuwe als bestaande werknemers duidelijkheid te verschaffen over de arbeidsvoorwaarden die in onze bedrijfstak gebruikelijk zijn.
 
De werkgevers- en werknemersorganisaties hebben afgesproken de modelbepalingen aan te bevelen als minimumafspraken. Individuele werkgevers en werknemers zijn echter vrij om aanvullingen en afwijkingen overeen te komen. Naast de Model Arbeidsvoorwaarden is ook een modeltekst voor een Ondernemings-cao opgesteld, die door de werknemersorganisaties wordt gehanteerd als uitgangspunt voor ondernemings-cao’s met werkgevers in de binnenscheepvaart.
 
De Model Arbeidsvoorwaarden en de Model Ondernemings-cao worden gepubliceerd op de websites van de werkgevers- en werknemersorganisaties. Zij zullen jaarlijks door de organisaties in overleg worden geëvalueerd en geactualiseerd. Indien dit leidt tot aanpassingen wordt een nieuwe versie gepubliceerd. Bij de modellen behoort ook een loontabel, die halfjaarlijks wordt aangepast aan de prijsstijging en als apart document wordt gepubliceerd. Tenslotte is in de modellen een korte toelichting op het daarin verwerkte beloningsstelsel opgenomen.


Ga naar boven