Nieuwsbrief 2016 - 04

 1. CBRB werkt mee aan invulling nationaal veiligheidsprofiel
 2. Onderzoek overgangsbepaling passagiersschepen
 3. CBRB faciliteert in oplossing voor problemen rond stabiliteit
 4. Ontwikkeling praktische gids voor stabiliteit in de containervaart
 5. Werkbezoek HbR-delegatie aan de containerbinnenvaart
 6. Kan/mag AIS gebruikt worden voor andere doeleinden dan veiligheid/verkeersmanagement?
 7. Auto's aan/van boord op Maasvlakte II
 8. 8e IVR colloquium 17 en 18 maart 2016 te Bonn
 9. CBRB/CCR-verleden dat bewaard wordt
 10. Bureau Voorlichting Binnenvaart lanceert nieuwe innovatieve interactieve binnenvaartposters

CBRB werkt mee aan invulling nationaal veiligheidsprofiel

Onderzoeksbureau TNO heeft het CBRB verzocht om medewerking aan een project dat in opdracht van het ministerie van Veiligheid uitgevoerd wordt, om (opnieuw) invulling te geven aan het nationale veiligheidsprofiel. De Rijksoverheid heeft een zogeheten “Strategie Nationale Veiligheid”, een instrument voor risicomanagement: wat voor rampen kunnen de Nederlandse samenleving treffen, welke en hoeveel hulpdiensten zijn dan op welke locatie benodigd, en hoe kan de overheid zich daar het best op voorbereiden? In navolging van de Strategie Nationale Veiligheid hebben gemeenten en veiligheidsregio’s een vergelijkbare methodiek voor het inventariseren en analyseren van risico’s en het afwegen van benodigde capaciteiten. Die methodiek is vastgelegd in de Handreiking Regionaal Risicoprofiel.
 
De Strategie Nationale Veiligheid wordt momenteel herzien, en TNO is nu bezig om specifiek invulling te geven aan het onderwerp transportongevallen, met (mogelijke) impact op nationale schaal (slachtofferaantallen). Uit onderzoek door TNO is gebleken dat de kans op een nationale ramp in de transportsector relatief gering is (in vergelijking tot bijvoorbeeld de chemie- of de nucleaire sector): sinds 1945 hebben er 11 'rampen' in de binnenvaart plaatsgevonden in Nederland of met Nederlandse betrokkenheid, waarbij met maximale aantal slachtoffers 20 bedroeg.
 
Als het om risicoprofielen en slachtofferaantallen gaat, dan is een link naar de passagiersvaart evident. Daarom heeft onlangs een overleg plaatsgevonden met enkele vertegenwoordigers uit de passagiersvaart (vanuit de veerdiensten en vanuit de riviercruisevaart (segment aangepaste vakanties, dus met hulpbehoevende passagiers als doelgroep)). Daarbij is ingezoomd op de aard en omvang van potentiële grote binnenvaartongevallen en de trends die op de binnenvaartveiligheid van invloed zijn, zoals de ontwikkeling van het scheepvaartverkeer (niet per se méér maar gemiddeld wel grotere schepen), langere aanrij- c.q. aanvaartijden van publieke hulpdiensten waardoor meer dan voorheen gebruik gemaakt zal moeten worden van de eigen evacuatievoorzieningen en andere schepen in de nabijheid. Eventuele evacuatie van een schip stopt niet met het op de kade zetten van de passagiers: juist de opvang en doorgeleiding van passagiers op het land vraagt om verdere aandacht van de veiligheidsregio’s. Training en opleiding van de bemanning aan boord blijft een belangrijk aandachtspunt.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Onderzoek overgangsbepaling tweede voortstuwing / tweede machinekamer passagiersschepen

Zoals bekend, geldt er tot 2020 uitstel voor een aantal technische overgangsbepalingen via het zogeheten ‘moratorium’. In de tussentijd moet er onderzoek gedaan worden naar de omvang van het probleem, maar vooral ook naar mogelijke alternatieven waarmee een vergelijkbaar veiligheidsniveau gewaarborgd kan worden.
 
Voor de passagiersvaart staat de tweede onafhankelijke voortstuwing / tweede machinekamer hoog op de prioriteitenlijst.
 
De afgelopen periode heeft overleg plaatsgevonden met enkele onderzoeksbureaus voor de opzet van dit onderzoek. Eerdere onderzoeksvoorstellen naar alternatieve oplossingen waren afgewezen omdat ze niet helemaal de juiste insteek hadden, en daarnaast erg begrotelijk waren.
 
Inmiddels is een nieuw voorstel geformuleerd, waarbij verschillende scenario’s met een praktische insteek onderzocht worden. Doel is, aan te tonen dat door een adequate combinatie van (aanvullende) brandpreventie- en bestrijdingsmaatregelen en maatregelen in het geval van een lek in de machinekamer, een gelijkwaardige oplossing voor de tweede voortstuwing en aparte machinekamer haalbaar is. De komende tijd zal een en ander verder uitgewerkt worden.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

CBRB faciliteert in oplossing voor problemen rond stabiliteit in de ADN-opleiding en afgifte van Certificaten

In de vergadering van de CBRB-werkgroep Gevaarlijke stoffen en veiligheid die 9 december jl. heeft plaats gevonden is het knelpunt “Stabiliteit in de ADN-cursus” besproken, dat door de ADN-opleiders is aangegeven. Dit knelpunt komt naar voren uit onduidelijkheid rond de overgangsbepalingen die van toepassing zijn voor opleidingen (ADN 1.6.8). Veel cursisten die bijvoorbeeld een opleiding ADN-Chemie of Gas hebben gevolgd, liepen er tegen aan dat er geen nieuw ADN-Certificaat kon worden afgegeven door het CBR/CCV vóórdat de cursist een dag stabiliteitsopleiding heeft gevolgd. Dit, ondanks het feit dat zij wel over een geldig Certificaat ADN beschikken, dat bijvoorbeeld in 2014 is afgegeven en “stabiliteit” niet in de eindtermen van de cursus ADN-Chemie of Gas zijn opgenomen.  
De problematiek komt voort vanwege het feit dat conform het model ADN 8.6.2. op het ADN-Certificaat moet zijn vermeld: “De houder van deze verklaring heeft een opleiding inzake stabiliteit van 8 leseenheden gevolgd” en het CBR/CCV mag dus alleen deze Certificaten uitgeven. Niet iedere cursist heeft in 2015 zijn/haar ADN-basisdiploma gehaald of ADN-herhaling gevolgd, waarin het onderdeel “stabiliteit” is gegeven en om deze reden zou er dus geen nieuw Certificaat worden afgegeven. Hiernaast zijn er nog een aantal scenario’s waarbij onduidelijk was hoe een cursist om moet gaan met de gestelde eisen voor stabiliteit in de opleiding ADN.
Het CBRB heeft, namens de ADN-opleiders, meegewerkt om met het Ministerie en het CCV scenario’s te beschrijven en oplossingen te formuleren voor verschillende mogelijkheden hoe een cursist toch aan de eisen voldoet om een nieuw ADN-Certificaat te verkrijgen.
 
Meer uitgebreide uitleg over dit onderwerp kunt u lezen in “Stabiliteit in de ADN opleiding” met een verslag van bovengenoemde bespreking met de aangereikte scenario’s. In “Stabiliteit in de ADN opleiding - schema oplossingen” vindt u schematisch de scenario’s en oplossingen.
 
Voor nadere informatie kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en/of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ontwikkeling praktische gids voor stabiliteit in de containervaart

In opdracht van de Centrale Rijnvaartcommissie werkt het CBRB, namens de EBU, samen met ESO en Aquapol aan de ontwikkeling van een best practices gids voor stabiliteit in de containervaart. Zie ook dit artikel in een eerdere nieuwsbrief. Het document is bedoeld als praktische handleiding, primair bedoeld voor schippers en bemanningsleden, maar daarnaast ook voor anderen die rond de containerbinnenvaart werkzaam zijn, zoals terminalmedewerkers en medewerkers van handhavingsdiensten.
 
Op 16 februari is de eerste versie van de best practices gids aan de CCR gepresenteerd.
 
De gids bevat allereerst een aantal algemene uitgangspunten inzake stabiliteit. Daarbij worden de basisbegrippen van de stabiliteit, een aantal basisbegrippen inzake stuwage, en de van toepassing zijnde regelgeving toegelicht. Vervolgens wordt ingezoomd op een aantal best practices: vóór belading, tijdens belading, tijdens de vaart, en met betrekking tot stuwage. Ook wordt ingegaan op de primaire en secundaire scholing. Tot slot worden de ontwikkelingen in de containerbinnenvaart geschetst. Daarbij wordt ingegaan op de invoering van de containerweegverplichting, electronische berichtenuitwisseling, en de verdere professionalisering van de containervaart door de invoering van kwaliteitssystemen.
 
De CCR was vol lof over de snelheid van werken en de kwaliteit van deze eerste versie. De komende tijd zal gebruikt worden om de gemaakte opmerkingen te verwerken en een aantal punten nog wat verder uit te werken.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Werkbezoek HbR-delegatie aan de containerbinnenvaart

Op vrijdag 5 februari werd, onder de vlag van LINC (het samenwerkingsverband van CBRB en VITO), een werkbezoek georganiseerd voor Emile Hoogsteden en Arwen Korteweg van het HbR. De heren van het HbR wilden graag het reilen en zeilen in de Rotterdamse haven ervaren vanuit het perspectief van een schip. De afspraak voor dit werkbezoek was al eerder gemaakt; de timing bleek, gelet op de huidige vertragingsproblematiek, perfect te zijn.
 


Van 11:30 - 17:00 uur zijn achtereenvolgens de Saluté van Alcotrans (op de DDE), de Marajo van DPW Germersheim (eveneens op de DDE, toevallig precies op de plek waar daarvoor de Saluté had gelegen), en de Carpe Diem van CTU (bij Kramer) bezocht. Alle drie de schippers hebben ons uitvoerig te woord gestaan over de processen aan boord, de afstemming tussen hen / operator / terminals, de huidige gang van zaken in Rotterdam, en andere problemen waar zij zoal tegen aan lopen in Rotterdam. De huidige vertragingsproblematiek werd uiteraard uitvoerig besproken.
Daarnaast kwamen ook andere punten aan de orde, zoals het gebrek aan autoafzetplaatsen op MVII (zie elders in deze nieuwsbrief), het gebrek aan voldoende ligplaatsen voor schepen met twee blauwe kegels, en de vaak gebrekkige voorzieningen om op de zeekades aan/van boord te kunnen.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Kan / mag AIS gebruikt worden voor andere doeleinden dan veiligheid / verkeersmanagement?

In 2006 en 2013 zijn er afspraken gemaakt met de binnenvaartsector over het gebruik van AIS-gegevens. Deze zouden alleen gebruikt mogen worden voor veiligheid (schip-schip-verkeer) en verkeersmanagement.
 
Inmiddels zijn de meeste schepen een aantal jaar met AIS uitgerust, en vanuit de praktijk (zowel overheids- als marktpartijen) komen regelmatig verzoeken om de AIS-data te mogen gebruiken. Tot dusver is dat niet toegestaan, maar wellicht zou het vrijgeven van AIS-data in bepaalde situaties geen probleem zijn en zelfs voordelen voor de binnenvaartsector zelf kunnen opleveren.
 
Daarom heeft er een verkennend overleg met het ministerie van IenM en Rijkswaterstaat plaatsgevonden om eventuele mogelijkheden en onmogelijkheden te verkennen.
 
Zo zou het leveren van AIS-data aan bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een interessante optie kunnen zijn, op voorwaarde dat dit leidt tot een administratieve lastenvermindering voor de binnenvaartsector, en op voorwaarde dat de data geanonimiseerd worden. Goede statistieken zijn bovendien belangrijk voor de sector; mogelijk kan AIS daaraan een bijdrage leveren.
 
Ook bij sommige onderzoeken (bijvoorbeeld Covadem) kunnen AIS-data een waardevolle - en voor de binnenvaartsector relevante - toevoeging zijn. Dit zal echter per geval beoordeeld moeten worden, en de voorwaarden waaronder de data eventueel beschikbaar gesteld zouden kunnen worden, moeten zorgvuldig uitgewerkt worden.
 
Projecten rond de beschikbaarheid van ligplaatsen, zoals het BLIS-project in Rotterdam dat naar heel Nederland uitgerold zou kunnen worden, zijn een ander voorbeeld van projecten waar het gebruik van AIS-data toegevoegde waarde zou kunnen hebben.
 
Voor logistieke toepassingen geldt, dat het toegestaan is deze data te gebruiken, op voorwaarde dat de schipper daarvoor toestemming geeft. Het daadwerkelijk beschikbaar stellen van AIS-data aan logistieke partijen vereist echter aanpassingen in (ICT-) infrastructuur.
 
Eén mogelijke toepassing van AIS-data is en blijft een "no go": het gebruik van AIS door overheidsdiensten ten behoeve van handhaving is en blijft niet toegestaan.
 
Samengevat:
 • Uitgangspunt voor het vrijgeven van AIS-data voor bepaalde doeleinden is "voor wat, hoort wat" oftewel "what's in it for us": het vrijgeven van AIS-data moet voordelen voor de binnenvaartsector opleveren.
 • De schipper blijft eigenaar van zijn eigen AIS-data en moet toestemming verlenen voor het vrijgeven van deze data.
 • Gebruik van AIS-data voor handhaving is en blijft een no go.
We benadrukken dat er nog geen besluit is genomen over het vrijgeven van AIS-data voor bepaalde doeleinden; het overleg met het Ministerie en Rijkswaterstaat is nog in de verkennende fase.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Auto's aan/van boord op Maasvlakte II

Er is enige reuring ontstaan naar aanleiding van het bericht van RWG om het aan/van boord zetten van auto's niet meer toe te staan.
 
Wij betreuren dat RWG dit besluit heeft genomen. De nieuwe terminals op MVII profileren zich als 'state of the art', maar een zo wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering van de binnenvaart als het aan/van boord zetten van auto’s, kan niet gefaciliteerd worden. Gemiste kans, wat ons betreft.
 
Op korte termijn zal een overleg met RWG plaatsvinden om hierover verder te praten.
 
Met APMT-II zijn wij al langer in gesprek over dit onderwerp. APMT-II heeft de mogelijkheden serieus onderzocht en zal zeer binnenkort een nieuwe procedure bekend maken waarbij binnenschepen - onder een aantal strikte voorwaarden, en volgens een wat afwijkend concept - tóch auto's aan/van boord kunnen zetten. Deze nieuwe procedure zou per 1 maart in moeten gaan.
 
Op dit moment is er op de hele Tweede Maasvlakte niet of nauwelijks gelegenheid om auto's aan/van boord te zetten, zoals ook bleek tijdens het werkbezoek van een HbR-delegatie aan de containerbinnenvaart (zie elders in deze nieuwsbrief).
 
Ons standpunt is: Wil de haven van Rotterdam optimaal kunnen functioneren, dan moet ook de binnenvaart - troefkaart van de haven van Rotterdam! - optimaal kunnen functioneren. Zaken als auto's aan/van boord zetten, zijn een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering van de binnenvaart, en moeten dus volwaardig gefaciliteerd worden.
 
Het HbR is eveneens bezig met het realiseren van autoafzetplaatsen op strategische locaties op MVII. Dat zal al een deel van het probleem oplossen. Een binnenschip met een wat grotere call size ligt echter al gauw vele uren voor de kade. Als er al die tijd geen auto’s aan/van boord kunnen, betekent dat een serieuze beperking van de bedrijfsvoering van het schip (bemanningswissel, reparaties, enzovoort). Onder de kraan vandaan varen naar een autoafzetplaats, ook al is die om de hoek, is onwenselijk. Dus ook op de terminals zal een mogelijkheid moeten zijn om auto’s aan/van boord te zetten.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

8e IVR colloquium 17 en 18 maart 2016 te Bonn

Hebt u zich al aangemeld?
 
CLNI 2012 Panel met vertegenwoordigers van gezaghebbende binnenvaartlanden
Het colloquium beoogt onder meer de inwerkingtreding van het nieuwe CLNI-verdrag, dat brede Europese toepassing mogelijk maakt, te bevorderen. Daarmee kan de beperking van de aansprakelijkheid in de binnenvaart op alle Europese vaarwegen worden ingevoerd.
Inmiddels kunnen we u de deelname van de regeringsvertegenwoordigers van gezaghebbende binnenvaartlanden aan het panel aankondigen.
Na de ratificatie van het verdrag door Luxemburg en Servië hebben België, Duitsland en Nederland een ontwerpwet hiervoor in behandeling waarover in het panel nader in zal worden gegaan.
 
Arbeidsrechtelijke ontwikkelingen toepasselijk recht
In het kader van het vrije verkeer en mobiliteit spelen arbeidsrechtelijke aspecten een steeds belangrijkere rol. Daarom zullen internationale experts, die direct bij de totstandkoming van nieuwe ontwerpwetten betrokken zijn tijdens het colloquium, inzage bieden in recente ontwikkelingen op dat terrein.
 
Doel colloquium
Het colloquium biedt de mogelijkheid de genoemde onderwerpen interactief te behandelen en met alle sprekers in discussie te gaan. Bovendien biedt het u een platform om met vertegenwoordigers van overheden, experts op het gebied van vervoer en verzekeringen, advocatuur en andere belangstellenden gedachten te wisselen.
 

Datum en locatie
17 - 18 maart 2016
Robert-Schuman-Platz 1, 53175 Bonn
German Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure

Toegezegde paneldeelnemers

 • Dr. Beate Czerwenka (Duitsland)
 • Mr. Kirsten Redeker (Nederland)
 • Dr. Reto Dürler (Zwitserland)
 • Matej Vanicek (Slowakije)

Programma 17 March 2016

09.00 uur
10.00 uur
10.30 uur
10.45 uur
Registration
Welcome by the host and opening by the organisers
General introduction Dr. Beate Czerwenka
Part I CLNI 2012

Lunchbreak

14.30 uur
16.00 uur
16.30 uur
17.30 uur
19.00 uur
Part II Case Law regarding CMNI and CLNI
Coffee- tea break
Dispute solutions: Specialised courts & Alternative dispute solutions
Closure
Dinner and networking Event on board passenger vessel “Jan von Werth”
 

Het passagiersschip "Jan von Werth”.

Programma 18 March 2016

09.15 uur
09.30 uur
12.00 uur
12.15 uur
Opening and general introduction Dr. Beate Czerwenka
Part III Labour law aspects regarding inland waterway transport
Synthese and conclusions
Lunch and closure
 
Voor een volledig programmaoverzicht verwijzen wij u naar de volgende links:

Deelname
U kunt zich aanmelden door dit formulier te downloaden en ingevuld aan IVR te retourneren.


CBRB/CCR-verleden dat bewaard wordt

Per abuis is het artikel ‘CBRB/CCR-verleden dat bewaard wordt’ niet volledig geplaatst, in de vorige CBRB-nieuwsbrief. Foto’s en bijschriften zijn daarbij weggevallen. We wilden u deze niet onthouden, daarom hieronder alsnog het volledige artikel.
 
Tijdens het opruimen, uitzoeken, weggooien, bewaren en archiveren in de voorbereiding op de verhuizing naar ons nieuwe kantoor, kwamen we een heleboel oude boeken tegen van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart. Van al deze boeken zijn een aantal foto’s gemaakt, die we graag met onze leden delen. Het oudste boek gaat over de periode van 1869 tot 1899.
 
De boeken zijn:
 • "Protokolle der Sitzungen"
 • "Protokolle der Revision der Mannheimer Akte"
 • "Protokolle u. Berichte des technischen Rheinstrombefahrungs = Ausschusses"
 • "Protokolle der gemeinschaftlichen technischen Rheinstrombefahrungs-Commission"
 • "Sachregister Protokollen der Central-Commission für die Rheinschiffahrt"
 • "Protokolle Rheinischen Strombefahrungs-Commission"
In de diverse uitgaven staan zo nu en dan mooie afbeeldingen. Zo is bijvoorbeeld te zien hoeveel miljoen ton er op de Rijn is vervoerd in het jaar 1921. Er is weergegeven hoeveel ton er is vervoerd naar de verschillende havens op de Rijn, voor zowel de opvaart als de afvaart. Ook is er een overzicht van de Pegelstand in de jaren 1817 tot en met 1921 bij ‘Cöln’ te zien.

Hieronder is een foto impressie te zien, met een korte uitleg.
 

De gehele collectie aan CCR Boeken, diverse uitgaven van 1869 tot en met 1934Een overzicht van de verschillende soorten CCR boeken; linksonder is het oudste beschikbare boek te zien.

 

Een weergave van de verscheepte hoeveelheid tonnen op de Rijn in het jaar 1921, voor zowel het ‘Berg- als Talverkehr’. Tot aan het Rhein-Herne-Kanal, werd er destijds in de afvaart bijna 10 miljoen ton verscheept. Vanaf Rheinhausen, werd er in de afvaart tussen de 1,5 en 2 miljoen ton verscheept.Een weergave van de gemiddelde jaarlijkse Pegelstand bij ‘Cöln’ in de jaren 1817 tot en met 1921. Elke staaf in het diagram vertegenwoordigt een jaar. In de weergegeven periode, had het jaar 1921 de laagste gemiddelde Pegelstand bij ‘Cöln’, namelijk 81 centimeter. Het hoogste gemiddelde bedroeg 3 meter en 73 centimeter en dat was in het jaar 1824. De gemiddelde pegelstand over de jaren 1817 tot en met 1921 gemeten, was 2 meter en 77 centimeter.
 
 

Een binnenwater kaart met daarop te zien de provincie Zeeland en het onderste deel van de provincie Zuid-Holland. Op de kaarten zijn de Deltawerken (Oosterscheldekering, Maeslantkering etc.) die we heden ten dage kennen niet te zien. De boeken dateren van vóór 1953 waarin de watersnoodramp plaatsvond.De gehele collectie is netjes in dozen gestopt en zal worden bewaard in het archief. Elf dozen waren er nodig, om de oude boeken in op te bergen.

 Bureau Voorlichting Binnenvaart lanceert nieuwe innovatieve interactieve binnenvaartposters

Het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) heeft dit weekend een nieuwe serie interactieve binnenvaartposters onthuld. De posters met artist impressions van binnenvaartschepen zullen gebruikt gaan worden om op opvallende wijze de binnenvaart te promoten. Zaterdag 13 februari zijn de eerste drie binnenvaartposters in een nieuwe serie van voorlopig 8 gelanceerd. Op de open dagen voor de binnenvaartopleidingen op het Scheepvaart en Transport College (STC) en het Maritiem College IJmuiden werden de posters onthuld aan jongeren die voor hun beroepskeuze staan. De nieuwe posters van het BVB zijn meer dan alleen een mooie afbeelding op papier en bevatten de innovatieve ‘augmented reality’ techniek, oftewel een extra toegevoegde virtuele realiteit. Met de speciaal door het BVB ontwikkelde the Blue Road-app kunnen de schepen op de poster bijvoorbeeld 3D bekeken worden en komt extra informatie beschikbaar.

  
 
Officieel onthuld
In aanwezigheid van de bezoekers aan de open dagen onthulde op het STC in Rotterdam René Overveld, voorzitter van de Bedrijfstakcommissie, de poster van het kleinste schip de Veridis Quo. Eigenaar Blessing Logistics is met de spits Veridis Quo aangesloten bij de ELV, sponsor van de poster. In IJmuiden tijdens de open dag op het Maritiem College was de eer aan directeur Nelie Groen die de poster van de Nadorias onthulde. Dit containerschip van Sendo Shipping is het eerste schip wat omgebouwd is naar een hybride voortstuwing. Samen met de poster van de Gaasterland, een diepzuigend zandschip, waar de Stichting Beunschepen aan bij heeft gedragen, zijn deze eerste drie posters aan de jongeren op de open dagen uitgedeeld.
In totaal zal het BVB 8 nieuwe posters lanceren. Deze posters zijn tot stand gekomen met diverse partners uit de sector. Naast het containerschip, het zandschip en de spits, volgen later dit jaar nog een autoschip, een tanker, een zoutschip, poedertanker en duweenheid. Kortom een mooie afspiegeling van de binnenvaartvloot die de diversiteit en mogelijkheden goed laat zien.
 
Een nieuwe manier van binnenvaart promotie
“De binnenvaart is een moderne vooruitstrevende bedrijfstak. Dat willen we graag laten zien”, aldus Wilco Volker van het BVB. “ Daar hoort ook promotie en voorlichting bij die hierop aansluit. Apps zijn niet meer weg te denken tegenwoordig. Iedereen heeft een smartphone en/of tablet en kan hier de meest handige apps downloaden. Het lezen van het laatste nieuws, bankieren, e-mailen of foto’s nemen en bewerken; tegenwoordig zijn al deze opties binnen handbereik op je eigen telefoon. Hoog tijd om hier op in te spelen met de binnenvaart promotie. We kwamen hierbij uit op de augmented reality-techniek om de binnenvaart te promoten. Deze techniek hebben we toegepast met the Blue Road-app. Door met de app je smartphone of tablet op de posters te richten kun je (virtueel) aan boord stappen op een binnenvaartschip. We geven een kijkje in de wereld van een binnenvaartondernemer. De gebruiker kan in de app extra informatie krijgen over de binnenvaart, filmpjes en animaties bekijken of een 3D kijkje nemen in de stuurhut.
Het BVB zet zich namens de bedrijfstak in om te werken aan een beter imago voor de binnenvaart en genereert daarnaast (meer) bekendheid voor de mogelijkheden en de voordelen die vervoer over water biedt. Dit doet zij bij diverse doelgroepen, zoals verladers, overheden en jongeren, en met verschillende middelen. De posters geven net dat extra inkijkje in de bedrijfstak en laat mensen die nog niet zo veel over de binnenvaart weten nader kennis maken. Het kan jongeren tevens motiveren een binnenvaartopleiding te kiezen door te laten zien wat werken en wonen aan boord inhoudt.
 
Zelf aan de slag
Weten hoe de augmented reality posters van het BVB werken? De posters zijn op te vragen bij het BVB of te downloaden van de website. The Blue Road-app is voor Android-gebruikers te downloaden in de Google Playstore en voor Apple-gebruikers ook in de App Store onder de naam ‘the Blue Road’. U heeft een afbeelding nodig om de app te bekijken. Dus of de poster zelf of een afbeelding daarvan.
 

Klik hier om de posters op de website: www.bureauvoorlichtingbinnenvaart.nl/downloads/binnenvaart-posters


 

Ga naar boven