Nieuwsbrief 2017 - 34


Oktober 2017 - CBRB nieuwsbrief Nr. 34

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Regeerakkoord goede basis voor aanpak uitdagingen mobiliteit en klimaat
 2. Overgangsbepalingen passagiersvaart: opnieuw succes geboekt!
 3. Herziening technische voorschriften passagiersschepen?
 4. WaSTo - zoekmachine voor de CDNI Losstandaarden 2018
 5. Digitalisering bij het vervoer van gevaarlijke stoffen
 6. Terminals vragen om medewerking en tonen van documenten om gezamenlijk de laadsnelheid af te stemmen
 7. Uitnodiging event: Sailing towards Tomorrow – PIANC’s navigation chart for R&D
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Regeerakkoord goede basis voor aanpak uitdagingen mobiliteit en klimaat


De Mobiliteitsalliantie ziet het gepresenteerde regeerakkoord als een goede basis om de mobiliteit- en duurzaamheidsuitdagingen in Nederland aan te pakken. Het komt nu aan op de concrete invulling en uitvoering van het akkoord, waarbij de alliantie graag de handreiking van dit kabinet voor samenwerking aangrijpt. Volgens het samenwerkingsverband van 23 organisaties erkent de vier partijencoalitie het belang van mobiliteit en het klimaat, door onder meer in deze kabinetsperiode twee miljard extra te investeren in mobiliteit, samen met de alliantie pilots te starten voor betalen naar gebruik en om met elkaar te werken aan een nieuw Klimaat- en Energieakkoord om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te halen.
Kabinet Rutte III zet in op integrale benadering mobiliteit, extra investeringen en duurzaamheid

Het nieuwe kabinet zet vandaag de eerste belangrijke stap om de mobiliteits- en duurzaamheidsuitdagingen op te pakken. De Mobiliteitsalliantie ziet veel van haar wensen uit haar toekomstvisie Vooruit! terugkomen in het regeerakkoord. Dat het nieuwe kabinet nu in totaal 2 miljard euro extra uittrekt voor investeringen in weg, water en OV/spoor en daarnaast ook extra in de fiets investeert, is een belangrijke trendbreuk met de forse bezuinigingen op het infrastructuurbudget die hebben plaatsgevonden vanaf 2010. Ook de focus op een meer integraal mobiliteitsbeleid ligt in lijn met de visie van de Mobiliteitsalliantie. Daarbij werkt de verhoging van het lage btw tarief van 6 naar 9 procent helaas juist averechts omdat dit duurzaam vervoer zoals OV en de fiets minder aantrekkelijk maakt voor de reiziger.

Het samenwerkingsverband benadrukt wel het belang om ook vooruit te kijken naar 2030 en 2040 en structureel voldoende middelen te reserveren voor mobiliteitsprojecten met een langere doorlooptijd.
 

Klimaat en milieudoelstellingen

De alliantie steunt de ambitie van het Kabinet om met een Klimaat – en Energieakkoord de verduurzaming van onder meer mobiliteit te stimuleren. Door op dit punt als kabinet nauw samen te werken met de Mobiliteitsalliantie, ontstaat er ruimte voor een pakket van effectieve maatregelen die het mogelijk maken om de klimaat- en milieudoelstellingen te behalen.
 

Verkeersveiligheidsmanifest

Ook de ambitie van dit kabinet op verkeersveiligheid kan op brede steun van de Mobiliteitsalliantie rekenen. Veiligheid is een essentiële randvoorwaarde voor ons mobiliteitssysteem. De alliantie weigert zich neer te leggen bij het stijgende aantal doden en gewonden in het verkeer van de afgelopen jaren.
 

Ruimte voor experimenteren betalen naar gebruik

De Mobiliteitsalliantie omarmt de handreiking van het nieuwe kabinet om met elkaar pilots te starten met betalen naar gebruik. Met een bredere pilotfase ontstaat beter inzicht in het effect op het gedrag van de reiziger en ondernemer, waarmee nu en in de toekomst eventueel gericht kan worden geïnvesteerd in een systeem dat werkt, draagvlak heeft en de files en milieuproblemen effectief aanpakt. Opvallend is daarom de keuze om nu al direct voor een kilometerheffing voor vrachtverkeer te kiezen. Een dergelijk systeem voor alleen vrachtverkeer heeft geen substantiële invloed op de files, het effect op de uitstoot van CO2 is onzeker, terwijl de kosten voor ondernemers stijgen.
 

Mobiliteitsalliantie reikt kabinet de hand

Met het vandaag gepresenteerde regeerakkoord legt het nieuwe kabinet de basis voor het behalen van haar mobiliteits- en duurzaamheidsambities. Veel hangt echter af van de nadere invulling en uitvoering van alle plannen. De Mobiliteitsalliantie reikt daarom graag de hand en wil zo snel mogelijk aan de slag met het nieuwe kabinet. De organisaties pleiten er opnieuw voor om een Mobiliteitsakkoord te sluiten, waarin de invulling en uitvoering van alle mobiliteitsmaatregelen uit het regeerakkoord vorm krijgen.

Over de Mobiliteitsalliantie

De Mobiliteitsalliantie is een breed samenwerkingsverband van de ANWB, RAI Vereniging, TLN, NS, KNV, HTM, RET, GVB, Transdev, Arriva, EBS, Keolis, Qbuzz, Bovag, Fietsersbond, VNA, MKB Infra, VZR, FEHAC, CBRB, Landelijk Veren Platform, Bouwend Nederland en reizigersvereniging Rover, met één gezamenlijk doel: de Nederlandse mobiliteit vooruit helpen. De alliantie vraagt tenminste één miljard euro aan extra financiële middelen per jaar voor noodzakelijke investeringen in infrastructuur en doet voorstellen om mobiliteit slimmer, flexibeler, groener en veiliger te maken. Zie www.mobiliteitsalliantie.nl voor onze visie en bouwstenen met maatregelen.
 

Overgangsbepalingen passagiersvaart: opnieuw succes geboekt!

Bij de laatste bijeenkomst van de CESNI-PT-werkgroep in Straatsburg zijn de drie overgangsbepalingen die specifiek van belang zijn voor de passagiersvaart besproken:
 1. Art. 15.06 lid 6c: Vluchtwegen niet door keukens (specifiek voor hotelcruiseschepen van belang)
 2. Art. 15.07: Tweede voortstuwing (voor dagtocht- en hotelcruiseschepen van belang)
 3. Art. 15.08 lid 3: Eisen aan het alarmsysteem (specifiek voor dagtochtschepen van belang)
1. Art. 15.06 lid 6c: Vluchtwegen niet door keukens

Samen met de Nederlandse delegatie hadden wij een concreet voorstel uitgewerkt voor de herziening van deze overgangsbepaling.

Wij zijn bijzonder verheugd, dat dit voorstel bij de CESNI-PT-vergadering van eind september, aangenomen is! Enkele tekstuele wijzigingen zullen nog doorgevoerd worden, en dan zal het voorstel voor verdere besluitvorming naar het Comité gestuurd worden.

2. Art. 15.07: Tweede voortstuwing

Het in opdracht van EBU en IG Rivercruise uitgevoerde onderzoek is, tijdens de CESNI-PT-vergadering van eind september, uitgebreid besproken, waarbij met name ingezoomd is op het thema lekstabiliteit.

Naar aanleiding daarvan is afgesproken dat de sector, deze keer in samenwerking met de Duitse delegatie, een concreet voorstel zal schrijven voor herziening van deze overgangsbepaling. Dit voorstel wordt momenteel uitgewerkt en zal eind november bij CESNI-PT besproken worden.

Ook dit is een positieve ontwikkeling.
 
3. Art. 15.08 lid 3: Eisen aan het alarmsysteem
Ons eerdere voorstel, om formeel voortaan ook draadloze systemen toe te staan (waar in de verschillende lidstaten op dit moment verschillend mee omgegaan wordt) was al eerder aangenomen en inmiddels afgehamerd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Herziening technische voorschriften passagiersschepen?

Al enkele jaren wordt er vanuit Nederland aangedrongen op een herziening van de in 2006 vastgestelde technische voorschriften voor passagiersschepen. Een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van ministerie van IenM, ILT, klassebureaus, scheepswerven en CBRB, heeft enkele jaren geleden zelfs al een min of meer volledig voorstel uitgewerkt. In onze ledenvergaderingen is daar uitgebreid over gediscussieerd.

Helaas bleek het niet mogelijk om binnen de Centrale Rijnvaartcommissie in Straatsburg hiervoor de handen op elkaar te krijgen: de andere lidstaten waren onvoldoende doordrongen van de noodzaak tot wijziging van deze voorschriften.

Vorig jaar heeft het Nederlandse ministerie daarom een onderzoek laten uitvoeren naar knelpunten met de huidige voorschriften voor passagiersschepen. Ook dit onderzoek is bij onze ledenvergaderingen uitgebreid aan de orde geweest. Bij de laatste CESNI-PT-werkgroep in Straatsburg is, na lastige discussie, besloten dat er een internationale ad hoc werkgroep opgericht zal worden om nu alsnog naar de voorschriften voor passagiersschepen te gaan kijken. Een termijn hiervoor is nog niet duidelijk.

Wordt hopelijk vervolgd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

WaSTo - zoekmachine voor de CDNI Losstandaarden 2018

We hebben al eerder bericht over WaSTo (Waste Standards Tool), maar het bleek dat nog niet alle bedrijven bekend zijn met dit handige hulpmiddel.
  
Het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI) heeft tot doel bij te dragen aan de bescherming van het milieu en aan de verbetering van de veiligheid in de binnenvaart, de kwaliteit van het water en het welzijn van zowel het scheepspersoneel als de gebruikers van de scheepvaart.

De losstandaarden vormen in dit opzicht een essentieel onderdeel van het CDNI, aangezien deze precies voorschrijven hoe omgegaan moet worden met ladingrestanten na het lossen van een schip.

Elk type vervoerde goederen moet voldoen aan een eigen losstandaard: vegen, reinigen, afzuigen van de laadruimen, afgifte van het waswater in een ontvangstinrichting, beroep op een bijzondere behandeling...

De standaarden zijn herzien met de hulp van een groep van internationale deskundigen en zijn bij besluit aangenomen. Deze nieuwe losstandaarden gelden met ingang van 1 januari 2018.

Om de toepassing van deze losstandaarden te vergemakkelijken, is er een specifiek elektronisch hulpmiddel met zoekmachine ontwikkeld onder de naam WaSTo (Waste Standards Tool).

Bezoek deze handige website: http://wasto.cdni-iwt.org/

WaSTo

 • omvat de inhoud van de regelgeving die van kracht is op 1 januari 2018;
 • identificeert de opgetreden wijzigingen en biedt de mogelijkheid eenvoudig de veranderingen vast te stellen die rechtstreeks betrekking hebben op uw situatie;
 • verklaart de redenen die hebben geleid tot de wijzigingen;
 • geeft specifieke risico's voor de gezondheid en het milieu in verband met ladingrestanten;
 • stelt uw persoonlijke lijst van goederen samen met de bijbehorende losstandaarden.
WaSTo - voorbeeld van een zoekopdracht...
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Digitalisering bij het vervoer van gevaarlijke stoffen

 

Papier als back-up voor papierloos transport

Overal in het bedrijfsleven wordt informatie steeds meer gedigitaliseerd. Zo ook in de transportsector. Hoe is het gesteld met deze ontwikkelingen bij de verschillende modaliteiten van het vervoer gevaarlijke stoffen?

Als we het hebben over informatie over gevaarlijke lading, denken we in eerste instantie aan het vervoersdocument. Voor het weg- en spoorvervoer, de binnenvaart en de zeevaart is er onder andere het multimodale vervoersdocument Multimodal Dangerous Goods Form. Dit formulier is niet verplicht, maar wordt als voorbeeld genoemd in ADR, RID, ADN en IMDG 5.4.5. De zeevaart kent de Dangerous Goods Declaration van IMO en de luchtvaart heeft de Shipper’s Declaration for Dangerous Goods van IATA (DGD).

Lees het hele artikel...
Dit artikel is gepubliceerd in het blad Gevaarlijke Lading, uitgave nummer 5, oktober 2017, het artikel is tot stand gekomen met medewerking van Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Leden van de groep Tankvaart ontvangen een abonnement op dit tijdschrift (ook digitaal) gratis bij het CBRB lidmaatschap. Niet leden dienen een abonnement af te sluiten.
Neem voor de mogelijkheden (of een vrijblijvende digitale rondleiding) contact op met Reda El Adlouni, telefoon: 06 - 227 960 05.

Naar boven

 

Terminals vragen om medewerking en tonen van documenten om gezamenlijk de laadsnelheid af te stemmen

Geachte leden,
 
In de bijlage gelieve een brief aan te treffen vanuit de commissie gevaarlijke goederen (CBRB en BLN-Schuttevaer commissie). Deze brief is opgesteld om iedereen gelijktijdig in te lichten over de situaties aan de walzijde over het aantoonbaar controleren van de beschreven laadsnelheden op de ADN controlelijst. (ILT inspecties)
Als voorbeeld een proces verbaal welke Zeeland Refinery heeft ontvangen, maar zij zijn niet de enige terminal. Er wordt door verladers en vervoerders druk gewerkt aan een handzaam hulpmiddel om de verlaadsnelheden makkelijk te kunnen berekenen. Er is een tool opgezet die nu getest wordt op verschillende schepen.
ZR vraagt uw medewerking om de juiste documenten mee te brengen bij het aanmelden zodat gezamenlijk een correcte aanvang, midden-en eindsnelheid kan worden bepaald.

Bijlagen: In de werkgroep, die in de brief wordt genoemd, is door de binnenvaartvertegenwoordigers aandacht gegeven aan de volgende zaken, waar wij u volledigheidshalve nog even op willen wijzen:
 • ADN 7.2.4.16.15 geeft aan: “De laadsnelheid bij aanvang van de belading in de laadinstructie moet zodanig zijn dat elektrostatische oplading tijdens het begin van het laden is uitgesloten.”
 • De zgn. laad/losinstructie is gebaseerd op de pressure/dropcalculation, oftewel de lay out en capaciteit van de dampretourleiding van het schip. Dit betreft puur de maximale laadsnelheid en heeft uiteraard niets met het ‘aanladen’ te maken (het zetten van ‘voetjes’).
 • Iedere schipper zou moeten weten en er hoort een lijstje aan boord te liggen hoeveel m3 een ladingtank bij benadering nodig heeft om de juiste vloeistofhoogte te hebben om splash filling te voorkomen, gebaseerd op de trim van een ledig schip. Om deze vloeistofhoogte te bereiken zal de snelheid van het laden tot deze vloeistof hoogte met maximaal 1 m/sec. plaats moeten vinden;
 • Zoals in ISGINTT 3.2.1 is aangegeven betreft het risico van ontlading, in de vorm van een vonk, alleen bij slecht geleidende vloeistoffen. Dit is afhankelijk van de geleidbaarheid van de stof. Alleen in die gevallen zouden er ‘voetjes’ moeten worden gezet met 1 m/sec en daarna naar een maximale laadsnelheid van max 7m/sec. Veel olieproducten vallen hier onder, maar bijvoorbeeld ethanol niet.
  De onderstaande tabel uit ISGINTT 3.2.1 wordt hier vaak voor gehanteerd om de 1 m/sec te bepalen:
   
   
 • Het leeg starten met bijvoorbeeld 4 tanks geopend is uitsluitend theorie, de vloeistof rolt in zijn geheel naar de ‘laagste’ of achterste tank (of de voorste bij een tankbak). Oftewel als je het goed wilt doen zou je 1 tank tegelijk moeten gaan vullen tot de juiste vloeistofhoogte is bereikt. Het gaan knijpen van de afsluiters van deze ladingtank om de vloeistof te dwingen anders te gaan is geen goede optie want dan wordt de diameter verkleind en gaat de toegelaten laadsnelheid nog verder omlaag.
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Uitnodiging event: Sailing towards Tomorrow – PIANC’s navigation chart for R&D

Op 2 november vindt het Sailing towards Tomorrow - PIANC's navigation chart for R and D event plaats. Op deze dag stellen inspirerende sprekers de vraag: Zijn we klaar voor de toekomst? De aanwezigen krijgen een overzicht van de lopende R and D projecten en kunnen discussiëren over de te onderzoeken kennishiaten.
Het evenement vindt plaats bij Rijkswaterstaat Westraven. Het is verplicht om een geldige identificatie mee te nemen om het gebouw binnen te komen.

12:00 - 13:00      Inloop met lunch
13:00 - 13:30      Welkom door voorzitter PIANC en dagvoorzitter (Nico Jouwe)
13:30 - 14:00      Key-note Sailing towards Circular Economy - Jacqueline Cramer
14:00 - 14:30      Key-note Klimaat en Energie - Peter Kuipers Munneke
14:30 - 15:00      Key-note Smart Shipping - Henk van Laar
15:00 - 15:30      Koffiepauze
15:30 - 16:30      Break-out sessies (met o.a. pitches over future ports, natte kunstwerken, autonoom varen, assetmanagement) en kennismarkt
16:30 - 17:15      Interactieve afsluiting en vooruitblik
17:15 - 18:30      Hapje en een drankje

Er zijn geen kosten verbonden aan deze dag en zowel leden als niet leden zijn van harte welkom. PIANC hoopt u op deze dag te mogen verwelkomen. Hier kunt u zich registreren.
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.
*|REWARDS|* 
Ga naar boven