Nieuwsbrief 2017 - 28


September 2017 - CBRB nieuwsbrief Nr. 28

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Mobiliteitsalliantie: stand van zaken
 2. Werkbezoek van de nieuwe Directeur-generaal Rijkswaterstaat Michèle Blom
 3. Overgangsbepalingen passagiersvaart: stand van zaken 
 4. Elektronische meldplicht tankschepen
 5. NRMM: Vrijwillige normen voor emissies van bestaande motoren?
 6. Controles in de riviercruisevaart - update 
 7. BPF Rijn- en Binnenvaart informatiebijeenkomst voor deelnemers, werkgevers en administratiekantoren
 8. CBS nieuwsbrief transport september 2017
 9. Bericht aan de scheepvaart nr. 055/2017
 10. Uitnodiging Ishare event op 5/10
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Mobiliteitsalliantie: stand van zaken


De Mobiliteitsalliantie is een brede coalitie van diverse partijen uit de mobiliteits- en openbaar vervoersector. Initiatiefnemers zijn NS, RAI-Vereniging, TLN, ANWB, KNV, de Federatie Mobiliteitsbedrijven Nederland (FMN), en stadsvervoerders GVB, RET en HTM, en de focus ligt vooralsnog op personenmobiliteit. Zowel het CBRB als het Landelijk Verenplatform (LVP) hebben zich bij de Mobiliteitsalliantie aangesloten. De aangesloten partijen vinden dat mobiliteit in Nederland slimmer, flexibeler, groener en veiliger moet.
 
De activiteiten van de Mobiliteitsalliantie zijn voorlopig gericht op het formatieproces. De Mobiliteitsalliantie dringt aan op een Mobiliteitsakkoord waarin de mobiliteitssector en het kabinet afspraken maken om knelpunten op te lossen en kansen te benutten met een investeringsbudget van tenminste €1 miljard extra per jaar voor weg, water en spoor. Veerdiensten vormen in feite kortsluitschakels in het secundaire wegennet, en zijn als zodanig ook onderdeel van de infrastructuur
 
Ook hebben de leden van de Mobiliteitsalliantie gezamenlijk een aantal concrete voorstellen uitgewerkt om Nederland bereikbaar, leefbaar en economisch aantrekkelijk te houden. Er wordt gekeken naar nieuwe vormen van vervoer; intelligente combinaties van treinen / trams / bussen / lightrail / deelauto’s / vraaggestuurd vervoer. Welke rol kunnen veerdiensten daarin vervullen?
 
Binnenkort zal een ‘Meet & Greet’ georganiseerd worden voor de relevante kamerleden en decentrale overheden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Werkbezoek van de nieuwe Directeur-generaal Rijkswaterstaat Michèle Blom


Afgelopen week heeft de nieuwe Directeur-generaal Rijkswaterstaat Michèle Blom kennisgemaakt met de binnenvaart  via een door het Bureau Voorlichting Binnenvaart georganiseerd werkbezoek. Naast Michèle Blom waren meerdere directieleden en medewerkers van Rijkswaterstaat aanwezig.
Foto: Bureau Voorlichting Binnenvaart
Tijdens het werkbezoek is het gezelschap allereerst aan boord geweest van het voor Nedcargo varende containerschip En Avant. De praktische kanten van de procedures die worden gehanteerd voor de aanmeldtijden van bruggen zijn tijdens de vaart uitgebreid besproken. Na afloop van het bezoek aan boord vond een werklunch plaats, waarin de belangrijkste aandachtspunten voor de binnenvaart gepresenteerd zijn en ook de rol van de binnenvaart in de logistieke keten is toegelicht.

Rijkswaterstaat heeft tijdens het overleg ook aangegeven meer contact met de markt te willen hebben en beraadt zich nog over de exacte vorm. Het CBRB is groot voorstander van beter contact tussen RWS en de markt, waarbij voor ons met name de logistieke keten-aspecten van belang zijn. 

Naar boven

 

Overgangsbepalingen passagiersvaart: stand van zaken

Eind juni zijn de onderzoeksrapporten naar de drie overgangsbepalingen die van belang zijn voor de passagiersvaart gepresenteerd bij CESNI/PT in Straatsburg. Het gaat om de volgende drie onderwerpen:
 1. Art. 15.06 lid 6c: Vluchtwegen niet door keukens (specifiek voor hotelcruiseschepen van belang)
 2. Art. 15.07: Tweede voortstuwing (voor dagtocht- en hotelcruiseschepen van belang)
 3. Art. 15.08 lid 3: Eisen aan het alarmsysteem (specifiek voor dagtochtschepen van belang)
In een vorige nieuwsbrief hebben wij u daarover geïnformeerd.
Inmiddels hebben wij samen met de Nederlandse delegatie een concreet voorstel geformuleerd voor herziening van de overgangsbepaling van art. 15.06 (vluchtwegen niet door keukens). Dit voorstel heeft alleen betrekking op de overgangsbepaling; niet op het voorschrift zelf. Het voorschrift als zodanig wordt dus niet gewijzigd; voor nieuwbouw blijft derhale een verbod gelden op vluchtwegen door keukens.
Hoewel uit het bovengenoemde onderzoek is gebleken, dat op zowel nieuwe als bestaande schepen prima een veilige vluchtroute door keukens gerealiseerd kan worden, is wijziging van het voorschrift zelf (dus niet alleen de overgangsbepaling) vooralsnog een brug te ver.
 
In de nu geformuleerde tekst wordt voorgesteld dat, bij verlenging van het certificaat van onderzoek na 1-1-2020, waarbij het realiseren van een vluchtweg anders dan door de keuken technisch moeilijk uitvoerbaar is of tot onevenredig hoge kosten leidt, het certificaat verlengd mag worden onder de volgende voorwaarden:
 1. de risico’s die de vluchtweg door de keuken met zich meebrengt zijn geanalyseerd door een deskundig bedrijf, en
 2. de aanbevelingen van het deskundig bedrijf ten genoegen van de Commissie van Deskundigen in de keuken zijn doorgevoerd.
In de risicoanalyse van het deskundige bedrijf moeten tenminste de volgende aspecten worden meegenomen: de toegankelijkheid van de vluchtweg, de gevaren van brand, de gevaren van hete oppervlakken, slipgevaar op de vloeren, en bijzondere risico’s voor bepaalde doelgroepen zoals personen met een beperkte mobiliteit.
 
Het voorstel zal eind september bij de CESNI/PT-werkgroep in Straatsburg besproken worden.
 
Bij die gelegenheid zal ook het onderzoek naar de onafhankelijke tweede voortstuwing (art. 15.07) verder besproken worden. Bij de bijeenkomst van juni was daarvoor onvoldoende tijd vanwege de late beschikbaarheid van het onderzoeksrapport.
 
Het derde onderzoek  had betrekking op de alarminstallaties (art. 15.08). De CESNI/PT-werkgroep in Straatsburg heeft ons voorstel, om formeel voortaan ook draadloze systemen toe te staan (waar in de verschillende lidstaten op dit moment verschillend mee omgegaan wordt) overgenomen en inmiddels een tekstvoorstel daartoe ingediend.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Elektronische meldplicht tankschepen

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft in mei van dit jaar besloten dat vanaf 1 december 2018 de elektronische meldplicht ook zal gelden voor schepen en samenstellen die bestemd zijn voor het vervoer van goederen in vaste tanks. Het binnenvaartbedrijfsleven ziet de voordelen van een elektronische meldplicht voor tankschepen en wil dit voorstel in principe ondersteunen.
Desalniettemin zijn er wel een aantal hobbels die genomen moeten worden om te voorkomen dat de sector straks met een onwerkbare maatregel of slechte uitvoering  te maken krijgt. Het Europese binnenvaart bedrijfsleven heeft dan ook met dit standpunt een aantal zaken opgesomd die van belang zijn voor een geruisloze invoering van de uitbreiding van de verplichting van de elektronische meldplicht. Graag informeren we u over deze reactie van de CCR op onze opmerkingen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

NRMM, vrijwillige normen voor emissies van bestaande motoren?


De 'Non Road Mobile Machinery’ (NRMM) Verordening voor scheepsmotoren is van kracht. Dat betekent dat vanaf 1 januari 2019 nieuwe motoren tot 300 kW moeten voldoen aan de verordening. Motoren boven de 300 kW moeten vanaf 1 januari 2020 voldoen aan de verordening.
 
Nu gelden voor scheepsmotoren nog de CCRII eisen en tot aan de genoemde datums blijft dat zo. De CCR organiseert een ad-hoc bijeenkomst over emissies op 26 september 2017. Bedoeling van deze bijeenkomst is de mogelijkheden voor vrijwillige emissienormen voor bestaande motoren in de binnenvaart te onderzoeken.

CCR vragen en opmerkingen over emissienormen

 
Welke voordelen vallen er bij vrijwillige standaarden te verwachten?
Om te beginnen zou door het opstellen van gemeenschappelijke criteria op zinvolle wijze bijgedragen kunnen worden aan de implementatie van nationale of internationale investeringsprogramma’s. Als vrijwillige standaarden stoelen op internationale en transparante criteria, wordt het gemakkelijker om in het kader van subsidieregelingen haalbare oplossingen te vinden die voor steun in aanmerking komen. Er kan wat dit betreft op gewezen worden dat de subsidies niet gericht zijn op de naleving van wettelijke vereisten - in dit geval de verordening voor in niet voor de weg bestemde mobiele machines gemonteerde interne verbrandingsmotoren (NRMM) - maar bedoeld zijn voor oplossingen die verder reiken dan de wettelijke vereisten.
De werkgroep zou de extra voordelen van vrijwillige standaarden kunnen belichten.
 
Welke beperkingen gelden er op grond van de wettelijke voorschriften?
Wanneer een bestaande motor aan boord van een voertuig na 2019-2020 vervangen wordt, moet de nieuwe motor voldoen aan fase V (NRMM-Verordening).
Het toepassingsgebied van eventuele vrijwillige standaarden beperkt zich tot
 1. bestaande, ongewijzigde motoren (CCR II of ouder) met aanvullende maatregelen ter verbetering van de milieuvriendelijkheid (vermindering van de lokaal werkende verontreinigende stoffen of broeikasgassen),
 2. nieuwe motoren (fase V) met aanvullende maatregelen (vermindering van de lokaal werkende verontreinigende stoffen of broeikasgassen).
  Steunprogramma’s zouden bijvoorbeeld gericht kunnen zijn op het renoveren van vaartuigen, samen met een nieuwe motor die voldoet aan fase V en (rechtstreeks met de motor verbonden, of losstaande) oplossingen ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (met inbegrip van voordelen door een lager brandstofverbruik).
Welke technische eisen gelden voor vrijwillige standaarden?
De werkgroep zou de volgende punten kunnen behandelen:
 1. geharmoniseerde procedures voor het meten van de daadwerkelijke uitstoot van verontreinigende stoffen in de binnenvaart,
 2. geharmoniseerde procedures voor het meten van de uitstoot van broeikasgassen in de binnenvaart,
 3. geharmoniseerde procedures voor een systeem zonder typegoedkeuring (flexibiliteit),
 4. geharmoniseerde procedures voor een typegoedkeuring van nabehandelingssystemen (SCR/DPF) om reeds bestaande motoren mee uit te rusten,
 5. gestandaardiseerde data om de milieuprestatie van binnenvaartschepen te monitoren,
 6. aanvullende technische bepalingen (voor zover niet reeds vervat onder a tot en met e).
Als EBU (het CBRB opereert in dit geval binnen de EBU omdat het internationale regelgeving betreft) hebben we lang geprobeerd een andere norm (de Amerikaanse Tier 4) ingevoerd te krijgen. Motoren worden op wereldschaal binnen deze norm geproduceerd en zijn beschikbaar. Ook hebben we voorgesteld om –met overgangsbepalingen- deze norm van toepassing te verklaren op bestaande motoren. Tevergeefs.
 
Binnen de EBU is nu het standpunt ingenomen dat er vooralsnog geen behoefte is aan een vrijwillige emissienormering voor bestaande motoren. Hoofdreden was de onzekerheid en de onvoorzienbare consequenties van zo’n soort normering. Verder is ook niet duidelijk wat een vrijwillige normering inhoudt en wat het betekent voor scheepseigenaren. Een nieuwe norm betekent onvermijdelijk bijkomende kosten en meer complexiteit. Vergroening is gezien het maatschappelijk belang wenselijk. We hebben dan ook gepleit voor  het vasthouden aan de Stage V normen. Voor versnelling van de vergroening hebben we voorgesteld om subsidies voor bestaande motoren die aan de Stage V norm kunnen voldoen te verlenen. Als motoren aan Stage V voldoen is in ieder geval zeker dat deze motoren zowel aan de huidige milieueisen als aan eisen die de Europese Commissie in de nabije toekomst stelt voldoen. We hebben ook gevraagd om subsidiering om bestaande motoren aan Stage V normen te laten voldoen.  Tot nu toe is daar weinig positieve reactie op gekomen.
Nadere informatie kan verkregen worden bij EBU environmental coördinator Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. die aan de ad-hoc vergadering op 26 september deel zal nemen.

Naar boven

 

Controles in de riviercruisevaart - update

In onze vorige nieuwsbrief informeerden wij u over de controleactie die op dat moment plaatsvond in de riviercruisevaart, en onze onaangename verrassing vanwege het feit dat de politie de pers had uitgenodigd om bij deze controles aanwezig te zijn, hetgeen opnieuw tot ongenuanceerde beeldvorming leidde.
Wij hebben Aquapol, onder wiens verantwoordelijkheid de controles plaats zouden vinden, hier op aangesproken. Aquapol heeft ons laten weten, dat dit geen Aquapol-controles waren; die hebben namelijk nog helemaal niet plaatsgevonden. Klaarblijkelijk gaat het hier om een nationaal initiatief van de Nederlandse politie en inspectiediensten. Deze gang van zaken bevreemdt ons zeer, en lijkt allesbehalve neutraal in de uitvoering.
 
Aquapol heeft nogmaals bevestigd, zoals we al eerder met hen afgesproken hadden, dat zij niet over de resultaten van hun acties zullen communiceren. Eventuele communicatie vanuit nationale politiediensten / inspectiediensten vindt plaats op eigen verantwoordelijkheid.
 
Aquapol heeft verder benadrukt, dat hun doel niet is om de sector in diskrediet te brengen, maar om de eventuele zwarte schapen te vinden en te isoleren. Afgesproken is, om na de controle met Aquapol de resultaten te bespreken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen metDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

BPF Rijn- en Binnenvaart informatiebijeenkomst voor deelnemers, werkgevers en administratiekantoren

 

Op maandag 25 september 2017 organiseren we een informatiebijeenkomst voor deelnemers, werkgevers en administratiekantoren. De bijeenkomst vindt plaats in Zwijndrecht. Tijdens deze bijeenkomst geven wij u een toelichting op de actualiteiten rondom pensioen, de inhoud van uw pensioenregeling en de communicatie vanuit ons pensioenfonds. Ook testen we uw pensioenkennis met een quiz. Uiteraard is er ook ruimte om vragen te stellen. Alle deelnemers en de aangesloten werkgevers en administratiekantoren zijn van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

De bijeenkomst duurt van 14.00 tot 17.30 uur en vindt plaats bij BLN-Schuttevaer, Scheepmakerij 320 in Zwijndrecht. Werkgevers en administratiekantoren zijn ook uitgenodigd om deel te nemen aan de sessie over de administratieve processen om 13.00 uur. U kunt zich aanmelden via dit formulier. Dat kan tot en met donderdag 21 september 2017. Wij hopen op een grote opkomst.

Klik hier voor het complete programma van deze middag. 

Naar boven

 

CBS nieuwsbrief transport september 2017


Klik hier voor de CBS nieuwsbrief transport september 2017 met hierin de volgende onderwerpen:
 • kwartaalmonitor transport & logistiek
 • omzetstijging transportsector zet door
 • kwartaalomzetcijfers transport
 • grootste stijging export in 6,5 jaar
 • meer goederenvervoer per spoor

Naar boven

 

Bericht aan de scheepvaart nr. 055/2017


Op zaterdag 9 september 2017 en zondag 10 september 2017 zal er in verband met de jaarlijkse functioneringssluiting van de stormvloedkeringen in de Nieuwe Waterweg en in het Hartelkanaal, tijdelijk een totale stremming van het doorgaande scheepvaartverkeer op de Nieuwe Waterweg en het Hartelkanaal van kracht zijn. Tevens is het verboden voor schepen en objecten om zich binnen een afstand van 300 m aan weerszijden van beide keringen te bevinden.

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:
- Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010- 252 10 00 of marifoonkanaal 11.
 
De HAVENMEESTER van ROTTERDAM
tevens Rijkshavenmeester regio Rotterdam - Rijnmond

Naar boven

 

Uitnodiging Ishare event op 5/10


Op donderdag 5 oktober vindt in Prodock Amsterdam iSHARE Work(s) plaats, een evenement waar organisaties uit de logistiek worden bijgepraat over iSHARE.
iSHARE is een vernieuwend project van Topsector Logistiek dat het mogelijk gaat maken dat u straks met iedereen in de logistiek data kunt delen. Ook met tot dusver onbekenden. Op een simpele en gecontroleerde manier. Daarmee is iSHARE voor u een kans om efficiënter, goedkoper en sneller te werken. En u kunt er op 5 oktober bij zijn!

Het iSHARE-projectteam nodigt u graag uit voor twee kosteloze werksessies specifiek bestemd voor stakeholders in de binnenvaart die meerwaarde willen realiseren met logistieke data.

Allereerst wordt u in een uur bijgepraat over iSHARE: de mogelijkheden en kansen die het afsprakenstelsel biedt voor uw eigen bedrijfsvoering. Daarna leert u in de eerste werksessie welke initiatieven Rijkswaterstaat onderneemt op landelijk en Europees niveau om multilateriaal data delen mogelijk te maken. En hoe iSHARE daaraan bijdraagt door de eigenaar van de data volledige controle te geven over welke gegevens, wanneer en met wie gedeeld worden.
In de tweede werksessie verneemt u hoe de nieuwe bevrachtingsapp van 4Shipping met behulp van iSHARE goederentransport verder kan optimaliseren.

iSHARE Work(s) is een unieke kans voor u om zich te onderscheiden en zo een voorsprong op te bouwen.

Leer door inspiratie.
www.ishare-project.org
Als u gebruik wilt maken van deze uitnodiging, stuurt u dan voor 30 september a.s. een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. uw naam, organisatie en ‘Binnenvaart’.

Locatie: Prodock, Amsterdam
Datum: Donderdag 5 oktober 2017
Tijdstip: 10.00 - 13.00 uur

Bekijk de hele uitnodiging voor meer informatie.

Naar boven

 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*
Ga naar boven