Nieuwsbrief 2018 - 02


Januari 2018 - CBRB nieuwsbrief Nr. 02

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Nieuw in ES-TRIN 2017
 2. Evaluatie boetebeleid Binnenvaartwet
 3. Afspraken sociale partners over pensioenen en behoud arbeidsvoorwaardelijk kader
 4. Richtlijn erkenning beroepskwalificaties gepubliceerd
 5. Nieuw: overwerk telt mee voor vakantietoeslag
 6. Succesvol binnenvaart ondernemer
 7. Bericht van secretaris-generaal over veranderingen ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Nieuw in ES-TRIN 2017

Het CBRB geeft regelmatig een update in nieuwsbrieven over ontwikkelingen rond de technische voorschriften voor binnenschepen.  In dit artikel informeren we u  over enkele aanpassingen in de Europese technische standaard voor binnenschepen: ES-TRIN. In ES-TRIN 2017 komen nieuwe regels voor elektrische installaties en definitieve regels over de bescherming tegen vallen.
 
In een eerder artikel informeerden we u over de juridische kaders van de technische regelgeving voor binnenschepen. De technische voorschriften zullen vanaf oktober 2018 volledig geharmoniseerd  zijn en in de wettelijke kaders wordt verwezen naar de standaard in ES-TRIN 2017. Ook informeerden we u eerder over gewijzigde regelgeving in ES-TRIN 2017: Nieuwe regels voor elektrische installaties
In ES-TRIN 2017 staan nieuwe regels voor elektrische apparaten en installaties aan boord van binnenschepen in hoofdstuk 10. Het CBRB juicht het toe dat regelgeving wordt aangepast aan ontwikkelingen. Vooralsnog gelden de nieuwe voorschriften alleen voor nieuw te bouwen schepen. Het binnenvaartbedrijfsleven heeft steeds het belang benadrukt van een goede beoordeling van de effecten voor de bestaande binnenvaartvloot van de wijziging van regelgeving, om de juiste overgangstermijnen vast te kunnen stellen. Daar wordt nu aan gewerkt en naar verwachting zullen de overgangstermijnen voor de bestaande vloot in ES-TRIN 2019 komen.
 
Voorschriften voor de bescherming tegen vallen
In ES-TRIN 2017 is in artikel 14.02 de regelgeving  van tijdelijke aard over de bescherming tegen het vallen, ook wel bekend als relingplicht, omgezet in definitieve voorschriften. Het tijdelijk voorschrift in de bestaande vorm omzetten in een definitief voorschrift zou hebben betekend dat bij alle schepen langer dan 55 meter bij de eerste certificering na 1 januari 2020 relingen langs gangboorden zouden moeten worden geplaatst. Na inzet van onder meer het binnenvaartbedrijfsleven en de Nederlandse delegatie zullen de eisen alleen van toepassing zijn op Nieuwbouw, bij Vervanging of bij Ombouw.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Evaluatie boetebeleid Binnenvaartwet

In 2017 is er veel aandacht geweest voor de hoogte van boetebedragen voor overtredingen van de Binnenvaartwet. Zo zijn er Kamervragen gesteld en is in deze motie 167 (31409) verzocht “om te onderzoeken of de boetetarieven in de binnenvaartsector, in vergelijking met andere sectoren, niet uit de pas lopen en om in dit onderzoek ook de werkwijze van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) te betrekken en de Kamer hierover te informeren”.


Vergelijkend en kwalitatief onderzoek

In de eerste helft van 2018 zal door een onafhankelijk bureau onderzoek worden verricht naar:
 • Een vergelijkend onderzoek naar de hoogte van de boetebedragen met andere modaliteiten.
 • Een kwalitatief onderzoek naar de werkwijze van het toezicht op de Binnenvaartwet.
Voor het kwalitatieve deel wordt onderzocht  of recht wordt gedaan aan de rechtsbeginselen en hierop gebaseerde afwegingen over de interventies en of de juiste bevoegdheden worden gebruikt. Ook zal worden gekeken naar de kennis van de ondertoezichtstaanden over de relevante regelgeving. Het CBRB wil graag een professioneel platform bieden om de complexe binnenvaartregelgeving aan de sector te verduidelijken. De druk bezochte themamiddag regelgeving in 2017 was hiervan een goed voorbeeld. Het CBRB zal worden betrokken bij het onderzoek wat in opdracht van de ILT zal worden verricht.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Afspraken sociale partners over pensioenen en behoud arbeidsvoorwaardelijk kader

Op de valreep van 2017 hebben de sociale partners in de binnenscheepvaart (CBRB, Koninklijke BLN-Schuttevaer, Nautilus International en CNV Vakmensen) afspraken gemaakt over de pensioenen en over het behouden van het arbeidsvoorwaardelijk kader van de voormalige CAO voor de Binnenscheepvaart.

De pensioenpremie blijft gedurende 2018, 2019 en 2020 22,5% van de pensioengrondslag. Van deze premie komt 2/3 deel (15%) voor rekening van de werkgevers en mag 1/3 deel (7,5%) worden ingehouden op het loon.

De zogeheten VPL-toezeggingen (voorwaardelijk toegezegde extra pensioenaanspraken op basis van het Sociaal Akkoord 2004) zullen vervroegd onvoorwaardelijk gemaakt worden voor alle deelnemers aan de pensioenregeling die er nog recht op hebben. Het overschot van de voor het financieren van deze toezeggingen gevormde reserve zal gedurende 2018, 2019 en 2020 worden aangewend voor extra indexatie en verhoging van de pensioenopbouw.

Vóór 1 juli 2018 zullen partijen een model-arbeidsvoorwaardenreglement opstellen dat in de toekomst als referentiekader zal dienen voor zowel individuele arbeidsovereenkomsten als ondernemings-cao’s. De inhoud van de CAO voor de Binnenscheepvaart 2013 zal daarbij als uitgangspunt dienen en waar nodig worden geactualiseerd.

Voor zover de afspraken op pensioengebied betrekking hebben op de jaren 2019 en 2020 zullen deze eerst van kracht worden nadat partijen overeenstemming bereikt hebben over het arbeidsvoorwaardenreglement.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Richtlijn erkenning beroepskwalificaties gepubliceerd

De Europese Richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart is, na langdurige onderhandelingen tussen de Europese Commissie, de Raad van Ministers en het Europees Parlement, op 12 december 2017 gepubliceerd met het nummer (EU) 2017/2397. Zoals bekend introduceert de richtlijn een gemeenschappelijk, op competenties gebaseerd stelsel van bekwaamheidscertificaten voor alle dekbemanningsleden. Door op dit gebied een ‘gelijk speelveld’ te scheppen wordt onder meer beoogd de arbeidsmobiliteit van gekwalificeerd binnenvaartpersoneel te bevorderen.
 
De EU-lidstaten hebben tot 17 januari 2022 de tijd om hun nationale wetgeving aan de richtlijn aan te passen. De bijlagen bij de richtlijn voorzien daartoe in een aantal gemeenschappelijke ‘standaarden’, die zullen worden vastgesteld door een speciaal voor dat doel in samenwerking met de Centrale Commissie voor de Rijnvaart opgericht comité (CESNI).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Nieuw: overwerk telt mee voor vakantietoeslag

Met ingang van 1 januari 2018 is de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag  (WML) op een aantal punten gewijzigd. Meer dan de contractuele arbeidsduur gewerkte uren, overuren dus, waarop de wet voorheen niet van toepassing was, komen nu ook onder de WML te vallen.  Werknemers dienen nu over alle gewerkte uren tenminste het toepasselijke minimumloon te ontvangen.
 

Vakantietoeslag

De wetswijziging heeft verder tot gevolg dat de beloning voor overwerk moet worden meegeteld in de grondslag voor het berekenen van de vakantietoeslag. Dat geldt ook indien het overwerktarief hoger is dan 108% van het minimumloon. Afwijkende afspraken met betrekking tot de berekeningsgrondslag kunnen alleen nog bij cao worden gemaakt. Als de overwerkbeloning volgens de cao niet of in beperkte mate meetelt geldt dat als afwijkende afspraak. In de CAO voor de Binnenscheepvaart 2013 (die niet meer van kracht is, maar waarnaar in de praktijk nog vaak wordt verwezen) is bepaald dat alleen een structureel overeengekomen vaste overwerktoeslag meetelt.
 

Tijd voor tijd

Compensatie van gewerkte overuren in de vorm van betaalde vrije tijd blijft altijd mogelijk indien deze binnen de betreffende loonbetalingsperiode wordt verrekend. Voor het verrekenen van compensatie buiten de loonperiode moet een schriftelijke overeenkomst worden opgemaakt. Nu mag dat nog een ‘gewone’ overeenkomst tussen werkgever en werknemer zijn, maar vanaf 1 januari 2019 kan het alleen nog maar in een cao geregeld worden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Succesvol binnenvaart ondernemer

 

Opleiding Succesvol binnenvaart ondernemer 1, excelleren: welke ondernemersvaardigheden zijn de sleutel tot succes?

De binnenvaart is bij uitstek een branche die altijd in beweging en aan veranderingen onderhevig is. Hoe zorg je als varende ondernemer voor een strategie die hierop aansluit? Wat maakt jouw onderneming de krachtige ketenpartner waarmee graag wordt samengewerkt en die een voorbeeld is voor je concurrentie? Welke ondernemersvaardigheden zijn hierbij de sleutel tot succes?

Inholland Academy biedt je in nauwe samenwerking met branchevereniging Koninklijke BLN-Schuttevaer en Centaal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart de opleiding Succesvol binnenvaart ondernemer. Leden van de Brancheorganisaties krijgen € 500,- korting. 

Doelgroep

De opleiding Succesvol binnenvaart ondernemer is bestemd voor ondernemers in de binnenvaart, zoals kapiteins, kapitein-managers, reders, schippers en andere professionals die binnen de binnenvaart of aanverwante branches werken, die zich verder in het ondernemen willen bekwamen en veel onderweg zijn en daarom niet wekelijks klassikaal onderwijs kunnen volgen.

Programma/onderdelen

De opleiding Succesvol binnenvaart ondernemer 1, excelleren, bestaat uit 6 modules:

 1. Introductiemodule studievaardigheden (verplicht, e-learning)
 2. Communicatie-, inkoop- en verkooptechnieken (blended-learning)
 3. Personeel & organisatie (blended-learning)
 4. Bedrijfseconomie (e-learning)
 5. Keten en ketenbeheer (e-learning)
 6. Businessplannen en verdienmodellen (e-learning)

Start van de opleiding 20 februari 2018.

Verder lezen:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of opleidingsadviseur Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Bericht van secretaris-generaal over veranderingen ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Voor ons ministerie was 2017 het jaar van veranderingen. We verwelkomden een nieuwe minister en staatssecretaris. We opereren onder een nieuwe naam: ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En we droegen een aantal portefeuilles over aan collega-ministeries.
 
In deze speciale uitgave lichten onze nieuwe minister en staatssecretaris hun ambities toe: waar zetten zij de komende kabinetsperiode op in? Verder sta ik stil bij de veranderingen bij ons ministerie: wat betekenen deze veranderingen voor ons werk, onze mensen en de samenwerking met onze relaties – met u? Ook hebben wij hun taken overzichtelijk op een rij gezet. Ten slotte vertelt Jan Hendrik Dronkers, directeur-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken en tevens loco secretaris-generaal, over onze relatie met de zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s).
 
Natuurlijk is er veel meer te vertellen over Infrastructuur en Waterstaat. In het voorjaar houden we weer een stakeholdersbijeenkomst. Hét moment om elkaar te ontmoeten en stil te staan bij onze samenwerking. U ontvangt binnenkort hiervoor een uitnodiging.
 
Ik hoop dat deze uitgave meer duidelijkheid geeft over de veranderingen binnen ons ministerie. Voor nu dank ik u voor onze goede samenwerking en wens u alvast fijne feestdagen en alle goeds voor 2018 toe.
 

Met vriendelijke groet,
 
Lidewijde Ongering
Secretaris-generaal ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Naar boven

 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 

Ga naar boven