Nieuwsbrief 2019 - 21
13 Juni 2019 - CBRB nieuwsbrief Nr. 21

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Green Deal; de overeenkomst en toespraak minister
 2. Deltaplan Mobiliteit gelanceerd
  1. Uitgangspunten Deltaplan
  2. Concrete aanpak
  3. Extra investeringen
 3. Binnenvaart, logistiek en waterbouw blij met aanpak “harde laag” Nijmegen
 4. Koen de Korte hoort graag uw mening over Binnenhavengeld!
 5. Week van de RI&E
 6. Nieuwsbrief Transport en logistiek
 7. Agenda
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Green Deal; de overeenkomst en toespraak minister

Zoals u al in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, hebben Koninklijke BLN Schuttevaer, Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart en Nederlandse Vereniging van Binnenhavens een akkoord getekend met de Overheid om de zeevaart, binnenvaart en havens te verduurzamen. 

Aanvullend is nu ook de Green Deal zelf en de toespraak van minister Van Nieuwenhuizen beschikbaar. Het één en ander is ook terug te vinden op de CBRB website.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Naar boven

 

Deltaplan Mobiliteit gelanceerd

Woensdagmiddag 12 juni is het Deltaplan Mobiliteit gelanceerd. Dit Deltaplan is opgesteld door de Mobiliteitsalliantie, een groep van organisaties (variërend van de ANWB, NS, grote OV-bedrijven, tot de Fietsersbond en reizigersorganisatie Rover) die gezamenlijk vinden dat mobiliteit in Nederland beter, slimmer en duurzamer kan en moet. Het CBRB en Landelijk Veren Platform zijn eveneens aangesloten bij de Mobiliteitsalliantie.
 
De afgelopen periode is hard gewerkt aan de totstandkoming van het Deltaplan. Vanuit CBRB / LVP is steeds de potentie van personenvervoer over water benadrukt: zowel de ‘dwarsverbindingen’ (veren die de vaarweg haaks oversteken, die in feite varende bruggen zijn en gezien kunnen worden als onderdeel van de secundaire infrastructuur) als de ‘langsverbindingen’ (waterbussen, die onderdeel zijn van het OV-systeem) kunnen veel omrijkilometers besparen en ontlasten daarmee de wegen. Ook hebben wij gepleit voor méér goederenvervoer over water. Ontlasting van de wegen creëert immers meer ruimte voor personenmobiliteit.

Uitgangspunten Deltaplan

 
De capaciteit van het Nederlandse wegennet en openbaar vervoer is onvoldoende om de stijgende vraag naar mobiliteit op te vangen. Om te voorkomen dat Nederland in de komende jaren vastloopt, moet de mobiliteit anders worden ingericht. Die omslag kan alleen worden bereikt met intensieve samenwerking tussen alle vervoerspartijen. Het Deltaplan Mobiliteit, waarin de reiziger centraal staat, is een blauwdruk voor de toekomst van ons mobiliteitssysteem.
 
De kracht van het Deltaplan is dat het de mobiliteit als één samenhangend geheel benadert. Er wordt niet alleen gekeken naar de behoefte aan bereikbaarheid, maar ook naar de klimaatambities van het kabinet, naar ruimtelijke vraagstukken, verkeersveiligheid en de energietransitie. Omdat mobiliteit in 2030 naar alle waarschijnlijkheid een vraaggestuurde dienst zal zijn, staan de reiziger (en goederen) in het Deltaplan centraal. Die moeten zich zonder belemmeringen duurzaam, veilig, betaalbaar en comfortabel kunnen verplaatsen zonder vertragingen, en er moet keuze zijn uit alle beschikbare vervoersmodaliteiten. Dit vraagt om een integrale koppeling van de verschillende verkeers- en vervoerssystemen.
 

Concrete aanpak

 
De mobiliteit wordt hiermee fundamenteel anders ingericht. Zo wordt de aanleg van personen- en goederenhubs aan de randen van steden en het landelijk gebied gestimuleerd. Deze hubs zijn vervoersknooppunten waar diverse vervoermiddelen bij elkaar komen. Ook wordt ingezet op een eerlijk belastingsysteem waarbij de motorijtuigenbelasting  en aanschafbelasting op personenauto’s plaatsmaken voor een vlak tarief per gereden kilometer. Daarnaast is in het Deltaplan veel aandacht voor het concept van Mobility as a Service (MaaS), dat de keuzevrijheid en flexibiliteit voor reizigers en vervoerders verbetert. Hierbij moeten alle vormen van mobiliteit – waaronder het vervoer over water – voor de reiziger geïntegreerd worden in een eenvoudig toegankelijk digitaal systeem. Goede afspraken over het ontsluiten van data is daarbij cruciaal.

Extra investeringen

 
Het Deltaplan gaat vergezeld van een investeringsagenda. De extra investeringen die benodigd zijn om Nederland in de toekomst bereikbaar en leefbaar te houden, worden geraamd op 3 miljard euro per jaar tot 2040. Tegenover deze investeringen staan maatschappelijke baten van 18 miljard euro per jaar, waarmee de opbrengsten 6 keer zo hoog uitvallen als de jaarlijks gevraagde extra investeringen.
 
Voor de veerdiensten gaat het daarbij met name om maatregelen als:
 • Aanvoerwegen naar veerdiensten: Het opwaarderen aanvoerwegen naar veerdiensten ten behoeve van de verbetering van de robuustheid van het onderliggende wegennet. Binnen de systematiek van de Mobiliteitsalliantie valt dit in de categorieën transitie / veiligheid / capaciteit. De overheid is de partij die hiervoor aan zet is.
 • Verbetering walvoorzieningen: Bijvoorbeeld verbetering veerstoepen / veerhaltes, P&R-voorzieningen, aansluiting op OV, oplaadvoorzieningen. Binnen de systematiek van de Mobiliteitsalliantie valt dit in de categorieën transitie / veiligheid / capaciteit / kwaliteit. Afhankelijk van het onderdeel is ofwel de overheid, ofwel de markt, ofwel beide (PPS-constructie?) de partij die hiervoor aan zet is.
 • Verhogen frequentie veerverbindingen om aantrekkelijkheid te vergroten en een beter alternatief te zijn voor andere verbindingen. Dit valt in de categorie capaciteit.
 
Voor de binnenvaart (goederenvervoer) gaat het om de bekende knelpunten:
 • Verbeteren bevaarbaarheid Waal, tegengaan bodemdaling en verwijderen harde laag bij Nijmegen.
 • Realiseren van diensten die betrouwbare diepgangsinformatie (minst gepeilde diepte) over het vaarwegennet ontsluiten en voorspellingen van waterstanden kunnen geven.
 • Vergroten sluiscapaciteit en op de hoofdassen van het vaarnet (Kreekrak, Volkerak, Krammer en Grave).
 • 7 x 24 uur bediening van bruggen en sluizen op de hoofdtransportassen, hoofdvaarwegen en aanlooproutes van belangrijke terminals.
 • Ophogen van bruggen over de Schelde-Rijnverbinding.
U vindt het Deltaplan Mobiliteit (een ‘clickable PDF’) via deze link. De bijbehorende investeringsagenda is nog in ontwikkeling; deze volgt op korte termijn.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Naar boven

 

Binnenvaart, logistiek en waterbouw blij met aanpak “harde laag” Nijmegen

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat maakte bekend dat zij € 7,7 miljoen vrij maakt om de “harde laag” bij Nijmegen aan te pakken. Brancheorganisaties Koninklijke BLN-Schuttevaer, Centraal Bureau Rijn en Binnenvaart, evofenedex en de Vereniging van Waterbouwers zijn blij met dit besluit. Het Centraal Overleg Vaarwegen, waarin de partijen gezamenlijk optrekken voor een betere infrastructuur, heeft geruime tijd lobby gevoerd om dit ernstige en gevaarlijke knelpunt met spoed aan te pakken.

Bij een “harde laag” is de deel van de rivierboden vastgelegd met stortsteen om aanzanding op de binnenbocht te voorkomen. Doordat de rivierbodem erodeert en de met stortsteen gefixeerde delen niet mee slijten, is bij Nijmegen een ondiepte ontstaan die bij lage waterstanden een gevaarlijk obstakel vormt voor de scheepvaart. In het pilotproject wordt de laag geëgaliseerd en de aanlopen gelijkmatig afgevlakt waardoor er minder zuiging optreedt voor schepen. Ook wil de minister erosie tegengaan en natuurontwikkeling stimuleren door gebruik te maken van suppletie in kribvakken.

De voorbereidingen starten nog dit jaar en in 2020 moet het project gereed zijn. De maatregelen en verbeteringen aan de bodem moeten inzicht geven in hoe waterstanden in de toekomst bij laag water te beïnvloeden zijn en wat deze ingrepen betekenen voor de rivierfuncties.

De binnenvaart, logistiek en waterbouw zijn zeer tevreden met de adequate en snelle aanpak van de minister en hopen dat de Waal bij lage waterstanden beter bevaarbaar wordt en weer gaat voldoen aan de internationaal afgesproken streefdiepte van 2,80 m bij een lage rivierstand.
 
Download de bijlage:

MIRT Onderzoek Duurzame Bodemligging Rijntakken
Korte Termijn Maatregelen

"Een ongehinderde scheepvaart vraagt om snelle actie bij Nijmegen"
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Naar boven

 

Koen de Korte hoort graag uw mening over Binnenhavengeld!

Bij het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB), de Nederlandse vereniging voor Binnenhavens (NVB) en Koninklijke BLN-Schuttevaer, is Koen de Korte als stagiair in maart jl. gestart met een onderzoek naar de uniformering  van binnenhavengelden.
Koen is nu zo ver dat hij graag in gesprek gaat met gebruikers. Het is natuurlijk ondoenlijk om bij iedereen aan boord in het gangboord een praatje te komen maken. Daarom aan u het vriendelijk verzoek om even wat tijd in te ruimen voor het invullen van de enquête. Wij danken u bij voorbaat, mede namens Koen, voor uw medewerking.

Uniformering Grondslagen Binnenhavengelden:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Week van de RI&E

Er is momenteel veel aandacht voor het voorkomen van beroepsziekten. En terecht, als je bedenkt dat jaarlijks ruim 4000 mensen overlijden aan de gevolgen van beroepsziekten en nog eens tienduizenden mensen (deels) arbeidsongeschikt thuis zitten. Het gaat niet alleen om longkanker door asbest, maar ook om astma, een versleten rug en burn-outs. Maar hoe voorkom je beroepsziekten? De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt op een gestructureerde manier risico’s in beeld te brengen en maatregelen te nemen. Zo wordt niemand ziek door z’n werk, nu niet en in de toekomst niet.

Lees meer over de Week van de RI&E en de RI&E voor Binnenscheepvaart.
We zullen komende week extra aandacht geven aan dit onderwerp.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken." style="mso-line-height-rule: exactly;-ms-text-size-adjust: 100%;-webkit-text-size-adjust: 100%;color: #2baadf;font-weight: normal;text-decoration: none;" target="_blank">Naar boven

 

Nieuwsbrief Transport en logistiek

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft een nieuw kwartaaloverzicht uitgebracht, met in dit nummer o.a.: Bekijk de nieuwsbrief Transport en logistiek van juni 2019.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (CBS)

Naar boven

 

AGENDA

 • 17 t/m 21 juni 2019 - De Week van de RI&E
 • 25 en 26 juni 2019 - CESNI/PT werkgroep technische voorschriften, Straatsburg
 • 17 en 18 september 2019 - Vergadering CESNI/PT/Pax werkgroep passagiersschepen, Parijs
 • 11 oktober 2019 - Jubileumevenement - CBRB 90 jaar
 • 13 november 2019 - Najaarsledenvergadering Ledengroep Personenvervoer
 • 26 – 30 augustus - ADN Safety Committee, Genève
 • 5 - 6 september - Colloquium IVR

Naar boven

 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven