Nieuwsbrief 2016 - 12

 1. Bijeenkomst CDNI verdrag (losstandaard kolenschepen)
 2. Bijeenkomst CDNI verdrag (passagiersschepen)
 3. Regelgeving in hoogte verstelbare stuurhuizen
 4. Web-based Branche-RI&E en Arbocatalogus
 5. Schepen met een Green Award 10% korting bij Alphatron Marine
 6. Schade Maaskade Noordereiland Rotterdam
 7. Vervoer over water houdt Nederland bereikbaar
 8. Lijst erkende bedrijven inbouw en vervangen navigatie-apparatuur opnieuw geactualiseerd
 9. NVB Masterclass Havensamenwerking
 10. Laatste kans om u te registreren voor de TEN-T dagen 2016, registratiedeadline vrijdag 10 juni
 11. Ecorys ontwikkelt intermodale routeplanner voor Oost-West Corridor

Bijeenkomst CDNI verdrag (losstandaard kolenschepen)

Op 25 mei is bij de CCR in Straatsburg vergaderd over wijziging van de stoffenlijst en de losstandaarden van het CDNI verdrag. Daarbij is ook de manier waarop kolenschepen na lossing moeten worden opgeleverd aan de orde gekomen. Een aantal verdragstaten is van mening dat het bezemschoon opleveren van kolenschepen onvoldoende milieuvriendelijk  is. Belangrijkste argument hiervoor was dat koolwaterstoffen niet in het milieu thuishoren. Zij zijn van mening dat kolenschepen vacuümschoon opgeleverd zouden moeten worden. Als er dan ladingrestanten in de vaarweg worden geloosd is er veel minder kans op milieuvervuiling. Er is veel gediscussieerd over dit voorstel. Argumenten voor en tegen waren bijvoorbeeld het al dan niet uitlogen van Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK) als kolen in het milieu gebracht zouden worden. Het bleek dat dit weinig tot geen milieuschade op kon leveren. Inmiddels is te verwachten dat de huidige losstandaard blijft zoals deze nu is, bezemschoon. Deze discussie kan niet los gezien worden van de uitkomsten van de onlangs gehouden enquête waaruit gebleken is dat ook grote bedrijven zich niet altijd goed aan de regels van het CDNI verdrag hebben gehouden. Dat heeft wat vraagtekens opgeleverd en mede geleid tot het verzoek om verscherping van de regels. Het is dan ook aan te bevelen de eisen die het verdrag aan ladingontvangers stelt niet te veronachtzamen. De verdragstaten hebben erop gewezen dat zij de gang van zaken blijven monitoren en indien nodig in zullen grijpen. In combinatie met commentaar op de voorgenomen wijzigingen zullen wij de verdragstaten wijzen op de noodzaak om ladingontvangers ervan te doordringen dat zij verplichtingen hebben die uit het verdrag voortvloeien.
 
De belangenbehartiger van de kolenindustrie ‘Eurocoal’ heeft aan de conferentie van verdragsluitende partijen om erkenning als niet gouvernementele organisatie gevraagd. Daarover moet nog beslist worden maar de verwachting is dat dit niet geweigerd zal worden. Zodra een organisatie erkend wordt kan zij uitgenodigd worden en een mening geven over een onderwerp. Dit is ook de manier waarop de EBU (de internationale organisatie waar het CBRB deel van uitmaakt) opereert.
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Bijeenkomst CDNI verdrag (passagiersschepen)

Op 25 en 26 mei is bij de CCR in Straatsburg vergaderd over het CDNI verdrag. Het huishoudelijk afvalwater van passagiersschepen is een van de onderwerpen die besproken zijn. Het ging hoofdzakelijk over de uitbreiding van het lozingsverbod voor passagiersschepen die toegelaten zijn voor passagiers vanaf 12 tot 50 personen. Voor schepen die meer dan 50 passagiers kunnen vervoeren bestaat de verplichting voor afgifte of zuivering van afvalwater al.
 
Zelf afvalwater zuiveren door middel van (nieuwe) boordzuiveringsinstallaties is mogelijk. Een groot deel van de schepen in de riviercruisevaart heeft al boordzuiveringsinstallaties. Inmiddels zijn er diverse typegoedgekeurde installaties beschikbaar van verschillende leveranciers. De overgangsbepaling voor reeds bestaande zuiveringsinstallaties voldoen niet. In de praktijk blijken nagenoeg alle bestaande schepen hier niet aan te kunnen voldoen. Zelfs recent gebouwde schepen niet. Momenteel is er nog steeds een vloot van ongeveer 150 schepen die géén zuiveringsinstallatie aan boord heeft.
Ook het opvangen van afvalwater in tanks is mogelijk. Deze moeten bij normale exploitatie van het schip, gemiddeld enkele keren per week geleegd worden. Het CDNI-verdrag bepaalt onder meer dat verdragstaten een adequate inzamelinfrastructuur in moeten richten of in moeten laten richten. Die infrastructuur is er niet, grootste probleem voor de passagiersvaart is dan ook het afgeven van afvalwater. Voor de dagpassagiersvaart, die vaak buiten de reguliere binnenvaartvaarwegen actief is levert dat vaak moeilijkheden op. Lokale autoriteiten tot medewerking bewegen is ook niet altijd eenvoudig. De meeste gemeenten  hebben geen voorzieningen aangelegd, ook niet bij recente aanpassingen van kades.
De problemen die de passagiersvaart heeft met de afgifte is bekend. Nu is beslist dat een ‘impact assessment’ de eerste stap is. Een onderzoek naar de feitelijke situatie en de gevolgen van wijzigingen voor die worden ingevoerd hebben wij steeds bepleit. Het onderzoek zou dit jaar moeten starten. Men is op zoek naar gegevens over schepen en over ontvangstinstallaties. Daarnaast worden de kosten die gemaakt (moeten) worden meegenomen in het onderzoek. Zodra er meer bekend is over het onderzoek zullen wij u informeren.  

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Regelgeving in hoogte verstelbare stuurhuizen

Nieuws vanuit de Nautisch Technische Commissie van EBU en ESO

Enkele jaren geleden waren er incidenten met stuurhuizen, waarbij door het onverwacht en ongecontroleerd naar beneden vallen van het stuurhuis ernstig gewonden vielen. Het lijkt erop dat installateurs niet allen dezelfde kwaliteitsnormen hanteren bij de installatie van in hoogte verstelbare stuurhuizen. Dit, en het feit dat dit type stuurhuizen meer en meer toegepast wordt op binnenschepen heeft ertoe geleid dat de bestaande wetgeving en de handhaving hierop is beoordeeld. Doelstelling is voldoende garanties voor de personele veiligheid. In het werkprogramma van CESNI is dit onderwerp met prioriteit I opgenomen. Dit betekent dat het onderwerp moet worden afgerond in de eerste helft van het driejarig mandaat.

Wijziging regelgeving
Inmiddels is er een wijzigingsvoorstel  geschreven van artikel 7.12 van het ROSR en bijlage II van de Richtlijn 2006/87/EG. De huidige CCR-werkgroep technische voorschriften (CESNI/PT) moet de voorgestelde nieuwe regels voor hoogte verstelbare stuurhuizen beoordelen. EBU en ESO hebben eerder dit jaar met dit document gereageerd op de voorliggende wijzigingsvoorstellen. Tijdens de bespreking over dit onderwerp is door de werkgroep kennis genomen van het standpunt van het binnenvaartbedrijfsleven, maar de voorstellen werden helaas niet overgenomen. Wel heeft de werkgroep besloten dat een impactstudie plaats moet vinden.

Effectenrapportage: aanzienlijke kosten voor de binnenvaart
Inmiddels heeft de Belgische delegatie een effectenrapportage opgesteld over de nieuwe voorgestelde regels voor in hoogte verstelbare stuurhuizen. Onderzoek maakt duidelijk dat de kosten voor het bedrijfsleven aanzienlijk zijn. Er is gekeken op een bestaand schip welke aanpassingen nodig zijn om aan de voorgestelde regelgeving te voldoen. Er is een raming gemaakt van de kosten voor de aanpassingen aan de hydrauliek en elektronica:
 • Kosten aanpassing hydraulische installatie: € 4.122 (excl. BTW)
 • Kosten aanpassing elektrische installatie: €  2.379 (excl. BTW)
Voor het onderzochte schip waren de kosten voor de totale ombouw +/- € 6.500 (excl. BTW). Het onderzochte schip was volgens experts representatief voor een schip met een dergelijke installatie. Wanneer uitgegaan wordt van een vloot van 2500 schepen met een in hoogte verstelbaar stuurhuis, dan zijn de totale kosten voor de binnenvaart € 16.250.000.

Volgens het CBRB is de effectbeoordeling niet volledig. Zo hebben niet alleen containerschepen, maar ook vele tankers en passagiersschepen in hoogte verstelbare stuurhuizen. Verder wordt nu gesproken over ‘hydraulische leidingen’. We nemen aan dat het gaat om de hydraulische slangen, het is immers niet de bedoeling dat leidingen elke 8 jaar worden vernieuwd.
De Belgische delegatie zal de effectbeoordeling inzake overgangsbepalingen voor de wijziging met betrekking tot de in hoogte verstelbare stuurhuizen presenteren aan de werkgroep technische voorschriften in juni 2016. Er zal verzocht worden om de effectbeoordeling op meerdere punten aan te vullen. Uiteindelijk zal de werkgroep wijzigingen aan het Comité van CESNI voorleggen voor een eerste herziening van de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen (ES-TRIN).

Voor nadere informatie kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Secretaris Nautische Technische Commissie van EBU en ESO

Naar boven


Web-based Branche-RI&E en Arbocatalogus

De werkzaamheden van de Werkgroep Arbo Veiligheid aan een web-based versie van de Branche-RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) hebben helaas enige vertraging opgelopen. De tijd die nodig is om een goed werkend digitaal RI&E-instrument tot stand te brengen en de feedback op de testversie te verwerken is vooraf toch enigszins onderschat. De definitieve oplevering wordt nu binnenkort verwacht. Verder is het de bedoeling om de komende zomerperiode te benutten voor de noodzakelijke actualiseringen, zodat in september een nieuwe erkenning van de Branche RI&E kan worden aangevraagd.
 
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Van 13 t/m 17 juni vindt de Week van de RI&E plaats met tal van activiteiten. Nadere informatie hierover vindt u via de volgende link: www.rie.nl/week-van-de-ri-e/
 

Naar boven


Schepen met een Green Award 10% korting bij Alphatron Marine

Alphatron Marine en de Green Award Foundation hebben met dit bericht aangekondigd dat Alphatron Marine Green Award gecertificeerde schepen beloont met een korting van 10%. Deze aanzienlijke korting is van toepassing op een scala aan producten en diensten voor zowel zee- als binnenvaartschepen. Dit is een mooie aanvulling op de bestaande incentive providers voor schepen met een Green Award-certificaat.


Van links naar rechts: Jan Fransen - Executive Director Green Award, Luuk Vroombout - CEO Alphatron Marine Group, Dimitrios Mattheou - Chairman Green Award and Takayoshi Tsuchida - President Japan Radio Co Ltd

Naar boven


Schade Maaskade Noordereiland Rotterdam

Eind 2015 was ter hoogte van Maaskade 94 t/m 98 de kade op het Noordereiland over een lengte van een kleine 50 meter verzakt, zie dit persbericht van het Havenbedrijf Rotterdam (HbR). De binnenvaartligplaatsen van de ligplaats “Eiland 3” gelegen tussen paal 43 en 58 werden met onmiddellijke ingang voor een langere periode buiten gebruik gesteld, zie deze bekendmaking aan de scheepvaart. Recent heeft het HbR met deze brief bewoners en scheepvaart op de hoogte gesteld van de stand van zaken. Vanwege de ernst van de verzakking en de constructie van de kade, zal de ligplaats voorlopig buiten gebruik blijven.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Vervoer over water houdt Nederland bereikbaar

In dit artikel in de vorige CBRB-Nieuwsbrief informeerden we u over de Nederlandse lobby van 24 organisaties voor investeringen in infrastructuur. Het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) heeft kansen en knelpunten op de Nederlandse vaarwegen in kaart gebracht.

COV is een samenwerkingsverband tussen ondernemersorganisatie EVO, de Vereniging Van Waterbouwers, het Centraal Bureau Rijn- en Binnenvaart, Koninklijke BLN Schuttevaer en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens. Deze organisaties vinden transport over water een essentiële schakel in de Nederlandse economie. Het is een voorwaarde voor de positie en groei van de mainports, levert een bijdrage aan de mobiliteit en bereikbaarheid en levert een positieve bijdrage aan het behalen van milieudoelstellingen.

Nederland beschikt over een uniek en uitgebreid vaarwegennet dat alle economische kerngebieden, steden en conglomeraties met elkaar verbindt. Van het totale transportvolume binnen Nederland vindt 37 % over water plaats en er is voldoende ruimte om dit uit te breiden. De Nederlandse binnenvaartvloot is de grootste en modernste van Europa. Het is daarom van vitaal belang het Nederlandse vaarwegennetwerk goed op peil te houden, aan te passen en waar nodig op te waarderen om groei te faciliteren. Deze notitie beschrijft de kansen en de bottlenecks van transport over water. Binnenkort zal met de Minister van Infrastructuur en Milieu worden gesproken over verbeteringen van de Nederlandse natte infrastructuur en de daarmee samengaande maatschappelijke voordelen. Namens het CBRB zal Robert Kasteel deelnemen aan het overleg met de minister.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Lijst erkende bedrijven inbouw en vervangen navigatie-apparatuur opnieuw geactualiseerd

De lijst met erkende bedrijven voor de inbouw of het vervangen radar, bochtaanwijzers en Inland AIS-apparatuur is opnieuw geactualiseerd en uitgebreid. De Duitse delegatie heeft met een tweetal mededelingen aan de CCR kenbaar gemaakt dat Gova Scheepselectronica B.V. en Werkina Werkendam B.V. erkend zijn. Hier vindt u de lijst met bedrijven die erkend zijn voor de inbouw of het vervangen van radarinstallaties en bochtaanwijzers. Hier vindt u de lijst met bedrijven die erkend zijn voor de inbouw of het vervangen van Inland AIS-apparatuur.
 
Voor nadere informatie kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


NVB Masterclass HavensamenwerkingDe Nederlandse Vereniging van Binnenhavens organiseert in samenwerking met een aantal van haar geassocieerde leden – AA-Planadvies, Buck Consultants International, Movares, Panteia en Port Solutions Rotterdam – een Masterclass Havensamenwerking op woensdag 29 juni vanaf 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur bij Movares (Daalseplein 100 te Utrecht). Experts zullen de deelnemers in een middag meenemen in alle relevante facetten van havensamenwerking.
 
Vraagt u zich weleens af waarom u zou willen samenwerken met een andere binnenhaven? Of hoe u de belangen van stakeholders optimaal op elkaar kunt afstemmen bij het samenwerken? Meld u zich dan nu aan voor de Masterclass Havensamenwerking. Ook wanneer u geïnteresseerd bent in de verschillende methoden en typen van havensamenwerking die er zijn. Of wanneer u zich afvraagt hoe u een reeds bestaande havensamenwerking zo succesvol mogelijk maakt.
 
Mocht u geïnteresseerd zijn in het deelnemen aan deze Masterclass Havensamenwerking, dan u kunt is zich hier aanmelden. Ook kunt u hier meer lezen over het programma, deelname en eventuele kosten.

Naar boven


Laatste kans om u te registreren voor de TEN-T dagen 2016, registratiedeadline vrijdag 10 juniVan maandag 20 juni tot en met woensdag 22 juni, worden de TEN-T dagen 2016 georganiseerd in Rotterdam. Dit jaarlijkse congres wordt georganiseerd in het kader van het Trans-Europese Vervoersnetwerk (TEN-T).

Elk jaar in juni ontmoeten professionals uit de Europese transport- en verkeerssector elkaar tijdens de TEN-T Dagen. Gezamenlijk bedenken zij oplossingen voor knelpunten in de sector en delen zij goede voorbeelden en innovaties op het gebied van techniek, regels en financiering. De TEN-T Dagen worden gekoppeld aan het EU-voorzitterschap. Daarom vinden de TEN-T Dagen dit jaar in Nederland plaats, in Rotterdam (Van Nelle Fabriek).
Deelnemers aan het congres zijn Europese, nationale en regionale beleidsmakers, parlementariërs en bestuurders, infrastructuurbeheerders, vervoerders, ondernemers en investeerders.

Op de website van de TEN-T dagen, kunt u het uitgebreide programma en nog meer praktische informatie lezen. Wanneer u zich nog niet heeft geregistreerd, dan kunt u dit nog doen tot en met vrijdag 10 juni a.s. Daarna is het niet meer mogelijk. Registreert u zich daarom nu, om zeker te kunnen zijn van uw deelname. U kunt zich hier registreren.

Naar boven


Ecorys ontwikkelt intermodale routeplanner voor Oost-West Corridor

Persbericht, 26 mei 2016
De intermodale routeplanner voor de Oost-West Corridor wordt het eerste intermodale Intelligente Transport Systeem (ITS) binnen het Europese ITS-platform, en kan daardoor als voorbeeld dienen voor andere en toekomstige (corridor) projecten op dit gebied. ITS kan een belangrijke rol spelen in het beter benutten van de bestaande transportcorridors, en daarmee helpen om één van de doelen van het Europese transportbeleid te realiseren.
 
De Oost-West Corridor integreert twee Europese CEF corridors: de North Sea - Baltic corridor en de North Sea – Mediterranean corridor. Een speciaal voor de Oost-West corridor ontwikkelde intermodale routeplanner zal de zichtbaarheid van intermodale vervoersmogelijkheden op de corridor verbeteren en tevens het gebruik ervan stimuleren.
Door meer gebruik te maken van intermodaal vervoer kunnen logistieke bedrijven kosten besparen en tegelijkertijd hun impact op het milieu verminderen. Bovendien zal de intermodale routeplanner fungeren als katalysator voor meer samenwerking tussen private en publieke partijen op de Oost-West Corridor en daarmee bijdragen aan synergievoordelen.

 
Kaart van de Oost-West Corridor

Bron: TENtec Interactive Map Viewer
 
De Intermodal Planner voor de Oost-West Corridor wordt ontwikkeld als een plug-in versie van Ecorys' Intermodal Links en zal alle mogelijke intermodale verbindingen in Europa met een oorsprong en/of bestemming binnen de Oost-West Corridor tonen. Intermodal Links is de eerste onafhankelijke, online zoekmachine die het mogelijk maakt om de beste en snelste intermodale dienstverlener te vinden voor het vervoer van containers tussen 800 terminals in 45 landen. De planner bepaalt de meest optimale route uit meer dan 11.000 directe verbindingen die worden aangeboden door 130 intermodale dienstverleners (spoor, binnenvaart en short sea). In slechts twee muisklikken wordt het aanbod van intermodale opties getoond tussen herkomst A en bestemming B, inclusief transporttijden en  frequenties van de verbindingen en de contactgegevens van de intermodale transport operators en terminals.
 
De Intermodal routeplanner voor de Oost-West Corridor zal in de landen langs de Oost-West Corridor actief worden gepromoot. Een eerste versie van de intermodale routeplanner zal worden gedemonstreerd tijdens de TEN-T-dagen die plaatsvinden van 20 tot en met 22 juni 2016 in Rotterdam.
 
 

 
Over Ecorys
Met ons werk willen we een zinvolle bijdrage leveren aan maatschappelijke thema’s. Wij bieden wereldwijd onderzoek, advies en projectmanagement en zijn gespecialiseerd in economische, maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkeling. We richten ons met name op complexe markt-, beleids- en managementvraagstukken en bieden opdrachtgevers in de publieke, private en not-for-profit sectoren een uniek perspectief en hoogwaardige oplossingen. We zijn trots op onze 80-jarige bedrijfsgeschiedenis. Onze belangrijkste werkgebieden zijn: economie en concurrentiekracht; regio’s, steden en vastgoed; energie en water; transport en mobiliteit; sociaal beleid, bestuur, onderwijs, en gezondheidszorg. Wij hechten grote waarde aan onze onafhankelijkheid, integriteit en samenwerkingspartners. Ecorys-medewerkers zijn betrokken experts met ruime ervaring in de academische wereld en adviespraktijk, die hun kennis en best practices binnen het bedrijf delen en met internationale samenwerkingspartners. Meer over Ecorys: www.ecorys.nl.
 
Over EU EIP
Intelligente Transport Systemen (ITS) binnen wegtransport worden al sinds langere tijd  succesvol door de EU-lidstaten toegepast als antwoord op de problemen die worden veroorzaakt door een toenemende vraag naar vervoer over de weg. Op het EU ITS Platform (EU EIP) ontmoeten de nationale ministeries op het gebied van verkeer en vervoer, de wegbeheerders en partners uit de private en publieke sectoren van bijna alle EU-lidstaten en de buurlanden elkaar, om de huidige en toekomstige ITS-implementaties in Europa op geharmoniseerde wijze te bevorderen, te versnellen en te optimaliseren. Het EU EIP project wordt medegefinancierd door het Connecting Europe Facility (CEF) van de Europese Unie. Voor meer informatie: www.its-platform.eu