Nieuwsbrief 2017 - 23


25 Juli 2017 - CBRB nieuwsbrief Nr. 23

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Nieuwe MIA\VAMIL regeling 2018
 2. Symposium over de laagwaterproblematiek Rijn
 3. Succesvolle samenwerking voor duurzaam goederenvervoer in Zuid-Holland
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Nieuwe MIA\VAMIL regeling 2018

Met de MIA (Regeling Milieu-investeringsaftrek) en VAMIL (Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen) stimuleert de overheid het investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Dit betreft een fiscale aftrek van de winstbelasting. Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA\VAMIL, staan vermeld op de Milieulijst.
De ministeries van IenM en Financiën zijn verantwoordelijk voor de MIA- en de VAMIL-regeling. De Belastingdienst en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voeren de regelingen uit. Voor de regeling is het noodzakelijk dat de onderneming belastingplichtig is en winst kan maken. Dit geldt doorgaans niet voor stichtingen en wel voor coöperaties.
Parallel aan MIA\VAMIL bestaat er ook een regeling EIA. Daaronder vallen bijvoorbeeld schroef- en roeraanpassingen. Bij MIA en VAMIL gaat het dus om andere aanpassingen die leiden tot investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.
Er zijn overigens wel criteria die bepalen of een bedrijfsmiddel nieuw op de Milieulijst kan verschijnen. Zo moet het bedrijfsmiddel:
 • een aanzienlijke milieuverdienste hebben in Nederland ten opzichte van het gangbare alternatief in de betreffende branche;
 • duurder zijn dan het minder milieuvriendelijke alternatief; en
 • moet voor dit bedrijfsmiddel de (verdere) marktintroductie op korte termijn gewenst zijn.
Investeringen die wettelijk verplicht zijn, komen niet in aanmerking. Bovendien dient stimulering van het bedrijfsmiddel binnen het beschikbare budget te passen. Sinds 2016 vallen volledig nieuwe duurzame schepen in de eerste plaats onder de regeling Groen Beleggen. Dit instrument is bestemd voor stimulering met het hoogste ambitieniveau. Dit neemt niet weg dat MIA en VAMIL wel degelijk interessant kan zijn, samen met of in aanvulling op Groen Beleggen.
 
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt in samenwerking met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de Milieulijst op.
Het CBRB is gevraagd daarvoor suggesties aan te dragen. Indien u aanvullingen of ideeën heeft over deze lijst, of van mening bent dat er onderwerpen aan toegevoegd zouden kunnen of moeten worden kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Helaas is hiervoor weinig tijd. Gegevens moeten op 11 augustus worden ingeleverd.
 
Onderwerpen uit de milieulijst 2017 die betrekking hebben op de scheepvaart en een tabel met de categorieën waarin de regeling is toegepast.
Code Omschrijving aantal
B 3240 Waterzuiveringsinstallatie voor vaartuigen 3
B 3320 Duurzame aandrijving voor een vaartuig 2
F 3321 Zeer duurzame motor voor een vaartuig 4
F 3332 Antifoulingsysteem voor scheepshuiden 1
F 3360 NOx-reductiesysteem voor een schip 3
F 3300 Golfvoorspeller 0
A 3325 Automatisch smeerolie-deelverversingseenheid voor een scheepsmotor 0
B 3330 Duurzame romp van een binnenvaartschip 0
A 3361 Gesloten roetfilter voor een binnenvaartschip 0
F 3365 Ontgassingsinstallatie voor transportcontainers 0
F 3366 Ontgassingsinstallatie voor scheepstanks 0
G 3390 Walstroomaansluiting aan boord van een schip 0
    13
 
B 3240 [Gewijzigd]
Waterzuiveringsinstallatie voor vaartuigen
 1. bestemd voor: het zuiveren en al dan niet hergebruiken van aan boord van een vaartuig ontstaan afvalwater van huishoudelijke aard of hiermee vergelijkbaar, door een vast opgestelde niet-chemische of biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie, voor zover dit niet wettelijk verplicht is,
 2. bestaande uit: een waterzuiveringsinstallatie, een opslagtank en al dan niet een hergebruiksysteem.
 
B 3320 [Gewijzigd]
Duurzame aandrijving voor een vaartuig
 1. bestemd voor: de voortstuwing van een vaartuig, niet zijnde een vissersschip, dat vaart op binnenwateren of het Nederlandse deel van de Noordzee, voor het verrichten van werkzaamheden, het bestrijden van calamiteiten of voor het vervoer van personen of goederen, met een installatie waarin uitsluitend één of meer van de volgende motoren of systemen worden toegepast:
  1. een dual fuel motor: een motor die werkt op basis van een mengsel van diesel en aardgas als brandstof, waarbij geldt dat onder aardgas ook wordt verstaan: biogas dat tot aardgaskwaliteit of beter is opgewerkt, en waarbij de methaanslip van een toegepaste gasmotor ten hoogste 4,0 gram per kilowattuur bedraagt aangetoond door een relevant meetrapport opgesteld door een erkend en onafhankelijk meetinstituut, en
  2. een motor die voldoet aan de eisen van CCR fase 2 en voorzien is van een nageschakeld systeem voor deeltjesverwijdering (gecertificeerd roetfilter) als bedoeld in bedrijfsmiddel A 3361 en een NOx-reductiesysteem als bedoeld in bedrijfsmiddel F 3360,
  3. een motor die voldoet aan Euro VI, waarbij de emissiegrenswaarde waaraan wordt voldaan is opgenomen in Verordening (EG) nr. 595/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen en motoren met betrekking tot emissies van zware bedrijfsvoertuigen (Euro VI) en de toegang tot reparatie-en onderhoudsinformatie, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 en richtlijn 2007/46/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 80/1269/EEG, 2005/55/EG en 2005/78/EG (PbEU 2009, 188),
  4. een hybride systeem voor voortstuwing en de overige vermogensbehoefte, waarbij één of meer verbrandingsmotoren en één of meer elektromotoren samen worden ingezet en de verbrandingsmotoren ten minste voldoen aan de eisen bedoeld onder a. van bedrijfsmiddel F 3321 of voldoen aan de eisen hierboven gesteld onder 1, 2, of 3, of
  5. een hybride systeem voor voortstuwing en de overige vermogensbehoefte, waarbij één of meer verbrandingsmotoren en; één of meer elektromotoren samen worden ingezet, met uitzondering van de verbrandingsmotoren als die voldoen aan fase III-B of hoger volgens Richtlijn nr. 2004/26/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 tot wijziging van Richtlijn 97/68/EG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake maatregelen tegen de uitstoot van verontreinigende gassen en deeltjes door inwendige verbrandingsmotoren die worden gemonteerd in niet voor de weg bestemde mobiele machines (PbEU 2004, L 225),
 2. bestaande uit: één of meer motoren en al dan niet de volgende onderdelen: nageschakelde technieken of een hybride aandrijving.
  Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 1.000.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.
Toelichting: Zie bedrijfsmiddel F 3321 voor brandstofcelsystemen, hybride- of gasmotoren voor een vaartuig.
Dit bedrijfsmiddel kan bijdragen aan het behalen van een Green Award-certificaat. Zie www.greenaward.org voor de vereisten.  


F 3321 [Gewijzigd]
Zeer duurzame motor voor een vaartuig
 1. bestemd voor: de energievoorziening of voortstuwing van een vaartuig, niet zijnde een visserijschip, door een hoofdmotor die bestaat uit:
  1. een aardgasmotor,
  2. een brandstofcelsysteem, of
  3. een combinatie van 1 of 2,
   waarbij geldt dat onder aardgas ook wordt verstaan: biogas dat tot aardgaskwaliteit of beter is opgewerkt, en waarbij de methaanslip van een toegepaste gasmotor ten hoogste 4,0 gram per kilowattuur bedraagt, wat wordt aangetoond door een relevant meetrapport opgesteld door een erkend en onafhankelijk meetinstituut,
 2. bestaande uit al dan niet de volgende onderdelen: een in het vaartuig ingebouwde aardgasmotor, een gastank, een brandstofcel en een oplaadstation.
Toelichting: Zie bedrijfsmiddel A 3120 voor lithiumhoudende accu’s voor een vaartuig.
Dit bedrijfsmiddel kan bijdragen aan het behalen van een Green Award-certificaat. Zie www.greenaward.org voor de vereisten.
 

F 3332 [Nieuw]
Antifoulingsysteem voor scheepshuiden
 1. bestemd voor: het beschermen van de scheepshuid tegen corrosie en aangroei door een verfsysteem, dat biocidevrij, kopervrij, teervrij en niet zelfslijpend is, en waarbij het aangebrachte systeem gegarandeerd gedurende ten minste 7 jaar niet hoeft te worden vervangen,
 2. bestaande uit: een coating van de scheepshuid.
Toelichting: Op www.rvo.nl/miavamil onder ‘Positieve lijsten’ staat een lijst met merken en typen waarvan RVO is gebleken dat deze voldoen aan de onder a. gestelde eisen voor dit bedrijfsmiddel.
 

F 3360 [Gewijzigd]
NOx-reductiesysteem voor een schip
 1. bestemd voor: het verwijderen van NOx uit de afgassen van:
  1. een binnenvaartschip door het uitrusten van de dieselmotoren met een NOx-reductiesysteem zoals een SCR-katalysator, zodat de NOx-uitstoot niet meer bedraagt dan 2 gram per kilowattuur voor nieuwe motoren en 3 gram per kilowattuur voor bestaande motoren, en waarbij de NOx-uitstoot wordt aangetoond met een NOx-meetrapport en de NOx-metingen uitgevoerd zijn conform het VERS-protocol, of
  2. een zeeschip dat vaart op het Nederlandse deel van de Noordzee, waarbij de NOx-emissie van de scheepsmotor met nageschakelde NOx-reducerende techniek, voldoet aan IMO TIER III, conform MARPOL Annex VI,
 2. bestaande uit: een NOx-reductiesysteem.
Toelichting: Met het VERS-protocol wordt bedoeld het ‘Measurement protocol for the demonstration of the emission performance of In land Waterway Vessels equipped with retrofit SCT and DPF systems’ van 5 mei 2010.
Dieselmotoren op een binnenvaartschip die onder F 3360 in aanmerking kunnen komen zijn voortstuwingsmotoren, boegschroeven, aggregaten en (beladings)pompen. Roetfilters kunnen geplaatst worden in combinatie met SCR-katalysatoren (retrofitinstallaties) zoals genoemd in bedrijfsmiddel F 3360. Roetfilters voor een binnenvaartschip kunnen worden gemeld onder bedrijfsmiddel A 3361.
Dit bedrijfsmiddel kan bijdragen aan het behalen van een Green Award-certificaat. Zie www.greenaward.org voor de vereisten.
 

F 3300 [Nieuw]
Golfvoorspeller
 1. bestemd voor: het langer en vaker kunnen doorwerken op een vaartuig dat onder Nederlandse vlag vaart, door gebruik te maken van, op basis van radaranalyse, enkele minuten vooruit voorspelde individuele golven,
 2. bestaande uit: hardware en software die nodig is om met golfvoorspeller te kunnen werken.
 
A 3325
Automatisch smeerolie-deelverversingseenheid voor een scheepsmotor
 1. bestemd voor: het automatisch op basis van het zwavelgehalte in de brandstof en de specifieke samenstelling van de smeerolie, uitvoeren van smeerolie-deelverversingen in een scheepsmotor op een schip dat onder Nederlandse vlag vaart,
 2. bestaande uit: een smeerolie-deelverversingseenheid.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 25.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.
 

B 3330 [Gewijzigd]
Duurzame romp van een binnenvaartschip
 1. bestemd voor: het vervoer van goederen of personen over binnenwateren of voor het bestrijden van calamiteiten op binnenwateren, met een schip waarvan de romp voldoet aan onderstaande criteria, waarbij de eigenaar van het schip met meetrapporten of certificaten aantoont dat aan de vereiste specificaties wordt voldaan. De romp van het schip:
  • bestaat uit bestaat uit kunststof of is voorzien van een milieuvriendelijke antifouling als bedoeld in bedrijfsmiddel F 3332,
  • als het schip is voorzien van ankers en kluizen, zijn deze zodanig geplaatst, dat schade bij een aanvaring wordt voorkomen,
  • heeft een beschermingssysteem tegen corrosie dat geen offeranodes bevat, zoals opgedrukte stroom, als een beschermingssysteem tegen corrosie wordt gebruikt, en
  • indien een buikdenning wordt toegepast: een kunststof of stalen buikdenning heeft,
 2. bestaande uit: een romp van een binnenvaartschip en al dan niet de volgende onderdelen: een beschermingssysteem tegen corrosie en een buikdenning.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 500.000 van het investeringsbedrag in aanmerking voor milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving milieu-investeringen.
 

A 3361 [Gewijzigd]
Gesloten roetfilter voor een binnenvaartschip
 1. bestemd voor: het verwijderen van roetdeeltjes, al dan niet in combinatie met andere schadelijke luchtverontreinigingen, uit de rookgassen van binnenvaartschepen, met een gesloten roetfilter dat voldoet aan de eisen van TRGS 554 of dat staat op de roetfilterlijst van VERT (Verminderung der Emissionen von Real-Dieselmotoren im Tunnelbau) of BAFU (Bundesambt für Umwelt), en dat voorzien is van een:
  1. actief regeneratiesysteem, of
  2. passief regeneratiesysteem in combinatie met een SCR-katalysator,
 2. bestaande uit: een gesloten roetfilter en een actief regeneratiesysteem of een passief regeneratiesysteem met een SCR-katalysator.
Toelichting: Roetfilters kunnen geplaatst worden in combinatie met SCR-katalysatoren (retrofitinstallaties) zoals genoemd in bedrijfsmiddel F 3360. De roetfilterlijsten van VERT en BAFU zijn te vinden op www.vert-certification.eu en www.bafu.admin.ch.
Dit bedrijfsmiddel kan bijdragen aan het behalen van een Green Award-certificaat. Zie www.greenaward.org voor de vereisten.
 

F 3365
Ontgassingsinstallatie voor transportcontainers
 1. bestemd voor: het ontgassen van transportcontainers door afzuiging van lucht gevolgd door behandeling van de afgezogen lucht, ter voorkoming van emissie van ontsmettingsgassen of andere luchtverontreinigende stoffen naar de buitenlucht,
 2. bestaande uit: een afzuiginstallatie, een filterinstallatie en al dan niet gasnabehandelingsapparatuur, met uitzondering van gasdetectieapparatuur.
 
F 3366
Ontgassingsinstallatie voor scheepstanks
 1. bestemd voor: het ontgassen van scheepstanks die gebruikt zijn voor het vervoer van vluchtige koolwaterstoffen of brandstoffen, waarbij de afgevangen gassen worden gereinigd en de afgescheiden koolwaterstoffen nuttig worden toegepast of worden vernietigd,
 2. bestaande uit: een ontgassingsinstallatie en een luchtreinigingsinstallatie.
Toelichting: Onder dit bedrijfsmiddel valt ook een ontgassingsinstallatie aan boord van een schip of op een ponton.
 

G 3390
Walstroomaansluiting aan boord van een schip
 1. bestemd voor: het gebruik maken van aangeboden walstroom aan boord van een schip, niet zijnde een pleziervaartuig, dat is voorzien van een eigen aandrijving en bestemd is voor het vervoer van personen of goederen,
 2. bestaande uit: aansluitpunt(en), aanpassing van het elektrische systeem aan boord en een verlengkabel om een verbinding tussen het schip en de walstroomkast te kunnen maken, met uitzondering van eventuele zonnepanelen.
Het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste € 7.500 van het investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek. Deze aftopping geldt niet voor walstroomaansluitingen aan boord van zeegaande schepen.
Toelichting: Dit bedrijfsmiddel kan bijdragen aan het behalen van een Green Award-certificaat. Zie www.greenaward.org voor de vereisten.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Symposium over de laagwaterproblematiek Rijn

Voor ondernemers in de binnenvaart, zowel vervoerders als vervoersorganisatoren, is het thema laagwater op de Rijn buitengewoon belangrijk.
De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) organiseert samen met de Internationale Commissie voor de hydrologie op de Rijn (CHR) en de Internationale Commissie ter bescherming van de Rijn (ICBR) op 20 en 21 september 2017 in Bazel een symposium over de laagwaterproblematiek van de Rijn.
Zoals u kunt zien in het programma van het symposium zullen wetenschap en praktijk elkaar ontmoeten. Aan het symposium zijn geen kosten verbinden en het is toegankelijk voor alle geïnteresseerden. Het vindt plaats in het Hotel Dorint, Schönaustrasse 10, CH-4058 Basel. U kunt zich inschrijven via de website www.chr-khr.org
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Succesvolle samenwerking voor duurzaam goederenvervoer in Zuid-Holland

19 bedrijven, overheden, investeerders en kennisinstellingen hebben op 29 juni 2017 de intentieovereenkomst Groene Corridor ondertekend. De partijen gaan samenwerken aan duurzaam en betrouwbaar goederenvervoer tussen het Groene Hart en de Rotterdamse haven, waarbij vervoer over water een belangrijke rol speelt. De officiële ondertekening van de intentieovereenkomst vond plaats tijdens de bijeenkomst ‘Goederenvervoer over Water in een stroomversnelling’ die door de provincie Zuid-Holland werd georganiseerd.
De provincie wil haar positie als binnenvaartprovincie en economische meerwaarde als logistieke hotspot behouden en versterken. Daarbij is vervoer over water een onmisbare modaliteit. De provincie wil bijdragen aan het wegnemen van drempels, het verbinden van partijen en ondersteunen van initiatieven uit de markt.
Lees verder bij de bron van dit document: de nieuwsbrief van provincie Zuid-Holland
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*
Ga naar boven