Nieuwsbrief 2016 - 21

Inhoudsopgave:

 1. Resultaten enquête regelgeving in hoogte verstelbare stuurhuizen naar CCR
 2. Overgangsbepalingen passagiersschepen
 3. Vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen
 4. COV analyseert de rijksbegroting 2017 – Vaarwegen
 5. Prinsjesdag: Wat zit er in het ‘koffertje’ voor ondernemers
 6. Belangen binnenvaart bij tijdelijke oplossing Suurhoffbrug
 7. Prijsvraag multi- en synchromodale projecten
 8. Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Aanpak Twentekanalen
 9. Ziek of arbeidsongeschikt: wat betekent dat voor het pensioen van uw werknemer?
 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

CBRB ALV 2016 en Binnenvaart Jaardiner - thema Arbeidsmarkt


CBRB-Leden kunnen zich alvast aanmelden op www.cbrb.nl/arbeidsmarkt
Datum: 
18 november 2016

Programma:
16:00 – 16:30 uur: Ontvangst leden
16:30 – 18:00 uur: ALV 2016
18:00 – 19:00 uur: Ontvangst gasten
19:00 – 21:30 uur: Binnenvaart jaardiner
Aanmelden:
www.cbrb.nl/arbeidsmarkt

Locatie: 
RDM Congrescentrum
(H.A.J. Baanderszaal)
Heijplaatstraat 23, 3089 JB  Rotterdam
Haven 2600
 

Resultaten enquête regelgeving in hoogte verstelbare stuurhuizen naar CCR

In een eerdere CBRB-Nieuwsbrief bent u geïnformeerd dat EBU en ESO met een enquête hebben onderzocht wat de gevolgen voor de bestaande vloot van nieuwe regelgeving voor in hoogte verstelbare stuurhuizen. 
Dit zijn onderzoeksresultaten, die een beeld geven in hoeverre aan de voorgestelde regelgeving voor in hoogte verstelbare stuurhuizen wordt voldaan. Geënquêteerden hebben, indien niet wordt voldaan, een indicatie gegeven van de kosten die gemaakt moeten worden om aan de regels te voldoen.

EBU en ESO hebben met dit document (CESNI/PT (16) 73) verzocht om een inhoudelijke bespreking van een deel van de voorgestelde regelgeving bij de volgende bijeenkomst van de CCR-werkgroep voorschriften. Eerder is zowel schriftelijk als mondeling in de betreffende werkgroep is door de NTK ernstig bezwaar geuit tegen de consequentie van deze regelgeving, namelijk dat de bediening voor het neerlaatsysteem, de zogenaamde ‘noodzak’, niet alleen in de stuurhut maar ook ergens op dek geplaatst zal zijn.
Uit de eerder genoemde enquête blijkt dat vrijwel alle deelnemers verontrust zijn over deze voorziening. De belangrijkste bezwaren en redenen waarom eigenaren/ondernemers een bediening aan dek gevaarlijk achten, zijn:
 • Het grootste risico is oneigenlijk en ondeskundig gebruik. Een bediening aan dek nodigt uit om deze (al dan niet expres) uit te proberen.
 • De kans is zeer groot dat de bediening onbedoeld geactiveerd wordt tijdens werkzaamheden aan dek, zoals boenen, schuren, verven of iets dergelijks.
 • Wanneer de noodzak geactiveerd wordt, betekent dit dat het zicht van de roerganger weggenomen wordt, hetgeen kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties.
 • Niemand kan vanaf dek zien - laat staan inschatten - of een stuurhuis daadwerkelijk onder een brug door kan. Alleen de roerganger in het stuurhuis heeft dit overzicht.
 • Ten slotte een reden van principiële aard. Het is de roerganger (schipper of kapitein) die bepaalt. Dat is de standaard aan boord, e.e.a. conform de politiereglementen. Daar kan en mag men niet op inbreken en zeker niet zonder de discussie te voeren met de deskundigen op dat vlak.
Het belangrijkste doel van de nieuwe regels is garantie van de veiligheid. Uit het onderzoek is gebleken dat veel schepen nog niet voldoen aan een groot deel van de voorgestelde regels. Het is zaak om bij de besluitvorming steeds nadrukkelijk de vraag te stellen wat de bijdrage van de nieuwe regelgeving is aan de veiligheid.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Overgangsbepalingen passagiersschepen

Eind augustus zijn de overgangsbepalingen voor passagiersschepen aan de orde geweest bij de Centrale Rijnvaartcommissie. Het gaat om de volgende overgangsbepalingen, voor schepen met een Rijnvaartcertificaat:
 1. Art. 15.06 lid 6c: Vluchtwegen niet door keukens (specifiek voor hotelcruiseschepen van belang)
 2. Art. 15.07: Tweede voortstuwing (voor dagtocht- en hotelcruiseschepen van belang)
 3. Art. 15.08 lid 3: Eisen aan het alarmsysteem
Al in februari 2016 was er, via onze Duitse collega-organisatie BDB, vanuit de EBU, een voorstel voor een onderzoek naar de tweede voortstuwing aan de CCR voorgelegd. Door een misverstand tussen CCR en sector is dit onderzoeksvoorstel echter niet behandeld. Wél liet de CCR weten, dat als er vóór oktober 2016 geen duidelijk onderzoeksvoorstel of –resultaat zou liggen, deze overgangsbepalingen niet verder behandeld zouden worden, waarna het moratorium per 1 december 2017 zou aflopen en alle schepen aan de voorschriften zouden moeten voldoen. De CCR en de sector zaten over en weer op elkaar te wachten, waardoor kostbare tijd verstreek.
Bij de CCR-bijeenkomst op 30 – 31 augustus waren de heren Grammerstorf (vanuit de riviercruisevaart) en Thie (vanuit de dagpassagiersvaart) namens de EBU / IG Rivercruise aanwezig. Vanuit het CBRB was Lijdia Pater-de Groot aanwezig.  De hoogste prioriteit voor ons was, om onder de druk van die oktoberdeadline uit te komen.
 
Gelukkig zijn we erin geslaagd om de deadline inderdaad te verschuiven. Met de CCR is nu het volgende afgesproken:
 • Vóór begin oktober zal de passagiersvaartsector, verenigd binnen EBU en IG Rivercruise, een beknopt plan van aanpak, inclusief tijdsplan, aan de CCR voorleggen, op basis waarvan de CCR een besluit over de voortgang van het proces kan nemen. De CCR komt in de tweede helft van oktober weer bijeen over dit onderwerp.
 • Er zullen twee onderzoeken worden uitgevoerd: een voor het onderwerp “tweede voortstuwing” (art. 15.07 ROSR), en een voor de onderwerpen “vluchtweg door keukens” (art. 15.06 ROSR) en “alarminstallaties” (art. 15.08 ROSR).
 • Voor het eind van 2016 moeten de onderzoeken uitgevoerd zijn en moeten de onderzoeksresultaten bij de CCR worden ingediend. Naar aanleiding daarvan kan de CCR dan een onderbouwd besluit nemen over de betreffende overgangsbepalingen en mogelijke alternatieven.
Dit betekent dat er flink werk aan de winkel is om deze strakke, maar haalbare planning aan te kunnen houden.
 
De afgelopen weken heeft er intensief contact plaatsgevonden tussen en met CBRB, EBU, IG Rivercruise en andere betrokkenen. Inmiddels zijn de volgende activiteiten in gang gezet:
 • Het onderzoek naar de tweede voortstuwing zal uitgevoerd worden door Dipl.Ing. Jens-Uwe Vetter. Het onderzoek naar de vluchtweg door keukens zal uitgevoerd worden door Dipl.Ing. Heiko Buchloh; in dit onderzoek worden ook de alarminstallaties meegenomen.
 • Het plan van aanpak wordt momenteel concreet uitgewerkt.
 • De algemene coördinatie van de onderzoeken zal, via de IG Rivercruise, uitgevoerd worden door Thomas Bogler van Viking River Cruises. 
Voor de financiering van deze onderzoeken hebben diverse partijen (CBRB, EBU, BDB, IG Rivercruise, enkele individuele rederijen) inmiddels een bijdrage toegezegd. Het verheugt ons bijzonder, dat het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Milieu bereid is ook een aanzienlijk deel van de onderzoekskosten op zich te nemen. Al met al lijkt het grootste deel van de kosten inmiddels gedekt te zijn.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen

RICHTLIJN (EU) 2016/1629 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 2016 tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen, tot wijziging van Richtlijn 2009/100/EG en tot intrekking van Richtlijn 2006/87/EG.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

COV analyseert de rijksbegroting 2017 – Vaarwegen

Het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) is een samenwerkingsverband tussen ondernemersorganisatie EVO, de Vereniging van Waterbouwers en binnenvaartorganisaties het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Koninklijke BLN Schuttevaer, met nauwe betrokkenheid van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens. In COV verband worden in totaal ruim 23.000 bedrijven vertegenwoordigd uit de binnenvaart & logistiek, waterbouw en handel & industrie. Een eerste analyse door het COV van de paragraaf over vaarwegen in de rijksbegroting 2017 maakt duidelijk dat er een stap voorwaarts wordt gezet maar dat dit nog niet voldoende is.

Geen verdere bezuiniging op investeringen natte infra 
Het budget voor infrastructuur neemt niet verder af. De voorgaande jaren is bezuinigd op infrastructuur, waardoor projecten zijn vertraagd of uitgesteld en het serviceniveau voor bediening is versoberd. De begroting van 2017 laat een positiever beeld zien met extra geld voor infrastructuur. Het vaarwegbudget bedraagt in 2017 ruim € 872 miljoen, in 2016 was dit € 850 miljoen.
We gaan daarmee de goede kant op, maar het extra budget is onvoldoende om alle knelpunten in het vaarwegennet aan te pakken. Het percentage dat uitgetrokken wordt voor beheer, onderhoud en vervanging is lager dan in voorgaande jaren.
Onderhoud vaarwegen sluitpost in begroting
In 2017 wordt € 367 miljoen uitgetrokken voor beheer, onderhoud en vervanging in het hoofdwatersysteem. Dit is ruim 50 miljoen minder dan in 2016. Veel infrastructurele kunstwerken zijn halverwege de 20e eeuw aangelegd en naderen het einde van de levensduur. Onderhoud aan vaarwegen en renovatie van kunstwerken wordt in de nabije toekomst daarom steeds belangrijker. Het Centraal Overleg Vaarwegen meent dat de begrote € 367 miljoen onvoldoende is. De staat van het vaarwegennet voldoet maar net aan de norm (uit Monitor infrastructuur en ruimte 2016) en laat een dalende lijn zien. Al eerder hebben wij te maken gehad met achterstallig onderhoud en uit cijfers van de Algemene Rekenkamer blijkt dat er tot 2020 een tekort van € 400 miljoen voor onderhoud aan het hoofdvaarwegennet ontstaat.
 
Infrastructuurfonds 
De minister investeert in totaal 100 miljoen extra in het infrastructuurfonds.  20 miljoen hiervan komt ten goede aan vaarwegen en dat is mager. Met deze 20 miljoen extra worden de bezuinigingen van het kabinet in de afgelopen jaren niet goedgemaakt en dat is een gemiste kans. Investeringen in vaarwegen dragen bij aan het terugdringen van files en het behalen van klimaatdoelstellingen. De logistieke betekenis van vervoer over water bevordert direct nationale economische belangen zoals verbetering van de internationale concurrentiepositie van Nederland en versterking van de positie van de zeehavens.

Meer ambitie op bereikbaarheid 
Het COV meent dat meer ambitie nodig is om de Nederlandse koppositie als distributieland te behouden. Goede bereikbaarheid van de Nederlandse binnenhavens als belangrijke knooppunten in- en richting het achterland is van evident belang. Het COV roept de Minister op ruimer te investeren in natte infrastructuur, onderhoud en bediening voor een vaarwegennet dat aansluit op de Nederlandse ambities op het gebied van bereikbaarheid en klimaatdoelstellingen.
Bediening van sluizen en bruggen
De bediening van bruggen en sluizen heeft een grote invloed op de kwaliteit en het gebruik van vaarwegen en daarmee op het functioneren en de ontwikkeling van bedrijfsleven dat daarvan afhankelijk is. In 2017 wordt € 8,4 miljoen besteed aan verkeersmanagement waaronder bediening van objecten. Er is een spanningsveld tussen efficiëntiemaatregelen bij het Rijk en de vraag om een voldoende ruim bedieningsvenster vanuit het bedrijfsleven. Het uitgangspunt van het COV blijft dat bedrijven die gebruik maken van vervoer over water te allen tijde hun transport voor de wal moeten kunnen krijgen zonder hinder of vertraging bij sluis- of brugpassages.
 
Nieuwe Sluizen en ligplaatsen  
In 2017 worden de Zaansluis en de keersluis bij Zwartsluis opgeleverd. Ook de eerste fase van de verbetering van de vaarweg Lemmer-Delfzijl komt gereed. Daarnaast worden er nieuwe ligplaatsen op de Beneden-Lek en Lobith gerealiseerd. Er wordt gestart met de bouw van drie nieuwe kolken in Vreeswijk, Eefde en Terneuzen. Goede ontwikkelingen die bijdragen aan betere bereikbaarheid van kerngebieden in het Nederlandse vaarwegennetwerk.
 
Verbinding met Antwerpen prioriteit 
De overslag in de haven van Antwerpen groeit al jaren. In 2015 werd er een record aantal van 200 miljoen ton aan goederen overgeslagen. De Nederlandse economie heeft een rechtstreeks belang in een goede verbinding met Antwerpen. Daarom moeten er een aantal “bottlenecks” in het netwerk versneld opgelost worden, zoals capaciteitsuitbreiding bij de Volkerak-, Kreekrak- en Krammersluizen.
De logistieke groei van de haven van Antwerpen manifesteert zich voor het overgrote deel in de containeroverslag. Vier te lage bruggen op de Schelde-Rijnverbinding belemmeren de afvoer via het water. Door het ophogen van deze bruggen, wordt vierlaags containervervoer tussen Rotterdam en Antwerpen ook via deze route mogelijk.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Bijeenkomst geluidseisen

Op 20 september heeft een overleg plaatsgevonden met de Nederlandse delegatie over het belangrijkste knelpunt in het dossier overgangsbepalingen: geluidseisen voor schepen < 1976. Namens het CBRB namen hieraan deel: Roy Gerritsen (Wijgula/Imperial), Rick v.d. Heuvel (bestuurder VZ&G) en Lijdia Pater – de Groot.
Doelstelling van de bijeenkomst was om op basis van dit document (CESNI/PT (16) 40)waarin diverse varianten zijn uitgewerkt van mogelijke oplossingen, te werken aan een compromisvoorstel. De gekozen oplossingsrichting moet op draagvlak kunnen rekenen bij de overheid en de binnenvaartbranche en kans van slagen hebben in de betreffende CCR-werkgroep CESNI/PT.

Eerder presenteerde de Nederlandse delegatie aan de CCR-werkgroep technische voorschriften de resultaten van uitgebreide onderzoeken naar de gevolgen van het aflopen van de overgangstermijnen op de geluidseisen uit het ROSR. Bij de uitwerking van de vervolgstappen wordt uitgegaan van de volgende vijf punten:
 1. De conclusies uit het rapport zijn toepasbaar op schepen uit alle lidstaten.
 2. De geluidsnormen uit het ROSR zijn gerechtvaardigd en worden niet aangepast.
 3. Alle schepen voldoen aan de geluidsnormen voor machinekamers, stuurhuizen en op 25 meter afstand van het schip.
 4. Geen enkel schip van voor 1976 kan voldoen aan de bepalingen voor woon- en slaapruimten.
 5. De normen voor nieuwbouwschepen zijn niet zonder meer toepasbaar op schepen van voor 1976.
Tijdens de bijeenkomst is onder meer gesproken over een mogelijke ontsnappingsroute wanneer niet kan worden voldaan aan de geluidseisen in slaapruimten door alleen gebruik te kunnen maken van exploitatiewijze A1. Vanuit het binnenvaartbedrijfsleven werd aangegeven dat dit in veel gevallen onwenselijk is, onder meer vanwege verplichtingen richting klanten. Er werd vastgesteld dat er bedrijven zijn die waarde hechten aan de exploitatiewijzen  A2 en/of B. Onderbouwing kan een bijdrage leveren aan deze discussie.
 
Afgesproken is dat de Nederlandse delegatie, gebruik makend van de input die het binnenvaartbedrijfsleven heeft gegeven, een voorstel zal schrijven. Als eerste zal een aanpassing van het meetprotocol geluidemissies worden voorgesteld. Op dit moment is in een dienstinstructie geregeld hoe geluidsemissies gemeten moeten worden. De geluideisen van de IMO zijn gespecificeerd voor de meetconditie tijdens het normale bedrijf van het schip en bij het gebruikelijke toerental van de motor. Het ROSR heeft destijds weliswaar de waarden van de IMO geluideisen overgenomen, maar vereist daarbij dat gemeten wordt bij 95% van het maximaal continu beschikbare motorvermogen. Dit kan als ‘worst case’ situatie beschouwd worden, waarmee het ROSR dus een stuk strenger is dan de IMO.
Meerdere onderzoeken hebben duidelijk gemaakt dat schepen zelden op 95% van hun motorvermogen varen. Het is reëler om geluid te meten bij een gewogen gemiddelde van verschillende motorvermogens. Door een onderzoeksbureau is al een meetprotocol uitgewerkt. Deze is naar volle tevredenheid in de praktijk getest door de Inspectie Leefomgeving en Transport en kan eenvoudig in een dienstinstructie wordt opgenomen.
Voor schepen die na een dergelijke metingen nog niet voldoen aan de eisen zullen de varianten 3.2 en 3.1 in document CESNI/PT (16) 40 in die volgorde dit verder worden uitgewerkt, evenals een uitwerking van de laatste mogelijkheid: een beroep op de hardheidsclausule (artikel 24.04 lid 4 ROSR). Binnen enkele weken ontvangen we het voorstel van de Nederlandse delegatie. Uiteindelijk zal erover gesproken en besloten worden in Straatsburg bij de CCR.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Prinsjesdag: Wat zit er in het ‘koffertje’ voor ondernemers


Lees de speciale Prinsjesdag Nieuwsbrief 2016

Deze nieuwsbrief bevat de voor het bedrijfsleven relevante kabinetsvoornemens voor 2017. Het start met de economische perspectieven voor Nederland, zoals het Centraal Planbureau (CPB) die raamt. Maatregelen en cijfers zijn echter onder alle voorbehoud.

Naar boven

 

Belangen binnenvaart bij tijdelijke oplossing Suurhoffbrug

Rijkswaterstaat betrekt de markt en belanghebbenden bij het onderzoeken van mogelijkheden voor het langer in stand houden van de huidige Suurhoffbrug (Hartelkanaal, Rotterdamse haven) en/of het realiseren van een tijdelijke brug. Deze belangrijke brug – als aorta voor de Maasvlakte - is aan vervanging toe. De verwachting is dat dit pas in 2030 zal gebeuren. Het voornemen om de huidige Suurhoffbrug te renoveren is niet mogelijk gebleken, waarmee vervanging van de brug in beeld is gekomen. Naar verwachting zal er vanaf 2030 een permanente nieuwe verbinding voor het wegverkeer beschikbaar zijn. Tot die tijd zal de oeververbinding in stand gehouden moeten worden, waarbij er verschillende mogelijkheden om dit te realiseren zijn. Tot die tijd wordt gezocht naar een tijdelijke oplossing.

Het CBRB heeft deelgenomen aan een stakeholdersbijeenkomst op 28 september. Doelstelling was om met partijen te spreken over overbruggingsscenario’s voor de periode 2020 – 2030.
Hierbij wordt gedacht aan:
 1. Mobiliteitsmaatregelen, bijvoorbeeld modal shift naar de binnenvaart;
 2. Een tijdelijke brug;
 3. Versterking van de huidige brug.
Niet alleen voor de binnenvaart, maar ook voor Prorail en de achter de Suurhoffbrug gelegen bedrijven, is het belangrijk een oplossing te vinden die de bedrijfsvoering niet of zo min mogelijk beperkt. Het CBRB heeft nadrukkelijk te kennen gegeven dat er niet getornd mag worden aan de beschikbare brughoogte en – breedte. Voor zowel de containerbinnenvaart en haar klanten als voor de duwvaart is dit essentieel!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven

 

Prijsvraag multi- en synchromodale projecten

Connekt schrijft opnieuw een prijsvraag uit voor multi- en synchromodale projecten. Deze keer gaat het om alle fases in het groeimodel: van mulitmodaal tot echte synchromodale ketens. De prijsvraag is verdeeld in twee afzonderlijke percelen: multimodaal en synchromodaal. De prijsvraag is bedoeld voor logistieke partijen die meer gebruik willen maken van multimodaal en synchromodaal transport.
 
Deze prijsvraag is bedoeld voor logistieke partijen die meer gebruik willen maken van multimodaal en synchromodaal transport. Een logistieke partij is een organisatie deel uitmaakt van de logistieke keten zoals verladers, logistiek dienstverleners, expediteurs, rederijen, terminals, transportbedrijven en ketenregisseurs. Er wordt gezocht naar de beste voorstellen om barrières weg te halen, om de risico’s in de praktijk te ervaren en weg te nemen, om het leren wat er nodig is om daadwerkelijk meer te transporteren op deze manier door het te doen.
 
Voorstellen kunnen worden ingediend door consortia van minimaal twee logistieke ketenpartners: samenwerking is zowel de sleutel om verder te komen als een lastige uitdaging. In het consortium moet minimaal één verlader zitten. Een consortium is samen verantwoordelijk voor het project. Eén van de partijen is dan penvoerder die het voorstel indient.
 
Twee percelen
Perceel 1: Modal Shift projecten. Heeft betrekking op de eerste drie fasen van het groeimodel Synchromodaal Transport (zie afbeelding). Het project moet de potentie hebben om door te groeien naar Synchromodaal transport. Daarnaast moet de intentie aanwezig zijn om door te groeien naar Synchromodaal transport.
 
Perceel 2: Synchromodale projecten. Heeft betrekking op de laatste twee fasen van het groeimodel Synchromodaal Transport (zie afbeelding). Partijen moeten aantonen de eerste drie fasen te hebben doorlopen, en aan de vierde stap toe zijn.
 
Vergoeding
Prijswinnaars van echte synchromodale voorstellen (perceel 2) kunnen een maximale bijdrage ontvangen van € 150.000,- exclusief BTW. Prijswinnaars met multimodale (modal shift, perceel 1) voorstellen kunnen een maximale bijdrage ontvangen van € 50.000,- exclusief BTW. Voor inschrijvingen geldt een cofinancieringseis. De cofinanciering mag uitgedrukt worden in termen van geld, middelen en/of menscapaciteit.
 
Vouchers
Connekt stelt een business case voucher beschikbaar voor de eerste vraag van de prijsvraag. U kunt ook een voucher voor formele aspecten aanvragen. De voucher geeft recht op ondersteuning van een door Connekt aangewezen en betaalde juridische  expert voor maximaal 2 uur. De juridische expert zal u begeleiden bij het indienen van een inschrijving.
 
Belangrijke data
 • U kunt vragen stellen tot 18 oktober 2016.
 • U kunt een business case voucher aanvragen tot uiterlijk 18 oktober 2016.
 • U kunt een voucher voor formele aspecten aanvragen tot uiterlijk 18 oktober 2016.
 • De inschrijving mag ingeleverd worden tot 29 oktober 2016 15:00 uur.
Meer informatie over randvoorwaarden en andere bijzonderheden voor de prijsvraag is te vinden via Tenderned. Het Tendernednummer voor deze prijsvraag is 114833.

Naar boven

 

Nieuwsbrief Rijkswaterstaat Aanpak Twentekanalen

Rijkswaterstaat werkt de komende jaren in de regio Twente hard aan de bereikbaarheid via de Twentekanalen, aan de veiligheid op de kanalen en aan de beheersing en kwaliteit van het kanaalwater. Dit doen we onder andere door onderhoud te plegen aan bruggen, sluizen, gemalen en oevers, door het verruimen van het kanaal en door het bouwen van een tweede sluis bij Eefde.

Lees deze uitgave online: Aanpak Twentekanalen - nummer 10

In deze nieuwsbrief informeert Rijkswaterstaat u over al deze werkzaamheden. Ook vindt u hierin achtergrondartikelen en interviews.

Naar boven

 

Ziek of arbeidsongeschikt: wat betekent dat voor het pensioen van uw werknemer?

Als uw werknemer ziek is, betaalt u zijn salaris de eerste 2 jaar geheel of gedeeltelijk door. Tijdens de ziekteperiode bouwt uw werknemer gewoon pensioen op bij Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart. We berekenen de pensioenopbouw van uw werknemer over het salaris dat hij in deze 2 jaar krijgt doorbetaald.
 
Uw werknemer is langer dan 2 jaar ziek
Dan krijgt hij een WIA-uitkering van de overheid. Zijn pensioenopbouw bij het pensioenfonds stopt.
 
Wil uw werknemer toch pensioen blijven opbouwen?
Dan moet hij dit zelf bij het pensioenfonds aanvragen. Het pensioenfonds kan de betaling van zijn pensioenpremie geheel of gedeeltelijk overnemen. Als uw werknemer arbeidsongeschikt is, kan het recht op de overgangsregeling vervallen.
 
Wat u nog moet weten…
 • In de eerste 2 jaar van de ziekteperiode van uw werknemer hoeft hij zelf niets te regelen. U geeft zijn salarisgegevens aan het pensioenfonds door. Het pensioenfonds past de pensioenpremie en pensioenopbouw hierop aan.
 • Heeft uw werknemer een WIA-uitkering? En wilt hij doorgaan met zijn pensioenopbouw? Dan kan hij contact opnemen met het pensioenfonds.
 • Wordt uw werknemer meer of minder arbeidsongeschikt? Het UWV geeft dit aan het pensioenfonds door. Het pensioenfonds past de pensioenpremie en pensioenopbouw aan volgens de laatste gegevens van UWV.  

Ontvangt u onze digitale Pensioenflits al? 
Hiermee blijft u op de hoogte van het laatste pensioennieuws in de rijn- en binnenvaart. Of kijk op rijnenbinnenvaartpensioen.nl. Hier vindt u meer informatie over de pensioenregeling.

Naar boven

 

GEASSOCIEERDE ORGANISATIES

Overvliet Assurantiemakelaars B.V. verzorgt o.a. de verzekeringen rondom bedrijfsaansprakelijkheid, vervoerdersaansprakelijkheid, schip, lading, P&I en charterers liability, containerparken, maar ook privé-verzekeringen voor de ondernemers en de betrokken werknemers. 
De scheepsmotoren van Caterpillar staan wereldwijd bekend om hun kwaliteit, betrouwbaarheid en lange standtijden. Pon Power levert en onderhoudt scheepsmotoren en dieselgeneratorsets. Door onze uitgebreide kennis in de scheepvaart leveren wij meer dan een motor of generator alleen.