Nieuwsbrief 2019 - 23
27 Juni 2019 - CBRB nieuwsbrief Nr. 23

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Terugkoppeling van de werkgroep technische voorschriften CESNI/PT juni 2019
  1. Vertalingen ES-TRIN
  2. Berichten over ongevallen
  3. Draagbare blustoestellen
  4. Systemen om brugaanvaringen met het stuurhuis te voorkomen
  5. Procedure ter vaststelling of de inbouw van een gemariniseerde motor toelaatbaar is
  6. Toepassing van artikel 35 van de Verordening (EU) 2016/1628
  7. Overgangsbepalingen voor standaarden – vaartuigen die uitsluitend waterwegen buiten de Rijn bevaren
  8. Aanvullingen op de voorschriften inzake elektrische apparaten en installatie, met name voor lithium-ion-batterijen
 2. Jaarverslag EBU
 3. Nieuwe internationale werkgroep voor standaarden met betrekking tot de informatietechnologie in de binnenvaart
 4. 9th IVR Colloquium 5 september 2019 Belgrade - registration open now
 5. Agenda
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 

Terugkoppeling van de werkgroep technische voorschriften CESNI/PT juni 2019

Op 25 en 26 juni 2019 vergaderde de werkgroep technische voorschriften CESNI/PT. In dit document vindt u een korte terugkoppeling van enkele besproken onderwerpen.

Vertalingen ES-TRIN

De werktalen van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (CESNI) zijn het Duits, Engels, Frans en Nederlands. De authentieke tekst van de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN) wordt in deze talen gepubliceerd op de website van CESNI. De vertaaldiensten van de Europese Commissie hebben ES-TRIN ook in een aantal andere talen vertaald.
Het betreft geen authentieke tekst van ES-TRIN. CESNI, en daarmee de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), is niet aansprakelijk voor enig nadeel of enige schade, direct dan wel indirect, als gevolg van mogelijke onjuistheden, vergissingen of fouten in deze niet-officiële vertalingen.
 

Berichten over ongevallen

Lidstaten kunnen verslag doen van ongevallen en incidenten met binnenschepen. Hierbij gaat het om ongevallen die van belang kunnen zijn voor een verbetering van de technische voorschriften. Naar aanleiding van het tragische ongeval op 29 mei in Boedapest is door de werkgroep CESNI/PT gediscussieerd, met name over de veiligheidscultuur en een veiligheid management systeem.

Het binnenvaartbedrijfsleven heeft gesteld dat dit onderwerp een bredere benadering vergt dan een ontwerp van technische voorschriften. De human factor bij incidenten vergt een interdisciplinaire benadering. De gehele context moet worden gedefinieerd en de risico’s geïdentificeerd. Dit kan bijvoorbeeld op basis van data-analyse en risico-evaluatie. Vervolgens kan het risico worden gemanaged.

Draagbare blustoestellen (artikel 13.03, tweede lid ES-TRIN)

Het door het binnenvaartbedrijfsleven ingediende document CESNI/PT (19) 44 is door ons geïntroduceerd. Als binnenvaartondernemer hoop je dat je aan boord van het schip nooit gebruik behoeft te maken van een blustoestel. Wanneer dit onverhoopt toch noodzakelijk is dan wil je de schade die veroorzaakt wordt door het blusmiddel zoveel mogelijk beperken. Het is dan ook niet voor niets dat de CCR in 2010 de regelgeving heeft gewijzigd en sproeischuimbrandblussers heeft toegelaten. Motivatie voor de wijziging destijds was een grotere keuzemogelijkheid voor scheepseigenaren. Voordeel van het gebruik van sproeischuimbrandblussers is een geringere nevenschade aan materialen en goederen dan bij het gebruik van poederblussers.

Helaas blijkt dat de gewenste keuzemogelijkheid voor scheepseigenaren niet kan worden gerealiseerd vanwege de eisen die worden gesteld aan sproeischuimbrandblussers. De combinatie van de eisen van vorstbescherming tot -20 °C en alcoholresistent zorgt ervoor dat geen adequate bluskracht overblijft. Om deze reden is er geen fabrikant die schuimbrandblussers maakt met deze twee eigenschappen.

Navraag leert dat vooral de alcohol resistent (AR) eis een knelpunt is. Ons streven is dan ook dat deze eis komt te vervallen. Daarnaast stellen we in ons document een kleine redactionele aanpassing voor (alleen voor de Nederlandse vertaling), waarbij het woord ‘daarnaast’ in artikel 13.03 derde lid te vervangen door het woord ‘bovendien’.

Met de door ons voorgestelde wijziging van artikel 13.03 ES-TRIN wordt een stukje niet uitvoerbare regelgeving verbeterd en hebben binnenvaartondernemers de bedoelde keuzevrijheid.

De voorzitter van CESNI/PT heeft EBU en ESO bedankt voor het uitstekende document en de duidelijke uitleg. De Franse delegatie had enkele inhoudelijk vragen, die schriftelijk zullen worden ingediend. Het secretariaat zal onderzoeken of de redactionele / taalkundige wijziging van het derde lid van artikel 13.03 ES-TRIN reeds in het najaar van 2019 kan worden meegenomen in de gecorrigeerde versie ES-TRIN 2019/1. De discussie over een wijziging van het tweede lid van artikel 13.03 ES-TRIN wordt in september vervolgd. Besluitvorming door de werkgroep CESNI/PT moet uiterlijk in november 2019 plaats vinden, zodat het CESNI comité in het voorjaar van 2020 een besluit kan nemen om de wijziging door te voeren in ES-TRIN 2021.

Systemen om brugaanvaringen met het stuurhuis te voorkomen

De Duitse delegatie heeft een eerste voorstel geformuleerd voor minimumvereisten aan brugaanvaring systemen. Op dit moment zijn er geen verplichte voorschriften voor een dergelijke systemen. Sommige delegaties willen wel nadenken over minimumeisen voor dergelijke apparatuur. Ons inziens moet dit onderwerp - waarbij de human factor vaak bepalend is - breder worden bezien dan alleen het ontwerp van technische voorschriften.

De discussie binnen de werkgroep CESNI/PT over dit onderwerp ging enerzijds over de human factor bij incidenten en het belang om het hele systeem te beoordelen en anderzijds over de wens van sommige delegaties om minimumeisen te stellen aan waarschuwingssystemen. Aan het einde van de discussie heeft het CESNI secretariaat de opdracht gekregen om op 26 september over dit thema een workshop te organiseren. Zodra meer bekend is over deze workshop wordt u geïnformeerd.

Procedure ter vaststelling of de inbouw van een gemariniseerde motor toelaatbaar is

EUROMOT en het secretariaat presenteerden een ontwerptekst die zou kunnen worden opgenomen in een specifiek informatiedocument van CESNI. Dit gaat onder meer over de rolverdeling tussen ‘fabrikant’ (degene die zorgt voor de typegoedkeuring conform de NRMM-verordening (EU) 2016/1628) en ‘mariniseerder’ (degene die de marinisatie van een motor uitvoert). Goede samenwerking tussen deze beide partijen is nodig, mede gelet op mogelijke wijzigingen van emissies. De discussie over dit onderwerp zal in september worden voortgezet. Verder hebben de klassebureaus de erkenning van gemariniseerde motoren in het kader van de classificatieregels toegelicht.
 

Toepassing van artikel 35 van de Verordening (EU) 2016/1628

Document CESNI/PT (19) 54 werd door de Duitse delegatie geïntroduceerd. De Europese Commissie heeft gevraagd om dit onderwerp met DG Grow te bespreken, omdat het onderwerp gaat verder gaat dan de competentie van CESNI. Dit onderwerp is ook besproken in de Innovation & Greening commissie van het IWT-platform. Daar werd dit Duitse initiatief positief ontvangen, omdat het een bredere oplossing zou kunnen bieden. We hebben dan ook aangegeven dat de I&G-commissie benaderbaar is voor dit onderwerp.
 

Overgangsbepalingen voor standaarden – vaartuigen die uitsluitend waterwegen buiten de Rijn bevaren (hoofdstuk 33 ES-TRIN)

Er zijn verschillen geconstateerd tussen de overgangsbepalingen, met betrekking tot de verwijzing naar de Europese en internationale normen van uitrustingsstukken, in hoofdstuk 32 (met R) en hoofdstuk 33 (zonder R). Geconstateerd is dat overgangsbepalingen alleen gelden voor H 32 en niet voor H 33. Voorgesteld is om de overgangsbepaling gelijk van toepassing te laten zijn voor schepen die wel of niet gecertificeerd zijn om op de Rijn te mogen varen. Dit zou er voor zorgen dat schepen met een communautair certificaat buiten de Rijn ook 20 jaar de tijd hebben om mobiele uitrustingsstukken te vervangen. De werkgroep is akkoord met het voorstel en een opname in ES-TRIN 2021.
 

Aanvullingen op de voorschriften inzake elektrische apparaten en installatie, met name voor lithium-ion-batterijen

Lloyds Register heeft een presentatie gegeven over lithium-ion-batterijen. Er zijn zeker 18 varianten van lithium-ion-batterijen, ieder met een eigen risicoprofiel en daarbij behorende veiligheidsaspecten. Bij integratie van lithium-ion-batterijen moet naar diverse veiligheidsaspecten worden gekeken. Lithium-ion-batterijen zijn exothermisch bij schade, d.w.z. niet zelf dovend. De verwachting is dat ontwikkelingen dit probleem zullen oplossen. Mate van gasproductie bij lithium-ion-batterijen is afhankelijk van de laadtoestand. Dit is nog niet algemeen bekend. Dus niet te vol laden, want dan zijn er meer gasdampen. Lloyds Register beoordeelt de diverse risico’s en kijkt welke oplossing per risico mogelijk is. Ontwikkelingen gaan razendsnel, regelgeving is snel achterhaald. Het CESNI secretariaat heeft met de ondersteuning van de kleine expertgroep een compromisvoorstel voorbereid voor technische voorschriften inzake lithium-ion-batterijen in ES-TRIN. Zodra de presentatie beschikbaar is zal deze worden gedeeld.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Jaarverslag EBU

The report highlights the relevant topics in which our association has been involved in the past year together with the results of the work.
COP 21, the European Union’s environmental and sustainability goals, the Commission’s recent communication “A clean Planet for all”, climate change and the human and social agenda are a number of developments which challenge the transport sector. Inland waterway transport is known for its positive sustainability record in various areas. The sector is committed to move foward to even improve its environmental record and to attract the sector to young people. (...)

Lees verder: EBU Annual Report 2018-2019
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met EBU

Naar boven

 

Nieuwe internationale werkgroep voor standaarden met betrekking tot de informatietechnologie in de binnenvaart

Straatsburg, 18 juni 2019 – De nieuwe permanente Werkgroep voor informatietechnologieën, die is ingesteld door het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (CESNI), is op 13 en 14 juni van dit jaar voortvarend van start gegaan. 
(Bron: CESNI-secretariaat)
Vertegenwoordigers van de bevoegde autoriteiten van zowel de lidstaten van de Europese Unie (EU) en Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) als de Europese binnenvaartorganisaties, waterpolitie, Europese Commissie, Donaucommissie en CCR hebben een werkprogramma voor de komende drie jaar opgesteld en een begin gemaakt met de uitvoering van dit programma. Eén van de aandachtspunten van de besprekingen was de integratie van de momenteel onafhankelijke Europese RIS Expert Groups (waarbij RIS staat voor River Information Services) in de processen en structuren van CESNI. De werkgroep zal de voorstellen die zijn ontwikkeld tijdens deze vergadering voorleggen aan het Comité, dat hierover op 15 oktober van dit jaar een beslissing zal nemen. (...)
Lees het hele bericht op: CESNI.eu

Naar boven

 

9th IVR Colloquium 5 september 2019 Belgrade - registration open now

The colloquium is open to the representatives of international institutions, national administrations, shipping companies, ship- owners, ports, port- and inland waterway authorities, shippers, hull-, cargo- and P&I-insurers, brokers, salvers, surveyors, lawyers, judges and university teachers and other interested persons.
More information and registration.

Naar boven

 

AGENDA

 • 17 en 18 september 2019 - Vergadering CESNI/PT/Pax werkgroep passagiersschepen, Parijs
 • 11 oktober 2019 - Jubileumevenement - CBRB 90 jaar
 • 13 november 2019 - Najaarsledenvergadering Ledengroep Personenvervoer
 • 26 – 30 augustus - ADN Safety Committee, Genève
 • 5 - 6 september - Colloquium IVR

Naar boven

 
 
Twitter - CBRBtweets
LinkedIn - CBRB
YouTube - CBRBnieuws
RSS - CBRBnieuws
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website - CBRB
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven