Nieuwsbrief 2016 - 02

 1. Containerbinnenvaart dringt aan op congestiemaatregelen Rotterdam
 2. Stopzetting afhandeling NT1-berichten per 1 maart 2016 bij beide APMT-terminals in Rotterdam
 3. Wijziging BPR – mistsein veerponten
 4. Banden met Amsterdamse passagiersvaart aangehaald
 5. Uitnodiging Final Event Platina
 6. Werkzaamheden Nieuwe Waterweg / Calandkanaal / Breeddiep
 7. Winterzitting van de Conferentie van Verdragsluitende Partijen

Containerbinnenvaart dringt aan op congestiemaatregelen Rotterdam

De 24-uursstaking op de containerterminals in de haven van Rotterdam op 7 – 8 januari heeft voor de binnenvaartoperators geleid tot langdurige vertragingen die oplopen tot zeven dagen. Deze vertragingen doen zich vooral voor bij ECT (Delta en Euromax).
 
De dramatische gevolgen daarvan voor het intermodale product zijn duidelijk: een negatieve modal shift van water naar weg, het omboeken van containers naar andere havens. Dit resulteert niet alleen in hoge kosten voor de barge-operators (truckingkosten, extra scheepshuur, enzovoort), maar ook in aanzienlijke (imago-) schade voor de haven van Rotterdam en de BV Nederland.
 
De barge-operators, verenigd in LINC (het samenwerkingsverband van CBRB en VITO), dringen daarom aan op congestiemaatregelen die ‘op de plank’ klaarliggen en, indien nodig, direct ingevoerd kunnen worden.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Stopzetting afhandeling NT1-berichten per 1 maart 2016 bij beide APMT-terminals in Rotterdam

Zowel APMT-II als APMT-R hebben besloten om per 1 maart aanstaande te stoppen met de afhandeling van NT1-berichten.
 
Voor minder dan 20% van de importlading wordt momenteel gebruik gemaakt van deze NT1-regeling. De terminals zijn voor het behandelen van de NT1-documenten en het vrijgeven van de bij deze documenten horende containers afhankelijk van de aanwezigheid van douanebeambten op de terminal. Per 1 juli 2016 zijn er geen douanebeambten meer aanwezig op de Rotterdamse terminals tijdens de nachtdiensten (23:00-07:00 uur). Verwacht wordt, dat de Douane zich op termijn verder zal terugtrekken.
 
Gezien de mogelijkheid van de vereenvoudigde procedure als alternatief en de verdergaande automatisering, hebben beide terminals dus besloten om de afhandeling van NT1-berichten per 1 maart 2016 te stoppen.
 
De berichtgeving van beide terminals vindt u hier en hier.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Wijziging BPR – mistsein veerponten

Op 1 januari is het nieuwe BPR in werking getreden. Zie dit artikel in onze vorige nieuwsbrief waarin de belangrijkste wijzigingen opgesomd worden.
 
Het CBRB heeft, op verzoek van de aangesloten veerdiensten, aangedrongen op afschaffing van het mistsein voor veerponten omdat dit als “niet meer van deze tijd” werd ervaren, geen toegevoegde waarde had, en in een bebouwde omgeving als storend werd ervaren. Wij waren dan ook verheugd dat dit artikel geschrapt zou worden.
 
Helaas is inmiddels gebleken dat de tekst in het nieuwe BPR op een verkeerde wijze aangepast is, waardoor het afwijkende mistsein voor veerponten weliswaar is komen te vervallen, maar waardoor veerponten nu onder de hoofdregel voor mistseinen vallen. Het ene mistsein (1 x lang + 4 x kort) is nu vervangen door het andere (1 x lang). Wij betreuren dit bijzonder; een volgende wijziging (om dit te corrigeren) zal immers weer een aantal jaren duren.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Banden met Amsterdamse passagiersvaart aangehaald

In het verleden was er regelmatig contact met de Amsterdamse passagiersvaartverenigingen (zoals VAR, VEVAG, VPAH), maar daar is in de loop der tijd is daar een beetje de klad in gekomen. Ter gelegenheid van het evenement SAIL is er opnieuw contact geweest met VPAH (Vereniging Passagiersvaart Amsterdams Havenwater).
 
Het verheugt ons, dat tijdens de nieuwjaarsreceptie van de VPAH afgesproken is, om de banden verder aan te halen, en de mogelijkheden voor verdere samenwerking op onderwerpen van gezamenlijk belang te bekijken.
Wordt vervolgd.
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Uitnodiging Final Event Platina 2

 
Op vrijdag 5 februari 2016 vanaf 9 uur vindt, bij het STC in Rotterdam, het Final Event van Platina 2 plaats. Daarvoor wordt u allen van harte uitgenodigd.
 
Platina 2 is het grote, trans-Europese project voor de promotie van de binnenvaart, en het omvat vijf aandachtsgebieden: markt, modernisering van de vloot, ‘jobs & skills’, imagoverbetering, en infrastructuur.
 
Tijdens het Final Event zullen de eindresultaten van het project gepresenteerd worden, evenals de meest recente ontwikkelingen en studies op Europees niveau. Daarnaast zullen er interactieve workshops plaatsvinden waarbij gediscussieerd wordt over onderwerpen die in de toekomst opgepakt zouden moeten worden, en kunt u uw mening geven over de Europese beleidsagenda.
 
Deelname is gratis, maar u moet zich wel aanmelden. Dat kan uiterlijk 28 januari via deze link. Meer informatie over het programma vindt u hier.

 

Naar boven


Werkzaamheden Nieuwe Waterweg / Calandkanaal / Breeddiep

 1. Vanaf donderdag 11 februari 2016 tot en met donderdag 1 december 2016 vinden er werkzaamheden plaats in een strook water langs de splitsingsdam aan de Nieuwe Waterweg zuidzijde gelegen tussen kilometerraai 1029,5 en 1030,2 en aan het Calandkanaal noordzijde gelegen tussen oeverfrontnummer 6312 en 6310.
 2. De werkzaamheden worden uitgevoerd, van maandag tot en met vrijdag, dagelijks  tussen 07:00 uur en 19:00 uur,  vanaf drijvende werkvaartuigen. De werkzaamheden houden verband met de verbreding van het Breeddiep. Het werkgebied zal worden gemarkeerd met gele boeien conform het Binnenvaartpolitiereglement.
 3. In genoemde periode kan de doorvaart van het Breeddiep gestremd zijn.
 4. Inlichtingen kunnen verkregen worden bij:
  • Verkeerscentrale Hoek van Holland, telefoonnummer 010 2522801 of VHF kanaal 11;
  • Haven Coördinatie Centrum, telefoonnummer 010 2521000 of VHF kanaal 11.

Naar boven


Winterzitting van de Conferentie van Verdragsluitende Partijen en hoorzitting met het bedrijfsleven

Persbericht CDNI
 
Straatsburg, 20.01.2016 - Op 18 december 2015 heeft in Straatsburg de winterzitting van de Conferentie van Verdragsluitende Partijen (CVP) plaatsgevonden. De bijeenkomst werd geleid door de heer Kliche, vertegenwoordiger van Duitsland. Voorafgaand aan de zitting vond de derde hoorzitting met het bedrijfsleven plaats, waar vertegenwoordigers van AQUAPOL, CEFIC, EBU, ESO, IG Rivercruise en Euroshore bij aanwezig waren. De hoorzitting heeft de CVP de gelegenheid geboden om met de erkende organisaties en waarnemers over een aantal actuele onderwerpen en de verwachtingen van het bedrijfsleven van gedachte te wisselen.


Olie- en vethoudend afval : geen wijziging in de verwijderingsbijdrage van 7,50 €
Op voorstel van het Internationale Verevenings- en Coördinatieorgaan (IVC) heeft de CVP op 18 december 2015 besloten de verwijderingsbijdrage voor olie- en vethoudend afval, die sinds 2011 van kracht is, niet te wijzigen. De verwijderingsbijdrage zal dus 7,50 € per 1000 l gasolie blijven bedragen.

Verder heeft de CVP kennis genomen van de voorlopige resultaten van het benchmarking-project. Dit project werd uitgevoerd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een verhoging van de efficiency van de ontvangstinrichtingen en verbetering van de geboden diensten.

Het is de bedoeling om na de afronding van de methodische werkzaamheden het scheepvaartbedrijfsleven nauw te betrekken bij de volgende stappen. Het net van ontvangstinrichtingen voor olie- en vethoudende afvalstoffen wordt immers gefinancierd op grond van het principe dat de “vervuiler betaalt” en het is daarom van groot belang, de verwijdering zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte.


Gasvormige restanten van vloeibare lading : goede vooruitgang bij de werkzaamheden
De CVP heeft tijdens de zitting op 18 december 2015 kennis genomen van de huidige stand van de werkzaamheden die tot doel hebben in het CDNI-Verdrag een regeling te treffen voor de omgang met gasvormige restanten van vloeibare lading. De CVP heeft vastgesteld dat ook hier de beginselen van het CDNI-Verdrag in acht werden genomen, en afvalvermijding, het principe van “de vervuiler betaalt” en een principieel verbod op lozing en afgifte aan de atmosfeer, het vertrekpunt vormen.

Het voorstel voor de wijziging van het Verdrag dat nu ter tafel ligt en waar de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de delegaties de afgelopen twee jaar intensief aan hebben gewerkt, bevat nieuwe voorschriften voor deel B. Zij sluiten nauw aan bij de beginselen en verantwoordelijkheden zoals deze nu in deel B vervat zijn, terwijl tevens rekening wordt gehouden met de bijzonderheden van de gasvormige restanten van vloeibare lading.

In de ontwerptekst ligt de nadruk op een, internationaal, stapsgewijs vermijden van ontgassingen van ongewenste, met name carcinogene, mutagene, reprotoxische en stank verspreidende stoffen door de scheepvaart, of om hiervoor een specifieke verwijdering mogelijk te maken. Daarbij wordt rekening gehouden met de internationale randvoorwaarden van het ADN en de voorschriften van de Europese Unie (VOS-Richtlijn). Wel wordt erop gewezen dat de nodige infrastructuur in de vorm van ontgassingsinstallaties momenteel nog niet in voldoende mate voorhanden is.

De CVP heeft vastgesteld dat er reeds verregaand overeenstemming bereikt is over de wijziging van de verdragstekst zelf. Deze wijzigingen moeten, voordat zij in werking kunnen treden, door alle Verdragsluitende Partijen geratificeerd worden. De verdere werkzaamheden zullen vooral gericht zijn op de toepassingsbepalingen en de praktische omzetting. Daarbij zullen de volgende punten centraal staan:
 • het opstellen van de concrete toepassingsbepalingen voor de omgang met gasvormige restanten van vloeibare lading in overeenstemming met de voorschriften van deel B,
 • het opstellen van een concreet voorstel, voor welke stoffen en wanneer een ontgassingsverbod gaat gelden en hoe dit in de praktijk kan worden geregeld,
 • de evaluatie en eventueel een aanvulling van de effectbeoordeling.
De CVP heeft er in het bijzonder de nadruk op gelegd dat ook bij de volgende stappen een nauwe betrokkenheid van alle partijen vereist is en er ook met de desbetreffende vertegenwoordigers van het bedrijfsleven nauw overleg moet plaatsvinden.

De CVP heeft de werkgroep opgedragen om voor de volgende vergadering, eind juni, een allesomvattend tekstvoorstel voor te leggen, met inbegrip van een effectbeoordeling. Het is de bedoeling om vervolgens voor het einde van het jaar, steeds in nauw overleg met het bedrijfsleven, tot een tekst te komen voor een besluitvorming.


Verantwoordelijkheid voor de reiniging van schepen / wijziging van de toepassingsbepalingen
De CVP heeft duidelijkheid geschapen rond de verantwoordelijkheid voor de reiniging van de schepen en besloten de toepassingsbepalingen (artikel 7.04 en 7.02) te wijziging. Deze wijzigingen zullen op 1 juli 2016 van kracht worden.

Doel van de wijziging is om de handhaving te vereenvoudigen, ondanks het feit dat de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen niet gewijzigd worden en vastgehouden wordt aan de beginselen van het CDNI-Verdrag (afvalvermijding, “de vervuiler betaalt” en een principieel verbod op lozing).

Dit betekent dat
 1. de vervoerder de verlader het schip overeenkomstig de losstandaard ter beschikking moet stellen, in de regel volgens de losstandaard, “laadruim bezemschoon” of “laadruim nagelensd”. Het blijft mogelijk om een hogere losstandaard overeen te komen, maar vanaf 1 juli 2016 moet dit voortaan schriftelijk worden geregeld. Bij een “hogere losstandaard” gaat het dan in de regel om een „gewassen laadruim“ (artikel 7.02);
 2. de ladingontvanger (droge lading) / de verlader (vloeibare lading) ervoor moet zorgen dat het laadruim na het lossen overeenkomstig de losstandaard wordt opgeleverd. Hij moet met name voor een wasschoon laadruim zorgen, wanneer het waswater zoals vastgelegd in de losstandaard niet op het oppervlaktewater geloosd mag worden of wanneer er conform artikel 7.02 een hogere losstandaard overeengekomen werd (artikel 7.04).
Verder werd besloten de regeling rond eenheidstransporten en compatibele transporten nader uit te werken.


Afval van de lading: online-enquête en FAQ
 • Online-enquête
  Er vindt momenteel een online-enquête plaats over afval van de lading om een beter zicht te krijgen op de uitvoering van de regeling in de praktijk. Zowel de scheepvaart alsook partijen aan de wal hebben actief aan de enquête deelgenomen, zodat gerekend mag worden op representatieve resultaten.
 • FAQ
  De CVP houdt zich regelmatig bezig met de beantwoording van vaak gestelde vragen (FAQ). De antwoorden op de vragen worden gepubliceerd op de website www.cdni-iwt.org > FAQ. De FAQ’s helpen bij de toepassing van het CDNI-Verdrag en dragen bij aan een meer uniforme interpretatie van het Verdrag. Op dit moment ligt het zwaartepunt bij de vragen over deel B (inzameling, afgifte en inname van afval van de lading).

Informatieblad over de afvalverwijdering en het gebruik van reinigingsmiddelen in de binnenvaart
De CVP heeft een volledig herzien informatieblad voor de afvalverwijdering en het gebruik van reinigingsmiddelen in de binnenvaart aangenomen en voor publicatie vrijgegeven.

Het informatieblad is op de eerste plaats bedoeld voor de scheepvaart. Het omvat praktisch advies en heldere informatie over de inzameling, afgifte en inname van olie- en vethoudend afval, afval van de lading en overige afvalstoffen. Verder bevat het praktische richtsnoeren voor het gebruik van reinigingsmiddelen in de binnenvaart.

Dit informatieblad zal binnenkort op de website www.cdni-iwt.org ter beschikking staan.


Nieuwe door het CDNI erkende organisatie : De internationale arbeidsgemeenschap voor waterbedrijven in het Rijnstroomgebied (IAWR)
De CVP heeft de IAWR (Internationale Arbeitsgemeinschaft der Wasserweke im Rheineinzugsgebiet) de status toegekend van erkende organisatie en hoopt nauw samen te kunnen gaan werken op het gebied van een duurzame bescherming van het water en het milieu. Meer informatie over de IAWR is te vinden onder: www.iawr.org.


Activiteitenverslag 2012-2015 2012-2015
De CVP heeft kennis genomen van het rapport over de activiteiten voor de jaren 2012 tot 2015 en de openbaarmaking daarvan goedgekeurd. Dit verslag zal binnenkort op de website www.cdni-iwt.org ter beschikking staan.

Benutting van gegevens van het CDNI voor statistische doeleinden
De CVP heeft bepaald dat elk gebruik van gegevens van het CDNI voor statistische doeleinden schriftelijk moet worden aangevraagd en uitdrukkelijk van te voren moet worden goedgekeurd.


Het CDNI in het kort (www.cdni-iwt.org)
Het Verdrag inzake de Verzameling, Afgifte en Inname van Afval in de Rijn- en Binnenvaart (CDNI) van 9 september 1996 is op 1 november 2009 van kracht geworden. Er zijn zes Verdragsstaten (België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Zwitserland). Het doel van het Verdrag ligt in de bescherming van het milieu en met name van het oppervlaktewater. Het CDNI bevat naast bepalingen om het ontstaan van afval zoveel mogelijk te vermijden, ook regelingen waardoor met behulp van een specifiek net van ontvangstinrichtingen langs de waterwegen de afvalverwijdering georganiseerd wordt. Het CDNI regelt de financiering van deze initiatieven op internationaal vlak, waarbij uitgegaan wordt van het principe van “de vervuiler betaalt” en een controle op de naleving van het lozingsverbod van het desbetreffende afval op het oppervlaktewater.
Ga naar boven