Nieuwsbrief 2018 - 10


Februari 2018 - CBRB nieuwsbrief Nr. 10

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Stijging kosten binnenvaart zet door in 2018
 2. Vacature Communicatiemedewerker
 3. Terugkoppeling bijeenkomst ILT: Nieuwe koers voor binnenvaartcertificaten en Certificering drijvende werktuigen en pleziervaartuigen
 4. Overgangsbepaling tweede voortstuwing passagiersschepen: opnieuw succes geboekt!
 5. Herziening technische voorschriften passagiersschepen: een stapje dichterbij
 6. Kick off ‘Naar een Strategische Arbeidsmarktagenda voor de binnenvaart’
 7. Kwartaalverslag over de Europese binnenvaart
 8. Belangrijke informatie voor de binnenvaart over de ligplaatsen in de Maashaven
 9. Maashaven: ligplaatsen tijdelijk weer beschikbaar
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Stijging kosten binnenvaart zet door in 2018

Ook komend jaar zullen de kosten van het vervoer per binnenvaartschip weer stijgen. De belangrijkste oorzaak van deze kostenstijging is de hogere brandstofprijs die ook voor het komende jaar wordt voorzien. Deze stijging is een voortzetting van de verhoging van de gasolieprijs die in 2016 is begonnen. Dit en meer blijkt uit de kostenrapportages voor de binnenvaart die recent zijn geactualiseerd door Panteia in opdracht van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart.

Ontwikkelingen in 2017

Bij een gelijkblijvende inzetbaarheid van de schepen, varieert de kostenstijging in 2017 voor de totale binnenvaart tussen de +2,7% en +7,1% ten opzichte van 2016. In de zand- en grindvaart werd een kostenstijging van +3,0% tot +5,0% waargenomen.
De kostenstijging is vooral het gevolg van toenemende brandstofprijzen, die in 2017 stegen met 14,8%. De grootste stijging in kosten is dan ook te zien bij schepen die relatief veel vaaruren maken (continue vaart). Bij deze schepen is het aandeel van brandstofkosten in de totale exploitatiekosten groot. We spreken dan met name over de tankvaart en duwvaart. Als de brandstofkosten buiten beschouwing worden gelaten varieert de kostenindex tussen de +1,0 en +2,8%.

Verder namen ook de reparatie- en onderhoudskosten, arbeidskosten en verzekeringskosten toe. De gemiddelde rentelasten daalden daarentegen in 2017.
 

Verwachtingen voor 2018

In 2018 wordt opnieuw een kostenstijging verwacht. De verwachte kostenindex varieert tussen de +3,4% en +5,9%afhankelijk van het type reis en schip. In de zand- en grindvaart wordt voor het komende jaar een kostenstijging verwacht variërend tussen de +3,4% en +4,8%.
De stijging in brandstofkosten wordt naar verwachting doorgezet in 2018. Op basis van de raming van het Centraal Planbureau wordt een stijging van 10,6% verwacht. Schepen met veel vaaruren zullen dus wederom de grootste kostenstijging kennen. Echter, het component brandstofkosten is behoorlijk onvoorspelbaar en sterk afhankelijk van de omstandigheden die de wereldwijde oliemarkt bepalen. De huidige brandstofprijzen liggen zelfs al hoger dan het gemiddelde dat voor dit jaar wordt voorzien. De werkelijke ontwikkeling van de gasolieprijs zal dus scherp gevolgd worden. Wanneer de brandstofkosten buiten beschouwing worden gelaten, dan wordt een kostenontwikkeling verwacht tussen de +1,9% en +2,8%.

Verder zullen ook de arbeidskosten en onderhoudskosten flink stijgen. Dit komt door krapte op de arbeidsmarkt en een grotere activiteit op de scheepswerven. Enkel de kapitaalkosten zullen dalen, als gevolg van lagere rentes die opnieuw verwacht worden.
 

Rapporten

In samenwerking met het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart zijn de rapporten beschikbaar gekomen. De rapporten kunnen worden besteld via de webshop van Panteia, via e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of per telefoon (079 322 23 89).

Er is een algemeen rapport beschikbaar waarin doorrekeningen zijn gemaakt voor diverse segmenten (motorvrachtvaart, duwvaart, tankvaart, containervaart, koppelverbanden). Daarnaast zijn er gedetailleerde rapporten beschikbaar over de zand- en grindvaart en de tankvaart. Deze rapporten beschrijven de kostenstructuur in absolute bedragen en de (verwachte) ontwikkeling voor de deelmarkt.
 

Vacature Communicatiemedewerker

Wij zoeken een enthousiaste communicatieprofessional om ons communicatiebeleid te helpen vormgeven, sturen en uitvoeren, en om de profilering van de binnenvaartsector en het CBRB verder te versterken. De werkzaamheden variëren van het schrijven van artikelen voor intern en extern gebruik, het bijhouden van de social media, onderhouden van contacten met de pers, tot het mede organiseren van en invulling geven aan leden- en thematische bijeenkomsten. Je werkt hierbij proactief en nauw samen met de collega’s die inhoudelijk voor de desbetreffende dossiers verantwoordelijk zijn en met de andere collega’s binnen het cluster Communicatie. 
 

Functie-eisen

Een opleiding op HBO-niveau, met 2-5 jaar aantoonbare werkervaring als communicatiemedewerker. Je voelt je verantwoordelijk voor het werk dat je aflevert en hebt een flexibele en stressbestendige houding. Verder beschik je over goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en heb je een uitstekende kennis van de Nederlandse, en een goede kennis van de Duitse en Engelse taal.
Je hebt een goede antenne voor de juiste timing, kunt doelgroepgericht schrijven, toont initiatief en bent creatief met tekst en beeld. Kennis van en affiniteit met de sector binnenvaart strekt tot aanbeveling.

Bedrijfsprofiel

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol. Zowel kleine transportondernemingen als grote internationale logistieke dienstverleners zijn bij het CBRB aangesloten. Wij behartigen hun belangen in Den Haag, Brussel, Straatsburg en Genève zonder de ketenpartners uit het oog te verliezen. Leden van onze organisatie zijn zowel grote als kleinere binnenvaartondernemingen uit alle marktsegmenten: tankvaart, droge lading- en duwvaart, containervaart en roll-on-roll-off vervoer, sleep- en bijzondere transporten en personenvervoer.

Wij zijn actief op alle terreinen die relevant zijn voor onze leden: vervoerspolitiek, economie, sociale zaken, gevaarlijke stoffen, juridische zaken, nautiek-techniek, veiligheid, milieu, logistiek.
Samen met onze leden werken wij aan een gezonde en duurzame binnenvaartsector.
 

Contactgegevens:

mw. Els de Haan
Tel.: (010) 798 98 00
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Terugkoppeling bijeenkomst ILT:

Nieuwe koers voor binnenvaartcertificaten en Certificering drijvende werktuigen en pleziervaartuigen

Op donderdag 15 maart hield de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een bijeenkomst over de nieuwe koers omtrent binnenvaartcertificaten en de certificering van drijvende werktuigen en pleziervaartuigen.
 

Nieuwe koers voor binnenvaartcertificaten

In dit nieuwsbriefartikel informeerden we u al over de wijzigingen in de Beleidsregel Binnenvaart 2013. ILT heeft deze wijzigingen uitgebreid uitgelegd en nader verklaard. De tijdsperiode waarbinnen de droogzetting en het onderzoek voor verlenging van het certificaat kan plaatsvinden is verruimd van 3 maanden naar één jaar. Dit geeft ondernemers meer gelegenheid om de onderzoeken op een geschikt moment in hun bedrijfsvoering in te plannen. Tevens zullen er door verlenging van deze periode niet tot nauwelijks nog tijdelijke certificaten worden uitgegeven. Hiermee zal de bedrijfsvoering beter gewaarborgd zijn. De afloopdatum en tevens datum van verlenging van het certificaat zullen gelijk blijven.
 

Certificering drijvende werktuigen en pleziervaartuigen

Volgens de communautaire regelgeving moeten nieuwe drijvende werktuigen vanaf 2009 gecertificeerd zijn. Vanaf 30-12-2018 geldt deze verplichting ook voor bestaande vaartuigen (in de vaart dus vóór 2009). In het ROSR is certificering van drijvende werktuigen echter al sinds jaar en dag voorgeschreven.
 
Drijvende werktuigen in de vaart vóór 2009, kunnen tot 30-12-2018 nog gebruik maken van de overgangsbepaling ‘geen klaarblijkelijk gevaar’. Zijn deze vaartuigen na deze datum niet gecertificeerd dan worden deze vaartuigen aangemerkt als nieuwbouw en moeten daarmee voldoen aan alle technische vereisten. Ook als het betreffende certificaat met klaarblijkelijk gevaar na 30 december 2018 niet tijdig wordt verlengd zal het drijvende werktuig worden aangemerkt als nieuwbouw en zal het alsdan worden gekeurd aan de hand van alle technische vereisten.
 
Eigenaren van niet gecertificeerde drijvende werktuigen worden opgeroepen de drijvende werktuigen vóór 1 november 2018 aan te melden voor certificering (hoe eerder, hoe beter). Indien het niet mogelijk is (capaciteitsprobleem) het certificaat uiterlijk 30 december 2018 af te geven, dan wordt met de aanvrager een termijn afgesproken waarbinnen het vaartuig wél wordt gecertificeerd. Bij tijdige aanmelding voor 1 november aanstaande wordt een “Verklaring van opdracht tot certificatie bestaand drijvend werktuig” verkregen. Met deze verklaring mag een drijvend werktuig na 30-12-2018 binnen Nederland blijven varen. Volledigheidshalve, met deze verklaring mag niet in het buitenland worden gevaren. Drijvende werktuigen die internationaal worden ingezet dienen voor 30 december 2018 te beschikken over een CvO. Na 30 december 2018 worden deze vaartuigen aangemerkt als nieuwbouw en dienen dan te voldoen aan de volledige technische richtlijn.
 
Drijvende werktuigen die na 30 december 2018 niet beschikken over een certificaat of een “Verklaring van opdracht tot certificatie bestaand drijvend werktuig” zijn in overtreding en worden stilgelegd. Nationaal en internationaal worden controles verwacht/aangekondigd.
 
De koppelpontons in samenstellen zijn buiten beschouwing van de presentatie gehouden. ILT geeft aan dat dit nog niet klaar is en men er voor heeft gekozen alvast wel het overige te communiceren.

Bijgevoegd treft u nog de gehele presentatie van de bijeenkomst aan.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Overgangsbepaling tweede voortstuwing passagiersschepen: opnieuw succes geboekt!

Wij zijn bijzonder verheugd te kunnen melden, dat de CESNI-PT-werkgroep in Straatsburg op 20 februari ons voorstel voor de overgangsbepaling voor de tweede voortstuwing voor passagiersschepen heeft aangenomen!
 
De tekst van het aangenomen voorstel is voor de volledigheid nogmaals bijgevoegd. Het is een iets aangepaste versie van de tekst die bij de najaarsledenvergadering uitgebreid besproken is. De aangenomen tekst zal nu, voor formele besluitvorming, in april aan het Comité CESNI worden voorgelegd, en daarna opgenomen worden in ES-TRIN 2019.
 
De bijeenkomst op 20 februari was de allerlaatste mogelijkheid om het voorstel aangenomen te krijgen. Zou dat niet gelukt zijn, dan zou het voorschrift voor een tweede onafhankelijke voortstuwing voor passagiersschepen vanaf 2020 onverkort van kracht zijn geworden.
 
Wij zijn dan ook blij met het bereikte resultaat: met de aanvullende eisen op het gebied van brandbestrijding en lenscapaciteit, is een gelijkwaardig maar aanzienlijk goedkoper alternatief voor de tweede onafhankelijke voortstuwing gevonden.
 
Hiermee hebben wij opnieuw een langdurig en moeizaam traject succesvol afgesloten!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Herziening technische voorschriften passagiersschepen: een stapje dichterbij

Op 20 februari vond bij de CESNI-PT-werkgroep in Straatsburg een speciale bijeenkomst plaats over de technische voorschriften voor passagiersschepen. Zie ook een vorig nieuwsbriefartikel. De discussie werd gevoerd aan de hand van een eerder door de overheidsdelegaties opgestelde overzichtstabel, met daarin zo’n 100 ‘problemen’ met de huidige voorschriften. De eerste 40 punten zijn inmiddels besproken: een aantal daarvan is geschrapt, andere punten zullen nader worden opgepakt. Opvallend was, dat een deel van de geconstateerde ‘problemen’ vooral van theoretische aard was waar in de praktijk geen problemen mee zijn.
 
Tijdens de bijeenkomst is duidelijk geworden, dat er bij de meeste overheidsdelegaties in CESNI-PT weinig draagvlak is voor de principiële herziening van deze voorschriften waar het CBRB, maar ook de Nederlandse overheid, de scheepsbouwsector en de klassenbureaus, al een aantal jaren voor pleiten. Wél is voorgesteld, om een ad hoc-werkgroep in te stellen die de geconstateerde punten uit de hierboven genoemde overzichtstabel gaat uitwerken.
 
Namens EBU hebben wij opnieuw aangegeven, dat er in de praktijk veel problemen met de huidige voorschriften voor passagiersschepen zijn. Wij zijn daarom voorstander van aanpassing van die voorschriften, en dat zou wat ons betreft veel verder zou moeten gaan en veel principiëler van aard moeten zijn dan waar bij CESNI-PT draagvlak voor blijkt te bestaan. Wij zijn blij met de instelling van de ad hoc-werkgroep, en willen daar dan ook graag aan deelnemen. Daarbij stellen wij voor dat er, in het kader van een goede prioritering van de werkzaamheden, begonnen wordt met díe punten die in de praktijk daadwerkelijk een probleem vormen, en dat het bespreken van de louter theoretische problemen een lage prioriteit krijgt. Een impact assessment zal daarom de eerste stap moeten zijn.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Kick off ‘Naar een Strategische Arbeidsmarktagenda voor de binnenvaart’ 
Een toekomstbestendige arbeidsmarkt voor de binnenvaart: met voldoende instroom, behoud en doorstroom van personeel in onze sector, nu en in de toekomst. Hoe bereiken we dit? Wie kan wat doen? Waar halen we funding vandaan?

Tijdens een door Bureau Voorlichting Binnenvaart georganiseerde kick off ‘Naar een strategische arbeidsmarktagenda voor de binnenvaart’ in het Van der Valk Hotel in Nieuwerkerk aan den IJssel bogen 42 deelnemers zich over de  gedeelde uitdagingen, ambities  en oplossingen om het personeelsprobleem in de binnenvaart het hoofd te bieden. Het deelnemersveld was divers; van varende ondernemers, vertegenwoordigers van rederijen, brancheorganisaties, vakbonden, onderwijsinstellingen en - instanties,  uitzend- en detacheringsorganisaties, overheidsinstanties tot ervaringsdeskundigen van buiten de sector.

Het BVB heeft bewust gekozen voor deze brede samenstelling van de deelnemers, zodat het thema breed draagvlak krijgt bij een grote achterban. Uiteindelijk hebben de deelnemende partijen allemaal hetzelfde doel: een toekomstbestendige arbeidsmarkt voor de binnenvaart. En daar wil iedereen actief aan bijdragen, bleek tijdens de middag. Een gezamenlijke aanpak is de enige aanpak die werkt. Daar waren de deelnemers het unaniem over eens. Juist het brede draagvlak en de samenwerking zijn de sleutels tot succes.

Het was een uitdaging om de contouren van een strategische agenda en een actieprogramma in zo’n korte tijd te schetsen. Aan de deelnemers was van te voren gevraagd om na te denken over de grootste vraagstukken, oplossingen en hoe alles te financieren. In een strak geregisseerde middag, waaraan de diverse organisaties spontaan hun medewerking gaven, werden deelnemers uitgedaagd om hun ideeën/oplossingen zo concreet mogelijk aan te dragen. Dat gaf verrassende inbreng. Zo moet het actieplan in ieder geval oplossingen bieden voor de korte én de langere termijn. Geen ad hoc acties, maar een strategische aanpak over meerdere jaren. Dit betekent dat er vooral moet worden voort gebouwd op wat goed gaat en dat er nieuwe oplossingen moeten worden bedacht daar waar het knelt. En ook dat er voor de korte termijn keuzes gemaakt moeten worden. Hoe urgent het probleem ook is, we kunnen niet alles tegelijk aanpakken. Maar iedereen was het erover eens dat de tijd van praten en plannen voorbij is en we zo snel mogelijk aan de slag moeten.

Strategische Arbeidsmarktagenda als basis

De breed gedragen ‘Strategische Arbeidsmarktagenda voor de binnenvaart’ biedt grip op het proces van samenwerken en biedt uitzicht op resultaat. De deelnemende partijen zien de agenda als een inspanningsverplichting  die ze samen aangaan. Werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijs, overheid en bedrijfsleven maken afspraken met elkaar en gaan met elkaar aan de slag voor dat gemeenschappelijke doel. Een sector breed actieprogramma waarin iedereen zijn specifieke verantwoordelijkheid neemt, maakt onderdeel uit van de agenda.
 

Hoe verder na 21 februari?

De kick off op 21 februari kan gezien worden als de start van een proces van samenwerking voor meerdere jaren. De Strategische agenda (2018-2030) en het actieprogramma worden in de komende 2 maanden in kleiner verband geconcretiseerd en waar mogelijk bestuurlijk ingebed bij de diverse betrokken organisaties. De officiële ondertekening van de Strategische Agenda en het actieprogramma vindt plaats tijdens Maritime Industry 2018 eind mei.

Een onafhankelijke partij zal de drijvende kracht moeten worden om de uitvoering van het actieprogramma de komende jaren in goede banen te leiden. Tijdens de sessie werd meermalen het BVB naar voren geschoven als logische onafhankelijke partner om deze taak op zich te nemen, maar ook hier zal eind mei duidelijkheid over komen. Tijdens de uitvoering kan, gezien het brede draagvlak, gebruik gemaakt worden van de kennis die er bij alle betrokken partijen ligt om concrete problemen samen met hen op te lossen.  Een op te richten Stuurgroep of Taskforce geeft sturing aan het proces.

Budget voor de uitvoering van het actieprogramma zou moeten komen vanuit de sector zelf (vanuit de bestaande of nieuw te vormen fondsen), bijdragen vanuit de Rijksoverheid (ministeries van EZ, SZW of I&W) en regionale overheden, bijdragen uit Europese fondsen, etc.. Juist door de gezamenlijke aanpak en het brede draagvlak komen financieringsbronnen die voorheen niet aangeboord konden worden, nu wellicht eerder in beeld.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bureau Voorlichting Binnenvaart:
Mariska van der Starre of Petra Figee,
Tel: 010 - 4129151 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Kwartaalverslag over de Europese binnenvaart

Het nieuwe kwartaalbulletin over de Europese binnenvaart, dat de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) opstelt in samenwerking met de Europese Commissie, is zojuist verschenen.
De Market Insight winter 2017/2018 bevat een schat aan informatie over de situatie in de binnenvaart eind 2017 en begin 2018. Een beknopte samenvatting van het rapport vindt u in de bijlage.

Het volledige rapport kan in pdf-formaat in het Duits, Engels, Frans en Nederlands worden gedownload van de website:
www.ccr-zkr.org/13020800-nl of rechtstreeks online worden bekeken op: 
www.inland-navigation-market.org.
 

Belangrijke informatie voor de binnenvaart over de ligplaatsen in de Maashaven


Zoals bekend zijn er plannen tot herinrichting van de Maashaven. Het Havenbedrijf is blij met het behoud van de Maashaven als belangrijke ligplaatshaven voor de binnenvaart. De herinrichting betekent wel dat de ligging en het gebruik van de ligplaatsen verandert. 
 
De divisie Havenmeester heeft eerder via een Bekendmaking aan de Scheepvaart aangegeven dat in verband met de werkzaamheden de binnenvaart, begin februari 2018, zowel het lange als het korte ponton aan de Maashaven-oostzijde moest  verlaten.
Met de schepen die al geruime tijd onafgebroken aan de oostkant van het ponton verbleven is een overgangssituatie afgesproken. Zij kunnen tijdelijk afmeren aan het meest westelijke ponton in de Maashaven.
Met veel waardering heeft het Havenbedrijf gezien dat al deze schepen op tijd zijn verhaald en op de hun nieuwe locatie zijn afgemeerd.
 
Vervolgens is de steiger voor de reguliere binnenvaart buiten gebruik gesteld. Het ponton was daardoor niet meer in gebruik als afmeergelegenheid.
 
Het was de bedoeling om zo snel mogelijk na deze verhuizing alle pontondelen af te voeren naar de werf. Daar zouden zij geschikt worden gemaakt voor de nieuwe afmeersituatie die aan de Maashaven noordzijde is beoogd middels de aanleg van twee zgn. 'hockeysticksteigers'.
 
Echter, door een verandering in de planning worden de pontondelen nu niet in één keer maar in etappes weggehaald. Door in gedeeltes af te koppelen blijft de mogelijkheid bestaan om aan de nog resterende pontondelen af te meren.
 
Daardoor is de noodzaak voor het nu geldende afmeerverbod vervallen.  
Om niet onnodig ligplaatscapaciteit in de Maashaven te onttrekken, is in een nieuwe Bekendmaking aangegeven dat het weer mogelijk is om aan de nog overgebleven pontons af te meren. Het blijft voor de reguliere binnenvaart echter een onzekere ligplaats. Het Havenbedrijf kan op ieder moment verzoeken om binnen bepaalde tijd de ligplaats te verlaten om delen van het ponton af te koppelen en naar de werf te vervoeren.
 
Het Havenbedrijf heeft willen voorkomen dat de categorie 'langliggers' onmiddellijk zou moeten vertrekken. Begin deze maand konden zij in alle rust naar hun nieuwe locatie.
Voor de actieve binnenvaart ligt dat begrijpelijk anders. Zij kunnen makkelijker snel verhalen naar een andere locatie wanneer de pontons worden afgevoerd.
 
Het project vernieuwing ligplaatsinrichting Maashaven gaat overigens ongewijzigd door.
Alleen de planning van het gebruik van de  bestaande pontons is gewijzigd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Afdeling Beleid van de Divisie Havenmeester Rotterdam

Naar boven

 

Maashaven: ligplaatsen tijdelijk weer beschikbaar


BERICHT AAN DE SCHEEPVAART Nr. 018/2018

Met verwijzing naar Bericht aan de Scheepvaart 181/2017 het volgende.
Met ingang van heden zijn de volgende binnenvaartligplaatsen tijdelijk weer beschikbaar;
 • Maashaven 2,
 • Maashaven 3,
 • Maashaven 6 en
 • Maashaven 7;
Het tijdelijk beschikbaar stellen is mogelijk als gevolg van een gewijzigde planning van de werkzaamheden in verband met onderhoud aan de pontons en een herschikking van de binnenvaartligplaatsen in de Maashaven;
 
De scheepvaart dient er rekening mee te houden dat de ligplaatsen op termijn opnieuw worden opgeheven.
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:
Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 -252 10 00 of marifoonkanaal 11.

Naar boven

 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven