Nieuwsbrief 2018 - 21


3 Mei 2018 - CBRB nieuwsbrief Nr. 21

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. CESNI comité vergadert over technische voorschriften en beroepskwalificaties
 2. Internationale samenwerking op het gebied van inspectie van binnenschepen
 3. Vervanging infrastructuur in nationale vaarwegen. Kan het anders?
 4. Overleg WBR en HbR
 5. Publicatie rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid n.a.v. aanvaring stuw Grave
 6. EBU pleit samen met meer dan 40 organisaties van transport en aanverwante sectoren voor meer transport budget in het nieuwe meerjarenplan van de EU
 7. Congres en 77e Algemene Vergadering van de IVR
 8. Port Cyber Café op 17 mei
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Beurs Maritime Industry 2018

29 - 31 mei 2018 Gorinchem:
&
We staan daar samen met de volgende organisaties: BVB, BTB, BND en EICB op de binnenvaartstand (F101)
 

CESNI comité vergadert over technische voorschriften en beroepskwalificaties


Het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (CESNI) is op donderdag 10 april 2018 in Straatsburg bijeengekomen. Aan de vergadering hebben 11 lidstaten, de Europese Commissie, de Savacommissie en verschillende door CESNI erkende organisaties, zoals EBU en ESO, deelgenomen. Er is gesproken over technische voorschriften voor binnenschepen, beroepskwalificaties en het werkprogramma.

Technische voorschriften voor binnenschepen

Eerder hebben we u uitgebreid geïnformeerd over de standaard met technische voorschriften voor binnenschepen: ES-TRIN 2017 en ES-TRIN 2019. Zo heeft het CESNI-comité op 10 april het ontwerp van ES-TRIN 2019 onderzocht. In het artikel informeerden we u over de belangrijkste voorgestelde wijzigingen. Het is de bedoeling dat in ES-TRIN 2019 diverse aanpassingen van de overgangsbepalingen staan. Het CESNI-comité kan, na een EU-coördinatieprocedure, deze standaard vaststellen bij de volgende bijeenkomst van het comité op 8 november.

Beroepskwalificaties

Op 10 april heeft het CESNI-comité voor de eerste maal het ontwerp van standaarden op het gebied van de beroepskwalificaties onderzocht. Deze standaarden zijn opgesteld door de werkgroep voor beroepskwalificaties en haar tijdelijke werkgroepen van deskundigen, en deze standaarden zouden als gedelegeerde handelingen kunnen worden opgenomen in Richtlijn 2017/2397 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart. Ook de Centrale Commissie voor de Rijnvaart zal de standaarden in haar regelgeving opnemen.
 
Het Comité heeft besloten alle ontwerpstandaarden ter vaststelling op de agenda van de volgende vergadering van 8 november te plaatsen:
 
Standaarden inzake de medische geschiktheid
Competentiestandaarden
 • competentiestandaarden voor het operationeel niveau
 • competentiestandaarden voor het leidinggevend niveau
 • competentiestandaarden voor deskundige voor de passagiersvaart
 • competentiestandaarden voor het varen op binnenwateren van maritieme aard
 • competentiestandaarden voor het varen met behulp van radar
 • competentiestandaarden voor deskundige op het gebied van vloeibaar aardgas (LNG)
Standaarden voor praktijkexamens
 • standaarden voor het praktijkexamen ter verkrijging van het  kwalificatiecertificaat voor het varen met behulp van radar
 • standaarden voor het praktijkexamen ter verkrijging van het kwalificatiecertificaat van deskundige voor de passagiersvaart
 • standaarden voor het praktijkexamen ter verkrijging van het kwalificatiecertificaat van deskundige op het gebied van vloeibaar aardgas (LNG)
 • standaarden voor het praktijkexamen ter verkrijging van het kwalificatiecertificaat van schipper
 • standaarden voor de extra module “toezicht” in het kader van het praktijkexamen ter verkrijging van het kwalificatiecertificaat van schipper
Standaarden voor de goedkeuring van simulatoren
 • standaarden voor de technische en functionele vereisten die van toepassing zijn op binnenvaartsimulatoren
 • standaarden voor de administratieve procedure voor de goedkeuring van binnenvaartsimulatoren en radarsimulatoren
Binnen de werkgroep voor beroepskwalificaties wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling van de certificaatmodellen die nodig zijn om de vereiste competenties en vaardigheden te certificeren.

Werkprogramma

Het CESNI-comité heeft de staten, internationale organisaties en erkende organisaties verzocht voorstellen voor onderwerpen voor het volgende werkprogramma (2019-2021) in te dienen. Het onderzoek van de voorstellen is toevertrouwd aan de werkgroepen die vóór de zomer en aan het einde van de zomer zullen bijeenkomen. Hun taak zal erin bestaan een ontwerpwerkprogramma op te stellen, dat ter goedkeuring aan het Comité moet worden voorgelegd tijdens zijn volgende vergadering in november 2018.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Internationale samenwerking op het gebied van inspectie van binnenschepen

Van 24 tot en met 26 april 2018 heeft in Wenen de derde gemeenschappelijke bijeenkomst plaatsgevonden van de commissies die met het onderzoek van binnenschepen zijn belast.
De bijeenkomst was georganiseerd onder auspiciën van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (CESNI).
Bijna 80 deskundigen uit 12 lidstaten van CESNI en van classificatiebureaus en rivierencommissies hebben talrijke vragen beantwoord met betrekking tot de concrete toepassing van de technische voorschriften voor binnenschepen en deelgenomen aan verrijkende uitwisselingen van meningen en ervaringen in het kader van meerdere discussiegroepen.
 
Aan het einde van de bijeenkomst van drie dagen waren de 50 door de deskundigen gestelde vragen over de toepassing van ES-TRIN grotendeels beantwoord. De resultaten van de besprekingen kunnen aanleiding zijn voor verdere werkzaamheden binnen CESNI, met name voor toekomstige wijzigingen van ES-TRIN. Daarom zullen uitkomsten van de bijeenkomst in Wenen op 26 juni in een aparte bijeenkomst van de CESNI-werkgroep voor technische voorschriften (CESNI/PT) worden besproken. Een afvaardiging van EBU en ESO neemt deel aan dit overleg.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Vervanging infrastructuur in nationale vaarwegen.
Kan het anders?

Een tijd geleden heeft het CBRB gesproken met een onderzoeker van de Rijksuniversteit Groningen over het vervangen van infrastructuur in de nationale vaarwegen.

De resultaten van het onderzoek zijn inmiddels afgerond en te lezen in deze paper in het internationale tijdschrift Journal of Transport Geography, met de titel
"Co-creating value through renewing waterway networks: a transaction-cost perspective"

Korte samenvatting

Het artikel gaat in op de barrières van het integraal vervangen van bruggen, sluizen, stuwen door middel van een transactiekosten-perspectief. Wat zijn volgens betrokkenen effectieve samenwerkingsvormen tussen overheden om integraal te werk te gaan? De bevindingen laten zien dat bij het vervangen van infrastructuur vooral wordt gekeken naar nieuwe functionaliteiten in termen van kwantiteit (uitbreiding van de bestaande transportfunctionaliteit ten behoeve van regionale economische ontwikkeling) en minder in termen van kwaliteit (nieuwe functionaliteiten, zoals bijvoorbeeld recreatie, ecologie, energieopwekking). Samenwerkingsvormen die over geografische en administratieve grenzen gaan werden geassocieerd met onzekere en tijdsintensieve transacties, vanwege uitgebreide onderhandelingen om 'de neuzen dezelfde kant op te krijgen'.
Nieuwe samenwerkingsvormen waarbij Rijk en regio infrastructuur-investeringen co-financiëren worden gezien als kansrijk, maar zijn nog onbekend en risicovol. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is dan niet meer de enige verantwoordelijke en verliest daardoor haar grip op het behalen van haar eigen doelen; ook is Rijkswaterstaat bang om te veel verwachtingen te kweken bij andere stakeholders. Provincies zien daarentegen juist vooral kansen om "mee te koppelen", maar zijn zich tegelijkertijd niet altijd bewust van de mogelijkheden en schuiven vaak pas te laat aan. Al met al resulteert dit in vervangingsinvesteringen met een nauwe scope, die zich concentreren op sectorale (transport)doelen en individuele infra-objecten (meestal "1-op-1 vervanging"). Deze conclusie suggereert dat het realiseren van de eigen organisatiedoelen prevaleert over het realiseren van grotere maatschappelijke waarde. Bovenstaande bevindingen worden uitgebreid besproken in dit artikel.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Overleg WBR en HbR

Op 19 april heeft de werkgroep binnenvaartbelangen Rotterdam (WBR) overleg gehad met het Havenbedrijf Rotterdam (HbR), waarbij deze presentatie is gegeven. Er is onder meer gesproken over de tijdelijke opheffing van enkele ligplaatsen in de Maashaven, zie dit bericht in de vorige CBRB-nieuwsbrief.
Maashaven - Port of Rotterdam
Daarnaast is gesproken over toekomstplannen van en stedelijke vernieuwing bij de Merwehavens. We hebben het belang van voldoende ligplaatsen voor de binnenvaart benadrukt. In de Merwehaven liggen vaak bunkertankers. Wil Rotterdam een bunkerhaven zijn en blijven, dan is adequate infrastructuur voor deze schepen nodig. Ten slotte zijn we geïnformeerd over de bouw van de Blankenburgtunnel. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting nauwelijks voor hinder voor de scheepvaart zorgen. De tunneldelen zullen medio 2022 worden afgezonken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Publicatie rapport OVV n.a.v. aanvaring stuw Grave

Onderzoek en rapportage: Stuwaanvaring door Benzeentanker bij Grave

Stuwaanvaring door Benzeentanker bij Grave


Onderzoeksraad voor Veiligheid (bron)
Donderdag 29 december 2016 voer een met 2.000 ton benzeen beladen binnenvaartschip in dichte mist door de gesloten stuw bij Grave. Bij dit voorval vielen geen slachtoffers. Wel ontstond aan dek van het schip zware schade en kwam een geringe hoeveelheid van de giftige stof benzeen vrij. Daarnaast raakte de stuw zwaar beschadigd, waardoor het waterpeil tussen Grave en Sambeek drie meter daalde. Dit had grote gevolgen voor de scheepvaart en de woonboten in de omgeving. Mede door de dichte mist hadden de hulpdiensten grote moeite om de volle omvang van het incident te overzien. De locatie van het ongeval ligt precies op de grens van twee gemeenten en drie veiligheidsregio’s. Het lukte de verschillende betrokken partijen niet om een gezamenlijk beeld te vormen en hun acties op elkaar af te stemmen.
 
De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft onderzoek gedaan naar het incident zelf en hoe met de gevolgen is omgegaan door alle betrokken partijen. Het onderzoek richtte zich op de aanvaring van het met benzeen geladen schip met de stuw bij Grave, de crisisbeheersing en hulpverlening en het waterhuishoudkundig beheer inclusief de objecten. Tevens heeft het OVV op een aantal specifieke aspecten bekeken in hoeverre er veiligheidswinst is te behalen in de toekomst.

Persbericht (3 mei 2018):

Stuw Grave: Varen met gevaarlijke stoffen in mist aan banden

Binnenvaartschippers die gevaarlijke stoffen vervoeren, moeten bij dichte mist extra veiligheidsmaatregelen treffen. Het gaat bijvoorbeeld om het inkorten van de vaartijden of het eerder aflossen van de schipper. Rijkswaterstaat moet daarnaast de bevoegdheid krijgen om bij extreme weersomstandigheden het scheepvaartverkeer plaatselijk stil te leggen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Stuwaanvaring door benzeentanker bij Grave’ dat vandaag door de Onderzoeksraad voor Veiligheid is gepubliceerd. Ook dienen de crisisbeheersing en hulpverlening in grensgebieden van verschillende regio’s beter gecoördineerd worden. Lees verder...
Onderzoek en rapportage: Stuwaanvaring door Benzeentanker bij Grave
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat op 0800 - 8002

Naar boven

 

EBU pleit samen met meer dan 40 organisaties van transport en aanverwante sectoren voor meer transport budget in het nieuwe meerjarenplan van de EU


Bij de afgelopen 2018 TEN-T dagen, die onder voorzitterschap van de Transportcommissaris Violeta Bulc in Ljubljana plaats vonden, heeft een coalitie van  meer dan 40 Europese verenigingen een gezamenlijke “Ljubljana declaration” overhandigd aan de aldaar aanwezige Ministers alsmede de Europese Begrotingscommissaris Günther Oettinger. Daarin wordt opgeroepen om onder het nieuwe financiële kader van de EU voor de periode 2021-2027 meer middelen beschikbaar te stellen voor transport waarbij de transport coalitie met name oproept voor een versteviging van het financieringsvehicle voor infrastructuur, de zogenaamde “Connecting Europe Facility (CEF)”. CEF heeft in de afgelopen jaren als belangrijke stimulans voor de financiering van grensoverschrijdende infrastructuurprojecten ter financiering in het TEN–T net geleid en als zodanig een hoge toegevoegde waarde bewezen.

Voor binnenvaartinfrastructuur heeft dit in de afgelopen CEF-periode tussen 2014-2017 geleid tot het toekenning van cofinanciering uit het CEF fonds van 52 projecten ter waarde van 1.658,4 miljoen €. Daartoe behoren onder andere projecten zoals de Seine-Nord, belangrijke knelpunten op de Donau en de verbetering van het Twente kanaal.

Op 2 mei as publiceert de Europese Commissie het MFF voorstel, het voorstel voor het EU budget voor de komende financiële periode 2021-2027 met onder andere het aandeel van CEF daarin. Op 29 mei as wordt vervolgens het CEF II voorstel verwacht. Beide voorstellen worden vervolgens behandeld en besloten door het Europese Parlement en de Raad. 

Ter voorbereiding op de bekendmaking van beide budget voorstellen en de daarop volgende discussie in het Europese Parlement en de Raad heeft EBU, samen met de binnenvaart- en binnenhavenorganisaties reeds afgelopen november een eigen Visie 2030 met actieplan aan de vertegenwoordigers van de betreffende instellingen overhandigd. 

Binnenvaart speelt in het transportbeleid een belangrijke rol, hetgeen gedurende de TEN-T dagen in Ljubljana opnieuw duidelijk werd. “Met onze declaraties, zowel in het kader van de transportcoalitie, als ook onze Visie 2030 bieden wij aan de onderhandelende EU instituties onderbouwing voor een goede besteding van EU middelen. Investering in transport infrastructuur komt ten goede aan de hele maatschappij”, zo Theresia Hacksteiner, de Secretaris Generaal van de EBU, die aan de TEN-T dagen in Ljubljana deel heeft genomen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de EBU

Naar boven

 

Congres en 77e Algemene Vergadering van de IVR

Het IVR Congres 2018 wordt op 17 en 18 mei 2018, in verband met het 150 jarig jubileum van de Acte van Mannheim, georganiseerd in Straatsburg. De Centrale Commissie voor de Rijnvaart opent de deuren van het beroemde Palais du Rhin voor de IVR leden en is locatie voor de organisatie van de IVR Workshop.
Deze zal gewijd worden aan “Autonomous sailing” en “150 Years Mannheim treaty” en meer.
 

IVR opent haar congresdeuren voor derden

Om kennismaking met het IVR-netwerk mogelijk te maken en om niet-leden te laten proeven en ervaren wat IVR vertegenwoordigt, openen wij onze congresdeuren vanaf dit jaar voor derden.

Algemene vergadering 

De 77e Algemene Vergadering van de IVR zal op vrijdag 18 mei om 09:30 uur in het Stadhuis van Straatsburg plaatsvinden. Hieronder treft u de agenda aan: Aanmelding tot deelname aan het IVR-congres is nog open tot 4 mei as.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het IVR

Naar boven

 

Port Cyber Café op 17 mei

Nieuwe editie Port Cyber Café donderdag 17 mei 2018: World Port Center Rotterdam

Donderdag 8 april vond de laatste editie van het FERM Port Cyber Café plaats waarbij onder begeleiding en expertise van Fox-IT een crisisoefening werd doorlopen. Lees hier het verslag van deze geslaagde editie terug. 

Het volgende Port Cyber Café is alweer op donderdag 17 mei, dit keer in de Rhine Room van World Port Center in Rotterdam. Het thema van deze bijeenkomst is: Van Haven 1.0 naar 4.0. Op 13 maart 2018 verscheen er een artikel in het NRC Handelsblad waarin havendirecteur Allard Castelein toelichtte dat de Haven moet gaan werken als een app. In dit Port Cyber Café staat daarom centraal: Hoe helpen alle ontwikkelingen in digitalisering de Rotterdamse Haven om slimmer te gaan werken? Sprekers worden binnenkort bekendgemaakt.
 

Details

Locatie: Rhine Room (etage 17) van World Port Center in Rotterdam
Tijd: 15.45 uur tot 18.00 uur

Heb je interesse? Meld je dan nu aan! Stuur een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met FERM of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven