Nieuwsbrief 2018 - 23


25 Mei 2018 - CBRB nieuwsbrief Nr. 23

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Algemene Verordening Gegevensbescherming
 2. Maritime Industry: 29 - 31 mei 2018
 3. Algemeen Overleg Maritiem Tweede Kamer 17 mei 2018: verduurzaming blijft een belangrijk speerpunt
 4. Oproep aan tankschepen: Heeft u al een EDI-account aangemaakt?
 5. CEF Transport call 2018 is open voor projecten 
 6. Bijeenkomst EICB Innovation Lab en de toekomst
 7. Uitnodiging IVR bijeenkomst Maritime Industry 30 mei
 8. Win een helikoptervlucht voor 2 personen boven de Rotterdamse haven
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Aan: ontvangers van de CBRB nieuwsbrief,
 
Waarschijnlijk is het u niet ontgaan dat op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (AVG) in werking treedt.
Het CBRB stuurt de CBRB nieuwsbrief in principe uitsluitend naar leden en in sommige gevallen ook naar  degenen die daarom verzocht hebben. We gaan er daarom vanuit dat u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. Indien dit onverhoopt toch niet het geval zou zijn kunt u zich hier uitschrijven. Ook heeft het CBRB een privacy reglement waarin we omschrijven hoe we met gegevens omgaan opgesteld: Privacy reglement CBRB.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Maritime Industry: 29 - 31 mei 2018

Het CBRB staat daar samen met de organisaties BVB, BTB, BND en EICB op de binnenvaartstand (F101).

Uitgelichte bijeenkomsten:
29 mei bijeenkomst Explosieveiligheid
29 mei Alle hens aan dek!
30 mei Innovation Lab en de toekomst
30 mei IVR informatiebijeenkomst
31 mei bijeenkomst Branche RI&E
Bekijk het hele beursprogramma...
 

Algemeen Overleg Maritiem Tweede Kamer 17 mei 2018: verduurzaming blijft een belangrijk speerpunt

Op 17 mei vond in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg Maritiem plaats: een debat over diverse binnenvaartgerelateerde onderwerpen tussen kamerleden van CDA, D66, GroenLinks, PVV, SP, VVD en de nieuwe minister. In de periode voorafgaande aan dit Algemeen Overleg hadden wij de kamerleden van de belangrijkste politieke partijen al geïnformeerd over de voor ons belangrijke onderwerpen.
 
De volgende punten werden door een of meerdere kamerleden ingebracht:
 • Green Deal: Wat is de stand van zaken? Hoe is/wordt financiering geregeld? Is er budget voor de binnenvaart vanuit de Klimaatenveloppe? Wat is de stand van zaken van de motie Meten aan de Pijp?
 • De problematiek van de kleine schepen met betrekking tot de technische eisen / CCR / geluidseisen / emissie-eisen kwam uitvoerig aan de orde. Diverse kamerleden vroegen hier aandacht voor. Gesuggereerd werd dat in Duitsland ontheffingen toegestaan zouden zijn die in Nederland niet toegestaan zouden zijn.
 • Declaration of Nijmegen: Kan deze declaration uitgebreid worden met meer binnenvaartpartijen?
 • Congestieproblematiek Rotterdam: wat is de stand van zaken, 'zijn we nog op tijd?'
 • Grave: Het rapport van de Onderzoeksraad is zojuist verschenen. Wat gaat er nu gebeuren? Wie gaat nu wat doen? De SP koppelde ‘Grave’ aan de arbeidsmarktproblematiek in de binnenvaart: er zijn te weinig arbeidskrachten beschikbaar, waardoor er urenlang achter het roer gezeten moet worden. Hoe kan de arbeidsmarkt verbeterd worden?
 • Maritieme Servicehaven Flevoland in Urk.
 • Lange wachttijden bij sluizen; is wellicht zelfbediening mogelijk?
 • Stand van zaken van de motie van Liesbeth van Tongeren van GroenLinks over technologische mogelijkheden om het gebruik mobiele telefoons a/b onmogelijk te maken.
 • Naar aanleiding van de aanleg van Maasvlakte II: een voorstel om de huidige mainportstrategie te herzien.
 
De minister heeft een deel van de vragen ter plekke beantwoord:
 • Vergroening en de Green Deal blijft een belangrijk speerpunt. Maar financiering lijkt er nauwelijks te zijn. Voor 2018 is er € 1 mln toegezegd.
 • Zij deelt de zorgen over de kleine binnenvaart maar benadrukt dat in Duitsland geen sprake is van soepeler regels.
 • Het HbR is, samen met alle stakeholders, hard bezig om een aantal mogelijke oplossingen voor de congestieproblematiek uit te werken. De minister verwijst onder andere naar Nextlogic en de aanleg van de CER. Dit onderwerp heeft topprioriteit bij het ministerie.
 • De minister gaat zich beraden op het rapport over het ongeval bij Grave en op de reactie vanuit de binnenvaart over het varen bij slecht zicht. De termijn hiervoor bedraagt zes maanden. Diverse kortetermijnmaatregelen zijn al genomen, maar het proces en de reactie op het onderzoeksrapport vereisen zorgvuldigheid.
 • De Declaration of Nijmegen is een vrijwillig proces; iedereen mag zich hierbij aansluiten.
 • Met betrekking tot “de telefoon van mevrouw Van Tongeren”, zoals de motie tijdens het AO genoemd werd: een verbod kan niet aan de orde zijn; waar het om gaat is om ongewenste afleiding te voorkomen, en daarover vindt op dit moment overleg met de sector plaats.
 
De overige punten zullen verwerkt worden in een verzamelbrief aan de kamer waarin onder andere de volgende punten terug zullen komen:
 • Integrale visie mainportbeleid.
 • Congestieproblematiek Rotterdam.
 • Maritieme Servicehaven Flevoland.
 • Afspraken MVII
 • Haalbaarheid Meten aan de pijp.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 
 

Oproep aan tankschepen: Heeft u al een EDI-account aangemaakt?

Met ingang van 1 december 2018 wordt op de Rijn een elektronische meldplicht ingevoerd voor alle schepen die vaste tanks aan boord hebben. Momenteel hebben 500 van de 1600 tankschepen die in het stroomgebied van de Rijn varen zich geregistreerd voor het elektronisch melden.

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft op 31 mei 2017 besloten dat alle schepen en samenstellen waarvan ten minste één schip is bestemd voor het vervoer van goederen in vaste tanks, met ingang van 1 december 2018 onder de elektronische meldplicht vallen.

De betrokken schepen moeten vóór de datum van inwerkingtreding een EDI-account aanmaken bij de Nederlandse autoriteit Rijkswaterstaat (RWS). Dit account is nodig om vanaf een applicatie (zoals BICS) elektronische rapporten te kunnen sturen naar de ERINOT-server. Het account is gratis en kan worden aangevraagd op de website www.bics.nl.

500 van de 1600 tankschepen die in het stroomgebied van de Rijn varen hebben al aan deze formaliteit voldaan. Het aantal schepen dat zich nog vóór 1 december 2018 moet registreren bedraagt dus 1100.

Aangezien per maand maximaal 200 nieuwe aanvragen door RWS in behandeling kunnen worden genomen, worden de 1100 tankschepen die deze formaliteit nog niet hebben vervuld door de CCR uitgenodigd om zo spoedig mogelijk hiertoe over te gaan, bij voorkeur ruim vóór de deadline van 1 december 2018. Alleen op deze wijze kan worden gewaarborgd dat elke aanvraag binnen de gestelde tijd en zonder last-minute bottlenecks kan worden verwerkt.

Meer informatie over de elektronische meldplicht: hier.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

CEF Transport call 2018 is open voor projecten 

De Europese Commissie heeft op 17 mei vanuit de Connecting Europe Facility (CEF) € 450 miljoen aan subsidiemiddelen beschikbaar gesteld voor de call van 2018. De subsidie van CEF Transport heeft als doel te komen tot één Europees netwerk om grensoverschrijdend vervoer en transport makkelijker te maken. De huidige, zojuist geopende call is speciaal gericht op multimodale logistieke platforms, veiligheid op de weg en veilig parkeren, en slimme digitale oplossingen voor grensoverschrijdend vervoer en transport.
CEF Transport heeft voor de periode 2014 - 2020 een totaal budget van ruim € 24 miljard om projecten te ondersteunen. Dit budget wordt verdeeld over de verschillende calls, waarvan er ieder jaar minstens één openstaat. De call voor 2018 is dus zojuist geopend, loopt tot 24 oktober en heeft een totaalbudget van € 450 miljoen.
Trans-European Transport Network, afgekort TEN-T, is het programma dat bij CEF Transport hoort. Op het TEN-T-netwerk zijn negen kernnetwerkcorridors vastgesteld.  Deze corridors zijn de belangrijkste en grootste transportroutes door Europa op het gebied van weg, lucht, water en spoor. Ze vormen de ruggengraat van het Europese transportnetwerk en hebben daarom de hoogste prioriteit binnen TEN-T. Drie van deze negen corridors lopen door Nederland.
 
In de huidige call zijn zeven prioriteiten opgesteld, waaronder River Information Services (RIS) en multimodal logistics platforms. Tot en met 24 oktober 2018 kunt u subsidie aanvragen. CEF Transport staat open voor overheden en bedrijfsleven, waaronder Rijk, provincies, gemeenten, havenbedrijven, industriële en logistieke bedrijven en dienstverlenende bedrijven. Het subsidiebedrag verschilt per  projectdoelstelling en –uitvoering en kan variëren van 10 tot 50% van de totale projectkosten.
 
Heeft u een projectidee dat mogelijk in aanmerking zou kunnen komen voor subsidie? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het formulier om een projectidee aan te melden vindt u hier.
 
Op donderdagochtend 21 juni organiseert de RVO in Venlo, voorafgaande aan het Multimodaal Event, een informatiebijeenkomst. Meer informatie over deze informatiebijeenkomst vindt u hier.
 
Let op de volgende deadlines:
 
actie deadline
1. Projectideeformulier toesturen vóór 02-09-2018
2. Akkoord door Minsterie I&W vóór 16-09-2018
3. Meelezen projectvoorstellen tot en met 07-10-2018
4. Definitieve versie in TENtec (Electronic Submission portal)    op 14-10-2018
5. Deadline indienen aanvraag op 24-10-2018
Meer informatie is te vinden via de website van de RVO en de CEF-website.

Naar boven

 

Bijeenkomst EICB Innovation Lab en de toekomst

Het EICB Innovation Lab, samenwerkingsverband van ruim dertig innovatieve binnenvaartpartijen, verandert van koers. Op woensdag 30 mei ontvouwt managing director Khalid Tachi de nieuwe toekomstvisie tijdens de Maritime Industry Beurs in Gorinchem.

Khalid Tachi
‘Het vertrouwde recept van het Innovation Lab blijft grotendeels hetzelfde. Want ook in de komende jaren werken wij met gerenommeerde partners, ieder vanuit zijn of haar specifieke invalshoek, samen aan de uitdagingen die de binnenvaart wacht.’ Hij wijst in het bijzonder op het kunnen voldoen aan doelstellingen die aan de sector worden opgelegd vanuit overheden, zoals de Europese emissienorm NRMM Stage V. Tachi: ‘De randvoorwaardelijke ontwikkelingen waarin de binnenvaart opereert zijn buitengewoon dynamisch. Om gericht op de actualiteiten in te kunnen blijven gaan, verzet het EICB Innovation Lab inhoudelijk de bakens.’

Daarbij blijven ook de concrete doelstellingen en lange-termijn ambitieniveau van het initiatief niet ongewijzigd. ‘Vast staat dat wij graag een bepalende rol blijven spelen in de verduurzaming van de sector,’ aldus Tachi, die alvast een tipje van de spreekwoordelijke sluier oplicht door er aan toe te voegen: ‘We zullen daarbij scherp gaan focussen op het energietransitieproces naar een fossielarme toekomst.’

Praktische informatie
Ook benieuwd hoe dat er precies uitziet? Inschrijven voor de bijeenkomst kan via www.eicb.nl/toekomst en wees er op tijd bij, want het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 30 mei 2018 om 12.00 uur (inloop vanaf 11.30 uur) in de Evenementenhal, Franklinweg 2 in Gorinchem tijdens de Maritime Industry Beurs.
Voor vragen kunt u contact opnemen met het EICB, telefoon 010 7989830 of per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven

 

Uitnodiging IVR bijeenkomst Maritime Industry 30 mei

De IVR organiseert op woensdag 30 mei een bijeenkomst voor haar leden tijdens de Maritime Industry Beurs in Gorinchem van 15:30 tot 17:00 uur in vergaderzaal 1 (links bij de ingang) waarvoor u van harte voor bent uitgenodigd. Wij stellen u tevens in de gelegenheid om een introducé mee te nemen naar deze bijeenkomst. 
 
De volgende onderwerpen worden tijdens de bijeenkomst behandeld:
 
De potentie van vervoer over binnenwateren
Initiatieven en diensten voor schadepreventie
Juridische ontwikkelingen aansprakelijkheid in de internationale binnenvaart 
Online Schependatabase
en meer

De bijeenkomst wordt om 17:00 uur afgesloten met een IVR-netwerkborrel.
U bent van harte welkom om deel te nemen aan zowel de bijeenkomst als het netwerkmoment. 

Heeft u interesse in dit event?
Dan kunt u zich aanmelden door het formulier in te vullen.
Wij hopen u te mogen ontmoeten en kijken uit naar een informatieve middag.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het IVR

Naar boven

 

Win een helikoptervlucht voor 2 personen boven de Rotterdamse haven

Geassocieerd CBRB-lid Transafe heeft een leuke actie bij inschrijving van een ADN-cursus voor donderdag 7 juni waar wij u graag op wijzen:

Op donderdag 19 april opent Simwave officieel haar deuren. Vanaf begin dit jaar is dit ook de nieuwe locatie voor de Transafe Academy. Wekelijks worden er op ‘hoog niveau’ ADN-cursussen aangeboden. Onze succesformule resulteert in een heel hoog slagingspercentage en zeer tevreden cursisten. Dit jaar kunnen wij nog meer ADN-cursussen aanbieden zoals:

 • ADN Basis
 • ADN Herhaling
 • ADN Chemie

Ter gelegenheid van deze mooie mijlpaal geven wij twee tickets weg voor een helikoptervlucht op ‘hoog niveau’ boven de Rotterdamse havens op zaterdag 23 juni 2018.

U wordt welkom geheten op onze trainingslocatie in Barendrecht waar u ook opstijgt voor een onvergetelijke rondvlucht boven het gebied waar u of uw collega’s dagelijks werkzaam zijn.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Transafe

Naar boven

 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven