Nieuwsbrief 2016 - 05

 1. Geactualiseerde lijst erkende bedrijven inbouw en vervangen radar, bochtaanwijzers en Inland AIS-apparatuur
 2. Evaluatie abonnementen huisvuilafgifte
 3. Web-based Branche-RI&E en Arbocatalogus
 4. (Tweede) vluchtweg bij containerterminals 
 5. Centraal Overleg Vaarwegen
 6. Informatiebijeenkomst ‘Update werkgeverrisico’s 2016’
 7. Ontwerp Mobiliteitsplan Zeeland
 8. Transport of the Future
 9. Portbase: verbeteringen in Barge Planning
 10. Nieuwe leden CBRB

Geactualiseerde lijst erkende bedrijven inbouw en vervangen radar, bochtaanwijzers en Inland AIS-apparatuur

In een vorige CBRB-Nieuwsbrief informeerden we u in dit artikel over de geactualiseerde lijst met de in Nederland erkende bedrijven voor de inbouw of het vervangen van navigatieradarinstallaties en bochtaanwijzers. In dit overzicht stonden voor Nederland slechts 3 bedrijven. Een aantal grote bedrijven ontbraken om dat de erkenning door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) was verstreken. Inmiddels is de lijst uitgebreid.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Evaluatie abonnementen huisvuilafgifte

Het CBRB is gevraagd deel uit te maken van een klankbordgroep voor de evaluatie van het abonnementensysteem voor zogenaamde Deel C van het CDNI verdrag, het overig scheepsbedrijfsafval ook wel huisvuil genoemd (www.cdni-iwt.org). Het CBRB maakt nu dus deel uit van de klankbordgroep. De evaluatie is een gevolg van Kamervragen en klachten over het abonnementensysteem. De minister van IenM heeft in 2013 beloofd dat het systeem na twee jaar geëvalueerd zou worden. Aan de evaluatie is een enquête verbonden en binnenkort krijgt u een verzoek om daaraan deel te nemen. De klachten hielden in dat het systeem te duur zou zijn en er zou al afvalstoffenheffing zijn betaald. Ook het geringe aantal abonnementen zou leiden tot een te hoog bedrag voor de weinigen die wel een abonnement hebben en daarmee tot een te hoge last voor abonnementhouders in verhouding met de hoeveelheid afgegeven afval.

Het CBRB heeft bij de invoering in 2013 geprotesteerd tegen de manier waarop de nationale staten het verdrag uit hebben gelegd. Argument daarvoor is de in het verdrag opgenomen verplichting van de verdragstaten om een internationaal systeem in het leven te roepen. Echter, als staten autonoom besluiten dat een verdrag op deze wijze uitgelegd kan worden dan heeft men weinig kans om dit terug te draaien of te wijzigen. Het is dan ook een pragmatische overweging geweest daar niet veel tijd en energie aan te besteden. Wel proberen wij een systeem te krijgen waarbij veel meer bedrijven een redelijk bedrag betalen voor de afgifte van huisvuil. Daarbij moet het huisvuil op een eenvoudige manier tegen redelijke kosten op voldoende plaatsen afgegeven kunnen worden. We hopen dat de enquête voldoende wordt beantwoord waarbij de uitkomsten gebruikt kunnen worden om een betaalbaar en goed systeem op te zetten.
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Web-based Branche-RI&E en Arbocatalogus

De Werkgroep Arbo Veiligheid van sociale partners in de Binnenvaart heeft (met subsidie van de Stichting CAO Binnenscheepvaart) een web-based versie van de Branche-RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) laten ontwikkelen. Ten opzichte van de bestaande Branche-RI&E is hierin een aantal zaken al geactualiseerd. Binnenkort wordt aan de hand van een testversie feedback verzameld. Na verwerking daarvan zal de werkgroep het nieuwe RI&E-instrument in eigen beheer verder actualiseren. Zo spoedig mogelijk zal bij het ministerie van SZW een nieuwe erkenning worden aangevraagd.
 
Projectplan
De werkgroep werkt ook aan een projectplan waarin de Branche RI&E als web-based tool wordt gecombineerd met de Arbocatalogus (www.arbo-binnenvaart.nl) en een communicatieplan voor de promotie van beide instrumenten.
 
Deskundige gezocht
Ter ondersteuning van de werkgroep zoeken wij nog een deskundige op het gebied van arbozaken in de binnenvaart. Mocht u daarvoor belangstelling hebben, en enige tijd in het belang van de bedrijfstak kunnen vrijmaken, dan vernemen wij dat graag!
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


(Tweede) vluchtweg bij containerterminals

APMT-R is onlangs begonnen met het inzetten van gangways voor binnenvaartschepen met ADN-containers, om op die manier te voorzien in adequate vluchtwegen. Het middel is niet onomstreden, maar is bedoeld als tijdelijke maatregel tot er adequate voorzieningen gerealiseerd zijn. De problemen om aan/van boord te komen bij APMT-R zijn immers niet nieuw: al jaren vinden hierover gesprekken met hen en het HbR plaats.
 
ILenT lijkt op dit moment actief te handhaven op de aanwezigheid van adequate vluchtwegen in het kader van het ADN bij de zeehaventerminals in Rotterdam. Ook bij andere terminals is of wordt dit mogelijk een issue. Wij hebben daarom inmiddels contact met de belangrijkste terminals in Rotterdam (APMT-R, ECT, APMT-II, RWG, Kramer, Uniport) over deze kwestie.
 
In het ADN wordt bepaald, dat de twee vluchtwegen een gedeelde verantwoordelijkheid tussen vervoerder en terminal zijn. Hierover dient voor het laden/lossen afstemming tussen vervoerder en terminal plaats te vinden. Om de vluchtwegen af te kunnen stemmen op de lokale situatie is een tabel opgesteld (ADN-randnummer 7.1.4.77) waarin combinaties van verschillende vluchtwegen worden toegestaan. Als de terminal geen tweede vluchtweg aan kan bieden, moet de vervoerder zorgen voor de tweede vluchtweg.
 
Al anderhalf jaar geleden heeft het CBRB een themabijeenkomst over dit specifieke onderwerp gehouden. Het verslag van deze themabijeenkomst is hier te vinden. Bij deze bijeenkomst kwamen ook nog andere kwesties aan de orde, zoals: Geldt deze regelgeving ook als er ADN-containers aan boord zijn die bestemd zijn voor een andere terminal?
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Centraal Overleg Vaarwegen

Het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) is een samenwerkingsverband van de volgende belangenorganisaties:  EVO, Vereniging van Waterbouwers, Koninklijke BLN Schuttevaer en sinds kort ook het CBRB. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) is agenda-lid.
Op het juiste niveau wordt overlegd met de Nederlandse overheid over het beheer en onderhoud van vaarwegen en daarbij behorende infrastructuur.
De invloed van COV is beleidsmatig en sterk politiek ingesteld. Het gaat vooral over vaarwegbudget. Nederland beschikt over een uitgebreid vaarwegennet, dat alle economische kerngebieden met elkaar verbindt. Om het goederenvervoer over water goed te kunnen blijven benutten is het belangrijk de betrouwbaarheid en concurrentiekracht van de binnenvaart te garanderen en daar is goede infrastructuur voor nodig.

Kansen!
De ambitie van COV is vlot, efficiënt en veilig goederenvervoer over water op alle nationale vaarwegen, zonder infrastructurele belemmeringen. De komende tijd zal het COV een nieuwe beleidsagenda formuleren en deze bespreken met de Minister. Uw inbreng is voor ons van belang.

Graag uw reactie op de volgende vragen:

 • Welke knelpunten ziet u? Graag hierbij een economische onderbouwing.
 • Welke kansen ziet u? In welke regio is groei te verwachten? Wat zijn de ambities van en wat is nodig op het gebied van infrastructuur?
 • Wat heeft Nederland nodig aan natte infrastructuur om de logistieke kerngebieden optimaal met elkaar te verbinden?
Uw reacties kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Informatiebijeenkomst ‘Update werkgeverrisico’s 2016’

In dit artikel in een eerdere CBRB-Nieuwsbrief stelden we geassocieerd lid Adxpert aan u voor.
Dit bedrijf nodigt u graag uit voor een informatiebijeenkomst op donderdag 17 maart 2016.

U zult tijdens deze bijeenkomst laatste informatie ontvangen over de werkgeversrisico’s anno 2016. Hier kunt u meer informatie lezen over het programma en de locatie.

Naar boven


Ontwerp Mobiliteitsplan Zeeland

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben begin 2016 het Ontwerp Mobiliteitsplan Zeeland vastgesteld, bestaande uit een Mobiliteitsvisie 2028 en een Mobiliteitsprogramma 2017-2019.

Eén van de speerpunten in het Mobiliteitsplan is een goede bereikbaarheid van bedrijven en de Zeeuwse havens. De Provincie wil aan de slag met corridormanagement binnenvaart en betere benutting van sluizen. Ook multimodale ontsluiting van weg, water en spoor is een belangrijke actie.

Het Mobiliteitsplan is hier te downloaden. Het ligt van woensdag 20 januari tot en met woensdag 2 maart 2016 ter inzage. Hier kunt u de publicatie in het Provinciale blad lezen.

Naar boven


Transport of the Future

Op donderdagmiddag 14 april 2016 zal het “Transport of the Future” event plaatsvinden

Op deze middag schetsen visionairs en experts een beeld van de toekomst van Transport over Water. Laat je inspireren door de sprekers en deel uw eigen visie op deze middag. Zo maken we gezamenlijk de toekomstvisie voor het transport over water in Nederland.

Vanuit Rijkswaterstaat zal Theo van de Gazelle een toekomstvisie geven vanuit Rijkswaterstaat. Rob Zuidwijk zal u inspireren met een verhaal over Mondiale Transportnetwerken. Als laatste vertelt Kees Pieters over wat hij verwacht van Binnenvaart 3.0. Paul Pardon zal deze dag fungeren als dagvoorzitter.

De middag wordt mogelijk gemaakt door PIANC en zal tussen 13:00 en 18:00 plaatsvinden bij Deltares in Delft. Er zijn geen kosten verbonden aan de middag en zowel leden als niet-leden  van PIANC zijn van harte welkom. U kunt u registreren via een formulier op deze pagina: pianc.nl/nieuws/transport-of-the-future-event.

Voor meer vragen kunt u contact opnemen met het Secretariaat van PIANC NL via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Portbase: verbeteringen in Barge Planning

In de service Barge Planning van Portbase zijn per 1 maart 2016 een aantal nieuwe verbeteringen beschikbaar gekomen. Het gaat hierbij concreet om de volgende aanpassingen:
 • beter afhandelen van veranderingen en annuleringen bij voormeldingen
 • accuratere weergave terminalstatussen
 • containers binnen dezelfde reis omboeken naar een andere terminal
 • verbetering gebruiksgemak
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Nieuwe leden CBRB

Varende ondernemers
 • Van den Heuvel VOF

Ga naar boven