Nieuwsbrief 2017 - 6


Maart 2017 - CBRB nieuwsbrief Nr. 6

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Lobby voor de binnenvaart en container-afhandeling in de Rotterdamse haven
 2. Verschillende stoffen moeten conform ADN-2017 in een gasschip
 3. Schippers gezocht voor proef duurzame technieken binnenvaart
 4. Complaints against Austrian and French law implementing directive 2014/67/EU on the enforcement of directive 96/71/EC concerning the posting of workers
 5. EBU en ESO vragen CESNI hun standpunten mee te nemen in besluitvorming
 6. De nieuwe schepen van Doeksen
 7. EBU Event 2017 "Innovation in inland waterway transport - how to support a sector wide implementation"
 8. Topsector Logistiek congres 16 maart 2017: Futureproof Logistics
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Lobby voor de binnenvaart en container-afhandeling in de Rotterdamse haven

Het CBRB was op 16 februari jl in Berlijn aanwezig op de parlementaire avond van de haven van Rotterdam in samenwerking met de Nederlandse Ambassade in Duitsland. Zo een 70 vertegenwoordigers van de Duitse industrie en de Duitse vervoerswereld waren hier aanwezig. Belangrijkste reden om daar te zijn voor het CBRB was om de lobby voor de binnenvaart bij de Duitse industrie te vergroten.
Kees van Laarhoven, de plaatsvervangend Ambassadeur in Duitsland ging in op de huidige uitdagingen in de wereld, de verscherpte verhoudingen en dat wij juist onze goede verhoudingen als landen zouden gebruiken om onszelf te versterken.
Martin Wansleben, Directeur van de overkoepelende Duitse Kamers van Koophandel verklaarde wel dat hij vond dat Duitsland de plicht had om meer voortvarend de infrastructuur die gelinkt is met Nederland te onderhouden en uit te bouwen.
 
Bijzonder positief voor onze branche was de presentatie van de door Port of Rotterdam in opdracht gegeven studie van het Fraunhofer Institut over de meerwaarde van de haven van Rotterdam voor Duitsland en datgene wat Haven CEO Allard Castellijn in verband daarmee verklaarde voor de binnenvaart. Een management summary van het onderzoek (Duitstalig) is bijgevoegd. Gemakshalve hebben we het belangrijkste onderdeel voor de binnenvaart hier vertaald:
 
(…) De Rijn – Ruggengraat van een efficiënt systeem
Ongeveer 70% van het transportvolume tussen Duitsland en Rotterdam wordt per binnenschip, en dus met de zuinigste verkeersdrager, vervoerd. Iets meer dan 10% van het vervoer gaat per spoor en minder dan 20% gaat over de weg. Met oog op het grote belang van de binnenvaart voor het achterland ondersteunt het Havenbedrijf Rotterdam het plan om met prioriteit de verdieping en gebruiksmogelijkheden van de Rijn tussen Duisburg en Stürzelberg en tussen Mainz en St. Goar, te realiseren. Zoals dit in het ‘Bundesverkehrswegeplan’ staat vermeld.  Deze plannen kunnen een belangrijke bijdrage leveren om tot dusver nog niet voor de binnenvaart gewonnen volumes te laten stijgen. Deze maatregelen dienen met alle prioriteit genomen te worden. Het argument dat er te weinig middelen beschikbaar zijn om deze omzetting te realiseren, mag geen oorzaak vormen voor enige vertraging….’’ (…)
 
Het CBRB had direct na de voordracht van Rotterdams Haven-CEO Allard Castelijn een gesprek met hem. Wij spraken over het Fraunhofer rapport en de rol die de haven van Rotterdam zelf ook nog op operationeel en commercieel niveau dient te spelen om de afhandeling van de binnenvaart in Rotterdam, en met name in de container-vaart, te verbeteren.  Wij hebben gewezen op de structureel aanwezige en regelmatig terugkerende problematiek van vertraagde binnenschip-afhandeling bij container-behandelingen bij de binnenvaart. Dat dat meer laagdrempelig oplosbaar kan zijn dan de grote infrastructurele aanpassingen waarop het Fraunhofer rapport duidt. Met de wetenschap hoe belangrijk de binnenvaart voor de Rotterdamse haven is naar haar grootste achterland Duitsland, hoe de natuurlijk competitieve positie van Rotterdam is t.o.v. Antwerpen en Hamburg op het gebied van binnenvaart en met de wetenschap dat Duitse verladers in het recente verleden serieuze klachten hebben geuit op de afhandeling van binnenschepen, moet dit toch een signaal zijn om daar actief beleid op te voeren. Het CBRB volgt op actieve wijze de maatregelen die hiervoor genomen worden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Verschillende stoffen moeten conform ADN-2017 in een gasschip

Impact wijziging ADN-2017 Tabel C
Bij het verkrijgen van een nieuwe scheepsstoffenlijst van een schip van een van onze leden is onlangs gebleken dat door de wijzing van het ADN-2017 in Tabel C, bepaalde stoffen uit de logische indeling vallen van een ADN-tankschip type C223 (Type C-tanker met watersproei-inrichting). Doordat er in het ADN Safety Committee wijzigingen zijn doorgevoerd, ter vereenvoudiging van UN- verzamelposities zoals o.a. UN 1268 en UN 3295 is gebleken dat er een aantal stoffen, die bij gebrek aan informatie over de dampspanning, in combinatie met >10% benzeen in de samenstelling van de stof, nu in een ADN C11-tankschip vervoerd moet worden conform de indeling conform het ADN-2017. Dit zou onder andere Aardgascondensaat, PyGas en een aantal andere mengsels betreffen.
 
C11 tankschip
Het C11 tankschip is voor zover ons bekend, een scheepstype dat niet voorkomt. Het betreft een C tanker met onafhankelijke druktanks (drukcilinders met een werkdruk van 4 bar).
 
C223 tankschip is voldoende
Door te sleutelen aan de indelingscriteria en een aantal posities te hebben verwijderd uit Tabel C blijkt dat bijvoorbeeld aardgascondensaat praktisch in een Gasschip uit komt.  Praktisch zou dit betekenen dat hiervoor dan G11 (de reguliere Gastankers, met onafhankelijke lading/druktanks).
Dit is echter nooit de bedoeling geweest en dergelijke stoffen kunnen gewoon prima in een ADN Type C 2 2 met sproeileiding worden vervoerd, zo was de indeling en dit heeft de praktijk de afgelopen periode ook uitgewezen.
 
Ter vergelijking; zelfs benzine, UN 1203, mag in een N 2 3 tanker vervoerd worden met 10 kPa openingsdruk snelafblaasventiel (zonder watersproei-inrichting). Bij benzine, dat om maatschappelijke redenen VG II heeft gekregen, zit het beginkookpunt vaak rond de 35°C. Het is dus geenszins noodzakelijk om een stof, omdat deze toevallig 10% benzeen bevat (benzeen zelf mag in een C 2 2 schip) in combinatie met een lager beginkookpunt dan 60°C in een Gasschip te moeten vervoeren.
 
Ondoorzichtige UN-posities
Vanwege de ondoorzichtigheid van de diverse UN-verzamelposities, de zgn. “N.E.G.-posities” (“Niet Elders Genoemd) waaronder zeer veel verschillende stoffen vervoerd kunnen worden, is het noch onze sector noch het verladend bedrijfsleven opgevallen dat door deze wijziging stoffen nu onbedoeld uit een C-tanker verdwijnen en in een G-schip terecht zouden komen. Dit leidt uiteraard tot grote logistieke problemen.
Bijgaande een voorbeeld van 2 verdwenen posities, die in het ADN-2017 in een C11 schip moeten worden vervoerd.


(klik op de afbeeldingen om ze te vergroten)
 

Advies
Het ADN heeft een overgangsbepaling tot 1 juli 2017. Voorlopig wordt aangeraden in het geval u dergelijke stoffen vervoert, om overleg met uw Klassebureau te plegen en zo lang mogelijk de voorgaande Stoffenlijst aan te houden tot uiterlijk 30-06-2017. In de tussentijd wordt er op internationaal niveau geprobeerd om aan een oplossing te werken.
 
Actie CBRB
Het CBRB heeft na overleg met diverse partners bijgedragen aan het tot stand komen van deze brief (zie bijlage), die vanuit EBU/ESO is geschreven aan de voorzitter van het ADN Safety Committee.
Hiernaast is ons bekend dat ook de industrie zich sterk inspant op internationaal niveau om tot een goede oplossing te komen. Het CBRB zal op 19/20 april deel nemen aan de IAG Stoffen in Berlijn, waar dit thema eveneens besproken zal worden. Van de vervolgontwikkelingen zult u door ons op de hoogte worden gehouden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Schippers gezocht voor proef duurzame technieken binnenvaart

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij de start van de proef duurzame technieken binnenvaart aangekondigd. De provincie Zuid-Holland heeft aangegeven dat de openbare aanbesteding voor het project CLean INland SHipping (CLINSH) inmiddels is opengesteld. Het betreft een Europese aanbesteding voor ondernemers die willen investeren in de verduurzaming van hun schip en van de binnenvaartsector. CLINSH is een demonstratieproject dat de effectiviteit en kosten van emissie reducerende technieken en alternatieve brandstoffen vanuit de praktijk in kaart brengt. Van 28 februari tot en met 24 april 2017, 12.00 uur kunnen binnenvaartondernemers zich inschrijven voor de aanbesteding van het project.
De proef gaat van start met 30 schepen die door middel van een Europese aanbesteding worden geselecteerd. Half juni 2017 is bekend op welke schepen apparatuur wordt geplaatst. Vanuit het project CLINSH ontvangen ondernemers die zijn geselecteerd na de aanbesteding een financiële compensatie voor hun deelname aan het project.
Bijgaand een persbericht. Voor meer informatie zie www.clinsh.eu

Naar boven

 

Complaints against Austrian and French law implementing directive 2014/67/EU on the enforcement of directive 96/71/EC concerning the posting of workers

EBU notified the European Commission of believed non-compatibilities of the French and Austrian laws implementing Directive 2014/67/EU on the enforcement of Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in various Member States. Already 2 years ago EBU for the same reason launched a complaint regarding the German law introducing minimum wages. The laws are considered as measures of protectionism which EBU believes are not compatible with EU law. Therefore EBU called upon the involved Member States to withdraw Inland Waterway Transport from the scope of these regulations or at least to withdraw or mitigate the unnecessarily high administrative burdens. Read more...

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met the European Barge Union (EBU)

Naar boven

 

EBU en ESO vragen CESNI hun standpunten mee te nemen in besluitvorming

Tijdens de laatste vergadering van de CESNI-werkgroep technische voorschriften is over een aantal zaken op het niveau van de werkgroep geen overeenstemming bereikt. Het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart (CESNI) zal besluiten kunnen of moeten nemen over de wijze van opname van deze onderwerpen in ES-TRIN

Gelet op het belang voor de binnenvaart hebben EBU en ESO met deze brief gemotiveerde standpunten ingenomen over de volgende onderwerpen:
 • Overgangstermijnen voor de bestaande vloot van wijzigingen van de voorschriften  voor elektrische installaties (zie: CESNI/PT (17) 6 rev. 1).
 • Overgangstermijnen voor de bestaande vloot van nieuwe voorschriften inzake elektrische aandrijvingen.
 • Het al dan niet verlengen van het tijdelijk voorschrift van tijdelijke aard voor de bescherming tegen vallen.
EBU en ESO hebben nadrukkelijk verzocht om de standpunten mee te nemen in de besluitvorming.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

De nieuwe schepen van Doeksen

Rederij Doeksen is CBRB-lid en heeft ca. 145 medewerkers (115 fte) in dienst en cateringbedrijf TSM Horeca BV 55 medewerkers (42 fte), verdeeld over de locaties Terschelling, Vlieland en Harlingen. Jaarlijks vervoert het bedrijf ca. 736.000 passagiers over de Waddenzee met haar vloot van autoveerboten en snelle catamarans. Daarnaast beschikt de Rederij over een vrachtcatamaran.

"(...) ‘Milieuvriendelijk handelen’ is één van de kernwaarden van het bedrijf en neemt een centrale positie in, in het operationele management van Rederij Doeksen. In overeenstemming met onze missie, de vraag van de klant, de eisen van de aandeelhouder en de huidige concessie, onderzochten we verschillende milieuvriendelijke voortstuwing methoden voor toekomstige veerboten. De keuze voor LNG als brandstof voor onze nieuwe veerboten was opnieuw een onorthodox besluit. (...)"

In 2016 gaf Rederij Doeksen de opdracht tot de bouw van twee identieke ropax-catamarans , op LNG. Beide veerschepen gaan autoveerboot ms Midsland (1974) vervangen. De in gebruik name van de nieuwe schepen betekent een flinke kwaliteitsimpuls voor de vloot en de dienstverlening:

 • De nieuwe veerschepen zijn veel minder milieubelastend;
 • Er is meer autodekcapaciteit tijdens het meest gewenste reismoment;
 • De capaciteit kan flexibeler dus efficiënter afgestemd worden op de vraag.
Voor meer informatie kijkt u op: www.denieuweschepenvandoeksen.nl
(Tevens de bron van de foto en tekst)

Naar boven

 

EBU Event 2017  "Innovation in inland waterway transport - how to support a sector wide implementation"
 

Did you already register?
Dear Madam, Sir,

As already announced the EBU Event 2017 "Innovation in inland waterway transport - how to support a sector wide implementation" will take place on 9 March from 14.30 - 19h in Brussels?

Join us in the debate and MEET with our keynote speaker and panel members
 • Henrik Hololei, Director General DG MOVE
 • Gesine Meissner, MEP, Member of the Committee on Transport and Tourism
 • Mark Frequin, Director General Mobility, Ministry of Infrastructure and Environment of the Netherlands
 • Richard Payne, Chairman, EUROMOT Marine Working Group
 • Dr. Gunther Jaegers, President EBU
You are kindly invited to register to get free access to the event.
Looking forward to meeting you soon!

Naar boven

 

Topsector Logistiek congres 16 maart 2017: Futureproof Logistics

Op donderdag 16 maart vindt het congres van de Topsector Logistiek plaats. Het thema is dit jaar “Futureproof Logistics”, met focus op “Factor 6”. Dat staat voor de doelstelling om 2,5 x zo efficiënt vervoeren, tegen 2,5 x zo weinig CO2-uitstoot.

Het programma voor dit congres bestaat uit twee rondes van tien verschillende sessies, waaruit de deelnemers kunnen kiezen. LINC organiseert een van de sessies: (Container) Binnenvaart, drijvende kracht voor optimalisatie en verduurzaming van de supply chain.
 
De bedoeling is om verladers te triggeren om te kijken naar het totale perspectief in plaats van de platte vergelijking van transportkosten van de verschillende modaliteiten.
 
Mocht u zich nog willen aanmelden, dan kan dat alsnog via deze link. Stuurt u de uitnodiging vooral ook door naar verladers en andere relaties!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 
 

GEASSOCIEERDE ORGANISATIES

As one of the leading dry bulk terminals in the ARA region OBA Bulk Terminal Amsterdam with an annual volume of 22mio tonnes in/out offers services for the handling, storage (outdoors & indoors) and processing of dry bulk commodities.
ABS Advies ondersteund bedrijven op de manier met de dienstverlening waar zij behoeften aan hebben. De kracht van van ons kantoor ligt dan ook in onze betrokkenheid en persoonlijke benadering.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*
Ga naar boven