Nieuwsbrief 2018 - 28


27 Juni 2018 - CBRB nieuwsbrief Nr. 28

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Olievervuiling 3e Petroleumhaven
 2. Loontabel juli 2018
 3. Certificering drijvende werktuigen: stand van zaken
 4. Strategisch overleg met Rijkswaterstaat
 5. CEF Transport call 2018
 6. EBU Jaarverslag 2017-2018
 7. Aanpak Twentekanalen
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Olievervuiling 3e Petroleumhaven

Wij zijn door het Havenbedrijf Rotterdam op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken over de olievervuiling in de 3e Petroleumhaven. Deze was aan het einde van gistermiddag als volgt:
Alleen de schepen die naar de bedrijven in de 3e Petroleumhaven varen hebben nog last van olievervuiling. De overige havenbekkens die afgelopen dagen waren afgesloten met olieschermen zijn weer open.
 
Voor de schepen die op het moment van het voorval in het vervuilde gebied (3e Petroleumhaven en Geulhaven) aanwezig waren, worden de schoonmaakkosten door het havenbedrijf op zich genomen. Alle overige schepen die hierna de havens invaren om te laden en lossen, moeten de kosten zelf verhalen op de veroorzaker. Het havenbedrijf eist dat deze laatste groep schepen schoongemaakt worden. In de Geulhaven liggen twee pontons (wasstraat) voor het schoonmaken van de schepen. Dinsdagmiddag) waren er zo’n 15 schepen afgehandeld. Dat zijn circa  7 à 8 schepen per dag.
De volgorde van aanmelden voor de wasstraat wordt geregeld door contact op te nemen met de RPA 11. Op grond van continuïteitsproblemen bij een bedrijf kan het HbR de volgorde van de schepen anders bepalen.
 
De ingang en westzijde van de 3e Petroleumhaven zijn inmiddels vrij gegeven.
 
Vervuilde steigers, bolders en eventuele vluchttrappen zullen als het water schoon is, eerst worden schoongemaakt om schepen zo snel mogelijk weer aan de steigers te kunnen ontvangen.
RTV Rijnmond
De schoonmaakwerkzaamheden in de Botlek na de olielekkage van afgelopen weekeinde, zijn in volle gang. Ruim tachtig mensen zijn momenteel bezig in speciaal ingerichte wasstraten in de Geulhaven, om zee- en binnenvaartschepen olievrij te maken.
"Het gaat 24 uur per dag door", zegt havenmeester René de Vries. Op een groot ponton met schoonmaakapparatuur worden schepen schoongemaakt. Dit duurt per schip twee tot zes uur.''
Inmiddels zijn er vijftien binnenvaartschepen en één zeeschip door de wasstraat gehaald. "Bij sommige schepen gaat het maar om een klein randje met olie, bij andere schepen is het een groter stuk", zegt De Vries.
Lees het hele artikel: Schepen door wasstraat na olielekkage Botlek
Zie verder:

Naar boven

 

Loontabel juli 2018

In deze loontabel is een halfjaarlijkse prijscompensatie van 0,36% verwerkt.
De loonbedragen voor de functies lichtmatroos en deksman zijn aangepast aan het wettelijk minimum(jeugd)loon per 1 juli 2018.

Download: Loontabel 2018-7
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Certificering drijvende werktuigen: stand van zaken

Na een vooroverleg op dinsdag 19 juni met de Vereniging van Waterbouwers (andere achterban, andere bedrijven, andere activiteiten met ander materieel – maar ook zij hebben te maken met deze regelgeving en ook voor hen is nog erg veel onduidelijk) vond op vrijdag 22 juni een gezamenlijk overleg met IL&T plaats.
Het was een constructief overleg. IL&T zoekt duidelijk naar een pragmatische oplossing, via een opmerking onder nr. 52 in het CvO (voor zeegaande pontons: via een bijlage bij het certificaat), waarbij de qua stabiliteit meest ongunstige configuratie wordt genoteerd, en de andere configuraties die ‘binnen deze grens’ passen ook toegelaten worden. Dat is een positieve eerste aanzet, maar de formulering hiervan is nog wel een uitdaging. Er zijn immers zoveel variabelen die meegenomen en met elkaar gecombineerd moeten worden (hoogte, breedte, positie, gewicht van de kraan of ander werktuig dat aan boord geplaatst wordt, enzovoort).
 
Het gaat echter niet alleen om de stabiliteit, maar ook om de emissies van de motoren in de werktuigen die op de pontons gebruikt worden. Aanvankelijk leek het erop, dat deze motoren, vanwege de definitie van “geïnstalleerd” als “nagelvast”, volgens de Nederlandse versie van het betreffende voorschrift, aan de strengste binnenvaarteisen zouden moeten voldoen (NRMM Stage 5). De Nederlandse overheidsdelegatie (Ministerie van I&W en IL&T) heeft echter aangegeven dat deze interpretatie niet correct is. Volgens hen wordt bedoeld, dat de niet-geïnstalleerde motoren niet aan de eisen voor de schepen (die strenger zijn dan voor de landmachines) hoeven te voldoen, maar aan de gewone, op de betreffende machine van toepassing zijnde eisen. De Engelse tekst van dit voorschrift is leidend, maar om discussie en interpretatieproblemen te voorkomen hebben wij erop aangedrongen dat de beoogde bedoeling/interpretatie ook in de Nederlandse tekst duidelijker geformuleerd wordt.
 
Om de discussie beter te kanaliseren, heeft IL&T een schematisch overzicht opgesteld van de verschillende soorten materieel en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving inzake certificering. Dat overzicht zal de komende maanden verder uitgewerkt en ingevuld worden. Mede aan de hand daarvan, en in afstemming met de Waterbouwers en met ons, zal een eerder door IL&T opgesteld voorstel, verder aangepast, uitgewerkt en geconcretiseerd worden, zodat het in september in internationaal verband gepresenteerd kan worden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Strategisch overleg met Rijkswaterstaat

Op 25 juni vond het tweede strategische gebruikersoverleg met Rijkswaterstaat plaats. Doel van dit overleg is, om samen op te trekken zodat de binnenvaartsector maximaal kan presteren c.q. meer transport over water kan plaatsvinden.
De focus van het strategische overleg ligt op de binnenvaart, maar, voor het juiste perspectief, wel gezien in het licht van de hele logistieke keten. Ook de contacten en afstemming met internationale en regionale overheden is van belang.
Waar het eerste overleg, in februari jongstleden, nog een beetje zoeken was naar juiste vorm en inhoud (afbakenen van doel en reikwijdte), zijn er bij het tweede overleg een aantal concrete onderwerpen besproken:
 • Stroomlijnen van de contacten met RWS over verschillende onderwerpen, op verschillende niveaus, met variabele urgentie
 • Aandachtspunten bij de bediening van bruggen & sluizen
 • Verbetering van de afstemming van de bediening van bruggen & sluizen ingevolge het Regeerakkoord
 • Toekomstvisie op scheepvaartverkeersmanagement
 • De invloed van vergroenings- en verduurzamingsbeleid op de binnenvaart
In het najaar zal een volgend overleg plaatsvinden. Om het belang van binnenvaart in het grotere geheel van de logistieke keten te benadrukken, zal dit volgende overleg bij een verlader of logistiek dienstverlener plaatsvinden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

CEF Transport call 2018

Op donderdag 21 juni heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in samenwerking met Innovation and Networks Executive Agency (INEA) in Venlo een informatiebijeenkomst gehouden over de Connecting Europe Facility (CEF) call 2018. In deze bijeenkomst is dieper ingegaan op de prioriteiten en de vereisten voor het indienen van een voorstel.
 
CEF Transport heeft voor de periode 2014-2020 een totaal budget van ruim €24 miljard om projecten te ondersteunen. Dit budget wordt verdeeld over de verschillende calls, waarvan er ieder jaar minstens 1 openstaat. De call voor 2018 is geopend van 16 mei tot 24 oktober en heeft een budget van €450 miljoen.  De doelen van deze call zijn: digitalisering van goederentransport en reizigersvervoer, veiligheid op de weg en multimodaliteit. Het subsidiebedrag verschilt per projectdoelstelling en  –uitvoering en kan variëren van 10 – 50% van de totale projectkosten. 
 
Er zijn drie hoofdprioriteiten geformuleerd die weer zijn verdeeld over in totaal 15 subdoelen. Op de website van INEA zijn onder de kop priorities de subdoelen per prioriteit te vinden en de indicatieve verdeling van het budget. Deze documenten beschrijven de richtlijnen waarbinnen aanvragen moeten voldoen om in het programma te passen. Vragen over deze subdoelen kunnen per e-mail gestuurd worden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het antwoord en andere FAQ’s zijn hier terug te vinden. De FAQ pagina wordt regelmatig bijgewerkt.
 
Een van de vereisten is verder een toetsing door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat of het voorstel niet tegenstrijdig is met het Nederlandse transport- en vervoersbeleid en instemming met de subsidieaanvraag. De subsidieverordening verlangt tevens dat voorstellen economisch levensvatbaar zijn en dat duidelijk is dat ze voldoen aan alle Europese en landelijke regelgeving. Het is daarom raadzaam om een projectidee vroegtijdig (voor 2 september) voor te leggen aan de RVO zodat zij verder kunnen ondersteunen in het vervolgtraject. De RVO zorgt onder andere voor het voorleggen van het idee aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en uiteindelijk de ondertekening door de juiste persoon bij het Ministerie.
 
Voorstellen die passen binnen de CEF Transport call 2018 en zijn goedgekeurd door de betrokken lidstaten kunnen tot en met 24 oktober ingediend worden. Na deze datum zal het selectieproces verder worden uitgevoerd door onder andere INEA en de Europese Commissie. Volgens de planning zullen de uiteindelijk voor subsidie in aanmerking komende voorstellen in februari 2019 bekend gemaakt worden.
 
Voor meer informatie en het format voor het projectideeformulier kan men de website van RVO raadplegen of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. opnemen met het TEN-T team van RVO. 
Achtergrond CEF
CEF  is een belangrijk financieringsinstrument van de EU om groei, banen en concurrentievermogen te bevorderen. Met gerichte infrastructuurinvesteringen op Europees niveau ondersteunt het de ontwikkeling van goed presterende trans-Europese transportnetwerken. Ze zijn onderling verbonden, duurzaam en efficiënt. CEF-investeringen vullen de ontbrekende schakels in de kern van het Europese transport netwerk. De laatste jaren is binnen de oproepen steeds meer aandacht voor duurzaam, veilig en slim transport.

Naar boven

 

EBU Jaarverslag 2017-2018

Releases of its annual report which provides an overview of its activities in the past year with an outlook into the future. ebu has been strongly involved in many areas to create the right framework conditions for its members in the field of social and technical developments.

One of the successes of the past year is  the adoption of regulation regarding the recognition of professional qualifications which will contribute to attract more qualified people to the inland waterway transport sector. EBU in fact initiated this piece of legislation. The adoption of the regulations brings another step towards legal certainty and establishes a specifically adjusted framework to meet the needs of the sector. It will enhance labour mobility and contribute significantly to the attractiveness of the work on more than 14,000 vessels in the European Inland Waterway Transport sector.
After the successfully concluded working time agreement in the sector, EBU together with its partners in the social dialogue is reviewing a joint strategy that should contribute to an EU widely accepted social security system.
As accredited stakeholder in the recently established CESNI, the European Committee for the Establishment of Standards for Inland Navigation, EBU has been strongly involved in the standard setting for inland vessels. Due to its input and studies it could contribute to the adoption of legislation in favour of the passenger shipping sector.
 

EU policy and its new multiannual framework 2021-2027 

The Inland Waterway Transport sector is characterised by its positive externalities such as a high level of safety, security and sustainability. These assets substantially contribute to the realisation of the EU policy goals in the field of mobility, environment and competition. 
Therefore we welcome the recent European Commission proposal of a new long-term budget MFF for the 2021-2027 period and as part of it  the different envelopes such as the Connecting Europe Facility (CEF).  We strongly support the overall aim to invest in innovation, digitalisation and decarbonisation to which the MFF aims to contribute.

In our inland waterways & ports declaration we have released our vision towards 2030 with regard to all policy areas of importance to our sector. Investments in Inland Waterways per definition will contribute to the EU policy goal and to deliver on the expected outcomes.
Where the Inland Waterway Transport sector is challenged to become even more sustainable in terms of emissions we call upon the decision makers to support the sector by European funding and to take all policy and supporting measures to increase its modal share in the coming years. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de EBU

Naar boven

 

Aanpak Twentekanalen

Nieuwsbrief Rijkswaterstaat - Nummer 23, 26 juni 2018
Rijkswaterstaat werkt de komende jaren in de regio Twente hard aan de bereikbaarheid via de Twentekanalen, aan de veiligheid op de kanalen en aan de beheersing en kwaliteit van het kanaalwater. Dit doen we onder andere door onderhoud te plegen aan bruggen, sluizen, gemalen en oevers, door het verruimen van het kanaal en door het bouwen van een tweede sluis bij Eefde. In deze nieuwsbrief informeren wij u over al deze werkzaamheden.

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Bouw 2e sluiskolk bij Eefde vordert

Afgelopen januari 2018 is aannemerscombinatie Lock to Twente (L2T) gestart met het bouwen van een tweede sluiskolk bij Eefde. Wat is er het afgelopen half jaar gebeurd? En hoe ver zijn zij met de bouw? Omgevingsmanager Wilco Zeilmaker is begin mei 2018 aan het team van de L2T toegevoegd. Hij blikt terug en kijkt vooruit naar wat er de komende tijd gaat gebeuren. Lees verder >>

Groot onderhoud sluis- en gemaalcomplexen Delden en Hengelo; prachtproject met een rafelrandje

Na een renovatie van circa een maand zijn de werkzaamheden bij Hengelo en Delden bijna gereed. Delden is weer open en voor Hengelo is de laatste stremming van donderdag 28 juni 22.00 uur tot dinsdag 3 juli 00.00 uur. Goed nieuws, want daarna zijn beide complexen weer 20 jaar onderhoudsvrij. Toch liep niet alles op rolletjes. Operationeel omgevingsmanager Willem Jan de Wolf kijkt terug op het project. Wat ging goed en wat kon beter? Lees verder >>
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de landelijke informatielijn: 0800-8002

Naar boven

 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven