Nieuwsbrief 2019 - 2726 juli 2019 - CBRB nieuwsbrief Nr. 27

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. EBU, IG RiverCruise en ETF ondertekenen intentieverklaring over riviercruisevaart
 2. Incidenten binnenvaart
 3. Goedkeuring arbocatalogus aangevraagd
 4. ADN-basis wordt keuzedeel voor MBO leerlingen
 5. Park-line Aqua gaat live met het verbeterde platform
 6. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

EBU, IG RiverCruise en ETF ondertekenen intentieverklaring over riviercruisevaart

Op 25 juli hebben de EBU, IG RiverCruise en de ETF (Europese vakbond) een overeenkomst ondertekend om gezamenlijk een aantal issues in de riviercruisevaart te gaan oppakken.
De riviercruisevaart is de afgelopen jaren flink gegroeid. Dit heeft geresulteerd in nieuwe, complexere businessmodellen, waarbij meerdere partijen betrokken zijn (scheepseigenaren, rederijen, exploitanten, catering bedrijven, enzovoort). Helaas zijn er overtredingen geconstateerd van de arbeidsgerelateerde regelgeving. Het gaat hierbij specifiek om het niet-nautische personeel. Tegelijkertijd wordt de sector geconfronteerd met onduidelijke en soms tegenstrijdige Europese en internationale regelgeving, en onduidelijkheid over de manier waarop deze regelgeving in de verschillende EU-lidstaten en Zwitserland gehandhaafd wordt. Als gevolg daarvan is vaak niet duidelijk, welke partij verantwoordelijk is voor welk onderdeel van de activiteiten. Naar de gezamenlijke mening van EBU, IG RiverCruise en ETF, is de exploitant van het schip verantwoordelijk voor alle activiteiten en dienstverlening aan boord van het schip.
De EBU, IG RiverCruise en de ETF slaan handen ineen
Om de arbeidsomstandigheden op riviercruiseschepen te verbeteren, en tegelijkertijd een level playing field voor de riviercruisesector te waarborgen, hebben de EBU, IG RiverCruise en de ETF de handen ineen geslagen.
 
Allereerst zullen de huidige businessmodellen in de riviercruisevaart geïnventariseerd worden. Daarnaast zal een overzicht gemaakt worden van alle Europese en internationale regelgeving die van toepassing is op de sector, evenals de wijze van handhaving van deze regelgeving in de EU-lidstaten en Zwitserland.
 
Zodra de context duidelijk in kaart gebracht is, zullen er gezamenlijk conclusies getrokken worden, en adequate maatregelen voorgesteld die uiterlijk in het najaar van 2020 in werking zouden moeten treden. Een duidelijke route naar een sociaal duurzame riviercruisesector met een level playing field voor de exploitanten; in het belang van zowel werkgevers als werknemers in de sector.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Incidenten binnenvaart

Op 17 juli organiseerde ILT een strategische sessie om het aantal incidenten in de binnenvaart te verminderen. Uit statistieken van ILT lijkt de afgelopen jaren sprake te zijn van een toenemend aantal incidenten, in alle verschillende binnenvaartsegmenten.

Helaas was het niet duidelijk hoe deze cijfers zich verhouden tot bijvoorbeeld het toegenomen aantal schepen of scheepsbewegingen, zodat niet vast te stellen was of er daadwerkelijk sprake is van een relatieve toename van het aantal incidenten. Wél duidelijk was, dat het in het merendeel van de gevallen ging om menselijk falen.
 
In de daarop volgende discussie over mogelijkheden om het aantal incidenten in de binnenvaart te reduceren zijn de volgende punten aan de orde geweest:
 • Wat is de definitie van “menselijk” c.q. “technisch” falen? Als voorbeeld werd de mastbreuk op het charterschip de Amicitia genoemd. Was dit een technisch falen (mast gebroken) of een menselijk falen (onvoldoende toezicht door de schipper)?
 • Verschil binnenvaart – zeevaart. In de zeevaart is sprake van een geheel andere systematiek, qua regels, technische voorschriften, standaard procedures en protocollen, herhalingstrainingen, en controles. In de zeevaart gelden verplichtingen in het kader van Port State Control, met voorgeschreven aantallen controles en controle-intervallen. Een dergelijke aanpak is in de binnenvaart echter niet mogelijk / haalbaar. In de binnenvaart is een begin gemaakt met risicogestuurd toezicht, waarbij schepen worden ingedeeld in risicocategorieën A tot en met E.
 • Het belang van adequate, hedendaagse opleidingen in de binnenvaart. Welke rol kunnen simulatoren spelen in het opleiden en examineren van kandidaten? In de luchtvaart zijn simulatoren een vast en verplicht onderdeel van de opleiding; zou dit ook in de binnenvaart kunnen?
 • Kunnen schadepreventieprogramma’s zoals van de IVR een rol spelen in terugdringing van het aantal incidenten?
 • Mogelijkheden van horizontaal toezicht. De convenanten met een aantal binnenvaartondernemers die jaren geleden in het kader van horizontaal toezicht zijn afgesloten, zijn inmiddels afgelopen of lopen op zeer korte termijn af. Deze convenanten zullen niet voortgezet c.q. hernieuwd worden.
 • Rol overheid? -> risicogestuurd toezicht
  Rol keuringsinstanties? -> beperkte bevoegdheid
  Rol sector? -> bewustzijn van de risico’s
Deze sessie vormde een eerste aanzet tot een plan van aanpak door ILT om het aantal incidenten in de binnenvaart te reduceren.
 
ILT heeft daarnaast een (nieuwe) thema-actie gericht op passagiersvaart aangekondigd. De nadruk zal deze keer liggen op vaarbewijzen en op veiligheidsmiddelen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Goedkeuring arbocatalogus aangevraagd

In de arbocatalogus vindt u een overzicht van de belangrijke risico’s met bijbehorende maatregelen in de binnenvaart. In deze catalogus vindt u terug hoe u invulling kunt geven aan de door de overheid gestelde doelvoorschriften om gezond en veilig te kunnen werken.
 
De arbocatalogus is geen statisch document, maar volgt de belangrijke ontwikkelingen in de stand der techniek. Een werkgroep met deskundigen vanuit de sector heeft dit voorjaar informatie verzamelt en vervolgens de arbocatalogus geactualiseerd. Deze geactualiseerde arbocatalogus is nu ter goedkeuring aangeboden aan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW, voorheen arbeidsinspectie).
 
De arbocatalogus is bedoeld om u te helpen. Als u gebruik maakt van de in deze catalogus aangeboden maatregelen, voldoet u aan hetgeen de ISZW van u verlangt. De huidige arbocatalogus en straks ook de nieuwe is terug te vinden op:  www.arbo-binnenvaart.nl

De werkgroep gaat nu aan de slag met het actualiseren van de branche RI&E. Deze loopt af op 16 december 2019. De werkgroep verzoekt ISZW om de geldigheidstermijn van de huidige RI&E met 6 maanden te verlengen tot juni 2020.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

ADN-basis wordt keuzedeel voor MBO leerlingen

Vanaf 2020 zal in de MBO-opleidingen ADN-basis geen verplicht onderdeel meer zijn. Leerlingen van de opleidingen Schipper en Kapitein-Manager zullen dan een keuze kunnen maken. Vanuit de school en de leerbedrijven zullen de leerlingen gemotiveerd worden om voor dit keuzedeel te gaan als zij tijdens de stages op een schip komen dat regelmatig ADN-goederen vervoerd. In de opleidingen zal ADN Hoofdstuk 1.3 (Onderricht van personen die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke goederen) wél een verplicht onderdeel worden voor elke leerling.

Sinds 2009 is, toen op verzoek van de branche, het ADN-basis als verplicht onderdeel opgenomen in het Kwalificatiedossier voor de binnenvaart. Echter, de laatste jaren kwamen er bij de brancheorganisaties met enige regelmaat signalen binnen dat dit voor een deel van de leerlingen onnodige en te zware ballast was. Sommige leerlingen liepen studievertraging op door het niet halen van het ADN-examen. Dit bracht ook extra kosten voor de leerling met zich mee.

Dit is aangekaart bij de SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, verantwoordelijk voor de Kwalificatiedossiers in het MBO). In eerste instantie waren er maar 2 opties; wel in het Kwalificatiedossier, of helemaal verwijderen. Afgelopen periode, op aandringen van BLN-Schuttevaer, kwam de mogelijkheid om het ADN-basis op te nemen als keuzedeel. Dit verzoek is, namens BLN-Schuttevaer en het CBRB, ingediend bij het SBB.
 
Met het oog op de Europese Richtlijn Beroepskwalificaties die per 2022 van kracht zullen zijn is dit ook een vroegtijdige stap richting harmonisatie. Nederland is het enige land dat ADN-basis opgenomen heeft in de MBO-opleidingen. Ook wordt nu voldaan aan de bepalingen voor beroepsvereisten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW); het valt niet onder beroepsvereisten voor de binnenvaart. Het is geen vereiste voor héél de binnenvaartbranche. Ook is het ADN-basis niet als verplichting opgenomen in het traject beroepsopleiding via CBR/CCV (zij-instroom).
 
In overleg met de brancheorganisaties is het SBB nu gestart met de ontwikkeling van een nieuw, tussentijds, Kwalificatiedossier waar het ADN-basis als keuzedeel opgenomen zal worden. Als medio 2022 het Kwalificatiedossier verder aangepast gaat worden aan de Europese Richtlijn zal vooraf met de brancheorganisaties en de scholen een evaluatie plaatsvinden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Park-line Aqua gaat live met het verbeterde platform

Op dinsdag 30 juli aanstaande zal Park-line Aqua over gaan op hun verbeterde platform. Om dit zo goed mogelijk te faciliteren, brengen zij u op de hoogte van de gevolgen en de aanpassingen van dit verbeterde platform.

Klik hier onder voor meer informatie:

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Park-line Aqua

Naar boven

 

AGENDA

 • 15 augustus 2019 - Nationale Voorbespreking ADN, Den Haag
 • 26 t/m 30 augustus - ADN Safety Committee, Genève
 • 5 en 6 september 2019 - Colloquium IVR, Belgrado
 • 12 september 2019 - Congres ‘Verduurzaming van de keten van bouwgrondstoffen, Hoofddorp
 • 17 en 18 september 2019 - Vergadering CESNI/PT/Pax werkgroep passagiersschepen, Parijs
 • 24 en 25 september 2019 - Werkgroep voor de technische voorschriften (CESNI/PT), Straatsburg
 • 26 september 2019 - CESNI/PT ad hoc vergadering over brugaanvaringen / stuurhuis, Straatsburg
 • 11 oktober 2019 Jubileumfeest - CBRB 90 jaar, Rotterdam
 • 13 november 2019 - Najaarsledenvergadering Ledengroep Personenvervoer

Naar boven

 
 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven