Nieuwsbrief 2018 - ADN Special - Gevaarlijke stoffen


7 september 2018 - CBRB nieuwsbrief special

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.
Namens EBU/ESO heeft het CBRB acte de presence gegeven in de 33e vergadering van het ADN Safety Committee, dat plaats vond van 27-31 augustus bij het UNECE in Geneve.

In deze speciale ADN Safety Committee - gevaarlijke stoffen nieuwsbrief een terugkoppeling van de besproken onderwerpen tijdens deze vergadering:
 1. Bijboten in de ladingzone aan boord van tankschepen en reddingsmiddelen
 2. Verslag van de IWG Stoffen
 3. Vervoer van gestabiliseerde stoffen in droge ladingschepen
 4. Vervoer in membraantanks – nieuw scheepstype
 5. Redactionele verbeteringen t.a.v. leesbaarheid ADN voorstellen EBU/ESO
 6. Blenden aan boord/Loading on top
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Bijboten in de ladingzone aan boord van tankschepen en reddingsmiddelen (WD.31)


Duitsland doet een voorstel ten aanzien van ADN 7.2.3.29.1 bijboten en gemeenschappelijke reddingsmiddelen. De huidige tekst in het ADN geeft aan dat de bijboot zich in de ladingzone van een tankschip mag bevinden, mits zich in de directe omgeving van de woning een gemakkelijk bereikbaar “reddingshulpmiddel” overeenkomstig ADN 1.1.4.6 bevindt. ADN 1.1.4.6. verwijst naar 'andere reglementen' in casu ROSR art 15.09 lid 5 -en per 1 oktober 2018  ES-TRIN artikel 19.09 lid 5- 'Reddingsmiddelen'. Hier is enige onduidelijkheid ontstaan en Duitsland stelt andere vlotjes voor.

EBU/ESO heeft aangegeven dat de huidige vlotten in accommodaties op voor-en achterschepen aan boord van tankschepen, waarvan de bijboot zich in de ladingzone bevindt, in principe voldoende moeten zijn en we met ‘dinkeys’ niet méér geholpen zijn. Een kwestie van verbetering van de definities is prima, maar de bijboot an sich is eigenlijk het juiste middel in het geval van een nautische calamiteit. In het geval van een operationele calamiteit vluchten we graag van boord naar de walinstallatie. De toegevoegde waarde van vlotjes is een vraag op zich.

EBU/ESO heeft aangegeven bereid te zijn om een inventarisatie te maken van typen vlotjes aan boord van tankschepen en mee te willen denken aan een goede oplossing.

Naar boven

 

Verslag van de IWG Stoffen (WD.44)


Onder UN 3082 is een nieuwe (4e) positie voorgesteld door de Informele Werkgroep (IWG) Stoffen voor het inzamelen van “MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G., SLUDGE, ”9, CMR, N1, als onderscheid t.o.v. de reguliere positie onder UN 3082, MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G., BILGEWATER”, 9, N2, F. Vanwege de specifieke gevaren die in de zeevaart vanuit stookoliesporen voor kunnen komen is op basis van ‘worse case scenario’ gekozen voor een dubbelwandig type N schip (N 2 3).

U vind hierbij de presentatie van de vertegenwoordiging van de inzamelaars in INF.04 van de 32e sessie van het ADN Safety Committee.

Een voorgeschreven gesloten tankschip type betekent automatisch gesloten laten (met gasafvoerleiding conform ADN 7.2.4.25.5.), dat nog tot de nodige operationele problemen zal kunnen leiden. Dit heeft EBU/ESO onder de aandacht gebracht, echter de inzamelaars zien mogelijkheden om dit aspect technisch op te lossen.

In hoofdstuk 1.2 (definities) zal “SLUDGE” worden omschreven.

Omdat het een nieuwe positie betreft heeft EBU/ESO, zoals besproken in de IWG Stoffen in Berlijn, gepleit voor een overgangstermijn, zodat inzamelaars de nodige maatregelen kunnen treffen. Het voorstel is aangenomen voor het ADN 2021 en de IWG Stoffen krijgt de opdracht zich in de volgende vergadering over de overgangstermijn te buigen.

Naar boven

 

Vervoer van gestabiliseerde stoffen in droge ladingschepen (WD.24)


Vanuit de overkoepelende gezamenlijke ADN/ADR/RID-vergadering zijn voorschriften voorgesteld voor een nieuwe paragraaf voor het vervoer van zelf-reactieve stoffen (ADN 7.1.7) die o.a. door koeling worden gestabiliseerd. Dit betreft stoffen waarvoor bijzondere bepaling 386 is voorgeschreven in kolom 6 van Tabel A. Hier worden bijzondere bepalingen omschreven die van toepassing zijn op het vervoer van zelf-reactieve stoffen van Klasse 4.1, organische peroxiden van Klasse 5.2 en stoffen die door temperatuurbeheersing worden gestabiliseerd (anders dan zelf-reactieve stoffen en organische peroxides).

Voor de vervoerder, belader en afzender worden de taken nader bekeken ten aanzien van het controleren van de koelinstallatie en de bewaking van de stabiele toestand van gevaarlijke stof, het ingrijpen bij uitval van de koelinstallatie, etc. Het voorstel van Duitsland is niet direct aangenomen, EBU/ESO zal meewerken aan het in banen leiden van de juiste verantwoordelijkheden voor de juiste “bij het vervoer betrokken partijen”, zoals vastgelegd in ADN 1.4. Hierbij moet worden gedacht aan bediening van koelinstallaties bij storingen en een procedure rond de bewaking van de omstandigheden en wat te doen bij uitval van de installatie.

Naar boven

 

Vervoer in membraantanks – nieuw scheepstype (WD.35)


De IWG “Membraantanks” heeft een verslag gepresenteerd van hun bijeenkomst de werkgroepvergadering die in Parijs heeft plaats gevonden. De werking en gebruikte technieken zijn door een leverancier gepresenteerd. In de zeevaart is al een ruime ervaring met het vervoer van membraantanks. Dankzij een andere type (en kostbaardere) constructie kunnen meer m3’s van vloeistoffen onder druk worden vervoerd.

Er is duidelijk gemaakt dat het niet de intentie is om het huidige scheepstype ADN G11 te vervangen, maar meer vanuit technisch oogpunt ook membraantanks in het ADN te omschrijven als mogelijk alternatief, zodat op het moment dat de markt met de vraag komt, dit type al omschreven is.

In membraantanks kunnen stoffen als butaan, ethaan, propaan, propyleen en LNG worden vervoerd.

In het verslag van de IWG is met name aandacht besteed aan de constructieve kant van membraantanks (ADN deel 9), maar ook op operationeel niveau zal dit consequenties hebben voor het ADN. De IWG is gevraagd hun werk verder voort te zetten en een aantal vragen te behandelen, waaronder de eisen aan isolatie en de operationele aspecten (deel 7.2), opleiding voor de bemanning, etc.

Op 17 oktober zal de IWG Membraantanks bij elkaar komen in Den Haag, waarbij EBU/ESO de ontwikkelingen op de voet zal volgen en zal bijdragen aan het meedenken van de operationele aspecten en opleidingseisen.

Naar boven

 

Redactionele verbeteringen t.a.v. leesbaarheid ADN voorstellen EBU/ESO

EBU/ESO heeft een aantal wijzigingen ingediend ten aanzien van het gebruikersgemak voor de ADN-deskundigen aan boord. Dit, omdat juridische teksten vaak verkeerd worden geïnterpreteerd en dit geen bijdrage aan de veiligheid biedt. Bijgaande een opsomming van de status van de documenten:
 • WD.40 Discrepantie tussen de schriftelijke instructie (“leden van de bemanning”) en ADN 1.1.3.2.2.5 (“alle personen aan boord”) over wie er geïnformeerd moet worden over de gevaren en noodmaatregelen tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen. EBU/ESO heeft voorgesteld in beide gevallen alle personen aan boord te informeren, zodat het duidelijk is dat bijvoorbeeld bezoekers, inspecteurs, etc. ook correct worden geïnformeerd. Feitelijk stond deze tekst al in het ADNR van 2007.Het voorstel is aangenomen in zal in het ADN 2021 worden opgenomen.
   
 • WD.43 Het verslag van de IAG Opleidingen. Hierin is terugkoppeling gegeven rondom het actualiseren van de Vragencatalogi ADN basis, ADN chemie en ADN gas. In september komt deze IAG nog een keer bij elkaar om de wijzigingen voor 2019 af te ronden in verband met wijzigingen explosieveiligheid. Hierbij zal EBU/ESO ook aanwezig zijn een meepraten over de vragencatalogi. Tijdens de eerdere vergadering is gesproken over de examentijd van de ADN-examens.

  Bij dit thema heeft EBU/ESO INF.11 ingediend en pleidooi gehouden voor wat meer examentijd (van gemiddeld 2 min/vraag naar 2,5 min/vraag) , dat zou betekenen een verlenging van het examen ADN basis van 60 naar 75 minuten en de eindtoets van ADN herhaling van 40 naar 50 minuten. Ondanks een lange discussie is het voorstel vooralsnog niet aangenomen. De meeste lidstaten willen hier wel naar kijken maar alleen de onderbouwing dat het ADN is toegenomen in omvang is voor hen nog niet voldoende. EBU/ESO is uitgenodigd om een meer didactische onderbouwing op te stellen en in januari 2019 opnieuw een voorstel in te dienen. Samen met de opleiders en mogelijk het CCV zal worden nagedacht over de mogelijkheden.
   
 • WD.45 Voorstel 7.1.4.1.3 “Beperking van de vervoerde hoeveelheden” in Tabelvorm
  Om het ADN leesbaarder en toegankelijker te maken heeft EBU/ESO een voorstel gedaan om de hoeveelheden die aan boord van droge ladingschepen, die niet aan de extra constructie-eisen voldoen, mogen vervoeren, in tabelvorm op te maken. Ondanks dat de meeste lidstaten dit een goed idee vinden zijn er toch nog enkele vragen gesteld, waarna is besloten dat er een correspondentiegroep zal worden opgezet, waaraan Oostenrijk, Frankrijk, Luxemburg en Nederland mee zullen doen. De verwachting is dat hierna in de januari zitting van 2019 dit document met voldoende steun alsnog zal kunnen worden aangenomen.
   
 • WD.46 Accumulator
  EBU/ESO heeft voorgesteld het woord “accumulator” waarbij accu’s worden bedoeld zowel in deel 9 als in de vragencatalogus te wijzigen in “accu”. Gek genoeg staat in het ES-TRIN (de Europese richtlijn, waar het ROSR in over gaat) ook “accumulator”. Om deze reden is het voorstel vooralsnog niet aangenomen en dient er eerst te worden afgestemd met ES-TRIN.
   
 • WD.47 Voorstel 1.1.3.6 “Vrijgestelde hoeveelheden” in Tabelvorm
  Eveneens om de juridische en veel in de praktijk verkeerd uitgelegde tekst duidelijker te maken heeft EBU/ESO een voorstel gedaan om deze beschrijving van uitzonderingen op de uitzondering van de uitzondering in Tabelvorm op te maken. Hierover waren de meeste lidstaten redelijk enthousiast, hoewel hierbij ook nog enkele vragen zijn gesteld. Er is door EBU/ESO met o.a. Luxemburg, Duitsland en Nederland afgestemd buiten de vergadering en gewerkt aan vragen en wijzigingen ten aanzien van dit voorstel. Dit aangepaste voorstel zal voor de januari zitting van 2019 opnieuw worden ingediend.
   
 • WD.48 Verduidelijking tankcontainer = geen container
  EBU/ESO heeft voorgesteld om duidelijker aan te geven in 7.1.0.5.0.2. (seinvoering) dat een tankcontainer buiten het verlichte regiem valt ten aanzien van blauwe kegels voor droge ladingschepen. Dit vonden de lidstaten niet noodzakelijk en ervoeren 7.1.0.5.0.2. als “duidelijk genoeg”. Ook was er weinig draagvlak voor een aanpassing van de definitie van een container (waarbij als voetnoot te vinden is dat een tankcontainer niet onder deze definitie valt).

Naar boven

 

Blenden aan boord/Loading on top (WD.39)


Door de olieproducerende industrie, oliehandelaren, onafhankelijke tankopslagbedrijven en de binnenvaartbranchevertegenwoordigers is in de IAG “Loading on top” een voorstel gemaakt om het bij elkaar laden van meerdere stoffen aan boord van tankschepen te reguleren in het ADN.

Na een lange discussie, waarbij ook politieke zaken mee kunnen spelen is geconstateerd dat het voorstel zoals is ingediend, niet kan worden aangenomen. Het is voor de marktpartijen van groot belang dat de praktijk wordt herkend en erkend en een inzichtelijk en handhaafbaar voorschrift van toepassing zal worden. Het veel voorkomend onderweg “bijladen” is ook onderdeel van dit onderwerp. Er is voorgesteld de werkgroep een nieuw en compacter mandaat te geven om de meest noodzakelijke stoffen voor te stellen

Naar boven

 

Meer informatie?


Voor meer informatie met betrekking tot de ADN Safety Committee en bovengenoemde punten kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Namens EBU/ESO heeft het CBRB (Michael Zevenbergen) acte de presence gegeven in de 33e vergadering van het ADN Safety Committee, dat plaats vond van 27-31 augustus bij het UNECE in Geneve.

Naar boven

 
 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven