Nieuwsbrief 2018 - 33


2 augustus 2018 - CBRB nieuwsbrief Nr. 33

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

  1. Vergadering economisch comité CCR – vergroening binnenvaart
  2. Nieuw bunkerprotocol gelanceerd
  3. Mobiliteitsalliantie: Mobiliteit naar een next level
  4. Topsector Logistiek publiseert Outlook Hinterland and Continental Freight
  5. Rectificatie - De minst gepeilde diepte op de Waal
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Vergadering economisch comité CCR – vergroening binnenvaart


Op 25 juli jl. is er door het economisch comité (ECO) van de CCR in Straatsburg een buitengewone vergadering gehouden. De reden van deze vergadering was het bespreken van mogelijkheden voor vergroening van de binnenvaart. Een en ander kwam voort uit het ‘Prominent’ project. Dit project richt zich op het onderzoeken, testen en introduceren van betaalbare, veilige en groene alternatieve energieconcepten en -technologieën voor de Europese binnenvaartsector. Op 3 mei jl. is de uitrol van dit project gepresenteerd.
 

Binnenvaart in 2050 emissievrij

Het uitgangspunt in de vergadering was dat de binnenvaart in 2050 (nagenoeg) emissievrij moet zijn. Het Europese bedrijfsleven was ook uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijeenkomst. De vergadering was voornamelijk bedoeld om een gedachtewisseling op gang te brengen.
 
De emissies van milieuschadelijke stoffen, zoals roet en NOx, worden al vergaand verminderd door de “Non Road Mobile Machinery’ (NRMM) regelgeving. Het klimaatschadelijke CO2 is direct gerelateerd aan de hoeveelheid gebruikte fossiele brandstof. Het verdrag van Parijs dwingt ondertekenaars, waaronder de meeste Europese landen, om CO2 emissies drastisch te verminderen.
 
Er was in de vergadering overeenstemming over de afbakening van emissies, door het schip als entiteit te zien. Dat houdt in dat uitsluitend de emissies van het schip zelf worden beoordeeld en niet de manier waarop de brandstof wordt vervaardigd, wat de eventuele milieukosten van de vervaardiging of het transport van welke brandstof dan ook zijn.
De buitengewone vergadering op 25 juli jl. door het economisch comité (ECO) van de CCR in Straatsburg

Financiële (on)mogelijkheden als belangrijkste onderwerp

De financiële (on)mogelijkheden waren het belangrijkste onderwerp van de discussie. Als vertegenwoordiger van de sector heeft Jan Vogelaar gewezen op het feit dat iedereen volgens dezelfde regels dient te opereren, waardoor het noodzakelijk is dat het Europees wordt georganiseerd.
 
Daarnaast op het probleem van het ontbreken van een regeling voor bestaande motoren. In het bijzonder de gelijkwaardigheid van normeringen is van groot belang. De complexe eisen die de NRMM verordening stelt zijn niet toepasbaar voor bestaande motoren.
 
Ook de hoge kosten, die door de bedrijfstak betaald moeten gaan worden terwijl de baten aan de gehele maatschappij ten goede gaan komen, zijn besproken. Voorlopig is het streven een door de Europese Commissie gefinancierd onderzoek om de mogelijkheden voor de financiering van de vergroening in kaart te brengen. Als bedrijfsleven hebben wij gesteld dat ook lidstaten en de Europese Commissie moeten investeren gaan  in de vergroening. Dit wordt ongetwijfeld vervolgd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Nieuw bunkerprotocol gelanceerd


Deltalinqs heeft samen met een aantal leden en diverse bunkerbedrijven het initiatief genomen tot een herzien bunkerprotocol: spelregels waarmee de risico’s voor de bemanning van bunkerschepen tot een minimum worden beperkt. Aangesloten partijen verplichten zich tot het melden en periodiek bespreken van incidenten en schademeldingen. Een mooi initiatief van de sector, die hiermee zelf de handschoen heeft opgepakt en haar verantwoordelijkheid neemt.

Uit een door Deltalinqs georganiseerde workshop kwam naar voren dat terminal en bunkeraar elkaar letterlijk en figuurlijk niet zien en soms geen idee hebben van de werkzaamheden die aan de andere kant van het schip plaatsvinden. Daardoor kan het voorkomen dat een bunkeraar actief is onder een werkende containerkraan en juist dat levert nog eens extra risico’s op. De impact van vallende voorwerpen neemt –
met de steeds grotere containerschapen – steeds meer toe.


Belangrijkste wijziging

De belangrijkste wijziging in het bunkerprotocol is de toevoeging van een formulier, dat de communicatie tussen ‘wal en schip’ verplicht. De bunkerlichter kan zich alleen met dit formulier aanmelden bij de terminal. Zo wordt voorkomen dat de bemanning van bunkerschepen zich onder werkende kranen van de terminal bevindt. En - niet onbelangrijk – risico’s worden beperkt door afwijking van de planning met elkaar te delen zonder dat de doorlooptijd wordt verlengd. Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart is één van de ondertekenaars van dit nieuwe bunkerprotocol. Deltalinqs en de sector nodigen nog niet aangesloten bedrijven uit zich aan te sluiten bij het nieuwe bunkerprotocol.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Mobiliteit naar een next level

Het is de Mobiliteitsalliantie gelukt om de mobiliteit op de agenda te krijgen bij het kabinet. Het eerste jaar van deze alliantie stond in het teken van de lobby. Deze blijkt succesvol te zijn geweest: in het regeerakkoord is € 2 miljard extra uitgetrokken voor investeringen in weg, water, spoor en OV. Dat is een belangrijke trendbreuk met de forse bezuinigingen op het infrastructuurbudget die hebben plaatsgevonden vanaf 2010. Ook de focus op een meer integraal mobiliteitsbeleid ligt in lijn met de visie van de Mobiliteitsalliantie. Even terug naar het begin: wat is de Mobiliteitsalliantie? klik hier.


Doorpakken naar concrete plannen

Er moet nu vanuit de lobby doorgepakt worden naar concrete plannen om de doelen van de Mobiliteitsalliantie te bewerkstellingen, startende met een nieuwe opzet van de organisatie van de alliantie. Er is gekozen om een programmaorganisatie op te zetten met programmadirecteur, een programmateam, een expertpool en de bestaande werkgroepen. Dit om een proactieve partner te worden met meer capaciteit en tijd om concrete plannen uit te werken.


Het Deltaplan

Op 6 juli jl. is de Mobiliteitsalliantie bijeengekomen met als doel een begin te maken met het Deltaplan. Dit moet een omvangrijk plan worden om de mobiliteit van Nederland naar een next level te brengen, bestaand uit een uitdagende en maakbare visie en perspectief op het duurzaam bereikbaar houden van Nederland. Het Deltaplan gaat de komende maanden opgesteld worden in verbinding tussen de verschillende werkgroepen die de Mobiliteitsalliantie kent. Klik hier om meer te lezen over de werkgroepen waar het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en het Landelijke Veren Platform onderdeel vanuit maken.

De bijeenkomst van 6 juli heeft ertoe geleid dat de samenwerkingspartners een gedeeld beeld hebben over het Deltaplan, een aantal kernthema’s hebben benoemd en dat er een verbinding gemaakt is tussen de korte en lange termijn opbrengsten van de werkgroepen.


De planning

De vervolgstappen voor het Deltaplan zijn om in september 2018 de contouren voor het plan gereed te hebben en in februari 2019 een uitgewerkt plan te hebben met projecten, maatregelen en acties. Waarna de projecten uit de Deltaplan uitgevoerd dienen te worden tussen medio 2019 en 2022.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Topsector Logistiek publiseert Outlook Hinterland and Continental Freight

Vorige week heeft Topsector Logistiek de Outlook Hinterland and Continental Freight op haar website gepubliceerd.

TNO, CE Delft en Connekt presenteren de eerste Outlook waarin voor het internationale goederenvervoer in Nederland de mogelijkheden worden beschreven om de CO2-reductiedoelen van het klimaatakkoord van Parijs te behalen. Het achterlandvervoer van de Nederlandse (lucht-)havens en het continentale internationale vervoer omvat een substantieel deel (ca. 60%) van de totale CO2-uitstoot van het goederenvervoer en heeft daarmee ook een grote opgave om de doelen van ‘Parijs’ te halen. Er zal meer dan 6x efficiënter moeten worden vervoerd, op- en overgeslagen.

Voor 5 verschillende segmenten (droge bulk, vloeibare bulk, vers, consumentenproducten en halffabricaten) zijn de besparingsmogelijkheden in kaart gebracht en in perspectief en relatie tot elkaar geplaatst. Hierdoor komt er zicht op de mogelijke routes die bewandeld zouden moeten worden in de onderscheiden segmenten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Rectificatie - De minst gepeilde diepte op de Waal
 

In de nieuwsbrief van het CBRB van 26 juli jl., bij het artikel “Laag water op de Waal – problemen bij Nijmegen”, is een verwijzing opgenomen naar een verouderd document uit 1997 met betrekking “de minst gepeilde diepte op de Waal”. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 
 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven