Nieuwsbrief 2016 - 13

 1. CBRB wil duidelijkheid van rollen en verantwoordelijkheden
 2. Toekomst infrastructuur in Nederland
 3. Vlamkerende roosters  tankvaart
 4. Consumentenprijsindex
 5. Centraal Overleg Vaarwegen spreekt met de minister over infrastructuur en bediening
 6. Goedkeuring Raad richtlijn uniforme technische eisen binnenvaartschepen
 7. Reactie EBU op CDNI verdrag
 8. Nieuwe secretaris-generaal voor Centrale Commissie Rijnvaart
 9. Meer EU-budget voor vervoer
 10. Met scheepvaartberichten geïnformeerd over het water
 11. Bijeenkomst Pensioenregeling
 12. Cyberrisico's in de binnenvaart
 13. Inland navigation and ports in action
   

CBRB wil duidelijkheid van rollen en verantwoordelijkheden

Op 24 mei jl. heeft de CBRB Themabijeenkomst ‘Rollen en Verantwoordelijkheden in de transportketen-ADN’ plaats gevonden. Hierbij is gesproken over de wettelijke kaders ADN, de rol van de vervoerder en bevrachter/operator en bestaande jurisprudentie. Van deze themabijeenkomst is een verslag gemaakt.

Een belangrijke bevinding die bij de themabijeenkomst naar voren kwam is dat het niet altijd duidelijk is wie nu welke rol en de daarbij behorende verantwoordelijkheden heeft. Er is ook jurisprudentie over dit onderwerp.
Mogelijk is er sprake van een conflict tussen de invulling van het ADN en de rollen volgens het handelsrecht (CMNI). Het CBRB wil graag bijdragen aan een stuk verduidelijking en onderneemt hiervoor de volgende acties:
 1. Er wordt een expertgroep samengesteld;
 2. Op de CBRB-website wordt een forum geopend over dit onderwerp;
 3. Het opstellen van een brancherichtlijn.
Het doel van het forum is om ervaringen te delen en hiermee meer inzicht in de knelpunten te vergaren. Hierbij wordt u uitgenodigd uw mening of ervaring kenbaar te maken op het forum.

Naar boven


Toekomst infrastructuur in Nederland

Recent heeft een coalitie van 24 partijen, waaronder het CBRB, het kabinet opgeroepen om meer prioriteit te geven aan mobiliteit en meer middelen uit te trekken voor vervoer, zie dit artikel in een CBRB-Nieuwsbrief.

Het kabinet informeert de Tweede Kamer met deze brief over de voortgang van het MIRT. Het belang van investeringen in de infrastructuur in Nederland is noodzakelijk. Uit de nieuwste cijfers van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) blijkt tot 2020 een sterke toename van de congestie (59% ten opzichte van 2014, en 10% ten opzichte van 2010) en daarmee toenemende druk op de bestaande infrastructuur.
Bij de aanpak zijn alle modaliteiten van belang. Bij de hoofdvaarwegen zijn de verdere verruiming van de Twentekanalen en de tweede sluiskolk in Eefde in de realisatiefase gekomen. Uitvoeringsbesluiten zijn ook genomen voor de nieuwe sluis Terneuzen en voor de haven Tuindorp bij Lobith.
De coalitie van inmiddels 31 maatschappelijke organisaties en vervoersbedrijven zijn positief over de reactie. De partijen zien dat het kabinet erkent dat er nog veel werk te doen is om Nederland mobiel te houden en dat een maatschappelijk debat daarover hard nodig is.
Dat het kabinet 10 miljard uit de begrotingen van 2028 tot en met 2030 nu alvast reserveert voor beheer, onderhoud en toekomstige aanleg van nieuwe infrastructuur ziet de coalitie als een eerste stap in de goede richting. De partijen geven aan dat het daarnaast van belang is dat de politiek ook in de begrotingen tot aan 2028 meer ruimte creëert voor de aanleg van nieuwe en slimme infrastructuur over de weg, het water en spoor.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Vlamkerende roosters tankvaart

Het CBRB maakt zich hard om een draai te geven aan het Duitse voorstel tot aanpassingen van vlamkerende roosters op ladingtanks van tankschepen. Voor stoffen waarvan de samenstelling niet exact bekend is, wordt in het Duitse voorstel een worse case scenario benadering gehanteerd, waardoor als een schip bijvoorbeeld een bepaalde UN 1268 Aardoliedestillaten n.e.g. (waaronder vele soorten nafta-achtige stoffen vallen) wil blijven kunnen vervoeren, de bestaande vlamkerende roosters, type IIB-3 moet laten vervangen voor vlamkerende roosters met kleinere gaatjes, type ‘IIB’. En dit terwijl niet is aangetoond dat deze aanpassing vanwege de veiligheid noodzakelijk is. Als het schip moet worden aangepast, kost dit veel geld. Afhankelijk van het type schip is de aanname dat dit alleen voor de materialen gemiddeld € 15.000,= per schip kost . Naast het uitwisselen van vlamkerende roosters zijn er o.a. kosten voor het stilliggen, aanpassingen van scheepscertificaten, herberekening van laad/lossnelheidsberekening en eventuele aanpassing van de scheepsstoffenlijst. Immers in veel gevallen zal door de kleinere openingen in de vlamkerende roosters de maximale laad- en lossnelheid tot ca. 30% kunnen afnemen (inschatting volgens een leverancier).
Het CBRB heeft onderzoek gedaan en met externe ATEX-deskundigen gesproken en het lijkt aantoonbaar te kunnen zijn dat er voor de meeste stoffen, geclassificeerd onder o.a. UN 1268, UN 3295, UN 1993, etc., geen vlamkerende roosters van het type IIB noodzakelijk zijn, maar met de aan boord van de bestaande schepen uitgeruste typen gewoon kunnen worden blijven vervoerd.
Stoffen als  Benzine -UN 1203, MTBE – UN 2398, Benzeen- UN 1114 en Tolueen- UN 1294 mogen worden vervoerd in type IIA maar ‘nafta’ moet in een schip met IIB-roosters, vanwege onbekendheid.

Grote gevolgen, ook voor de industrie
Voor de industrie betekent het ook dat de vlamkerende roosters van de gasterugvoerleidingen van de ‘vullers’ zal moeten worden aangepast als gelijke trend met de schepen. Hiernaast heeft het impact op de laad-en lostijden en dus op steigercapaciteit van op-en overslagterminals. Niet alleen voor de stoffen die in het Duitse voorstel zijn genoemd gaat de maximale laad/lossnelheid van het aangepaste schip omlaag, maar  bij de overslag van alle stoffen. De vlamkerende roosters maken deze immers onderdeel uit van de inrichting van het schip.
Het CBRB heeft aan de industrie gevraagd om dergelijke stoffen te laten analyseren en te laten testen, zodat aangetoond kan worden dat het huidige voorstel voor deze stoffen ‘overdreven’ is en er onnodig kosten worden gemaakt waarbij de veiligheid niet verbetert. Hiermee wordt de hoop gekoesterd om in de Génevezitting van het ADN Safety Committee de tijd te krijgen om de van samenstelling ‘onbekende’ stoffen beter uit te kunnen zoeken en aanpassingen aan de schepen te kunnen voorkomen voor het vervoer van bovengenoemde stoffen.

Blenden aan boord / tankvaart
Het CBRB heeft het initiatief genomen om ‘blenden aan boord’, een operatie die vaak voorkomt maar niet is beschreven, aan te pakken. Met de industrie en met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is gewerkt aan een zienswijze hoe blenden aan  boord op een veilige en transparante manier kan worden geregeld. Met dit initiatief hoop het CBRB een bijdrage te hebben gegeven om deze activiteit uit het ‘grijze circuit’ te halen en op een degelijke manier onderdeel uit te laten maken van de wetgeving, waarbij alle partijen weten waar zij aan toe zijn. Voorop staat de veiligheid van de operatie en beschikbaarheid van de nodige informatie van de te laden componenten. Juiste documentatie en informatie voor de bemanning moet beschikbaar zijn. Het voorstel zal gezamenlijk met de industrie via de overkoepelende Europese organisaties worden aangeleverd in Géneve.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Consumentenprijsindex

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de consumentenprijsindex (CPI) van de maand april 2016 bekendgemaakt. Het basisjaar van de index is geactualiseerd van 2006 naar 2015. De afgeleide CPI voor alle huishoudens (2015=100) is in de periode van oktober 2015 tot april 2016 gedaald van 100,40 naar 100,32; in procenten bedraagt deze daling 0,08%.
Een stijging van deze index – waarvan dus in de afgelopen referteperiode geen sprake was – wordt veelal in het kader van (collectieve) arbeidsovereenkomsten gehanteerd als inflatiecorrectie per 1 juli 2016.
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Centraal Overleg Vaarwegen spreekt met de minister over infrastructuur en bediening

Op 16 juni heeft het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) een gesprek gehad met de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen.  Het COV is een samenwerkingsverband tussen EVO, Vereniging van Waterbouwers, Koninklijke BLN Schuttevaer, CBRB en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens. De COV delegatie onder leiding van EVO voorzitter Steven Lak, tevens roulerend voorzitter van het COV heeft het belang van onderlinge samenwerking en goede banden met het ministerie benadrukt.
Er is uitgebreid gesproken over bediening en de ‘natte’ infrastructuur in Nederland. Gezamenlijk is geconstateerd dat diverse zaken nadere afstemming vragen. De Minister zegt toe de bediening van sluizen en bruggen structureel met het COV te willen evalueren. Daarnaast heeft het COV infrastructurele knelpunten onder de aandacht gebracht, zoals de noodzaak tot capaciteitsuitbreiding bij sluizen in de zuidwestelijk delta en de brughoogten voor de containervaart. 

Naar boven


Goedkeuring Raad richtlijn uniforme technische eisen binnenvaartschepen

Op 16 juni 2016 heeft de Raad formele goedkeuring gegeven aan een herziene richtlijn waarin wordt uiteengezet hoe de technische voorschriften voor binnenschepen worden toegepast in Europa. De nieuwe regels zijn bedoeld om te voorkomen dat er verschillende veiligheidsniveaus worden gehanteerd. De ontwerp-richtlijn is één van de maatregelen die gericht zijn op het stimuleren van het gebruik van de Europese binnenwateren (NAIADES II-pakket).
De herziene richtlijn zal bijdragen tot geharmoniseerde technische voorschriften voor binnenschepen in heel Europa. Nu hebben zowel de EU als de CCR hun eigen technische eisen, die bijna maar niet helemaal identiek te zijn. Onder het nieuwe regime zullen de technische normen van CESNI niet alleen in EU-wetgeving opgenomen, maar ook van toepassing worden op de Rijn.
Voor certificering en toelating op de Europese binnenwateren moeten binnenschepen voldoen aan de technische normen die zijn ontwikkeld door het Europees Comité voor het opstellen van normen op het gebied van de binnenvaart (CESNI). CESNI werd opgericht onder auspiciën van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) in juni 2015.

Vervolg
Het standpunt van de Raad moet nog door het Europees Parlement worden goedgekeurd. De richtlijn treedt in werking twintig dagen na de bekendmaking in het Publicatieblad van de EU. Dit zal naar verwachting plaatsvinden in het najaar wanneer het Parlement de tekst van de Raad formeel heeft aanvaard. De lidstaten hebben dan twee jaar om de regels in nationale bepalingen te implementeren.

Naar boven


Reactie EBU op CDNI verdrag

Wij publiceren de reactie die namens de EBU (de internationale organisatie waar het CBRB deel van uitmaakt) aan de CCR, als bewaarder van het CDNI verdrag is gezonden. De bedoeling is dat de wijzigingen in de losstandaarden en de stoffenlijst eind dit jaar worden vastgesteld.
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Nieuwe secretaris-generaal voor Centrale Commissie Rijnvaart

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) benoemt Bruno Georges per 1 november tot nieuwe secretaris-generaal. Hij volgt de Nederlander Hans van der Werf op, die in oktober met pensioen gaat. De 59-jarige Bruno Georges heeft de Belgische nationaliteit en kan bogen op een lange diplomatieke carrière. Hij is op dit moment ambassadeur voor België bij de OVSE in Wenen.

CCR
De CCR is een internationale organisatie die de regelgeving opstelt voor de scheepvaart over de rivier de Rijn. De CCR is actief op technisch, juridisch, economisch, sociaal en milieugebied. Doel is een efficiënt, veilig, sociaal verantwoord en milieuvriendelijk vervoer over de Rijn. Naast de Rijn is de Centrale Commissie tegenwoordig ook actief op de Europese waterwegen in ruimere zin. Zij werkt daarbij nauw samen met de Europese Commissie, evenals met de andere rivierencommissies en internationale organisaties.

Naar boven


Meer EU-budget voor vervoer

De Europese Commissie werkt aan een tussentijdse evaluatie van het meerjarig financieel kader (MFK) of de EU-begroting 2014-2020. Eerder werd de zogenaamde Connecting Europe Facility (CEF), waarmee vele vervoersinfrastructuur en innovatieprojecten worden gefinancierd, verlaagd naar aanleiding van het Juncker Plan (EFSI). De impact op het vervoer was bijzonder hard: het verlies bedroeg € 2,2 miljard, geld dat nodig is om alle kritieke secties in het vaarwegennet EU op te lossen. Samen met 28 transportverenigingen,  hebben de binnenvaartorganisaties EBU, ESO en INE er bij het Europees Parlement en de Raad op aangedrongen om de CEF te verhogen. Meer informatie kunt u lezen in dit document van onze Europese koepelorganisatie EBU.

Naar boven


Met scheepvaartberichten geïnformeerd over het water

Rijkswaterstaat informeert de scheepvaart met scheepvaartberichten over bijzondere omstandigheden op en rond de vaarweg. Bijvoorbeeld over stremmingen of aangepaste bediening van sluizen en bruggen door incidenten of werkzaamheden. Veel schippers gebruiken via NOS Teletekst de pagina’s 721 en 722. Hier staan berichten over stremmingen, geen bediening, oponthoud en beperkingen in maximale afmetingen van vaartuigen.

Scheepvaartberichten zijn echter op meer manieren te raadplegen via de website www.vaarweginformatie.nl. Bezoekers kunnen op deze site zoeken op gebied of op soort beperking. Ook is het mogelijk om gratis abonnementen te nemen op alle scheepvaartberichten per standaardgebied, een zelf gekozen gebied of een route. Deze kunt u dan per e-mail toegestuurd krijgen. Op de website Vaarweginformatie zijn naast scheepvaartberichten ook waterstanden, seizoeninformatie en marifoonweerberichten te vinden. Een belangrijke bron van informatie dus voor de reisvoorbereiding.

Naar boven


Bijeenkomst Pensioenregeling

Pensioen is volop in beweging. Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart gaat hierover graag met u en uw werknemers in gesprek. Daarom organiseert het pensioenfonds op woensdagmiddag 29 juni een bijeenkomst voor alle aangesloten werkgevers en werknemers. U en uw werknemers ontvingen kortgeleden een uitnodiging voor deze bijeenkomst.
 
Het pensioenfonds hoort graag wat er bij u en uw werknemers leeft
Daarom wil het pensioenfonds met u en uw werknemers in gesprek. Ook wordt uitleg gegeven over de pensioenregeling. Welke mogelijkheden zijn er? En hoe kan een werkgever zijn werknemers helpen bij pensioenvragen? Daar vertelt het pensioenfonds graag meer over. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om vragen te stellen.
 
Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 17 juni via rijnenbinnenvaartpensioen.nl
Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart ontmoet u en uw werknemers graag op 29 juni!
 
Ontvangt u onze digitale Pensioenflits al?
Hiermee blijft u op de hoogte van het laatste pensioennieuws in de rijn- en binnenvaart. Of kijk op rijnenbinnenvaartpensioen.nl. Hier vindt u meer informatie over de pensioenregeling.

Naar boven


Cyberrisico's in de binnenvaart

Tijdens het IVR-Congres 2016 in Krakau (12 en 13 mei jl.) is aandacht geschonken aan de risico’s van cybercriminaliteit voor de binnenvaartsector
Ofschoon de transport- en logistieke sector in het algemeen en de binnenvaart in het bijzonder nog nauwelijks op cybercriminaliteit en –risico’s zijn voorbereid en de gevaren als gering worden beschouwd, kan de toenemende digitalisering in de binnenvaart in de focus van cybercriminaliteit raken en daarmee een potentieel gevaar voor deze sector en diens  verzekeraars worden.  Om die reden werd in de komende workshop vanuit verschillende invalshoeken op dit onderwerp ingezoomd om het bewustzijn van mogelijke gevaren te verhogen. Vooral mr. Klaas Brand, directeur Cunningham Lindsay Nederland, slaagde er goed in de toehoorders met zijn presentatie en eigentijdse voorbeelden op de potentiële gevaren voor iedere bedrijfsvoering te wijzen.


J.Goszczynski, K.Brand, K.Weber, M.Mostowik (Foto: IVR)

Capt. Jack J. Goszczynski liet in zijn presentatie de cybergerelateerde risico’s aan boord van schepen zien, terwijl Michal Mostowik inging op cybercriminaliteit en aansprakelijkheid.
De moderator, Vice-President Klaus Weber, besloot dit deel van de workshop met de vaststelling, dat de sprekers erin slaagden een belangrijke bijdrage tot het bewustzijn van dit onderwerp hebben geleverd (conclusie).

BRON: www.ivr.nl

Naar boven
Inland navigation and ports in action

On 20 June 2016 high level representatives from the European Union and from the sector joined the VIP-event 'Inland navigation and ports in action' at the TEN-T days in Rotterdam.
On this occasion official delegations visited innovative pallet barges with cranes on board. Motivated and talented people are what makes the sector great and is what the future of the sector relies on. Therefore several future generation captains received their certificate to mar this memorable day.
 
Commissioner Violeta Bulc, responsible for Transport:”Inland navigation and ports can and have to play a much more prominent role than today. Together we need to create the conditions that bring more freight to the water.”

Dutch Minister of Transport, Melanie Schulz:”The share of waterways in the carriage of goods in The Netherlands is more than 30%. We are world champion with that share and there is still a lot of potential on our European waterways.”

Patrick Renard, CEO of Knauf Belgium, a worldwide specialist in sustainable building materials:”Inland shipping is the fastest grower after road transport, so let’s put it at the top of the political agenda. Multimodal waterway transport reduces external costs. Let’s use this cost advantage to boost inland shipping.”

The event was initiated by the four European organisations representing inland navigation and ports: European Barge Union, European Skippers Organisation, Inland Navigation Europe and the European Federation of Inland Ports. Together they underlined that inland navigation and ports are key assets for the future sustainable growth of the European economy.

 

Ga naar boven