Nieuwsbrief 2017 - 21


Juli 2017 - CBRB nieuwsbrief Nr. 21

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Experts over technische regelgeving binnenschepen
 2. Nieuwe editie van het bunkerinfoblad - versie 2.3
 3. Zienswijze exploitatievergunningenstelsel havenwater Amsterdam door CBRB ingediend
 4. Aanhoudende congestie op containerterminals
 5. EBU steunt pleidooi BDB voor een masterplan binnenvaart
 6. EBU Newsletter July 2017
 7. Vergadering van het Comité CESNI op 6 juli 2017
 8. Zomerzitting 2017 van de Conferentie van Verdragsluitende Partijen van het CDNI
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Experts over technische regelgeving binnenschepen

Zelfs doorgewinterde technische diensten van binnenvaartondernemingen zien bij de complexe en vaak gedetailleerde technische regelgeving voor binnenschepen vaak door de bomen het bos niet meer.

Tijdens de Themamiddag regelgeving binnenschepen die het CBRB en SDU organiseren op 21 september 2017, wijzen deskundigen u de weg door het doolhof van regels die belangrijk zijn voor de certificering van schepen. Zo kunt u meer horen over de totstandkoming van deze regels in Straatsburg en Brussel en de rolverdeling tussen ILT, certificerende instellingen en klassenbureaus bij de certificering van uw schepen.
Aansluitend wordt er in verschillende deelsessies ingegaan op bijzondere regelgeving. Kortom, voor elk wat wils! Wees welkom bij de themamiddag regelgeving binnenschepen van het CBRB en SDU/Gevaarlijke Lading.

College door deskundigen

Bij één van de deelsessies geven ter zake deskundigen een college aan diegene die nog dieper in willen gaan op het onderwerp technische regelgeving en certificering binnenschepen. Johan Schot en Theo Molkenboer nemen u mee door het labyrint van regels. Beide heren hebben als experts hun sporen ruimschoots verdiend in de wereld van certificering van schepen. Ze geven graag antwoord op uw vragen.

Maatwerk is mogelijk
Heeft u vragen? Wilt u weten hoe het zit? We leveren graag maatwerk! U kunt van tevoren uw vragen mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Wie weet wordt uw casus wel behandeld bij het college.
Meer informatie en het programma van de themamiddag regelgeving binnenschepen kunt u hier lezen: www.cbrb.nl/regelgeving
 • Wanneer: 21 september 2017 van 13:30 tot 17:00 uur.
 • Waar: Landvast, Haven 4, 2951 GC Alblasserdam
 • Kosten: € 80,-- CBRB-leden en abonnees van Gevaarlijke lading krijgen 25% korting
 • Aanmelden kan via dit aanmeldformulier: www.gevaarlijkelading.nl/cbrb
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Nieuwe editie van het bunkerinfoblad - versie 2.3

De werkgroep bunkerveiligheid van Deltalinqs, waar het CBRB deel van uitmaakt, heeft een nieuwe editie van het bunkerinfoblad uitgegeven (versie 2.3).

Deze bunkerbladen worden gebruikt om afspraken te maken over het veilig bunkeren van containerschepen die bij containerterminals liggen afgemeerd.
De nieuwe versie 2.3 kunt u hier downloaden in zowel het Nederlands als Engels.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Zienswijze exploitatievergunningenstelsel havenwater Amsterdam door CBRB ingediend

Om het aantal vaarbewegingen te reguleren en overlast voor de omgeving te beperken op het Amsterdamse havenwater, ligt er bij de gemeente Amsterdam een beleidsvoornemen om exploitatievergunningen voor havenwater in Amsterdam (opnieuw) in te voeren. Het streven van de gemeente is dat dit per 1 januari 2018 gaat gelden. Het uitgangspunt is dat alleen gemotoriseerde passagiersvaartuigen, die bedrijfsmatig op Amsterdams havenwater varen, vergunningplichtig zijn. Als dat niet het geval is of als er sprake is van een doorvaart (het schip passeert Amsterdam alleen) dan is nog steeds geen exploitatievergunning vereist. Enkele categorieën, zoals veerboten, riviercruiseschepen en (zeil)charterschepen, zijn vrijgesteld.

Het CBRB heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor inspraak en een zienswijze ingediend. Ons inziens leidt de invoering van het exploitatievergunningenstelsel tot een onnodige verhoging van de administratieve lastendruk voor de ondernemers in de passagiersvaart en zal het beoogde doel (vaarbewegingen reguleren en geluids- en lichtoverlast beperken), met het beleidsvoornemen dat nu voorligt niet worden bereikt.

Zo stelt de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld dat de overlast op het Amsterdamse havenwater door pleziervaartuigen toeneemt. Maar omdat pleziervaartuigen niet bedrijfsmatig worden ingezet en daarmee niet vergunningplichtig zijn, zal de overlast niet worden beperkt door invoering van het exploitatievergunningenstelsel.

Tevens is de ‘Beleidsnotitie exploitatievergunningenstelsel havenwater’ voor meerdere uitleg vatbaar. Zo kan er worden gediscussieerd over het wel of niet aantoonbaar uitvoeren van een op Amsterdam gerichte economische activiteit, waardoor onvoldoende duidelijk is of men te maken heeft met ‘doorvaart’ en daarmee dus wel of niet vergunningplichtig is.

Het beleidsvoornemen en de bijlage kunt u hier downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Aanhoudende congestie op containerterminals

Aanhoudende congestie bij containerterminals en daarmee samenhangende kosten voor de binnenvaart – EBU roept havenbedrijf Rotterdam en Ministerie van Infrastructuur en Milieu op om een regierol op zich te nemen. 

De Europese Binnenvaart Unie (EBU) vertegenwoordigt de meerderheid van de eigenaren van binnenschepen in Europa. De container binnenvaart neemt daarbij als groeiende markt een bijzondere positie in, ondervindt echter sinds meerdere jaren en in niet aflatende mate problemen door ongelijke behandeling in zeehavens, met name in Rotterdam.

Ten gevolge van deze congestie lijdt deze sector al jaren enorme financiële verliezen en boet aan betrouwbaarheid in waardoor  goederenstromen verschuiven naar andere modaliteiten, met name het wegvervoer. Sinds jaren is de binnenvaart in overleg met de betrokken terminals om aan oplossingen voor het probleem te werken. Helaas blijken de oplossingen telkens van tijdelijke aard en dragen niet bij tot een structurele verbetering van de situatie. De structurele aard van deze congestie vraagt thans om structurele aanpak.

Niet alleen het imago van de binnenvaart staat op het spel maar ook het imago van Nederland en de Rotterdamse haven. Beiden hebben zich gecommitteerd aan het realiseren en behalen van bepaalde emissie doelstellingen, ten gevolge waarvan 45 % van de containers in de haven via binnenschepen vervoerd zouden moeten worden. Gezien de aanhoudende problematiek van congestie worden deze doelstellingen niet gehaald en vindt er een negatieve modal shift van de binnenvaart naar de weg plaats. De ontwikkelingen in de mondiale scheepvaart zullen in de toekomst tot steeds grotere pieken leiden, en daarmee tot een toename van congestie. Daarom bepleiten wij structurele congestiemaatregelen zodat er ook in piektijden adequate afhandelcapaciteit voor de containerbinnenvaart beschikbaar is.

Alleen door een gelijkwaardige behandeling van binnenvaart en zeevaart zal het vervoer naar het hinterland worden gewaarborgd. Miljoenenschade voor de sector zelf, maar daarnaast ook aanzienlijke schade voor de haven van Rotterdam kan worden voorkomen indien de positie van de binnenvaartvervoerder in de keten wordt verbeterd en leidt tot een gelijkwaardige behandeling en afhandeling bij de container terminals.

De EBU roept derhalve het Havenbedrijf en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op om een regierol te spelen en bij te dragen aan oplossingen op korte en lange termijn waardoor deze voor alle betrokken partijen onwenselijke situatie in de toekomst voorkomen kan worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de EBU

Naar boven

 

EBU steunt pleidooi BDB voor een masterplan binnenvaart

EBU steunt pleidooi BDB voor een masterplan binnenvaart en roept politiek op, duurzame vervoersmodaliteiten op gelijke wijze te steunen.

Verplaatsing van transporten naar de duurzame vervoersmodaliteiten binnenvaart en spoor is het beoogde doel van het Europese en nationale vervoersbeleid. Om die reden moeten deze vervoersmodaliteiten op dezelfde wijze worden ondersteund om concurrentievervalsing te voorkomen.

Aanleiding voor dit pleit is de publicatie van het „Masterplan Schienengüterverkehr“ van het Duitse Ministerie van Transport. Dit omvat een pakket aan maatregelen ter verbetering van de concurrentiepositie van de spoormaatschappijen. Aangezien spoor vaak in markten opereert die in directe concurrentie tot de binnenvaart staan, zullen zich deze maatregelen niet tegenover de weg maar tegenover de milieuvriendelijke binnenvaart manifesteren. Met de geplande verlaging van de trajecttarieven van 50%, waarvoor in het Federale budget 2018 in totaal 350 miljoen € is voorzien, raakt de binnenvaart in een zwaar benadeelde concurrentie positie ten opzichte van het spoor.

Reden waarom EBU het pleit van haar Duitse lidorganisatie, de Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt BDB, steunt en de beleidsmakers oproept tot een nationaal Masterplan voor de binnenvaart.

Zoals bekend beschikt de binnenvaart over voldoende capaciteiten om de overvolle wegen te ontlasten en meer goederenstromen over te nemen. Daarvoor moet echter worden voldaan aan een aantal randvoorwaarden, zoals de verbetering van de infrastructuur en de goede verbinding met andere modaliteiten in de havens. Met een concreet pakket aan maatregelen, waarin onder meer de vaarwegtarieven volledig worden afgeschaft, kan ook de binnenvaart beter concurreren ten opzichte van het wegvervoer.

President Dr. Jaegers benadrukt, dat ook de binnenvaartsector onverkort lijdt onder de moeilijke economische situatie die zich uit in lage inkomsten en financiële moeilijkheden. De verwachte en toegezegde toename van het aandeel aan het transportvolume  door de binnenvaart wordt o.a. door gebrekkige infrastructuur, het ruggengraat voor de ontwikkeling van het vervoer over water, belemmerd.

Derhalve worden de beleidsmakers opgeroepen de binnenvaart met een vergelijkbaar pakket aan maatregelen als voor de spoormaatschappijen te steunen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de EBU

Naar boven

 

EBU Newsletter July 2017

De juli uitgave van de EBU nieuwsbrief is beschikbaar, met daarin de volgende onderwerpen:

 • EBU appointed as member to the NAIADES II Expert Group
 • MFF and Connecting Europe Facility (CEF)  
 • New H2020 CALL for 2018 in preparation  
 • Congestion in containertransport in seaports 
 • Call for MASTERPLAN INLAND WATERWAY TRANSPORT in Germany
 • EBU appointed in Commission's Expert Groups on technical requirements and professional qualifications
 • CDNI meetings of the state parties to the Convention
 • Event - CONNECTING EUROPE - Tallinn 21-22 September 2017
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de EBU

Naar boven

 

Vergadering van het Comité CESNI op 6 juli 2017

Het Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart is op 6 juli 2017 onder voorzitterschap van de heer Max Nilles, vertegenwoordiger van Luxemburg, in Straatsburg bijeengekomen. 
U kunt hier het verslag van de vergadering lezen waar de onderstaande onderwerpen zijn besproken:
 • Goedkeuring van ES-TRIN 2017/1
 • Goedkeuring van de Teststandaard voor Inland AIS 2017/2.0
 • Toekenning van de status van waarnemersstaat aan de Republiek Servië
 • Standaarden voor de beroepskwalificaties
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met CESNI
 

Zomerzitting 2017 van de Conferentie van Verdragsluitende Partijen van het CDNI

Op 22 juni 2017 heeft in Straatsburg de zomerzitting van de Conferentie van Verdragsluitende Partijen (CVP) plaatsgevonden. Het voorzitterschap werd bekleed door de heer Winfried Kliche, vertegenwoordiger van Duitsland.
U kunt hier het verslag van de vergadering lezen waar de onderstaande onderwerpen zijn besproken:

 • Goedkeuring van bepalingen voor de omgang met gasvormige restanten: bescherming van de atmosfeer wordt in nauw overleg met belangengroeperingen opgenomen in het CDNI
 • Elektronische zoek- en informatietool „WaSTo“ (Waste Standards Tool) voor de nieuwe losstandaarden
 • Nieuwe verplichting voor de ladingontvanger en de ontvangstinrichtingen voor waswater om een kopie van de losverklaring te bewaren (wijziging van artikel 7.01 van de uitvoeringsregeling) 
 • Heffing van de verwijderingsbijdrage op GTL
 • CDNI-film / CDNI-Verdrag 20 jaar geleden ondertekend 
 • FAQ
 • Publicatie van de geactualiseerde versie van het Afvalstoffenverdrag in elektronische vorm 
 • Vergaderingen in 2017: Raadpleging van de erkende vakorganisaties in december 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met CDNI

Naar boven

 
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*
Ga naar boven