Nieuwsbrief 2018 - 24


5 Juni 2018 - CBRB nieuwsbrief Nr. 24

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Schonere lucht rond binnenvaartroutes
 2. Alle hens aan dek voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt
 3. Nieuwe IVR Voorzitter gekozen tijdens het jaarlijkse congres in Straatsburg
 4. Enquête evaluatie boetebeleid ILT
 5. Scheepvaartbericht stremming westsluis Weurt
 6. Herinrichting binnenvaartligplaatsen Maashaven Rotterdam
 7. De CCR publiceert haar Market Insight / voorjaar 2018
 8. EBU Newsletter May 2018
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Schonere lucht rond binnenvaartroutes

Het is al geruime tijd bekend dat er een ontgassingsverbod komt voor binnenvaarttankschepen, geregeld via het CDNI. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wil dat de internationale afspraken hiervoor halverwege 2020 in Nederland ingevoerd zijn. Er is een taskforce opgericht om als landelijke overheid samen met provincies samen en het bedrijfsleven de invoering van dit nationale ontgassingsverbod soepel te laten verlopen. Dit heeft de minister op 28 mei afgesproken met provincies, vertegenwoordigers van verladers, waaronder de CEO van Shell Nederland, Marjan van Loon, vervoerders, industrie, en opslagbedrijven.

Doel van de bijeenkomst was de ondertekening van een startdocument en om alle betrokken partijen te committeren aan een rechtvaardige uitvoering van het ontgassingsverbod en een taskforce in het leven te roepen die de introductie van het nationale verbod zal begeleiden.

Invoering

Op dit moment loopt het ratificeringsproces en wordt de vertaling naar een nationaal verbod in de Rijnoeverstaten voorbereid. De invoering begint met een verbod op het ontgassen van motorbrandstoffen en benzeen in 2020, gevolgd door meer dan tien procent benzeen houdende vloeistoffen in 2022 en ten slotte in 2023 een verbod op de 25 meest vervoerde gevaarlijke stoffen. Het is de bedoeling dat de dampen van de vloeibare ladingen ter hergebruik worden afgegeven bij een ontvangstinstallatie. Teruggewonnen stoffen kunnen dan gebruikt worden als grondstof, zodat een milieuvriendelijke kringloop ontstaat.
 

Deelnemende partijen

Partijen die betrokken zijn bij de opgerichte taskforce zijn de Rijksoverheid, havenbedrijven, de provincies Noord-Holland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Zeeland, Shell Nederland, CBRB, BLN-Schuttevaer, VNPI, VNCI, VOTOB.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Alle hens aan dek voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt

Op 29 mei presenteerde het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) op de beurs Maritime Industry de strategische arbeidsmarktagenda Alle hens aan dek – Samen aan de slag voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Maanden is er door een werkgroep achter de schermen gewerkt aan de totstandkoming hiervan. Vele gesprekken, een kick-off bijeenkomst, werkgroep bijeenkomsten en veel onderzoek en schrijfwerk later ligt er nu een strategische agenda met een focus van 2018 tot 2030 waar de sector mee aan de slag kan. Het BVB heeft de diverse stakeholders (ondernemers, brancheorganisaties, onderwijsinstellingen, overheden en overige organisaties) bij elkaar gebracht om samen de schouders onder dit probleem te zetten. Het is immers een gezamenlijk probleem, wat alleen maar gezamenlijk opgelost kan worden. Door samen deze strategische arbeidsmarktagenda op te stellen, wordt hier een start mee gemaakt. Vertegenwoordigers van deze ondernemingen (inclusief het CBRB) ondertekenden dinsdag 29 mei een intentieverklaring om samen aan de slag te gaan met de agenda.
De ondertekenaars tijdens Martime Industry op 29 mei j.l.

Downloads:

De missie van de agenda is: Een toekomstbestendige arbeidsmarkt voor de binnenvaart. Met voldoende instroom, behoud en doorstroom van personeel, arbeidsmobiliteit en ondernemerschap in onze sector.
Gekeken wordt naar de urgentie van het personeelstekort nu, maar ook wat er in de toekomst op ons af komt en wat er dan nodig is. Naast een imagocampagne om (toekomstige) werknemers naar onze sector te trekken, moeten we ook kijken naar het goed opleiden van deze mensen en naar goed werkgeverschap om ze ook daadwerkelijk te behouden en carrièremogelijkheden te bieden. Deze drie focusgebieden – imago, opleiden en goed werkgeverschap - zullen aankomende tijd verder worden uitgewerkt in expertteams om te kijken welke acties nodig zijn. Hier moeten uiteindelijk actieplannen uitkomen voor de korte en lange termijn waar funding voor gezocht moet worden. Het echte werk begint nu pas, maar door samen op te trekken ligt er een goede basis om toe te werken naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt voor de binnenvaart.
Heeft u hier vragen over, heeft u zelf ideeën of wilt u meedenken in een van de expertteams? Meld u dan even bij het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.of het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

Nieuwe IVR Voorzitter gekozen tijdens het jaarlijkse congres in Straatsburg

150 jaar Akte van Mannheim en de rol van de IVR
 
Aan het IVR-Congres 2018 dat op 17 en 18 mei in Straatsburg plaatsvond namen meer dan 227 deelnemers uit maar liefst 14 landen deel om samen met de CCR de 150ste verjaardag van de Akte van Mannheim te vieren. Klaus Weber droeg het voorzitterschap voor de komende 2 jaar over aan Norbert Plancher. De nieuwe president kondigde het IVR-congres 2019 in Praag aan en verwelkomde de aangekondigde ratificatie van het CLNI 2012 verdrag door Frankrijk.
Het congres werd afgesloten door een ontvangst op het stadhuis van Straatsburg door Catherine Trautmann, TEN-T coordinator en voorzitster van de Haven van Straatsburg
 

150 jaar Akte van Mannheim

Het jaarlijkse IVR-Congres vond plaats onder auspiciën van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart die dit jaar de 150ste verjaardag van de Akte van Mannheim viert. Een deel van workshop in het kader van het tweedaagse congres werd gewijd aan "150 jaar Akte van Mannheimer" waarin de President van de CCR, Achim Wehrmann, een voordracht over de betekenis van dit belangrijke regelwerk hield. De Akte van Mannheim vormt de wettelijke basis voor de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), waar Duitsland, België, Frankrijk, Nederland en Zwitserland lid van zijn. In feite heeft de Akte van Mannheim de basis gelegd voor de ontwikkeling van het moderne vervoer over de binnenwateren in Europa door de invoering van het principe van vrijheid van scheepvaart op de Rijn. Aan de Akte werd en wordt nog steeds belangrijke wetgeving ontleend zoals de veiligheid van scheepvaart en regels met betrekking tot de technische eisen van schepen en bemanning.
 
Kort na de inwerkingtreding van dit belangrijke verdrag is in 1874 de IVR opgericht. Daarmee werd een extra laag toegevoegd aan dit wettelijke kader. De intentie van de grondleggers van de IVR was om naast de verplichte CCR regels ook kwaliteitscriteria aan schepen op te leggen als preventiemiddel voor schade. Daaruit ontstond tevens het registeren van binnenvaartschepen, tot op heden een van de unieke activiteiten van de vereniging. De IVR werd in 1947 onder het beschermheerschap van de CCR opnieuw opgericht om in samenwerking met de CCR en haar lidstaten de databank van binnenschepen op de Rijn te onderhouden. Sindsdien werkt de IVR nauw samen met de CCR en haar lidstaten. De vereniging voelt zich vereerd om dit belangrijke jubileum als eerste met de CCR in Straatsburg te vieren. 
Norbert Plancher neemt de komende twee jaar het voorzitterschap over. Bron: IVR

Norbert Plancher, vertegenwoordiger van de Franse verzekeringssector, neemt de komende twee jaar het voorzitterschap over

Als onderdeel van de strategie heeft de IVR de laatste jaren gewerkt aan een vernieuwde rol binnen de internationale vertegenwoordiging van de binnenvaart op pan-Europees niveau. Als zodanig neemt de vereniging deel aan de onderhandelingen bij de internationale instellingen zoals de CCNR, Donau-commissie, Europese Commissie of UNECE.
 
De belangrijkste activiteiten van de vereniging worden uitgevoerd door de commissies die in de afgelopen jaren een indrukwekkende output hebben opgeleverd op het gebied van:
 • Publicaties op juridisch en technisch gebied
 • Bijdragen aan de onderhandelingen op deze gebieden
 • Vergroting van de veiligheid van de binnenvaartsector door schadepreventie maatregelen en unificatie van de wettelijke regimes.
De IVR biedt haar leden naast diverse concrete diensten ook een uniek internationaal platform waarin nationale organisaties van binnenvaart, verzekeringssector en experts evenals individuele bedrijven en personen uit deze en aanverwante gebieden zoals makelaars, advocaten, fabrikanten, werven enz. vertegenwoordigd zijn. Op deze manier is de vereniging in staat om de gemeenschappelijke belangen van de betrokken sectoren binnen het netwerk van de belangrijkste Europese binnenwateren waar te nemen en te vertegenwoordigen.
 
Tijdens zijn voorzitterschap zal Norbert Plancher zich concentreren op het versterken van de traditionele taken van de vereniging en werken aan een sterkere betrokkenheid van de Franse sector. Hij beschouwt de aangekondigde ratificatieprocedure van de CLNI 2012 - de Conventie van Straatsburg over de beperking van de aansprakelijkheid in de binnenvaart - door Frankrijk als eerste succes op dat terrein.
 
Het congres werd afgesloten door een ontvangst op het stadhuis van Straatsburg door Catherine Trautmann, TEN-T coordinator en voorzitster van de Haven van Straatsburg. Mevrouw Trautmann wees op de belangrijke rol van binnenvaart in het kader van het Europese vervoerbeleid en de realisatie van de Europese doelstellingen ten aanzien van mobiliteit en duurzaamheid.

IVR: Internationale Vereniging voor de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de binnenvaart en de verzekering en voor het houden van het register van binnenschepen in Europa.
Alle presentaties en meer foto's van het congres kunt u vinden op de website van het IVR.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het IVR

Naar boven

 

Enquête evaluatie boetebeleid ILT

Hoe beleeft u het toezicht op de Binnenvaartwet?  In opdracht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voeren de onderzoeksbureaus Twynstra Gudde en Panteia een evaluatie uit van het toezicht op de Binnenvaartwet. Het CBRB heeft u met dit en dit artikel in CBRB-Nieuwsbrieven eerder geïnformeerd over de evaluatie van het boetebeleid van ILT.
 
U kunt bijdragen door een enquête in te vullen. Deze kunt u bereiken via het volgende adres: http://binnenvaart.onderzoek.nl/. Mogelijk heeft u de enquête ook al via een mailing toegestuurd gekregen. In dat geval verzoeken wij u de link uit de mailing te gebruiken.
 
De vragen van de enquête zijn afgestemd met de brancheorganisaties. Wij hopen dat u bereid bent om de vragen te beantwoorden. Het invullen van de enquête hoeft u niet veel tijd te kosten – hooguit 15 minuten. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. De uitkomsten van de evaluatie worden aangeboden aan de Tweede Kamer en benut om het toezicht op de Binnenvaartwet zo nodig te verbeteren.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Scheepvaartbericht stremming westsluis Weurt

Maas-Waalkanaal; mededeling; stremming
Ivm herstelwerkzaamheden geldt het volgende: Stremming Weurt, sluis west
 • dinsdag 5 t/m vrijdag 8 juni 2018 Dagelijks 08:00 tot 11:00
 • dinsdag 5 t/m vrijdag 8 juni 2018 Dagelijks 13:00 tot 16:00
Bovenstaand de bekendmaking voor de scheepvaart (nummer 2018.06080.0) voor de stremming van de westsluis van Weurt van dinsdag 5 tot en met 8 juni, tussen 08.00 en 11.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Tussen 11.00 en 13.00 uur kan wel gebruik worden gemaakt van de westsluis. Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de Waaldeur van de westsluis is het bordes onherstelbaar beschadigd geraakt. In de week van 5 tot 8 juni zal het nieuwe bordes bevestigd moeten worden.
 
Bovengenoemde werkzaamheden zijn noodzakelijk in verband met de veiligheid voor de werkzaamheden van het definitieve herstel van de schuiven van de Waaldeur van 9 tot en met 24 juni (bekendmaking aan scheepvaart nummer 2018.05918.0). Dan is er sprake van een volledige stremming van de westsluis Weurt. De scheepvaart kan in de periode van 5 tot en met 24 juni gebruik maken van de oostsluis van Weurt.
Zie voor beide stremmingen de website van vaarweginformatie.nl

Naar boven

 

Herinrichting binnenvaartligplaatsen Maashaven Rotterdam

In de Maashaven zijn de werkzaamheden voor de herinrichting van de binnenvaartligplaatsen
begonnen. Die werkzaamheden bestaan uit:
 • Verplaatsen van de bestaande pontons en uitvoeren van groot onderhoud
 • Nieuwbouw van binnenvaartsteigers
 • Aanleg van voorzieningen zoals als walstroom
De nieuwe ligplaatsindeling wordt gefaseerd gerealiseerd en is naar verwachting eind 2019 voltooid.
Meer informatie kunt u lezen in deze flyer.
Lees meer op: www.portofrotterdam.com

Naar boven

 

De CCR publiceert haar Market Insight / voorjaar 2018


Het nieuwe kwartaalbulletin over de Europese binnenvaart dat is opgesteld door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) in samenwerking met de Europese Commissie is zojuist verschenen. De Market Insight Voorjaar 2018 bevat een schat aan informatie over de situatie van de binnenvaart aan het begin van 2018. 
 

Beknopte samenvatting

Het binnenvaartvervoer in Europa profiteerde in het derde kwartaal van 2017 van de positieve economische context en goede klimatologische omstandigheden. De economische activiteit toonde een sterkere opleving dan een jaar geleden verwacht werd. De klimatologische omstandigheden zoals de waterstanden van de rivieren waren een stuk beter dan in het derde kwartaal van 2016.

De vervoersprestatie over de Rijn lag 1,5% hoger dan in Q3 2016. In grote binnenvaartlanden zoals Duitsland (+3%), Nederland (+1%) of België (+14%) is de vervoersprestatie in gelijke mate toegenomen of zelfs sterker. In al deze landen (en ook op de Rijn) was het containervervoer binnen het vrachtvervoer de tak met de hoogste groeipercentages.

Wat de Rijn betreft, hangt de sterke toename in het containervervoer (+12,5%) vooral samen met speciale gebeurtenissen: het spoorwegvervoer langs de Rijn, as was in augustus en september 2017 zeven weken lang sterk belemmerd en de Rijn kon dankzij vrije capaciteiten een deel daarvan overnemen, zodat gedurende deze periode meer containers hun weg via de Rijn vonden.
Sommige havens, zoals de Zwitserse Rijnhavens, hebben sterk hiervan geprofiteerd. Een deel van dit extra vervoer bleef bij de Rijnvaart ook nadat het spoorwegtracé weer geopend werd.

De vervoersresultaten voor de Donau bieden eerder een gemengd beeld. De landen aan de Boven-Donau laten stijgende cijfers zien (Oostenrijk: +15%, Slowakije: +17%, Hongarije: +12%), terwijl de landen aan de Beneden-Donau niet dezelfde vervoersprestatie wisten te bereiken als in Q3 2016. De belangrijkste reden hiervoor waren de slechtere oogsten in 2017 in het Donaugebied.

De laatste “Market Insight” levert ook cijfers van binnenhavens over het vervoer van biomassa. Biomassa is bij uitstek geschikt voor vervoer per binnenschip: de vervoersketen is lang, de overslag vindt voornamelijk plaats in binnenhavens en op plaatsen waar de biomassa wordt getransformeerd tot andere producten (olie, veevoeder, enz.). De toenemende trend in het gebruik van hernieuwbare energiebronnen zou ertoe bij kunnen dragen dat havens die gespecialiseerd zijn in dit segment de activiteiten zullen zien toenemen.
Het volledige rapport kan als Pdf in het Duits, Engels, Frans en Nederlands worden gedownload van de website of rechtstreeks online worden bekeken op: 

Naar boven

 

EBU Newsletter May 2018

Index
Legislation

Adoption of COM legislative proposals on digitalisation in transport
Commission proposal for facilitating TEN-T projects (Smart TEN-T)

Publications
CCNR MARKET INSIGHT/SPRING 2018
CESNI Press release meeting  10.4.2018 
PROMINENT: Final Newsletter

Agenda
SAVE THE DATE
Events 
 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven