Nieuwsbrief 2016 - 29


December 2016 - CBRB nieuwsbrief Nr. 29

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.

Inhoudsopgave:

 1. Geactualiseerde Branche-RI&E erkend
  Instrument nu beter geschikt voor de passagiersvaart​
 2. Terugkoppeling van de werkgroep technische voorschriften CESNI/PT
 3. Beweegbare deel Suurhoffbrug buiten gebruik
 4. Modernisering bemanningseisen
 5. Overeenkomst sociale partners over premiebudget en pensioenopbouw in 2017
 6. Digitale gastvrijheid in havens
 7. Nationaal Veiligheidsprofiel 2016 is verschenen
 8. Nieuwsbrief Transport en logistiek CBS - december 2016
 9. Sdu-cursussen vervoer gevaarlijke stoffen
 10. IVR Report - december 2016
 11. Plenaire najaarszitting 2016 van de CCR
 12. CBRB Agenda
 13. Pensioenfonds stapt per 1 januari 2017 over naar AZL
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Het CBRB wenst u een voortvarend 2017

 

Geactualiseerde Branche-RI&E erkend

Instrument nu beter geschikt voor de passagiersvaart

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de binnenscheepvaart (CBRB, Koninklijke BLN-Schuttevaer, Nautilus International en CNV Vakmensen) hebben erkenning van het Steunpunt RI&E-instrumenten verkregen voor een geactualisereerde Branche-RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie). De nieuwe Branche-RI&E is opgesteld in de werkgroep ARBO Veiligheid Binnenvaart, die bestaat uit deskundigen van partijen. Voorafgaand heeft het CBRB een volledigheidsscan uitgevoerd waaruit bleek dat de bestaande Branche-RI&E, waarvan de erkenning enige tijd geleden is vervallen, niet meer voldoet aan de actuele wet- en regelgeving.  Verder heeft het CBRB het initiatief genomen om het nieuwe RI&E-instrument beter geschikt te maken voor de passagiersvaart.

Risico-inventarisatie en -evaluatie
Ieder bedrijf dat personeel in dienst heeft is verplicht de arbeidsrisico’s voor zijn medewerkers in kaart te brengen en te beheersen met behulp van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Deze verplichting komt voort uit de Arbeidsomstandighedenwet en maakt deel uit van het arbeidsomstandighedenbeleid van het bedrijf.
De RI&E is een instrument om de gevaren, risicofactoren en risico’s van de arbeid voor de werknemers systematisch in kaart te brengen en te kwantificeren. Hiernaast dient de RI&E als dynamisch hulpmiddel om de risico’s met beperkende maatregelen te beheersen. Hierbij wordt met name gekeken naar de drie aspecten:

 • veiligheid;
 • gezondheid;
 • psychosociale arbeidsbelasting (PSA, het negatief equivalent van ‘welzijn’).
Door vanuit de RI&E de acties te categoriseren in een Plan van Aanpak wordt als het ware een actielijst gegenereerd waarmee men op basis van prioriteiten aan de slag kan om de arbeidsveiligheid te verbeteren (de hoge risico’s dienen hierbij als eerste te worden aangepakt). Meestal wordt voor een bedrijf door een interne of externe deskundige de RI&E opgesteld en uitgevoerd.
 
Branche-RI&E
Voor branches is het mogelijk om een centraal opgestelde, generieke RI&E op te stellen voor een gehele sector. Hierbij moeten deskundigen uit de sector de input leveren en steun hebben van de werkgevers en werknemersorganisaties. Branche-RI&E’s die erkend zijn door het Steunpunt RI&E-instrumenten zijn beschikbaar op de website www.RIE.nl en mogen door bedrijven tot 25 werknemers worden gebruikt zonder toetsing door een gecertificeerde Arbodeskundige.
Een branche RI&E heeft een geldigheid van drie jaar. Tussentijds moet de RI&E wel worden onderhouden als er wijzigingen zijn van wetgeving, noodzaak is door voortschrijdend inzicht zoals nieuwe kennis, technieken of werkmethoden, of lering moet worden getrokken uit ongevallen.
De Branche-RI&E voor de binnenscheepvaart is getoetst door een externe gecertificeerde Arbo-‘kerndeskundige’. Op grond daarvan is erkenning verkregen van het Steunpunt RI&E-instrumenten. Het document is als platte tekst beschikbaar op de website RIE.nl, voorzien van een zogeheten erkenningsicoontje: www.rie.nl/instrumenten/binnenscheepvaart/

Actualisering
De werkgroep heeft input van deskundigen uit de bedrijfstak verzameld en met een externe hoger veiligheidskundige de Branche-RI&E geactualiseerd. Het document is geheel doorgelopen, de vraagstellingen zijn verbeterd en uitgebreid. Van 289 vragen in de oude versie is het document naar 449 vragen gegaan. Om de Branche-RI&E beter voor de passagiersvaart geschikt te maken is ook input verzameld van de CBRB-leden in die deelsector; er hebben enkele bedrijfs/scheepsbezoeken plaatsgevonden, zowel in de dagpassagiersvaart als in de riviercruisevaart. Het resultaat hiervan is een belangrijke kwaliteitsslag in de specifieke vragen voor deze sector. Ook het horecagedeelte is meegenomen, voor bijvoorbeeld werkzaamheden in keukens, het werken met een tapinstallatie met CO2-flessen en de bediening van gasten. Hiervoor zijn er 75 extra vragen voor deze deelsector toegevoegd.

Web-based tool
Momenteel wordt er hard gewerkt aan een web-based tool, waarmee leden van bovengenoemde brancheverenigingen zelf een digitaal Plan van Aanpak kunnen genereren en aanpassen. Deze tool helpt om op eenvoudige wijze, voorzien van de juiste informatie, de acties die naar voren komen op dynamische wijze in te vullen. Omdat het vaak niet mogelijk is om bijvoorbeeld direct een technische aanpassing aan het schip uit te voeren en dit met een geplande werfbeurt wordt gecombineerd, blijft dit tot na de werfbeurt op de ‘actielijst’ staan. Een organisatorische actie (bijvoorbeeld het schrijven van een document waarin staat hoe nieuw personeel wordt ingewerkt) kan sneller worden uitgevoerd. De persoon die aan de slag gaat met de RI&E kan op ieder gewenst moment het Plan van Aanpak aanpassen wanneer een actie is afgehandeld. Zodoende krijgt de RI&E meer een dynamische functie vergeleken met een papieren document, dat vaak in een kast belandt. In het voorjaar hoopt de werkgroep de tool te kunnen gaan testen, waarna deze aan de leden beschikbaar zal worden gesteld.

Arbocatalogus
Na de Branche-RI&E staat de werkgroep voor de taak om ook de Arbocatalogus te vernieuwen, die onlosmakelijk met de Branche-RI&E is verbonden. In de Arbocatalogus worden praktische handreikingen gegeven om bepaalde risico’s aan te pakken en opgedane kennis als ‘best practice’ te delen. De komende periode gaat de werkgroep hiermee hard aan de slag.

Links

Naar boven

 

Terugkoppeling van de werkgroep technische voorschriften CESNI/PT

In dit artikel een terugkoppeling van de werkgroep technische voorschriften (CESNI/PT) in Straatsburg. In de bijlage vindt u een uitgebreide terugkoppeling, onderstaand een kort overzicht van de belangrijkste punten.
 
Nieuwe regels elektrische installaties
Er wordt gewerkt aan nieuwe regels voor elektrische installaties. Ter zake kundigen zijn door ons gevraagd om mee te kijken. Voorgestelde wijzigingen zijn grotendeels verwerkt. Gelet op de complexiteit van de materie en de impact die dit voor de gehele Europese binnenvaartvloot heeft, is door ons steeds nadrukkelijk gevraagd om een gedegen impactanalyse. Toegezegd is dat deze door de Duitse en de Nederlandse delegatie zal worden gemaakt.
 
In hoogte verstelbaar stuurhuizen, bediening vanaf dek van het noodsysteem wordt op ons verzoek geschrapt!
In dit artikel in de nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd dat EBU en ESO hebben verzocht om een inhoudelijke bespreking van een deel van de voorgestelde regels. Door ons is benadrukt dat bij de besluitvorming steeds de vraag moet worden gesteld wat de bijdrage van de nieuwe regelgeving is aan de veiligheid. Na lange discussie kon worden ingestemd met het schrappen van een deel van het voorgestelde lid 8 van artikel 7.12 over de verplichting van een bediening  vanaf dek van het  noodsysteem. Inmiddels ligt er een nieuw CESNI-document waarin dit is verwerkt.  EBU en ESO hebben voorgesteld om te inventariseren welke brugdetectiesystemen er op de markt zijn en hoe betrouwbaar deze zijn.
 
Verlenging tijdelijk voorschrift bescherming tegen vallen
Dit dossier is mogelijk beter bekend als ‘verplichting relingen langs gangboorden’. Zowel de Nederlandse delegatie als het binnenvaartbedrijfsleven hebben benadrukt dat de inhoudelijke discussie over dit onderwerp allerminst is afgerond. Besloten is om deze tijdelijke voorschriften nogmaals voor 3 jaar te verlengen. Dit is een belangrijk besluit. De tijd tot 2020 moet worden benut om tot acceptabele regelgeving over dit onderwerp te komen.
 
Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp, zie de diverse eerder in CBRB-Nieuwsbrieven geplaatste artikelen:

Belangrijke punten dossier overgangsbepalingen passagiersvaart
Dit gaat over de volgende dossiers: Vluchtwegen niet door keukens van passagiersschepen, Eisen aan het voortstuwingssysteem van passagiersschepen en Eisen aan de alarminstallatie voor het waarschuwen van het boordpersoneel en de bemanning van passagiersschepen. Er is een terugkoppeling gegeven van de werkzaamheden die op dit moment plaatsvinden. Naar verwachting kunnen de onderzoekers bij de volgende vergadering van CESNI/PT in februari 2017 hun onderzoeksresultaten presenteren.
 
Bijboot
In dit artikel in de nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over dit dossier. Door het binnenvaartbedrijfsleven is de suggestie gedaan om de Commissie van Deskundigen, bij de verlenging van het certificaat van onderzoek en tijdens de veiligheidsinspectie, de bijboot te  laten inspecteren. Om uniformiteit te garanderen is door EBU en ESO een checklist opgesteld waaraan de bijboot in ieder geval moet voldoen. CESNI/PT kon zich op hoofdlijnen vinden in de voorgestelde aanpak van een ‘drietrapsraket’:
 1. check of wordt voldaan aan de regelgeving, zo niet;
 2. check of de bijboot staat op de ILT- lijst (document RV (15) 77_2)  en/of er een certificering is van een klassebureau en ten slotte;
 3. check conform de overeengekomen checklist. De discussie zal vervolgd worden bij de volgende vergadering van CESNI/PT  februari 2017.


Alles met elkaar was aanwezigheid van EBU en ESO bij CESNI/PT t.b.v. bovengenoemde punten bijzonder nuttig. Er blijf op dit dossier onverminderd veel werk aan de winkel!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Beweegbare deel Suurhoffbrug buiten gebruik

Vanaf 1 januari 2017 is het beweegbare deel van de Suurhoffbrug buiten gebruik gesteld en wordt niet meer bediend.
Zie deze bekendmaking aan de scheepvaart.

Inlichtingen kunnen verkregen worden bij het Haven Coördinatie Centrum, tel. 010 252 1000 of VHF kanaal 11.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Modernisering bemanningseisen


CCR neemt wijzigingsvoorstellen van sociale partners aan
De wijzigingen in het Reglement voor het Scheepvaartpersoneel op de Rijn (RSP) die sociale partners (EBU, ESO en ETF) hebben voorgesteld zijn in de plenaire najaarszitting grotendeels door de CCR aangenomen. Het gaat om de volgende aanpassingen:
 • De verouderde beroepskwalificatie “matroos-motordrijver” komt te vervallen.
 • Om de opleiding voor de binnenvaart aantrekkelijker te maken zullen leerlingen die een opleiding aan een schippersschool volgen en gedurende een bepaalde periode naar school gaan zoveel mogelijk worden vrijgesteld van hun werk aan boord.
 • Grote samenstellen met meer dan vier duwbakken mogen – bij wijze van proef – met een bemanningslid minder gaan varen.
 • Passagiersschepen voor dagtochten mogen, onder bepaalde voorwaarden, volgens een lagere ‘groep’ in de toepasselijke tabel bemand worden wanneer zij met minder dan het toegestane aantal passagiers varen.
Naast deze aanpassingen hebben de sociale partners nog voorgesteld om de verplichte stilligtijd te versoepelen voor schepen die voldoen aan de technische voorwaarden voor rusttijd tijdens de vaart. De CCR heeft de sociale partners gevraagd om zich nogmaals over dit voorstel te beraden.
 
De wijzigingsvoorstellen maken deel uit van de afspraken die de sociale partners op Europees niveau gemaakt hebben om te komen tot een fundamentele modernisering van de bemanningseisen op Europese schaal. De CCR heeft ook haar uitdrukkelijke steun voor deze afspraken uitgesproken. Het sluitstuk van de afspraken wordt gevormd door een omvangrijk Europees onderzoek naar de gevolgen van technologische en niet-technologische veranderingen op de werkbelasting van bemanningsleden. Voor dit onderzoek hebben de sociale partners subsidie aangevraagd bij de Europese Commissie; de beslissing wordt binnenkort verwacht.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Overeenkomst sociale partners over premiebudget en pensioenopbouw in 2017

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de binnenscheepvaart (Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Koninklijke BLN-Schuttevaer enerzijds en Nautilus International en CNV Vakmensen anderzijds) zijn voor het jaar 2017 een premiebudget van 22,5% van de pensioengrondslag (het pensioengevend loon verminderd met de zogeheten franchise) overeengekomen. Van de pensioenpremie komt 2/3 deel (15%) voor rekening van de werkgevers en 1/3 deel (7,5%) voor rekening van de werknemers.
De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een gezamenlijke brief aan het Bedrijfspensioenfonds (Bpf) voor de Rijn- en Binnenvaart, het fonds dat de regeling uitvoert.
 
In 2006 hebben partijen een Pensioenakkoord gesloten in verband met de overgang naar de nieuwe Pensioenwet. Dat akkoord voorziet onder meer in de toekenning van voorwaardelijke extra pensioenaanspraken aan actieve deelnemers in de periode tot en met 2020. Deze aanspraken zijn gefinancierd met een extra premiebijdrage die sinds 2007 door het Bpf wordt geheven. Naar de inzichten van nu zijn voldoende middelen beschikbaar om alle verplichtingen uit hoofde van deze regeling te dekken.

Voor 2017 hebben partijen derhalve overwogen dat het niet nodig is om een deel van het premiebudget te bestemmen als het deel dat bestemd is voor de financiering van deze afspraken. Daarnaast achten partijen het wenselijk de daling van het opbouwpercentage (de aanspraken die de actieve deelnemers opbouwen zijn een percentage van hun pensioengrondslag), als gevolg van de extreem lage rente en de aangescherpte wettelijke eisen, zoveel mogelijk te beperken.
 
Opbouwpercentage
Zonder de overeenkomst zou het opbouwpercentage, dat voor het jaar 2016 1,10% bedraagt, gedaald zijn tot minder dan 1%. De nu gemaakte afspraken maken een lichte stijging mogelijk. Het Bpf heeft de pensioenopbouw voor het jaar 2017 inmiddels vastgesteld op 1,13%.
 
Vooralsnog geldt de overeenkomst uitsluitend voor het jaar 2017. Indien het overleg van partijen niet tot nadere afspraken leidt, zullen de bepalingen van het Pensioenakkoord uit 2006 per 1 januari 2018 herleven.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Digitale gastvrijheid in havens

Tijdens het NVB-congres op 7 oktober jl. riep Ries Bode, voorzitter van Bureau Telematica Binnenvaart (BTB), de havens op om een plan ‘Digitale gastvrijheid voor de binnenhaven' op te stellen. Dat is hard nodig want in de moderne, snel veranderende wereld van de binnenvaart logistiek is snelle informatie-uitwisseling tussen bedrijven, haven en overheid cruciaal. Huidige maar zeker ook toekomstige digitale ontwikkelingen in de binnenvaart, vaarwegen en havens behoeven niet alleen verdere stimulans maar zeker ook enige regie. 

De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) pakt samen met Binnenvaart Netwerkdiensten (BND) en BTB de uitdaging op. Denkt u met ons mee? In bijgevoegde document stellen we u enkele vragen wat u onder digitale gastvrijheid verstaat. Eveneens bijgevoegd inspiratielijstje gemaakt ingrediënten waar een aan te stellen ‘portefeuillehouder digitale haven’ mee aan de slag kan.

 1. Wat verstaat u onder digitale gastvrijheid van havens? 
 2. Welke punten zijn voor u belangrijk? Kunt u een top 5 maken?
 3. Wilt u meedenken over dit onderwerp? Zo ja, graag uw contactgegevens achterlaten.

Uw medewerking en reactie stellen we zeer op prijs. U kunt deze voor 20 januari 2017 mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Nationaal Veiligheidsprofiel 2016 is verschenen


Het CBRB heeft met enkele leden uit de ledengroep Personenvervoer deelgenomen aan een gesprek over het Nationale Veiligheidsprofiel. 

Dat Nationaal Veiligheidsprofiel, een overzicht van potentiële rampen en dreigingen die onze samenleving kunnen ontwrichten en hoe/welke overheid zich daar op moet voorbereiden, moest herzien worden. Transportongevallen vormen een apart hoofdstuk in dit Nationaal Veiligheidsprofiel, hierbij wilde men ook inzoomen op de situatie waarbij grote aantallen passagiers zich aan boord van een schip bevinden.

Conclusie transportongevallen
Zware transportongevallen komen in Nederland relatief weinig voor. Het aantal slachtoffers blijft in de regel ook beperkt. Ondanks de lage waarschijnlijkheid zijn er voor alle modaliteiten wel incidenten denkbaar waarbij de impact dusdanig groot is dat het de nationale veiligheid raakt. Incidentbestrijding van transportongevallen is een dagelijkse praktijk daar waar het de kleinere incidenten betreft. De aard en bestrijding van grote transportongevallen sluit hier grotendeels bij aan. De crisisbeheersing rond grote transport ongevallen vindt veelal in de reguliere structuren plaats waarbij name de veiligheidsregio’s en onderdelen van Rijkswaterstaat een rol hebben. Lees het Nationaal Veiligheidsprofiel 2016.

Naar boven

 

Nieuwsbrief Transport en logistiek CBS - december 2016

Kwartaalmonitor transport & logistiek
In het derde kwartaal van 2016 daalde de omzet in de transportsector met bijna anderhalf procent. Voor het eerst sinds 2010 nam de omzet af. Toch waren er ook positieve ontwikkelingen: het aantal gedwongen bedrijfssluitingen lag met 47 op het laagste niveau in jaren en over het economisch klimaat zijn de  ondernemers in de transportsector positiever dan vorig kwartaal. Meer informatie is te lezen in de monitor (PDF, 0,6 MB)

Omzet transportsector na 6 jaar weer in de min
Na zes jaar groei is de omzet in de transportsector in het derde kwartaal met bijna anderhalf procent gedaald. De omzet daalde het sterkst bij de vervoerders over water en door de lucht. De vervoerders over land en de post- en koerierdiensten kenden een omzetstijging. Lees meer

Kwartaalomzetcijfers transport
Er zijn actuele kwartaalomzetcijfers gepubliceerd. De data van het derde kwartaal 2016 zijn toegevoegd. Via de onderstaande link kunt u rechtstreeks naar de overzichten van deze cijfers.
Transportbedrijven; omzetontwikkeling, SBI 2008
Meer informatie over de transportsector is te vinden op de themapagina verkeer en vervoer.

CBS en Gemeente Heerlen starten Urban Data Center
CBS en de Gemeente Heerlen gaan gezamenlijk data verzamelen, combineren en verwerken binnen het CBS Urban Data Center/Heerlen. Gemeente Heerlen kan de resultaten daarvan gebruiken om nieuw beleid te maken voor onder meer zzp’ers, de veiligheidsbeleving van inwoners, leegstand van kantoren en minimuminkomens.
Het CBS Urban Data Center/Heerlen gaat op 28 november van start op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen. Lees meer
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Sdu-cursussen vervoer gevaarlijke stoffen

In april 2017 organiseert Sdu Opleidingen en Events twee cursussen op het gebied van vervoer gevaarlijke stoffen (multimodaal): een voor vervoer van stukgoed en een voor tankvervoer. Per 1 januari 2017 treedt de nieuwe Europese wetgeving in werking voor vervoer van gevaarlijke stoffen via zee, binnenwateren, spoor, wegen en de lucht. Iedereen werkzaam in de sector vervoer gevaarlijke stoffen moet gaan werken volgens deze nieuwe regelgeving.

Tijdens deze cursus krijgt u van een expert in deze materie, mr. Jacques Buissing, een helder overzicht van de belangrijkste wetgeving en wijzigingen in multimodaal vervoer (ADR, ADN, RID, IMDG, IATA). Aan de hand van onder andere praktijkcases zorgt hij ervoor dat u direct toepasbare kennis mee naar huis neemt.

Bij deelname aan deze cursus krijgt u gratis een maand lang toegang tot de (dan) vernieuwde portal www.gevaarlijkelading.nl. Daarnaast ontvangt u een certificaat van deelname als bewijs dat u een opleiding volgens hoofdstuk 1.3 heeft gevolgd.

Aanleiding
Deze zomer hebben de VVA en Gevaarlijke Lading een enquête gehouden onder veiligheidsadviseurs. Daaruit kwam naar voren dat het jammer is dat de frequentie van de periodieke bijscholing voor veiligheidsadviseurs niet strookt met de frequentie van de wetswijzigingen (ADR/RID/ADN). De regelgeving wordt immers één keer in de twee jaar gewijzigd, en de periodieke bijscholing is één keer in de vijf jaar. Om aan deze omissie tegemoet te komen organiseert Sdu (uitgever van Gevaarlijke Lading) nu deze cursussen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met SDU

Naar boven

 

IVR Report - december 2016


In deze uitgave komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • Vergadering van de Raad van Beheer 
 • Vergadering Juridische Commissie
 • Avarij-Grosse Regels
 • Workshops
 • CESNI – Europees Commitee voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart
 • Vlootontwikkelingen - statistieken 
Lees de nieuwsbrief: IVR Report - december 2016

Wilt u, als CBRB-lid, deze nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen dan kunt u dat kenbaar maken aan het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van het CBRB, wij zullen er zorg voor dragen dat u op de verzendlijst komt. De IVR kan, door CBRB-leden, voor eventuele vragen rechtstreeks worden benaderd. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met IVR

Naar boven

 

Plenaire najaarszitting 2016 van de CCR

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft op 8 december 2016 onder voorzitterschap van de heer Dürler, leider van de Zwitserse delegatie, de plenaire najaarszitting gehouden.
De onderwerpen op de agenda:
 • De centrale commissie onderstreept haar toenemend engagement in dienst van de Europese binnenvaart
 • Benoeming van dhr. Bruno Georges en vertrek van dhr. Hans van der Werf
 • Publicatie van het tussentijdse verslag van de visie 2018
 • Economische situatie van de Europese binnenvaart
 • Actualisatie van de bemanningsvoorschriften en nauwe samenwerking tussen de ccr en de sociale partners
U kunt hier het verslag lezen van de plenaire najaarszitting

Naar boven

 

CBRB Agenda

december 2016: januari 2017:
 • 7 januari Ledenvergadering VZ&G (samen met BLN-ledengroep Beunschepen) in de Museumwerf te Vreeswijk
 • 9 januari Ledengroep Containeroperators

Naar boven

 

Pensioenfonds stapt per 1 januari 2017 over naar AZL

Onlangs ontving u van Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart een brief. Hierin informeert het pensioenfonds u over de overstap naar AZL. Om de overgang naar AZL goed te laten verlopen, is uw hulp nodig.
 
Zorgt u er voor dat u uiterlijk 1 februari 2017 uw gegevens en mutaties over 2016 bij Syntrus Achmea aanlevert? U doet dit via Pensioenaangifte. Dan zorgen Syntrus Achmea en het pensioenfonds er voor dat uw gegevens juist worden overgedragen aan AZL. Alvast bedankt voor uw hulp!
 
Kijk op rijnenbinnenvaartpensioen.nl als u meer wilt weten
Hier vindt u meer informatie over het aanleveren van uw gegevens en het antwoord op veelgestelde vragen over de overstap naar AZL.
 
Ontvangt u onze digitale Pensioenflits al?
Hiermee blijft u op de hoogte van het laatste pensioennieuws in de rijn- en binnenvaart. Of kijk op rijnenbinnenvaartpensioen.nl. Hier vindt u meer informatie over de pensioenregeling.

Naar boven

 

GEASSOCIEERDE ORGANISATIES

Swets Bent u op zoek naar maritiem of technisch personeel? Wij maken voor u de perfecte match met professioneel binnenvaartpersoneel of vakbekwaam technisch personeel..
VIV De VIV zorgt er voor dat haar leden nu en in de toekomst kunnen werken met de meest geschikte en gemotiveerde werknemers in de sector, door ontwikkeling van opleidingen en trainingen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | www.cbrb.nl

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. uit de nieuwsbrief.
 Copyright © *|CURRENT_YEAR|*, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.


This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*
Ga naar boven