Nieuwsbrief 2018 - 42


11 Oktober 2018 - CBRB nieuwsbrief Nr. 42

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

  1. Assisteren & stackeren in de containerbinnenvaart; Belangen, verantwoordelijkheden en risico’s in kaart
  2. Resultaten papierarm varen gepresenteerd: belangrijke mijlpaal bereikt!
  3. Modernisering bemanningseisen: rusten tijdens de vaart in A1 en A2
  4. Mobiliteitsalliantie: terugblik “Diner Pensant” op 8 oktober
  5. Inland Waterway Transport Industry Declaration handed over to the Austrian Presidency and the European Commission
  6. Centraal Overleg Vaarwegen luidt noodklok diepgang Waal
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Assisteren & stackeren in de containerbinnenvaart; Belangen, verantwoordelijkheden en risico’s in kaart

Op dinsdag 25 september zaten vertegenwoordigers van LINc, BLN-Schuttevaer, Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam bijeen om de uniforme terminalregels officieel te presenteren. “Een flinke stap voorwaarts”, zo noemden de aanwezigen de totstandkoming van de uniforme terminalregels.
Ondanks deze goede stap is er toch over een aantal punten nog geen uniforme overeenstemming bereikt. Het gaat hierbij om het assisteren, nog specifieker het aanhaken van off-standards (breakbulk), en stackeren van containers. Tijdens de bijeenkomst werden vanuit verschillende invalshoeken en belangen (zowel juridisch als technisch) op de invulling en de verantwoordelijkheid ingegaan. Het gegeven dat niet alle betrokken stakeholders een contractuele relatie hebben met elkaar maakt dit proces er niet eenvoudiger op.

Als uitkomst van de dag zijn de volgende afspraken gemaakt:
  • Oprichten aparte werkgroep met veiligheidsmedewerkers van terminals en de branches waarin verder zal worden gesproken over de manier waarop met het punt “assistentie” zal worden omgegaan.
  • Risico’s van de handelingen in kaart brengen. 
  • Oprichten werkgroep om de juridische aspecten te beschouwen.
Ook andere relevante partijen in het proces, zoals verladers en rederijen, zullen worden betrokken in deze werkgroepen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Resultaten papierarm varen gepresenteerd: belangrijke mijlpaal bereikt!

Op dinsdag 25 september heeft LINc de oplossing gepresenteerd om papierarm varen in de containerbinnenvaart mogelijk te maken. De afgelopen 1,5 jaar heeft LINc met de betrokken overheden opnieuw de schouders gezet onder dit al vele jaren spelende vraagstuk om te komen tot een functionele oplossing voor alle partijen.
Door gebruik te maken van al bestaande IT infrastructuur tussen het bedrijfssysteem van de barge-operator en de stuwagesoftware aan boord van het schip  is het met een relatief eenvoudige technische aanpassing mogelijk om de containerinformatie van de niet-ADN- en afvalstoffen containers elektronisch door te sturen naar het schip en hier zichtbaar te maken voor de controlerende overheden. De huidige stapels papieren vervoersdocumenten aan boord kunnen hierdoor vervangen worden door de output in het computersysteem. Zowel de wal, het schip als de overheden bereiken hiermee een aanzienlijke efficiency in het totale proces.
Een volgende stap in het project is de ambitie om ook de ADN- en afvalstoffen te digitaliseren. Deze goederenstromen gaan echter breder dan enkel containers en de modaliteit binnenvaart. Daarnaast zal ook de huidige (Europese) wetgeving tegen het licht gehouden moeten worden om ‘digitization’ van deze gegevens mogelijk te maken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Modernisering bemanningseisen

CCR-voorstel: rusten tijdens de vaart in A1 en A2


Op instigatie van de sociale partners (EBU, ESO en ETF) is aan de CCR voorgesteld rusten tijdens de vaart ook in de exploitatiewijzen A1 en A2 mogelijk te maken indien voldaan wordt aan de geluidsnorm die nu alleen voor de B-vaart geldt. Als het voorstel tot wijziging van het Reglement voor het Scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP) in de plenaire vergadering in december wordt aangenomen zal het op 1 juli 2019 in werking treden.
Het voorstel beoogt een meer flexibele toepassing van de A1- en A2-vaart mogelijk te maken en daarmee ook de concurrentiekracht van de binnenvaart te versterken. De veiligheid van de vaart moet echter te allen tijde gewaarborgd blijven. Benadrukt wordt dan ook dat de gezagvoerend schipper verantwoordelijk blijft om te bepalen wanneer een bemanningslid aan boord moet worden ingezet. Alle veiligheidsaspecten, waaronder te passeren sluizen en laad-, los- en ankerhandelingen, moeten daarbij in ogenschouw genomen worden. Twee jaar na de inwerkingtreding zal de wijziging samen met de sociale partners worden geëvalueerd.
 
De betreffende wijziging vormt het sluitstuk van een pakket wijzigingen dat sociale partners op Europees niveau zijn overeengekomen. Nu de invulling van dit pakket is afgerond kan alle aandacht worden gericht op de andere pijler van de gezamenlijke strategie om de bemanningseisen in Europa te moderniseren: het onderzoeksproject Towards A Sustainable Crewing System (TASCS); zie hierover onze vorige nieuwsbrief.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Mobiliteitsalliantie: terugblik “Diner Pensant” op 8 oktober

De Nederlandse mobiliteitssector draait op volle kracht. Er worden plannen gemaakt, innovaties beproefd en pilots opgezet die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de mobiliteit van vandaag en -vooral- van morgen. Gemotiveerd en geïnspireerd door al deze ontwikkelingen, organiseerde de Mobiliteitsalliantie op 8 oktober jongstleden het tweede diner pensant met genodigden uit de politiek, overheid, wetenschap en het bedrijfsleven. Het CBRB / Landelijk Verenplatform waren eveneens aanwezig.
Het netwerkdiner werd afgewisseld met korte speeches. Alliantievoorzitter Frits van Bruggen opende het diner en gaf een update over het Deltaplan Mobiliteit, dat de Alliantie medio volgend jaar wil presenteren. Van Bruggen benadrukte het belang van het integreren van de diverse mobiliteitsdiensten tot een integraal aanbod. Ook benadrukte hij de noodzaak van meer investeringen in mobiliteit, door middel van publieke en private middelen.
 
Eregast minister Cora van Nieuwenhuizen schetste in haar speech (download hier) de grote uitdagingen en urgentie binnen de mobiliteit. Mobiliteit ontwikkelt zich volgens haar steeds meer als een ‘on demand’ dienst. Samen met anderen wil zij aan de slag met oplossingen, die slimme combinaties mogelijk maken. Zij investeert de komende jaren in infrastructuur en wil ook innovatie (smart mobility) stimuleren. De Mobiliteitsalliantie is hierbij een belangrijke waardevolle partner.
 
Mede-Alliantieoprichters Steven van Eijck en Arthur van Dijk gingen met elkaar in gesprek over het belang van betalen naar gebruik en de voorwaarden voor invoering, waarna Bertho Eckhardt een uiteenzetting over MaaS gaf. Einddoel is een digitaal platform voor alle modaliteiten, waar de reiziger kan kiezen, plannen en betalen. De Alliantie wil beginnen met deelfietsen en snel daarna naar andere modaliteiten uitbreiden. Wij hebben ervoor gepleit, dat ook veerdiensten hierbij aangehaakt moeten worden.
 
Wat betreft het Deltaplan Mobiliteit: Tijdens de zomer is een eerste aanzet gemaakt voor de contouren van dit Deltaplan. Doelstelling van dit Deltaplan is om hiermee invulling te geven aan de Mobiliteitsagenda van het ministerie. De huidige opzet van het Deltaplan wordt de komende periode met een aantal experts binnen de Mobiliteitsalliantie verder uitgewerkt. Dan volgt verdere aanscherping, inhoudelijke afstemming en verdieping met alle partners van de Mobiliteitsalliantie. Oplevering is voorzien voor medio 2019.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Inland Waterway Transport Industry Declaration handed over to the Austrian Presidency and the European Commission at the Danube Business Days on 10 October 2018 in Vienna

Inland Waterway Transport (IWT) is a key player to address mobility and sustainability goals in Europe. It is an enabler of economic growth creating many jobs and offering interesting career perspectives.
EBU and ESO, the European associations representing the Inland Waterway Transport industry,  in a declaration handed over to the Austrian Minister of Transport, Mr. Norbert  Hofer, in his capacity of President of the Council of Ministers of Transport of the EU, as well as to the representative of the European Commission, Ms. Désirée Oen, called for an increased political and financial support for IWT by means of a follow up programme of NAIADES II.
From left to right
Manfred Seitz, Pro Danube International,  Theresia Hacksteiner, EBU,
Désiree Oen, Policy Officer European Commission DG MOVE, Federal Minister Norbert Hofer, Austrian Ministry for Transport, Innovation and Technology
Copyright via Donau /Johannes Zinner.
Inland Waterway Transport is a key player to address mobility and sustainability goals in Europe
Disposing over 40. 000 km of navigable waterways and over 250 inland ports Inland Waterway Transport IWT carries some 550 million t of goods a year and  is of increasing importance in the field of cruising and passenger transport.  Contrary to the congested roads the network of European waterways still disposes over free capacity, offering a huge modal shift potential.  Major industries in Europe are depending on a seamless transport of their goods via waterways. Given the free capacity on the European rivers and canals a much higher share can be absorbed by inland waterway transport and thus contributing to a sustainable economic growth.

Infrastructure is key to deliver on major EU policies
Infrastructure remains the backbone of the industry. This topic specifically was addressed in the FAIRway Danube session during the Inland Waterway Conference in Vienna. The proper maintenance of the Danube is of particular concern to all parties involved. In the past years different sections in the river suffered from a lack of maintenance leading to unreliability of the sector and huge losses of the industry. Where 75% of inland waterway transport is cross-border, seamless infrastructure is essential for green & smart services as part of the EU decarbonisation strategy.
With the EU goal to shift freight by 30% from road to rail and water by 2030 and by 50% by 2050 to ensure sustainable mobility, the long-term goal is to turn inland waterway transport into a synchro-modal partner in the hinterland of seaports and in continental transports.  
 
The Inland Waterway transport industry is committed to move forward in order to modernise, innovate and contribute to a cleaner, more efficient, save, sustainable and digitalised industry. To materialize the full potential of Inland Waterway Transport Theresia Hacksteiner, the Secretary General of the European Barge Union, called upon the Austrian Presidency and the European Commission to launch an ambitious action plan as follow up of NAIADES II. “The previous NAIADES Action Plans led to an increased awareness of the potential of Inland Waterway Transport and delivered in many areas. It is important to continue these efforts by means of an increased political and financial support together with substantial means for the industry out of MFF and its underlying funds such as CEF, research and innovation, single market and competitiveness and cohesion and regional funds”.

Minister Hofer announced that the declaration will be part of the council conclusions on Inland Waterway Transport that will be submitted to the Transport council for adoption in December. 
Download:

Inland Waterway Transport Industry Declaration
Vienna 10 October 2018
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met EBU

Naar boven

 

Centraal Overleg Vaarwegen luidt noodklok diepgang Waal

Lage waterstand scheelt binnenvaartschepen 500 ton lading per reis

De scheepvaarsector wordt al geruime tijd geconfronteerd met lage waterstanden op de Waal. Internationaal zijn er afspraken gemaakt over een streefdiepte bij een lage afvoer. Inmiddels is duidelijk dat deze overeengekomen streefdiepte van 2,80 meter op de Waal niet wordt gehaald. Het gemis aan waterdiepte ten opzichte van de streefdiepte is opgelopen tot 50 centimeter. Concreet betekent dit dat een groot rijnschip per reis tot 500 ton lading minder kan vervoeren. Hiermee kunnen per schip, per reis 15 vrachtwagens minder van de weg worden gehaald. Het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) heeft hierover haar zorgen geuit bij minister Cora van Nieuwenhuizen.
Op basis van de bijgevoegde analyse meent het COV dat Nederland een juridische inspanningsverplichting heeft om een streefdiepte van 2,80 m op de Waal te bewerkstelligen. Het COV vraagt de Minister op basis van internationale afspraken, de scheepvaartverkeerswet, het BPRW en het Rivierkundig Beoordelingskader te zorgen dat de Waal blijft voldoen aan de internationale eisen die de functie scheepvaart stelt.
In het verleden lag voor het internationale scheepvaartverkeer het kritische diepgangspunt tot Keulen op de Rijn in Duitsland. Nu de vaardiepte op de Waal sterk afneemt ligt de minst diepe locatie in Nederland. Het COV constateert dat de streefdiepte op de Waal van 2,80 meter bij een overeengekomen lage rivierstand (OLR*) niet langer gehaald wordt. Dientengevolge blijft de bevaarbaarheid van de Waal gedurende laagwaterperiodes achter bij die van de Rijn in Duitsland.

Het COV wijdt de huidige situatie mede aan versterkte bodemerosie en een verzuild rivierbeleid, waarin waterveiligheid, waterkwaliteit en scheepvaart onvoldoende integraal worden benaderd.

Waal economische slagader
Jaarlijks passeren ruim 100.000 vrachtschepen de Waal, die gezamenlijk 130 miljoen ton lading transporteren. De Waal is daarmee een essentiële transportas die de zeehavens van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen verbindt met het Europese achterland. Gezien de grote belangen voor de vervoerssector en de Nederlandse economie pleit het COV voor een samenhangend, boven regionaal en internationaal rivierbeleid voor de Nederlandse Rijntakken. Daarnaast roept de organisatie de minister op om met concrete maatregelen te komen die de bevaarbaarheid van de rivier op peil brengen.
* OLR = De Overeengekomen Lage Rivierstand is een peil voor de ongestuwde delen van de Rijntakken. Het vormt een referentievlak ten opzichte waarvan diepten worden aangegeven t.b.v. de scheepvaart. Het OLR is gebaseerd op een afvoer van 1020m3/sec in Lobith.
Het COV is een samenwerkingsverband tussen ondernemersorganisatie evofenedex, de Vereniging Van Waterbouwers (VVW) en binnenvaartorganisaties het Centraal Bureau Rijn- en Binnenvaart (CBRB) en Koninklijke BLN-Schuttevaer. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) is nauw betrokken. In COV- verband worden in totaal ruim 18.000 bedrijven vertegenwoordigd uit de binnenvaart & logistiek, waterbouw en handel & industrie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 
 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven