Nieuwsbrief 2016 - 06

 1. CBRB nodigt u uit bij Binnenvaart Hotspot Rotterdam
 2. Rijnkruisend scheepvaartverkeer
 3. Onderzoek toekomst en vernieuwing vloot zand- en grindvervoer
 4. Mängelberichte WSP over  vlamkerende roosters
 5. Europese Richtlijn erkenning beroepskwalificaties in de binnenvaart
 6. (Informeel) overleg met containerterminals
 7. Directe verhaalsactie op de verzekeraar van schepen in geval van wrakopruiming
 8. Renovatie stuwensemble Nederrijn en Lek, geplande stremmingen
 9. Bruggen over het IJ
 10. Staatssteun en havens
 11. ‘Neuordnung Schifffahrtsgebühren’
 12. Scheepvaartzaken bij rechtbank Rotterdam
 13. Reparatie van ‘oudere’ Inland AIS-apparaten
 14. Een lid stelt zich voor: Uit®waarde
 15. 22 april 2016 Topsector Logistiek congres “Big Data, Small World”
 16. Beurs Maritime Industry 2016CBRB nodigt u uit bij Binnenvaart Hotspot Rotterdam

Wanneer u het CBRB bezoekt, ontvangen we u in een moderne en frisse omgeving. Samen met andere binnenvaartbrancheorganisatie organiseren we op 4 april een housewarming. Hiertoe stuurden we u eerder deze uitnodiging. Uiteraard bent u ook op een ander moment van harte welkom bij ons!

 
 

Naar boven


Rijnkruisend scheepvaartverkeer

Heeft uw schip géén Rijncertificaat en vaart u wel op de Nederlandse Rijn, het Pannerdensch Kanaal, de Lek of de Waal, dan is deze informatie belangrijk voor u! Mogelijk dat de huidige werkwijze rond het Rijnkruisende scheepvaartverkeer zal veranderen.
 
De Herziene Rijnvaartakte (ook wel: Akte van Mannheim 1868) geldt in Nederland op de Nederlandse Rijn, het Pannerdensch Kanaal, de Lek en de Waal (de zgn. ‘Aktewateren’). Schepen die varen op deze Aktewateren moeten voldoen aan het Reglement Onderzoek Schepen op de Rijn (ROSR). Het ROSR is ook van toepassing op het zogenaamde Rijnkruisend scheepvaartverkeer, d.w.z. schepen die ROSR-wateren bevaren, maar de grens met Duitsland niet passeren noch hebben gepasseerd. Dit betekent dat Rijnkruisend scheepvaartverkeer in beginsel valt onder de internationale regelgeving.
 
Een onverkorte toepassing van internationale regels kan tot ongewenste situaties leiden voor Rijnkruisende schepen zonder Rijncertificaat. Daarom is voor deze categorie schepen jaren geleden een regeling gecreëerd, die inhoudelijk echter behoorlijk onduidelijk is. Het Openbaar Ministerie (OM) hanteert een aanwijzing binnenvaart. Deze bevat de regels voor het OM en de politie voor de strafrechtelijke handhaving van de belangrijkste wet- en regelgeving voor de scheepvaart op de binnenwateren. In het hoofdstuk over de Herziene Rijnvaartakte is te lezen dat voor Rijnkruisend scheepvaartverkeer afwijkingen worden toegestaan. Deze toegestane afwijkingen gaan over voorschriften ten aanzien van vaartijden, bemanningseisen, radarexamens en technische eisen.  Wel moet aan een aantal minimum eisen worden voldaan. Deze staan in deze (vervallen) aanwijzing Rijnkruisend verkeer.
 
Eerder heeft het ministerie aangegeven dat de huidige status van het zogenaamde Rijnkruisende verkeer onder druk staat. Daarom is het verzoek gedaan om te inventariseren welke bepalingen er vanuit de technische eisen knellend zijn of op een of andere manier ter zijde geschoven kunnen worden.
 
We stellen aan u de volgende vragen:
 1. Vaart u met uw schip/schepen, zonder Rijnvaartcertificaat, op de eerder genoemde vaarwegen vaart en maakt u gebruik van de uitzonderingen voor het Rijnkruisende verkeer?
 2. Zo ja, weet u van welke uitzonderingen u gebruik maakt?
 3. Zo ja, aan welke eisen van het ROSR wordt niet voldaan en kan bezwaarlijk worden voldaan?
Mocht u het antwoord op de tweede en derde vraag niet weten, vragen we u om in elk geval de eerste vraag te beantwoorden. Uw spoedige reactie zien we belangstellend tegemoet.
 
Voor meer informatie kunt contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Onderzoek toekomst en vernieuwing vloot zand- en grindvervoer

Panteia heeft in opdracht van de Stichting Beunschepen onderzoek gedaan naar de toekomst van het vervoer van bouwstoffen per binnenvaart. Hier vindt u de resultaten van het onderzoek, waar het CBRB aan heeft meegewerkt.


Er is een analyse gedaan van de huidige supply chains en de belangrijkste knelpunten. In het rapport vindt u meer informatie over de omvang en eigenschappen van de huidige vloot en de verwachtingen voor de toekomst tot 2030. In een apart hoofdstuk is aandacht geschonken aan de beschikbaarheid van afmeerlocaties en laad- en losplaatsen. Er is een kostenvergelijking gemaakt tussen binnenvaart en wegvervoer en tenslotte is, op basis van verwachtingen, het toekomstig potentieel voor vervoer van bouwstoffen via de binnenvaart geschetst.

 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Mängelberichte WSP over  vlamkerende roosters

De afgelopen weken is er de nodige onrust ontstaan over acties van de WSP op Nederlandse schepen. Via verschillende kanalen krijgen we signalen dat er door de WSP zogenaamde ‘Mängelberichte’ worden afgegeven over de vlamkerende roosters van de ontluchtingen van de kofferdammen, welke niet aan de eisen zouden voldoen of waarvan geen informatie beschikbaar is. Schepen krijgen vier weken de gelegenheid om de zaak op te lossen.
 
Principiële vraag is of de WSP een geldig Certificaat van Goedkeuring niet dient te accepteren als voldoende bewijs dat de vlamkerende inrichtingen voldoen aan de beschreven voorschriften. Samen met Klassebureaus en de afdeling beleid wordt dit onderwerp opgepakt. Inmiddels is deze brief verstuurd aan de WSP, waarbij met klem wordt verzocht interpretatiezaken via Genève af te handelen. Lloyd’s Register heeft deze memo over dit onderwerp opgesteld.
 
Inventarisatie welke typen vlamkerende roosters aan boord
Het CBRB is op dit moment aan het inventariseren welke typen vlamkerende roosters in de ladingtanks er aan boord van schepen zijn.  Dit om bij de volgende bijeenkomst van het ADN Safety Comité in Genève goed beslagen ten ijs te komen. U heeft hier eerder informatie over ontvangen. Er is namelijk een voorstel gedaan om stoffen anders in te delen op basis van explosieveiligheid. Het voorgestelde lijkt op een versoepeling, maar kan impact hebben voor uw schip en mogelijk investeringen zal vergen. Mocht u de enquête over dit onderwerp nog niet hebben ingevuld kunt u dit alsnog doen: www.cbrb.nl/vlamkerenderoosters. De tussenstand van de enquête maakt duidelijk dat het type II B-3 het meest voorkomt. Dit is in lijn met onze verwachtingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Europese Richtlijn erkenning beroepskwalificaties in de binnenvaart

De Europese Commissie (EC) heeft onlangs haar voorstel voor een Europese Richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart gepresenteerd. Aan dit voorstel zijn meerdere jaren van voorbereiding voorafgegaan, onder meer in een internationale expertgroep waaraan het CBRB namens de EBU heeft deelgenomen. Het voorstel bestaat uit een omvangrijk document waarin het Europeesrechtelijke raamwerk voor automatische erkenning van kwalificaties in alle EU-lidstaten is beschreven en een drietal bijlagen waarin minimumeisen ten aanzien van leeftijd, administratie, competenties en vaartijd zijn vastgelegd.
 
In een samenvattende toelichting bestempelt de EC de binnenvaart als een kosten- en energie-efficiënte transportwijze die aan de economische en industriële ontwikkeling van de Unie bijdraagt. Zij wijst erop dat het marktaandeel van de Europese binnenvaart in lange afstandstransporten slechts 7% bedraagt in vergelijking tot 33% voor het wegtransport. De Commissie onderkent dat moeilijkheden in termen van arbeidsmobiliteit, moeilijk te vervullen vacatures en ontbrekende vaardigheden aan het ontwikkelingspotentieel van de sector in de weg staan. Werknemers in de binnenvaart ondervinden moeilijkheden om hun kwalificaties in andere lidstaten erkend te krijgen. Dit heeft een negatief effect op de ontwikkeling van de binnenvaart, vooral vanwege het overwegend grensoverschrijdende karakter.
 
Het voorstel breidt de erkenning van beroepskwalificaties uit tot alle bemanningsleden en baseert zich op de vereiste competenties voor de exploitatie van schepen. Het voorziet in:
 • gemeenschappelijke standaarden voor de certificaten van schippers en andere bemanningsleden van schepen die varen op de Europese binnenwateren,
 • gemeenschappelijke criteria en procedures voor de vaststelling van vereiste competenties,
 • het vaststellen van criteria die verzekeren dat de vereiste kennis van specifieke trajecten gerechtvaardigd wordt door het beoogde veiligheidsniveau.
Volgens de EC zullen niet alleen de werknemers profiteren van verbeterde arbeidsmobiliteit en nieuwe carrièremogelijkheden, maar vooral de sector als geheel, die aantrekkelijker wordt voor zowel ondernemingen als werknemers.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


(Informeel) overleg met containerterminals

De afgelopen weken heeft er, onder de vlag van LINC, met diverse terminals in de Rotterdamse haven (informeel) overleg plaatsgevonden over diverse operationele en andere onderwerpen. Zo is er onder meer gesproken met APMT-II, Kramer, ECT, en Uniport, waarbij onder andere, variërend per terminal, de volgende onderwerpen aan de orde zijn geweest:
 • Huidige gang van zaken in de Rotterdamse haven in het algemeen, en per individuele terminal in het bijzonder
 • Mogelijke (andere) oplossingen voor de huidige congestieproblematiek
 • Operationele performance
 • Nextlogic
 • Invoering weegverplichting containers (zie tevens dit artikel in onze nieuwsbrief van 11 november 2015)
 • Vluchtwegen (zie tevens dit artikel in onze nieuwsbrief van 4 maart)
 • Autoafzetplaatsen (zie tevens dit artikel in onze nieuwsbrief van 19 februari)
Bij APMT-R heeft op 29 februari een regulier (veiligheids-) overleg plaatsgevonden. Mocht u het verslag van dat overleg willen ontvangen, neemt u dan even contact met ons op.
 
Vanuit ECT is, naar aanleiding van een gesprek over communicatie, opnieuw het verzoek gekomen om aanmeldingen tijdig up-to-date te houden. De ECT-planning blijft onbetrouwbaar als er last minute grote calls blijven wegvallen; in die tijd had ECT immers andere binnenvaartoperators kunnen helpen.
 
Binnenkort is een eerste operationeel overleg gepland met RWG, dat zich in de opstartfase bevindt. Behalve de huidige gang van zaken en de verwachte ontwikkelingen, zullen hier ook afspraken gemaakt worden over toekomstig gezamenlijk overleg.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Directe verhaalsactie op de verzekeraar van schepen in geval van wrakopruiming

Als uitgangspunt bij het verhaal van schade wegens onrechtmatige daad geldt dat de schade alleen op de dader verhaalbaar is. In uitzonderingsgevallen kan het slachtoffer zich ook verhalen op de verzekeraar van de dader. We noemen dat de directe actie. Sinds 1 januari jl. heeft de Staat een directe verhaalsactie op de verzekeraar van schepen in geval van wrakopruiming. Dit is een gevolg van de inwerkingtreding van de Wet bestrijding maritieme ongevallen (WBMO),
De WBMO is geënt op het (voor Nederland nog niet in werking getreden) Verdrag van Nairobi inzake het opruimen van wrakken (2007).
Elk schip van meer dan 300 brutoregistertonnage (brt) dient ofwel een financiële borg te stellen ofwel een deugdelijke verzekering te hebben afgesloten ter bestrijding van de kosten van wrakopruiming.
 
Dit zal voor de meeste binnenschepen en zeeschepen onder Nederlandse vlag geen bezwaar zijn, nu die zich tegen dat soort risico’s plachten te verzekeren.
De nieuwe rechtstreekse aanspraak tegen de verzekeraar maakt het voor verzekeraars wel lastiger zich aan de aanspraken van overheden te onttrekken.
De in de Wrakkenwet opgenomen regelingen blijven merendeels ongewijzigd gelden. Van belang is dat ook als een schip formeel nog geen wrak is in de zin van de Wrakkenwet, de Overheid onder de WBMO mag optreden als het schip gevaar oplevert.
 
Van toepassing op alle Nederlandse binnenwateren
De WBMO geldt niet alleen op de territoriale wateren, maar ook op de Nederlandse binnenwateren, en ziet op alle typen schepen, of zij nu wel of niet geregistreerd (teboekgesteld) zijn. Expliciet worden draagvleugelboten en andere relatief nieuwe scheepstypen in de wet benoemd.
De directe actie hoogte van de te sluiten verzekering is nu gekoppeld aan die maximale beperkte aansprakelijkheid die geregeld wordt in diverse wetten en verdragen.Blijkens een nieuwsbericht van 22 december 2015 bekijkt de regering of er mogelijkheden zijn om de beperkte aansprakelijkheid af te schaffen voor verhaalsacties onder de WBMO. Voor dat soort acties zou de aansprakelijkheid tegenover de Staat onbeperkt moeten zijn.
 
Als dat zou gebeuren, dan ontstaat een nieuw speelveld. Aanpassing van verdragen, zoals het recente Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012), zou noodzakelijk zijn. Er zou dan ook met een eeuwenoud principe worden gebroken, op grond waarvan ‘men aan de zee niet meer kan verliezen dan men er aan heeft toevertrouwd’.
 
Als verzekeraars daarmee rekening zouden moeten houden, zal dat naar verwachting ook voor de verzekerden niet onopgemerkt blijven. Bij stijging van het risico stijgen de premies immers vaak navenant.
 
Wordt vervolgd.
 
Deze informatie is uit Nieuwsbrief 2016/2 van Van Dam & Kruidenier Advocaten

Naar boven


Renovatie stuwensemble Nederrijn en Lek, geplande stremmingen

Vanaf dit jaar gaat het stuwensemble Nederrijn en Lek, bestaande uit de stuwcomplexen bij Hagestein, Amerongen en Driel, grootschalig gerenoveerd worden. De renovatie bestaat uit de volgende onderdelen:
 • vervangen van bediening- en besturingsinstallaties van de stuwen en sluizen;
 • vervangen van de bewegingswerken van de stuwen en sluizen;
 • conserveren en wisselen van sluisdeuren, vizierschuiven en cilinderschuiven;
 • repareren van de betonconstructies van de sluizen, stuwen en aanbruggen;
 • realiseren van bediening op afstand;
 • vervangen van de bolders en haalkommen voor schepen van CEMT-vaarklasse Va;
 • alle onderhoudswerkzaamheden aan de stuwen en sluizen tijdens de renovatie.
De werkzaamheden zullen in de loop van 2015 beginnen en moeten in 2020 afgerond zijn; het onderhoudscontract moet in 2022 afgerond zijn.
 
Deze grootschalige renovatie zal onvermijdelijk leiden tot overlast voor de scheepvaart. Tijdens de renovatie zullen drie stremmingen van elk tien weken plaatsvinden:
 • Voorjaar 2017: Amerongen (vermoedelijk van begin maart tot half mei)
 • Najaar 2017: Hagestein
 • Najaar 2018: Driel
Uiteraard zal hierover in een later stadium uitvoerig en in meer detail gecommuniceerd worden. De Centrale Rijnvaartcommissie heeft reeds goedkeuring verleend voor deze stremmingen.
 
Binnenkort wordt een factsheet verwacht met de belangrijkste feiten rond de renovatie in het Nederlands, Duits en Engels.
 
Meer informatie is te vinden via www.rws.nl/stuwensemble. Daar kunt u ook deze en andere brochures downloaden.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Bruggen over het IJ

Met de groei van Amsterdam-Noord is de discussie over een brug over het IJ weer losgebarsten. Een structurele verbinding lijkt slechts een kwestie van tijd. Naar verwachting zal het definitieve besluit over zes tot acht maanden genomen worden. Binnen de gemeente is er duidelijke voorkeur voor twee bruggen: bij het Stenen Hoofd en bij de kop van de Javakade.

Het Havenbedrijf Amsterdam is via een werkgroep met de Gemeente en Rijkswaterstaat in overleg over dit project. Door het Havenbedrijf Amsterdam is aangedrongen op een uitgebreide kosten-batenanalyse, waarbij de alternatieven als een tunnel, uitbreiding veren etc. moeten worden meegenomen. De politiek lijkt de voorkeur te hebben voor een gezichtsbepalende brug boven bijvoorbeeld een (onzichtbare) tunnel. Decisio, een economisch onderzoeks- en adviesbureau dat gespecialiseerd is in (ruimtelijk-) economische vraagstukken, voert de kosten-batenanalyse uit.
 
Het Havenbedrijf Amsterdam verwacht vooral problemen voor de zeecruisevaart. De verplaatsing van de Passenger Terminal Amsterdam zien zij moeizaam in.
 
Het CBRB benadrukt het belang van de veiligheid en vlotheid van het scheepvaartverkeer, en wijst op de mogelijke risico’s en economische gevolgen voor de binnenvaartsector. De vrees bestaat dat er beknibbeld gaat worden op de minimumeisen van een brug door uit te gaan van de meest gunstige nautische omstandigheden (geen wind, geen stroming, niet druk, enzovoort).
 
Gelet op de snelheid van besluitvorming wil het CBRB op korte termijn, samen met alle betrokken CBRB-leden, en samen met andere stakeholders (ORAM, Amsterdam Cruise Port, BBZ), de gevolgen in kaart brengen en een gedegen set van eisen aan een brug formuleren.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Staatssteun en havens

Havens zijn belangrijke infrastructuur voor de economische groei en de regionale ontwikkeling. Voor de binnenvaart is een adequate havenstructuur belangrijk.
De Europese Commissie werkt aan een uitbreiding van de algemene groepsvrijstellingsverordening om niet-problematische investeringen in de havens te vergemakkelijken en strategische investeringen in infrastructuur te bevorderen. In dit artikel bij het NVB-Nieuws meer informatie over dit onderwerp en staatssteun aan havens.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


‘Neuordnung Schifffahrtsgebühren’

Wat betekent dat? In het kort: de Duitse overheid moet veel onderhoud uitvoeren aan vaarwegen en wil dat doorbelasten aan de binnenvaart. De achtergrond van de Neuordnung is het Bundesgebührengesetz (BGebG). Deze wet is ingevoerd in 2013 en bundelt alle regelingen/wetten op het gebied van heffingen. De deelstaten kunnen hierop geen directe invloed uitoefenen.
 
Het onderhoud van de vaarwegen kost in Duitsland jaarlijks 1,5 miljard Euro. De opbrengsten van de zogenoemde ‘Kanalabgaben’ bedragen ongeveer 80 miljoen Euro. De Duitse overheid is van mening dat dit niet in verhouding is. Er wordt dan ook geprobeerd om de kosten van vaarwegen door te belasten aan de binnenvaart.
 
Heffingen op de Rijn, de vaarweg waarover het grootste deel van de goederen in Duitsland wordt vervoerd, zijn niet mogelijk vanwege de Akte van Mannheim, die dit verbiedt. Dit geldt ook voor de Elbe, Donau en Oder, ook daar zijn verdragen die verhinderen dat er heffingen worden opgelegd. De Moezel valt ook af omdat daar al een heffing is die door het Moezelverdrag wordt geregeld. Daarmee blijven de vaarwegen waarop nu al geheven wordt over.
 
Over een tolheffing op de Rijn wordt al langer gesproken. In 2012 heeft de  toenmalige minister Ramsauer al geprobeerd de Akte van Mannheim ter discussie te stellen, maar daar werd door alle andere verdragsstaten direct afwijzend op gereageerd. Onlangs nog heeft TLN in Nederland gepleit voor opheffing van de Akte en het invoeren van heffingen over het goederenvervoer per binnenvaart.
 
Onderzoek
Momenteel is er door de Duitse overheid een aanvraag voor een onderzoek uitgeschreven. Er moet onderzocht worden hoe de ‘Neuordnung’ vorm zou kunnen krijgen. Zoals de zaken er nu voor staan zou de heffing betrekking hebben op de door de binnenvaart gebruikte:
‘Anlagen der natürlichen Wasserstraßen‘ en‘ Anlagen und das Gewässerbett der künstlichen Wasserstraßen’. Zo’n beetje alles dus.
 
Het zou gaan om een heffing op het gebruik. Vraag is ook of de Duitse binnenvaart wordt gecompenseerd voor de heffingen. Als dat het geval zou zijn dan is dat in strijd met de mededingingswetgeving en de staatssteunregels. De som van alle heffingen is de maatstaf, het wordt  niet per vaarweg bepaald wat het gebruik daarvan moet kosten. De hoogte van de heffing is nog niet duidelijk. We gaan er niet vanuit dat alle kosten volledig gedekt moeten worden door deze heffing.
 
Onlangs hebben er gesprekken met de Duitse overheid plaatsgevonden. Bij deze gesprekken waren het CBRB, het HbR, de EBU, de ESO en BLN aanwezig, Tijdens deze gesprekken zijn gezamenlijk een aantal zaken naar voren gebracht waarin het belang van de binnenvaart voor het Duitse achterland is benadrukt. Ook onze zusterorganisatie in Duisburg, de BDB, heeft zich diepgaand met het onderwerp bezig gehouden en is leidend in het dossier. Onze beweegredenen waren een en ander vanuit de Nederlandse en Rotterdamse belangen naar voren te brengen. Dat is goed gelukt, het was een nuttige inhoudelijke bespreking. Zaken die door ons naar voren zijn gebracht waren onder andere:
 • Dit onderwerp zou breder met Duitsland in Europees verband benaderd moeten worden
 • De duurzaamheid van de binnenvaart
 • De investeringen in het verduurzamen van brandstoffen (LNG)
 • Het capaciteitspotentieel van de binnenvaart
 • Heffingen zullen de modaliteit duurder maken
 • De overheid heeft kerntaken en moet zorgdragen voor een kwalitatief goede infrastructuur
 • Het belang van de binnenvaartsector voor ‘Standort Deutschland’
 • De hoeveelheid goederen en personen die ten behoeve van Duitse bedrijven worden vervoerd.
 • Wat de CO2 uitstoot betreft is binnenvaart al een zeer milieuvriendelijke modaliteit.
 • Met betrekking tot de NOx, PM en PN eisen komt vanaf 2020 de nieuwe NRMM normering.
 • De beperking van de uitstoot en vergroening van de vloot Voor bestaande motoren.
 • De ontlasting van wegen en gebruik van waterwegen in het belang van de samenleving.
 • Het meervoudig gebruik van waterwegen door bijvoorbeeld pleziervaart, voor afvoer van regenwater, waterhuishouding, ander gebruik door bedrijven en burgers
Wat de ‘Neuordnung’ betreft zullen we afwachten waar dit alles heen leidt. We doen er veel aan om een en ander in voor de binnenvaart goede banen te leiden. Zodra er meer bekend is zullen we u nader informeren.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Scheepvaartzaken bij rechtbank Rotterdam

De rechtbank Rotterdam krijgt straks de exclusieve bevoegdheid om recht te spreken in scheepvaartzaken. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd. De maatregel draagt bij aan de kwaliteit van de rechtspraak en geeft uitvoering aan een in gerechtelijke kringen en ook daar buiten al langer bestaande wens.
Bij scheepvaartzaken gaat het onder meer om het vervoer van goederen over zee of over de binnenwateren, de exploitatie van een zee- of binnenschip en aanvaringen.

De rechtbank Rotterdam beschikt over juridische en inhoudelijke deskundigheid op het terrein van de scheepvaart en geniet een goede reputatie op dit gebied. Zo wordt in handelscontracten, gesloten tussen Nederlandse partijen, de Rotterdamse rechtbank vanwege haar expertise regelmatig als forum opgenomen. Het betreft een zeer specialistisch rechtsgebied.
Daarnaast vormt de aanwezigheid van reders, stuwadoors, cargadoors, scheepsbouwers en gespecialiseerde advocatenkantoren een argument ten gunste van concentratie bij de rechtbank Rotterdam. De verwachting is dat behandeling door gespecialiseerde rechters zal bijdragen aan de efficiency van de procesgang.
De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Naar boven


Reparatie van ‘oudere’ Inland AIS-apparaten

Overeenkomstig artikel 7.06, derde lid, van het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn (ROSR) is sinds 1 december 2015 alleen de inbouw van Inland AIS-apparaten met een typegoedkeuring op basis van editie 2.0 van de teststandaard toegelaten. Het gebruik van Inland AIS-apparaten die vóór deze datum zijn ingebouwd waarvan de typegoedkeuring is gebaseerd op editie 1.0 en 1.01 blijft echter toegestaan. Over de vraag of dergelijk ‘ouder’ aan boord ingebouwd Inland AIS-apparaat nog mag worden hersteld, is in diverse CCR-werkgroepen gediscussieerd. De conclusie hiervan is kortweg dat een Inland AIS-apparaat met een typegoedkeuring krachtens teststandaard 1.01 of 1.0 dat aan boord van een schip is ingebouwd, ook na 1 december 2015 nog mag worden hersteld. Zo kan de schipper het Inland AIS-apparaat waarmee hij vertrouwd is, blijven gebruiken. Deze interpretatie moet dit jaar worden bevestigd. Voor meer informatie zie ook dit document.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Naar boven


Een lid stelt zich voor: Uit®waarde

Uit®waarde ontwikkelt, exploiteert en onderhoudt als zelfstandige organisatie negen dagrecreatiegebieden met sportfaciliteiten, ruim 2.000 km bewegwijzerde recreatieve routes, 200 watersportligplaatsen en tien toeristische pontjes in het Rivierengebied. Dit doen wij zo kwalitatief en duurzaam mogelijk. Daarnaast geven wij ondernemers via grondverhuur en erfpachtovereenkomsten de ruimte om recreatietiebedrijven op te zetten en zijn wij private en publieke partijen van dienst met advies dat zich richt op alles dat komt kijken bij het starten, organiseren en exploiteren van recreatieve projecten. Uit®waarde vindt in het CBRB de professionele ondersteuning die zij zocht voor haar verenbedrijf.

Uit®waarde is de handelsnaam van B.V. Recreatiemaatschappij Rivierengebied en  statutair gevestigd in Kerk-Avezaath. Kijk voor meer informatie op www.uiterwaarde.nl
De pontjes van Uit®waarde varen alle alleen tijdens het toeristisch seizoen. Het aantal vaardagen van de pontjes is voor het komend seizoen uitgebreid. Om alle veren goed bemand te krijgen is Uit®waarde afhankelijk van goede en bekwame vrijwillige schippers en kaartverkopers. Uit®waarde kan schippers met een groot vaarbewijs en/of Rijnpatent een leuke hobby aanbieden bijvoorbeeld op het voetveer Druten-Dodewaard. Geïnteresseerd? Reageer dan en bel Uit®waarde 0344 68 16 44.

Contactgegevens
Bezoekadres:
Dorpsstraat 32
4012 BG  Kerk-Avezaath

Postadres:
Postbus 6139
4000 HC  Tiel

Naar boven


22 april 2016 Topsector Logistiek congres “Big Data, Small World”

In vervolg op deze vooraankondiging in onze nieuwsbrief van 11 januari, nodigen wij u hierbij uit voor het congres van de Topsector Logistiek:
‘Big Data Small World’
Vrijdag 22 april 2016
Amsterdam ArenA
ArenA Boulevard 1
1101 BH Amsterdam
 
Dit jaar is gekozen voor het thema ‘Big Data Small World’ omdat het gebruiken en combineren van data steeds belangrijker wordt voor bedrijven. Ook in de logistiek. Het slim koppelen van data maakt de mogelijkheden eindeloos. Denk aan het voorspellen van de vraag naar pakketdiensten, het opsporen van bottlenecks in de logistieke keten, het verbeteren van de ‘last mile’ en ‘crowd based’ afhandelen van pakketjes. Tijdens het congres komen al deze kansen rondom Big Data aan bod!

Het programma is onderverdeeld in vijf tracks ofwel ‘routes’ waarmee u een keuze kunt maken uit het programma. Een track bestaat uit een aantal sessies in subzalen en innovaties op het Experienceplein. U kunt sessies kiezen uit de volgende tracks:
 • Big Data
 • Best practise
 • Disruptive 
 • International
 • Scientific
Tijdens de eerste en de tweede helft kunt u kiezen voor een sessie of een bezoek aan het Experienceplein. Op het Experienceplein kunt u verschillende innovaties in de logistiek zelf ervaren. In de Disruptive Dome is een doorlopend programma over ideeën en innovaties die de logistiek volledig zullen veranderen.
 
Het programma van ‘Big Data Small World’ is als volgt:
09.00 uur      Ontvangst
09.45 uur      De aftrap door Aad Veenman (dagvoorzitter)
09.55 uur      Mark Frequin 
10.10 uur      Sander Duivestein, futuroloog
10.40 uur      Eric van Heck, Erasmus Universiteit
11.00 uur      Amazon (to be confirmed)
11.30 uur      De eerste helft: sessies 
13.00 uur      Rust en netwerklunch
14.30 uur      De tweede helft: sessies
16.15 uur      De verlenging onder leiding van Aad Veenman
16.45 uur      De derde helft: borrel
 
Meer informatie over het programma is te vinden via de speciale congreswebsite: www.topsectorlogistiek.nl/congres2016. Via deze website kunt u zich ook aanmelden.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Beurs Maritime Industry 2016Vanaf dinsdag 24 t/m donderdag 26 mei as. vindt de beurs Maritime Industry 2016 in de Evenementenhal in Gorinchem plaats. Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart staat op deze beurs, u kunt ons vinden in standnummer 301.
Op de beursstand staan wij samen met Bureau Voorlichting Binnenvaart, Stichting Projecten Binnenvaart, Bureau Telematica Binnenvaart en Binnenvaart Netwerk Diensten
 
Als CBRB lid ontvangt u binnenkort een uitnodiging. Wij hopen u op daar te zien !
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Ga naar boven