Nieuwsbrief 2016 - 11

 1. Nederlandse lobby voor investeringen in infrastructuur
 2. Terugkoppeling Deltalinqs-werkgroep Veiligheid Binnenvaart – Terminals
 3. Inbreng binnenvaartbedrijfsleven bij CCR-workshop elektrische installaties en aandrijvingen
 4. Subsidieregeling Innovatie Duurzame Binnenvaart (IDB)
 5. Sectorbijeenkomst ILT Scheepvaart
 6. Pensioenfonds organiseert bijeenkomst voor werknemers en werkgevers in de Rijn- en binnenvaart
 7. Wijziging financieringssystematiek WGA

Nederlandse lobby voor investeringen in infrastructuur

Nederland beschikt over een uniek en uitgebreid vaarwegen- en binnen- en zeehavennetwerk dat alle economische kerngebieden met elkaar verbindt. Voor bedrijven die de aan- en afvoer van hun goederen via deze weg goedkoop en efficiënt kunnen regelen zijn zowel de binnenwateren als de binnen- en zeehavens heel belangrijk. In een 24-uurs economie is doorstroming, ook over water, essentieel. In deze brief aan de minister president roepen 24 organisaties, waaronder het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, dit en komend kabinet op aanzienlijk meer aandacht te geven aan en geld te investeren in mobiliteit. De partijen constateren gezamenlijk dat de mobiliteit van reizigers, recreanten, bedrijven en vervoerders in Nederland stagneert nu de economie weer groeit. Een stevige financiële injectie in het infrastructuurfonds is dan ook onontkoombaar.

De media hebben het bericht breed overgenomen. Volgende maand bij het Algemeen Overleg over het MIRT zal over dit onderwerp worden gedebatteerd. De komende tijd zullen de 24 organisaties blijvende aandacht voor het onderwerp vragen via de media en gesprekken voeren met partijen over het verkiezingsprogramma. Het doel is om in het nieuwe regeerakkoord een substantiële en gerichte investering in infrastructuur op te laten nemen.


Naar boven


Terugkoppeling Deltalinqs-werkgroep Veiligheid Binnenvaart – Terminals

Op 12 mei vond de tweede bijeenkomst plaats van de Deltalinqs-werkgroep Veiligheid Binnenvaart – Terminals. De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest:

 • De huidige vluchtwegenproblematiek op de containerterminals.
  Sinds de vluchtwegen bij APMT-R en ECT door ILT afgekeurd zijn, wordt er gewerkt met gangways. In sommige gevallen is dat een prima oplossing, maar in veel gevallen leidt het tot schijnveiligheid. Er wordt gewerkt aan een definitieve oplossing.
 • Auto’s afzetten op de terminals.
  Het HbR ontwikkelt een openbare autosteiger in de Margriethaven; het zal echter nog geruime tijd duren voor deze klaar is. Zodra deze openbare autosteiger operationeel is, zal een groot deel van het probleem opgelost zijn, maar ook dan zal het blijven voorkomen, vooral bij schepen met grotere call sizes die dus vele uren bij een terminal liggen, dat er af en toe een auto aan/van boord gezet moet worden terwijl de lichter bij een terminal ligt. Wij blijven derhalve aandringen op goede voorzieningen op de terminals.
 • Schroef bij tijdens laden / lossen bij bulkterminals.
  Bij hoge laadsnelheden bij EMO daalt een binnenschip soms in korte tijd zeer snel. Om dit veiligheidsrisico te beheersen, laat een schipper in een dergelijk geval soms zijn schroef bij staan, hetgeen volgens de havenverordening echter niet toegestaan is.
 • Toegangsbeleid bij terminals.
  Daarnaast is het BLN-voorstel voor uniforme terminalregels besproken. Het gaat hier om veiligheids- en andere procedures die idealiter op alle terminals geharmoniseerd zouden moeten worden. Een positieve ontwikkeling, die hopelijk zal leiden tot een eenduidiger beleid bij de terminals, en verbetering van het veiligheidsbewustzijn en professionaliteit bij de binnenvaart. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Inbreng binnenvaartbedrijfsleven bij CCR-workshop elektrische installaties en aandrijvingen

Op 14 juni 2016 krijgt het Europese binnenvaartbedrijfsleven de gelegenheid om in een hoorzitting bij de CCR te reageren op de wijzigingsvoorstellen voor de bouwvoorschriften voor elektrische apparaten en installaties en nieuwe regels voor elektrische scheepsaandrijvingen. Het gaat hier om een onderwerp wat bijzondere deskundigheid vergt. We zijn dan ook blij dat we één van de meest erkende specialisten (Arie Prins) op dit vakgebied bereid hebben gevonden om de nu voorliggende wijzigingsvoorstellen te beoordelen en als deskundige deel te nemen aan de hoorzitting in Straatsburg. Hier kunt u de brief en hier de reactie van de NTK lezen die naar de CCR zijn gestuurd. Dit is de agenda voor de hoorzitting.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Subsidieregeling Innovatie Duurzame Binnenvaart (IDB)

Binnen de subsidieregeling Innovatie Duurzame Binnenvaart stelt het ministerie van Infrastructuur en Milieu financiële middelen ter beschikking voor projecten die bijdragen aan de verdere verduurzaming van de sector.
Subsidie kan worden aangevraagd voor projecten gericht op het gebruik van alternatieve brandstoffen, alternatief motorgebruik, voor- of nabehandelingstechnieken of motormanagement, inrichting en gebruik van het schip ten behoeve van de reductie van CO2-, NOx- en PM-emissies en/of methaanslip bij de voortstuwing van binnenschepen.

EICB voert deze subsidieregeling uit en dient als contact voor vragen over de regeling. Beoordeling van de ingediende projecten vindt plaats door een onafhankelijke Innovatieraad.

De uiterste inleverdatum voor aanvragen is 1 juni 2016. Het aanvraagformulier kunt u downloaden via www.eicb.nl/idb.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas Kelderman via 010 798 98 30 en/of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Sectorbijeenkomst ILT Scheepvaart

Op 9 juni 2016 organiseert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de jaarlijkse sectorbijeenkomst scheepvaart. Hier kunt u het programma lezen. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze middag. Aanmelden kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Namens het CBRB zullen in elk geval Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. aanwezig zijn.

Naar boven


Pensioenfonds organiseert bijeenkomst voor werknemers en werkgevers in de Rijn- en binnenvaart 

Pensioen is volop in beweging. Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart gaat hierover graag met u en uw werknemers in gesprek. Daarom organiseert het pensioenfonds een bijeenkomst voor alle aangesloten werkgevers én werknemers. Noteer alvast in uw agenda: woensdagmiddag 29 juni!
 
Het pensioenfonds hoort graag wat er leeft
Daarom wil het pensioenfonds met u en uw werknemers in gesprek. Ook wordt uitleg gegeven over de pensioenregeling. Welke mogelijkheden zijn er? En hoe kan een werkgever zijn werknemers helpen bij pensioenvragen? Daar vertelt het pensioenfonds graag meer over. Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om vragen te stellen.
 
U en uw werknemers krijgen binnenkort de uitnodiging voor deze bijeenkomst
Hierin staat meer informatie over de bijeenkomst. Ook leest u in de uitnodiging hoe u zich aanmeldt.
Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart ontmoet u en uw werknemers graag op 29 juni!
 
Ontvangt u onze digitale Pensioenflits al?
Hiermee blijft u op de hoogte van het laatste pensioennieuws in de Rijn- en binnenvaart. Of kijk op rijnenbinnenvaartpensioen.nl. Hier vindt u meer informatie over de pensioenregeling.

Naar boven


Wijziging financieringssystematiek WGA

Locatie: Leiden, Holiday Inn |  1-6-2016
Eerste van de in totaal drie voorlichtingsbijeenkomsten die AWVN in juni organiseert over de wijziging van de financieringssystematiek WGA.
In 2017 wordt de verzekering voor WGA-vast en WGA-flex samengevoegd. Alle werkgevers dienen dan (opnieuw) een keuze te maken of zij zich publiek dan wel privaat willen verzekeren tegen het risico van arbeidsongeschikte werknemers. Om werkgevers hierbij te ondersteunen, organiseert AWVN in juni drie voorlichtingsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten zal worden ingegaan op de vraag hoe UWV en verzekeraars op de nieuwe systematiek inspelen en welke zaken relevant zijn voor werkgevers bij de afweging of het interessant is om eigenrisicodrager te worden voor de totale WGA-lasten.

Achtergrond
De gedifferentieerde premie voor de WIA bestaat sinds 2014 uit twee premiecomponenten: een gedifferentieerde premie WGA-vast en een gedifferentieerde premie WGA-flex. Voor de financiering van de WGA-vast kunnen werkgevers nu al kiezen voor eigenrisicodragerschap. Zij betalen dan geen WGA-premie aan de Belastingdienst, maar zij kunnen zich tegen hun WGA-vastrisico verzekeren bij private verzekeraars. Zij kunnen er ook voor kiezen om dit risico zelf te dragen. Werkgevers kunnen tweemaal per jaar eigenrisicodrager worden: op 1 januari en 1 juli.
Met ingang van 2017 wordt de verzekering voor WGA-vast en WGA-flex samengevoegd. Daarnaast wordt per 2017 de wetgeving zodanig veranderd dat de verschillen tussen de private en publieke verzekering WGA kleiner worden. Alle werkgevers die vanaf 2017 eigenrisicodrager worden, mogen hun volledige lopende schadelasten (lopende ziektegevallen en WGA-uitkeringen) achterlaten. Daarnaast geldt dat werkgevers die vanaf na 1 juli 2015 terugkeren naar UWV vanaf 2017 een premie gaan betalen waarbij hun volledige historische WGA-risico mee wordt genomen.
Werkgevers dienen dan voor zowel hun vast, als hun flexibel personeel de afweging te maken of zij eigenrisicodrager willen worden. Bij deze afweging  gaat het niet enkel om een financiële afweging waar men de laagste premie betaalt. Het is voor werkgevers ook van belang om af te wegen hoe men het beste de schadelast van langdurige arbeidsongeschiktheid kan beperken. In dat verband is ook relevant hoe verzekeraars en andere dienstverleners op deze ontwikkelingen inspelen en welke producten zij op de markt brengen.

AWVN organiseert in juni drie bijeenkomsten om werkgevers in hun keuze te ondersteunen. De bijeenkomsten beginnen om 16.00 uur, inloop vanaf half vier. De bijeenkomsten worden beëindigd met een borrel om 18.00 uur.
 • woensdag 1 juni – Holiday Inn, Leiden
 • woensdag 8 juni – Bilderberg Grand Hotel Wientjes, Zwolle
 • dinsdag 21 juni – Golden Tulip Jagershorst, Eindhoven (Leende).
Sprekers
 • Frank Gevers, accountmanager werkgeversdienstverlening UWV
 • Antoine Reijnders, beleidsadviseur Verbond van Verzekeraars
 • Jan Mathies, senior adviseur juridische zaken AWVN
Kosten en inschrijven
€ 50 (per persoon, exclusief btw).  

AWVN-leden kunnen zich inschrijven via de ledensite. Ga naar de pagina om u in te schrijven voor de bijeenkomst op 1 juni, de bijeenkomst op 8 juni of de bijeenkomst op 21 juni. U vindt het inschrijfformulier onderaan de betreffende pagina.
Leden van bij AWVN aangesloten brancheverenigingen die geen toegang hebben tot de ledensite, kunnen een e-mail sturen aan mevrouw Mavis Nirandjan, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vermeld s.v.p. voor welke bijeenkomst u zich wilt aanmelden.

 
Ga naar boven