Nieuwsbrief 2019 - 39
31 oktober 2019 - CBRB nieuwsbrief Nr. 39

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Nieuw: Opslagvoorwaarden voor de binnenvaart
 2. Harmonisatie technische voorschriften voor vaartuigen: een continue proces
 3. Aanbeveling veerponten ILT
 4. Ontwikkeling veerdienstvaarbewijs
 5. Ook de binnenvaart in actie tijdens landelijke protestdag
 6. Ontbijtsessie: Amsterdam - De logistieke hub
 7. Binnenschepen in sluis Terneuzen melden zich voortaan aan bij North Sea Port om Kanaal op te varen
 8. Port of Antwerp - Aanpassingen tariefverordening
 9. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Nieuw: Opslagvoorwaarden voor de binnenvaart

Op verzoek van marktpartijen hebben CBRB, BLN-Schuttevaer en ondernemersvereniging evofenedex algemene ‘Opslagvoorwaarden voor de Binnenvaart’ opgesteld. Wanneer er sprake is van opslag van goederen, uitsluitend als opslag of in combinatie met een vervoerovereenkomst, kan er nu eenvoudig een opslagovereenkomst tussen vervoerder en afzender worden gesloten door de Opslagvoorwaarden binnenvaart te gebruiken.

Veel partijen in de binnenvaart gaan er vanuit dat opslag een onderdeel is van het vervoer en daarmee onder de gewone (P&I) schadeverzekering valt. Dit is niet altijd het geval.

Er is gekozen voor een gezamenlijke (tweezijdige) aanpak door binnenvaartorganisaties samen met evofenedex namens handels- en productiebedrijven, omdat draagvlak belangrijk is bij het vaststellen van algemene juridische voorwaarden voor de binnenvaartsector. Deze samenwerking vindt plaats in een neutraal overlegforum: Stichting Vervoeradres. U kunt de nieuwe voorwaarden vinden op de website van de Stichting.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Harmonisatie technische voorschriften voor vaartuigen: een continue proces

Het CBRB geeft regelmatig een update in nieuwsbrieven over ontwikkelingen rond de technische voorschriften voor binnenschepen. Voor veel ondernemers blijft het een complexe boel met CESNI, ES-TRIN, ROSR, Europese Richtlijnen. Eerder dit jaar hebben we u met dit document meer duidelijkheid gegeven.

Harmonisatie
De technische voorschriften voor vaartuigen zijn vanaf oktober 2018 volledig geharmoniseerd. Alle regelgevende kaders komen uit bij de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen: ES-TRIN.
Harmonisatie: een continue proces
Deze harmonisatie is een continue proces. Om het hoge veiligheidsniveau in de binnenvaart te waarborgen en technologische ontwikkelingen te volgen wordt de ES-TRIN regelmatig herzien. Om te zorgen dat verwezen wordt naar de geldende versie van ES-TRIN wordt door de Europese Commissie een gedelegeerde verordening aangenomen. Onlangs is de gedelegeerde verordening (EU) 2019/1668 gepubliceerd.  Deze wijzigt Bijlage II van de Richtlijn (EU) 2016/1629 en zal daardoor verwijzen naar de laatste versie van de ES-TRIN, namelijk versie 2019/1. Deze versie van ES-TRIN treedt per 1 januari 2020 in werking.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Aanbeveling veerponten ILT

In september 2019 vond een incident plaats, waarbij een veerpont een oprijklep verloor. De ruimte tussen de uitwipbescherming en de klep bleek te groot te zijn waardoor de klep (gedeeltelijk) los kon schieten. Naar aanleiding daarvan is er door ILT een aanbeveling opgesteld om een dergelijk incident in de toekomst te voorkomen. 
 
ILT beveelt aan, om de uitwipbescherming regelmatig te controleren en de resultaten daarvan vast te leggen. De tweede meer algemene aanbeveling luidt: soms zijn incidenten onvoorspelbaar, meld daarom ook andere incidenten, ook al vallen deze niet formeel onder de wettelijke meldplicht uit de Binnenvaartwet. Onderzoek van dergelijke incidenten kan bijdragen aan een verdere verbetering van de veiligheid in de binnenvaart.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Ontwikkeling veerdienstvaarbewijs

Na een succesvolle lobby is onlangs vanuit het ministerie van IenW zowel juridisch als beleidsmatig groen licht gegeven om in Nederland een speciaal veerdienstvaarbewijs te introduceren.
 
Dit veerdienstvaarbewijs zal gegoten worden in de vorm van een vrijstellingsregeling in combinatie met een praktijkexamen.
 
Inmiddels heeft overleg met de VEEON plaatsgevonden over de gezamenlijke ontwikkeling hiervan. De bedoeling is dat VEEON en CBRB/LVP gezamenlijk opdrachtgever worden voor dit traject. De komende tijd zal het project organisatorisch verder opgezet worden.
 
Daarna zal allereerst een ‘verantwoordingsdocument’ opgesteld worden waarin de aanleiding, doelstelling, doelgroep, scope, aanpak, en dergelijke omschreven worden. Vervolgens zullen de ‘eindtermen’ voor het praktijkexamen opgesteld worden: wat moet een verenschipper kennen/kunnen/weten. Op basis van deze documenten kan de vrijstelling wettelijk geregeld worden en kunnen opleidingsinstituten opleidingen ontwikkelen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

De binnenvaart in actie tijdens de landelijke protestdag

Het CBRB heeft zich gisteren aangesloten bij de landelijke actiedag van de stichting Grond in Verzet. De stikstof- en PFAS-impasse raakt ook de binnenvaart en daarom is het van groot belang dat de binnenvaart aansloot bij deze landelijke actiedag. 

Naast het protest willen we benadrukken dat de binnenvaart ook een bijdrage kan leveren aan de stikstofproblematiek. Door de lage emissie per ton kilometer bij vervoer over water komt er minder stikstof in de lucht.

Manifest
Bij de landelijke actiedag hebben meer dan 30 branche- en ondernemersorganisaties van VNO-NCW en MKB-Nederland een manifest aangeboden aan de verantwoordelijke ministers. ‘In het manifest schetsen we de enorme schade van de stikstof- en PFAS-impasse. Ook doen we voorstellen om Nederland snel weer vlot te trekken, zodat projecten weer door kunnen en banen niet in gevaar komen’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

Publieksvriendelijke acties
Voor de branche- en ondernemersorganisaties die mee deden aan de landelijke actiedag was een belangrijke voorwaarde dat de actie publieksvriendelijk verliep en niemand tot overlast zou zijn. Dat is helaas niet richting en op het Malieveld niet volledig gelukt.

Het CBRB stelde haar leden voor, om naast het blazen van de scheepshoorn op gezette tijden, ook een knoop in de vlag (immers brengt de regelgeving ons in de knoop) of de vlag omgekeerd in de mast te hangen (immers brengt de regelgeving ons in de knoop). 
 
 

Ontbijtsessie: Amsterdam - De logistieke hub

Op 22 oktober jl. organiseerde Port of Amsterdam een ontbijtsessie met als thema Amsterdam - Dé logistieke hub. Afgelopen periode heeft Port of Amsterdam een tweetal onderzoeken gedaan met een aantal relevante conclusies voor de containerlogistiek en het belang van een goede verbinding met het achterland. 

Port of Amsterdam ziet enorme kansen op het gebied van shortsea en de containerlogistiek. Waarbij ingezet wordt op verbeterde achterlandverbindingen, ladingbundeling en intensievere samenwerking met Port of Rotterdam. Ook zien zij een toename van investeringen die de logistieke positie van het Amsterdamse havengebied versterken, zoals Hoogtij, het Atlaspark, de binnenvaartcorridors en het spoor.

Om kansen te blijven benutten, stonden zij in deze ontbijtsessie stil bij de conclusies uit deze recente onderzoeken en gingen zij met aanwezigen in gesprek over de mogelijkheden en kansen die er liggen voor de Amsterdamse havenregio. Ook was er een levendige paneldiscussie over de conclusies van deze onderzoeken, waar Paul Goris (voorzitter) van het CBRB, deel van uit maakte. 

In deze discussie gaf Paul aan dat de Amsterdamse haven voornamelijk de shortsea en containerlogistiek moet gaan faciliteren en daarbij de samenwerking met de Rotterdamse haven moet gaan zoeken, om zo mogelijk deze haven te kunnen ontlasten. Ook gezamenlijk op trekken bij het verbeteren van achterlandverbindingen voor de binnenvaart is wenselijk. “De haven van Amsterdam moet een echte havenfunctie krijgen, zich daar ook naar manifesteren en daar zeker ook trots op zijn”, aldus Paul Goris.

 • Klik hier om de presentatie van deze ontbijtsessie te bekijken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Binnenschepen in sluis Terneuzen melden zich voortaan aan bij North Sea Port om Kanaal op te varen

Binnenvaartschepen die via de sluis in Terneuzen het Kanaal Gent-Terneuzen willen opvaren, dienen zich vanaf 1 november 2019 bij North Sea Port aan te melden. Hiermee wordt de dienstverlening vereenvoudigd en de veiligheid verhoogd. Voorheen nam Rijkswaterstaat deze taak op zich. Klik hier om meer te lezen betreft de nieuwe wijze van aanmelden.
Met vragen over de nieuwe wijze van aanmelden kunt u terecht op het e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., op het telefoonnummer
+32 (0)9 251 04 57 en op de pagina registratie binnenvaart

Naar boven

 

Port of Antwerp - Aanpassingen tariefverordening

Met de inwerkingtreding van de Europees verordening 2017/352, waarin wordt voorgeschreven dat havenbeheerders de havengebruikers tijdig moeten raadplegen en informeren over het heffingenbeleid bij aanzienlijke wijzigingen, maakt dat Port of Antwerp nu wil aankondigen hoe de tariefverordeningen voor 2020 zullen wijzigen.

1. De tarieven vermeld in volgende verordeningen stijgen met ingang van 1 januari 2020 in overeenstemming met het inflatiepercentage van de CPI augustus 2019, wat neerkomt op een aanpassing van 1,26%
:

 • Tariefverordening op het gebruiken van kaaien en afdaken in het havengebied
 • Tariefverordening op het gebruik van de gronden in het havengebied
 • Tariefverordening op drank- en eetgelegenheden
 • Tariefverordening op de zeeschepen
 • Tariefverordening op de binnenvaart
 • Tariefverordening op het slepen in de dokken

De exacte vergoedingen en technisch / administratieve aanpassingen (die mogelijk een impact hebben op deze exacte bedragen) worden later dit jaar bekendgemaakt.

2. Verordening zelfvarende 800-tonshijsbok ‘Brabo’
De gewichtsklassen voor hijsbok Brabo worden verminderd van 21 naar 4 met een aangepast prijsbeleid, inclusief bovenvermeld inflatiepercentage.

3. Tariefverordening drijvende droogdokken
Het Havenbedrijf Antwerpen heeft beslist om de tarieven voor drijvende droogdokken voor 2020 niet te verhogen. Er wordt wel een daling van de verblijfkosten met 25% nagestreefd. De vastgelegde korting (10%) wordt vanaf de 6de verblijfsdag afgeschaft.

4. Afvalbeleid
In het kader van de Europese richtlijn inzake havenontvangstvoorzieningen voor scheepsafval en ladingresiduen wijzigt ook het afvalbeleid de komende jaren. De mate waarin dit zal veranderen hangt af van verder overleg met de andere zeehavens en OVAM. Het Havenbedrijf Antwerpen communiceert hieromtrent van zodra bijkomende informatie beschikbaar is.

5. Meren & ontmeren en beloodsen achter de sluizen (Brabo)
De finale beslissing mbt de tarieven voor meren & ontmeren van zeeschepen en beloodsen van zeeschepen in de haven van Antwerpen werd nog niet genomen. Brabo Group zal hier later een communicatie voor uitsturen.

De betreffende tariefverordeningen en de hierin vermelde vergoedingen worden ten gepaste tijde bekendgemaakt en beschikbaar gesteld op de website Port of Antwerp.

Naar boven

 

AGENDA

 • 14 november 2019 - Najaarsledenvergadering Ledengroep Personenvervoer
 • 15 november 2019 - CTGG Adviesgroep binnenvaart, Rotterdam
 • 19 en 20 november 2019 - Werkgroep Technische Voorschriften (CESNI/PT), Straatsburg
 • 20 en 21 november 2019 - ADN Informele Werkgroep Ontgassen, Den Haag
 • 26 november 2019 - CCR-workshop 'laagwater en gevolgen voor Rijnvaart', Bonn
 • 28 november 2019 - “Secretaries Day”- IWT Platform, Luik
 • 29 november 2019 - CTGG-dag, Maarssen
 • 4 december 2019 - Vergadering Sociale Commissie, Rotterdam
 • 13 december 2019 - Algemene Ledenvergadering CBRB, Rotterdam

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven