Nieuwsbrief 2018 - 44


25 oktober 2018 - CBRB nieuwsbrief Nr. 44

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Het belang van de Akte van Mannheim opnieuw bevestigd door het ondertekenen van een ministeriële verklaring
 2. Meldingen en vragen over afval van scheepslading nu ook digitaal mogelijk
 3. Workshop woningen op binnenvaartschepen
 4. De nieuwe ECO-kaart komt eraan
 5. Stremmingen Weurt – Sluis West
 6. Cyberveiligheid
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Het belang van de Akte van Mannheim opnieuw bevestigd door het ondertekenen van een ministeriële verklaring

Op de 150ste verjaardag van de Akte van Mannheim, 17 oktober jl, is door het tekenen van de verklaring van Mannheim door de vertegenwoordigers/de ministers van de CCR-lidstaten de Akte van Mannheim hernieuwd. De Akte is al sinds 1868 van groot belang voor de binnenvaartsector en heeft in feite de basis gelegd voor de ontwikkeling van het moderne vervoer over de binnenwateren in Europa.

Het 150-jarige jubileum werd feestelijk gevierd in Mannheim met een congres van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) met sprekers en levendige debatten tijdens paneldiscussies met betrokkenen uit de sector. De onderwerpen tijdens deze paneldiscussies gingen over de kansen en risico’s voor de binnenvaart naar de toekomst:
 • Voldoende ruimte beschikbaar om de belaste wegen te ontlasten
 • Infrastructuur van de vaarwegen (sluizen, bruggen, etc.)
 • Uitdagingen en risico’s betreft de vergroening
 • Stappen die gezet moeten worden m.b.t. digitalisering
Klik hier om het gehele programma van dit congres te bekijken.
 
Paneldiscussie tijdens het CCR congres op 17 oktober jl.
Bijeenkomst Mannheimer Rechstagung
In verband met het feest ter ere van het 150 jarige bestaan van de Akte van Mannheim waren er een aantal bijeenkomsten gepland. Zo was de jaarlijkse bijeenkomst van ‘Mannheimer Rechtstagung’ van het ‘Institut für Transport und Verkehrsrecht’.

Dit is een bijeenkomst waar deze keer vooral de institutionele aspecten van de vrije Rijnvaart zijn besproken. Vooral het gegeven dat de Akte van Mannheim als een voorloper van de EEG en later de Europese Unie kan worden gezien. Het vrije verkeer zonder dat er ‘rechten worden geheven’ is voor de ontwikkeling van de binnenvaart en de economie van zeer groot belang geweest. Er is nader ingegaan op de historische betekenis van de volkenrechtelijke coöperatie die voor die tijd (en nu eigenlijk ook nog) zeer bijzonder is geweest. Zo zijn bijvoorbeeld de patenten en technische regelingen voor schepen voor het overgrote deel nog steeds gegrond op de Akte. De vertegenwoordiging van het bedrijfsleven bij de regelgeving van de CCR is groot. De input van het bedrijfsleven wordt door de regelgevers ook zeer op prijs gesteld. En ook niet onbelangrijk. Door de Akte wordt er nog steeds geen accijns geheven op brandstoffen!

Nieuw CLNI verdrag
De tweede helft van deze bijeenkomst is besteed aan de ontleding van het nieuwe CLNI verdrag dat naar alle waarschijnlijkheid 1 juli 2019 in werking zal treden. Beperking van aansprakelijkheid is een typisch vervoersrechtelijk systeem waar de spanning tussen het (gedeeltelijk) vergoeden van veroorzaakte schade en een meer economisch gemotiveerde ordening steeds weer voor discussie zorgt.

Ook het instituut van de averij-grosse is bediscussieerd. Enerzijds werd de stelling verdedigd dat het een achterhaald instituut is dat niet meer nodig is en lastig bij bijvoorbeeld containervervoer met de vele afzenders en/of ladingeigenaren. Anderzijds de positie dat het een typisch vervoersrechtelijk systeem is dat wij in ere moeten houden, omdat het efficiënt en effectief is.
 
Het Mannheimer Schloss waar de verschillende bijeenkomsten, rond de 150ste verjaardag van de Akte van Mannheim, werden gehouden.
Juridische commissie van IVR
De juridische commissie van de IVR heeft in aansluiting op het congres haar vergadering gehouden in Mannheim. Het CMNI-verdrag is inmiddels een aantal jaren van kracht en de rechterlijke oordelen op grond van het verdrag komen nu binnen. De IVR houdt op haar website een database met vindplaatsen van uitspraken bij. Dit geldt evenzeer voor het CLNI-verdrag.

Momenteel zijn de CLNI uitspraken nog op grond van het oude verdrag van 1988, maar binnenkort van het CLNI-verdrag uit 2012.  Ook bij de juridische commissie zijn de regels voor averij-grosse aan de orde geweest. Bij het colloquium dat volgend jaar door de IVR zal worden gehouden, zal averij-grosse een van de onderwerpen zijn. Indien u ervaringen, meningen of wellicht problemen heeft ondervonden met de averij-grosse, dan stelt Jan Vogelaar het zeer op prijs daar meer over te weten. Dan kan het bij de komende besprekingen worden ingebracht.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Meldingen en vragen over afval van scheepslading nu ook digitaal mogelijk

Vragen of meldingen over afval van scheepslading bij het landelijke Meld- en Informatiepunt (M&I) CDNI deel B kunnen nu ook digitaal worden gedaan. Een vraag of melding kan zo sneller en efficiënter worden behandeld. De optie om 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch contact op te nemen blijft gewoon bestaan.

Internationaal zijn in het CDNI-verdrag afspraken gemaakt hoe omgegaan moet worden met afval afkomstig van een schip. In Nederland is het CDNI-verdrag beter bekend als het Scheepsafvalstoffenverdrag. In het CDNI-verdrag wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën afval; deel A (olie- en vethoudend afval), deel B (afval afkomstig van de lading) en deel C (scheepsbedrijfsafval).

Voor een zorgvuldige naleving met betrekking tot deel B heeft Rijkswaterstaat samen met het Havenbedrijf Rotterdam N.V. een landelijk Meld- en Informatiepunt ingericht. Het gaat bijvoorbeeld om meldingen of vragen betreffende het invullen van de losverklaring, reinigingsregime, stoffenlijst, etc. Meldingen voor handhaving worden doorgezet naar de betreffende verantwoordelijke instantie. De melder krijgt binnen een week een reactie op de wijze van afhandeling.

Het landelijke Meld- en Informatiepunt (M&I) deel B van Nederland is ondergebracht bij het Haven Coördinatie Centrum (HCC) van het Havenbedrijf Rotterdam N.V.:

Meer informatie over deel B van het CDNI-verdrag is te vinden op de website van Rijkswaterstaat. Voor vragen en/of meldingen betreffende deel A en C van het verdrag kunt u terecht bij Stichting Afvalstoffen Binnenvaart

Naar boven

 

Workshop woningen op binnenvaartschepen


Op 19 november organiseert CESNI een workshop over woningen op binnenvaartschepen. In dit programma van de workshop kunt u lezen dat namens het binnenvaartbedrijfsleven een realistische momentopname wordt geschetst van de woningen aan boord van binnenschepen anno 2018.

Bij dit project wordt nauw samengewerkt tussen EBU en ESO. Annelies van Dijk is de afgelopen tijd, samen met een professioneel mediabedrijf, actief bezig geweest met filmopnamen aan boord van binnenschepen.

Voorgeschiedenis
Het is een onderwerp wat al zo’n 10 jaar geleden door de Duitse delegatie is ingediend. Vanuit het binnenvaartbedrijfsleven werden kritische vragen gesteld, met name vanwege het ontbreken van een goede probleemanalyse bij het voorstel. Het Duitse voorstel kende destijds 12 onderdelen. Zo werd bijvoorbeeld voorgesteld dat er een minimale capaciteit van de drinkwatertanks moet zijn, die past bij de huidige behoefte en het gemiddelde waterverbruik van een persoon. Voor dit deel van het Duitse voorstel is in opdracht van de Nederlandse delegatie een impactassessment verricht. Deze maakte duidelijk dat de kosten voor dergelijke aanpassingen voor de bestaande vloot zeer hoog kunnen zijn. In het huidige werkprogramma van CESNI/PT is opgenomen dat er een workshop wordt gehouden met als doel het probleem aan te tonen.

Aanpak workshop
In de werkgroep technische voorschriften (CESNI/PT) wordt verschillend gedacht over de vraag of de huidige voorschriften voor woningen (hoofdstuk 15 ES-TRIN) gemoderniseerd zouden moeten worden. Nu meteen over te gaan tot de behandeling van een ontwerptekst met wijzigingen voor de technische voorschriften, werd prematuur geacht. In plaats daarvan heeft de werkgroep CESNI/PT besloten deze workshop over woningen op binnenvaartschepen te organiseren, waarmee het volgende beoogd wordt:
 • bijeenbrengen van ervaringen ten aanzien van de manier waarop vandaag de dag op het gebied van woningen te werk wordt gegaan,
 • beschrijving van de vastgestelde problemen,
 • in kaart brengen of er behoefte bestaat aan regelgeving op dit vlak.
Aantrekkelijke sector
Pas na deze workshop wordt de discussie voortgezet of een wijziging van de eisen aan verblijven nodig is. Het is een onderwerp wat in potentie, zeker voor de bestaande vloot, hoge kosten met zich mee kan brengen. We zijn hier op beducht. Voor dit onderwerp hebben we contact gezocht met de organisaties die de werknemers in de binnenvaart vertegenwoordigen. De sector moet aantrekkelijk blijven voor werknemers, daarom kunnen we de ogen niet sluiten om met een frisse blik naar de bestaande eisen aan verblijven te kijken, uiteraard rekening houdend met onmogelijkheden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

De nieuwe ECO-kaart komt eraan

 
De nieuwe ECO-kaart wordt in dit najaar door de nationale instituten verspreid tot eind 2018 en de kaarten die momenteel in gebruik zijn worden geleidelijk vervangen.

In de komende maanden zullen aan boord van alle schepen nieuwe ECO-kaarten worden uitgereikt. De nieuwe hybride ECO-kaart met een nieuw ontwerp en een contactloze functionaliteit maakt niet alleen de betaling van de verwijderingsbijdrage voor het olie- en vethoudend afval mogelijk, maar kan ook worden gebruikt voor andere toepassingen en diensten in de binnenvaart (zoals de betaling van havengelden, het gebruik van afvalcontainers, het openen van deuren en het afnemen van elektriciteit of drinkwater aan wal). 

Nieuwe gebruiksmogelijkheden voor het CDNI
Het CDNI gebruikt de ECO-kaart momenteel alleen voor de verwijderingsbijdrage, maar in de toekomst zou deze kunnen worden aangewend voor de registratie van de afgegeven hoeveelheden olie- en vethoudend afval of om toegang te verlenen tot digitale documenten.

In het verlengde van de vervanging van de ECO-kaarten zullen tegen eind 2018 ook alle betaalterminals bij de bunkerstations worden vervangen door mobiele terminals van de nieuwe generatie. Zes nationale instituten (NI) zijn verantwoordelijk voor het innen van de verwijderingsbijdrage en de goede uitrol van het net van ontvangstinrichtingen. Zij zijn betrokken bij de uitvoering van Deel A (olie- en vethoudend afval) van het CDNI en beheren het elektronische betalingssysteem van het CDNI (SPE-CDNI). Zij beheren tevens de invoering van de ECO-kaarten en terminals. Beveiliging en bescherming van persoonsgegevens
Een ECO-kaart kan onmogelijk worden gekopieerd. De kaart is namelijk beveiligd door het kaartnummer en een unieke code. De ECO-kaart bevat geen persoons-, bedrijfs- of scheepsgegevens. Hetzelfde geldt voor de in de backoffice geregistreerde codes.
 
Brochure
Sinds oktober 2018 is tevens een informatieve brochure over het SPE-CDNI (elektronisch betalingssysteem van het CDNI) beschikbaar. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Stremmingen Weurt – Sluis West


In verband met de montage en demontage van trillings- en waterstandmeters bij de sluisdeur en sluiskolk bij de westsluis Weurt, zijn er twee korte stremmingen:
 • zaterdag 27 oktober 2018 van 09:00 tot 11:30
 • zondag 11 november 2018 van 09:00 tot 10:30
Rijkswaterstraat plaatst deze meters in het kader naar een onderzoek betreffende de staat van de Waaldeur van de westsluis Maas Waalkanaal.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Cyberveiligheid


Ferm Port Cyber Café
Op donderdag 8 november organiseert FERM weer een nieuwe editie van het Port Cyber Café. Ook deze keer op een nieuwe locatie: de RDM Kantine in Rotterdam. Inloop vanaf 15.45 uur, start 16.00 en einde uiterlijk 18.30 uur. 

Het onderwerp van deze 8ste bijeenkomst van FERM is Visie op de Toekomst. Klik hier voor de sprekers van deze bijeenkomst. Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact op nemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Enquête Cyberveiligheid
Studenten van de studie Maritime and Port Management aan de Hogeschool Rotterdam hebben in samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam een enquête gemaakt over de cyberveiligheid aan boord van binnenvaartschepen.

Het probleem is dat er weinig of geen inzicht is in de actuele status van de digitale beveiliging aan boord binnenvaartschepen. Een incident aan boord kan invloed hebben op de haven activiteiten. Daarom is het doel van deze enquête om meer inzicht te krijgen over de actuele status van de digitale beveiliging aan boord van binnenvaartschepen.
 
Uw deelname aan deze enquête wordt door de studenten en het Havenbedrijf Rotterdam zeer op prijs gesteld.
Klik hier om deel te nemen aan Enquête Cyberveiligheid

Naar boven

 
 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven