Nieuwsbrief 2015 - 09

 1. Nieuwsbrief
 2. Stand van zaken invoering weegverplichting containers
 3. Overleg met diverse containerterminals
 4. Bijeenkomsten Europese Commissie inzake toerisme
 5. CBRB maakt afspraak met Panteia
 6. Gezocht: innovatieve bedrijfsmiddelen voor Energie Investeringsaftrek
 7. Subsidieregeling praktijkleren
 8. Duitslanddag

Nieuwsbrief

De afgelopen jaren is onze nieuwsbrief éénmaal per maand verschenen. Wij hebben besloten om de frequentie van de nieuwsbrief vanaf deze maand op te voeren naar tweemaal per maand.

Wij kunnen beter en sneller aansluiten op de actualiteit en het voorkomt een overschot aan informatie. 
De nieuwsbrief wordt daarmee compacter en ook beter bruikbaar voor u als ontvanger.

Naar boven


Stand van zaken invoering weegverplichting containers

Zoals bekend, zal per 1 juli 2016 een weegverplichting ingevoerd worden voor containers. Vanaf die datum moet het gewicht van containers worden vastgesteld (hetzij door ze te wegen, hetzij via een gecertificeerde (!) berekeningswijze), vóór de containers in het zeeschip mogen worden geladen voor export.
 
Deze IMO-verplichting moet geïmplementeerd worden in de nationale wetgeving van de lidstaten. Daarover bent u al eerder geïnformeerd (zie o.a. dit nieuwsbriefartikel).
 
De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de containergewichten ligt bij de verlader, maar de daadwerkelijke uitvoering kan uitbesteed worden aan logistiek dienstverleners zoals inland terminals.
 
Nauwkeurigheid gewichtsbepaling
Omdat het onmogelijk blijkt om, zelfs met gekalibreerde apparatuur, 100% accurate gewichten te bereiken, is een nauwkeurigheid van 5% met een minimum van 500 kg voorgesteld als marge.
 
Om te bepalen wat dit de toepassing van deze marge betekent voor binnenschepen, heeft het CBRB onlangs een aantal stabiliteitsberekeningen laten uitvoeren voor schepen met een bovengemiddeld stabiliteitsrisico:
 • Neo-Kemp van 63 x 7 m, 2-breed x 3-hoog
 • Rijn-Hernekanaalschip van 74 x 9,5 m, 3-breed x 3-hoog
De berekeningen zijn uitgevoerd met actuele, realistische laadlijsten, uitgaande van HC-containers. Ofwel: de “stabiliteits-ongunstigste” berekeningswijze. Bij de Neo-Kemp resulteerde de toepassing van deze marge in een toename van de KG-waarde van 6 cm, en bij het Rijn-Hernekanaalschip nam de KG-waarde 5 cm toe.
 
Op zichzelf zegt dat niet zoveel: het hangt er vanaf hoe ruim de stabiliteit binnen de marge zat, of die toename van 5 of 6 cm kritisch is. Maar de absolute waarden van 5 en 6 cm vielen mee.
 
Al eerder was uit een fictieve stabiliteitsberekening met volledig fictieve beladingstoestand voor een schip van 135 x 14 m (5-breed x 3-hoog) gebleken dat dergelijke schepen zeer stabiel zijn en zelfs nog aan de stabiliteitsvoorschriften voldoen als de onderste laag alleen lege containers bevat en de twee bovenste lagen containers van 25 ton bevatten. Een volkomen onrealistische beladingstoestand, dus.  
 
Kortom: de voorgestelde marge lijkt voor de binnenvaart niet direct een probleem te zijn.
 
Implementatie IMO-voorschriften in nationale regelgeving
Om ervoor te zorgen dat de nieuwe voorschriften tot zo weinig mogelijk administratieve belemmeringen leiden, is voorgesteld dat bedrijven die een AEO- (of een ISO-) certificaat hebben de containers niet hoeven te wegen, maar in plaats daarvan het gewicht mogen berekenen.
 
De (Nederlandse) Douane heeft echter aangegeven, hier niet mee akkoord te willen gaan. Volgens de Douane dekt het AEO-certificaat de IMO-verplichtingen niet af. Erkenning van het AEO-certificaat voor dit doeleind zou dan ook ongewenst zijn, aldus de Douane. In plaats daarvan stelt de Douane voor dat er convenanten “Horizontaal Toezicht” afgesloten worden tussen IL&T enerzijds en het bedrijfsleven (individuele bedrijven of koepelorganisaties?) anderzijds.
 
Wij zijn hier geen voorstander van. Om te beginnen is de Douane in dit geval naar onze mening niet de Bevoegde Autoriteit; dat is namelijk IL&T, die wél genoegen neemt met een AEO-certificaat. Bovendien resulteert het afsluiten van convenanten Horizontaal Toezicht specifiek voor dit doel, alleen tot méér in plaats van minder administratieve lasten.
 
Verdere procesafspraken
Op 15 september vindt een volgende bijeenkomst bij de IMO plaats. Op 16 september is er een bijeenkomst bij de Centrale Rijnvaartcommissie (CCR) waar het CBRB als expert namens de containerbinnenvaart aanwezig zal zijn. Verder moeten er nog afspraken gemaakt worden over de gegevensuitwisseling (inclusief alle tarragewichten), ten behoeve van een juiste uitwisseling van containergewichten door de hele keten heen.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Overleg met diverse containerterminals

De afgelopen periode heeft er overleg plaatsgevonden met diverse containerterminals in de Rotterdamse haven.
 
Met APMT-II is overlegd over een aantal operationele onderwerpen (de productie, de communicatie, EDI-uitwisseling), een aantal veiligheidsonderwerpen (tweede vluchtweg, de mogelijkheid om auto’s aan de kade te zetten) en het Barge Contract voor shifters en restows.
 
Met Uniport is overleg gevoerd over de huidige performance, die al sinds juni te wensen overlaat sinds er 3 CMA-diensten naar Uniport verhuisd zijn. Inmiddels is geïnvesteerd in extra materieel (nieuwe reachstackers, nieuwe terminaltrekkers) en vooral in de aanname van 60 nieuwe medewerkers, van wie er inmiddels 35 operationeel zijn.
 
Tot slot is met APMT-R gesproken over de algemene gang van zaken. Nadat een groot deel van de medewerkers van APMT-R verhuisd is naar APMT-II heeft APMT-R de eigen operaties inmiddels ook weer op orde. Ook is gesproken over Nextlogic, NLIP, en de nieuwe MID-procedure (melding import documentatie).
 
Het gecancelde operationele overleg met ECT, waarin onder meer de effecten van de minimum call size besproken zouden worden, wordt binnenkort alsnog gepland.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Bijeenkomsten Europese Commissie inzake toerisme

Binnenkort organiseert de Europese Commissie twee evenementen inzake toerisme, die relevant zijn voor de passagiersvaart.
 
European Tourism Forum
Op 17 en 18 september 2015 vindt in Luxemburg het European Tourism Forum plaats. Dit evenement wordt jaarlijks georganiseerd door de Europese Commissie, samen met de lidstaat die in de tweede helft van dat jaar het voorzitterschap van de Europese Raad bekleedt, in dit geval Luxemburg dus. Het evenement trekt elk jaar zo’n 200 deelnemers, afkomstig van overheden, brancheorganisaties, maar ook individuele toeristische bedrijven.
 
Tijdens het evenement komen de volgende thema’s aan de orde:
 • Gezamenlijke promotie van Europa via transnationale thematische toeristische producten
 • Vaardigheden en competenties in de toeristische sector
 • Het regelgevingskader voor toerisme (visa)
 • Toerisme en digitalisering
Het European Tourism Forum is open voor alle stakeholders in de toeristische sector. Mocht u willen deelnemen, dan kunt u zich aanmelden via www.etf2015.lu. De deadline voor aanmelding is 31 augustus.
 
EU-Food Tourism Conference
Op 28 september vindt in Milaan de EU-Food Tourism Conference plaats. Deze conferentie wordt gecombineerd met de Wereldexpo in Milaan, die als thema heeft “Voedsel voor de planeet, energie voor het leven”.
 
De conferentie, tevens B2B-evenement, is bedoeld voor spelers in de toeristische en foodsector (vertegenwoordigers van de food- en hospitality sector, (inter-)nationale organisaties, NGO’s, individuele bedrijven, touroperators, nationale en regionale autoriteiten) en heeft onder meer de volgende doelstellingen:
 • Het bespreken van trends in het food toerisme
 • Mogelijkheden creëren voor marktpartijen in de (food-) toerisme sector om elkaar te ontmoeten en concrete business kansen en projecten te bespreken
Meer informatie is te vinden via www.euexpo2015-foodtourism.talkb2b.net. Via deze link kunt u zich ook (kostenloos) inschrijven. De deadline voor registratie is 15 september.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


CBRB maakt afspraak met Panteia

Het CBRB heeft afspraken gemaakt met het onderzoeksbureau Panteia over een overzicht van de kostenstructuur voor 2015 en raming 2016. Zoals al ongeveer 10 jaar geeft het CBRB opdracht aan Panteia om zowel de algemene kostenontwikkeling en die voor het bouwstoffenvervoer in kaart te brengen. De waarde van onderzoek dat zich over meerdere jaren uitstrekt is het overzicht dat daaruit ontstaat. Daarnaast wordt op basis van feitelijke gegevens een raming voor het volgende jaar afgegeven.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen  met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Gezocht: innovatieve bedrijfsmiddelen voor Energie Investeringsaftrek

Ondernemers kunnen fiscaal voordeel ontvangen als zij investeren in bepaalde brandstofbesparende maatregelen. Voorwaarde is dat de maatregel in kwestie voorkomt op de lijst van de Energie Investeringsaftrek (EIA). Voor binnenvaartondernemers gaat het daarbij om investeringen in bijvoorbeeld spudpalen, een energiezuinige motor of een intrekbaar tunnelsysteem. Maar deze EIA-lijst kan mogelijk verder worden uitgebreid.
 
De lijst met specifieke bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor extra aftrek wordt elk jaar opnieuw vastgesteld door de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).
Voor binnenvaartondernemers én maritieme toeleveranciers ligt hier dus een kans om energiezuinige producten aan te melden. Goedgekeurde bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor aftrek van 41,5% van de investeringskosten bovenop de gebruikelijke afschrijving. Het netto-voordeel van de Energie Investeringsaftrek bedraagt daarmee circa 10% van de investeringskosten.
 
Aanmelden tot 31 augustus a.s.
Voor het indienen van een brandstofbesparende techniek voor de EIA-lijst is een speciaal formulier beschikbaar. Dat is te downloaden via www.rvo.nl/eia. De link direct naar het formulier is www.rvo.nl/subsidies-regelingen/uw-product-op-de-energielijst. Lees voor indiening de voorwaarden op de website van RVO, of neem contact op met het klantcontactcenter van RVO via telefoonnummer 088 - 0424242. En wees er snel bij, want als deadline voor indiening geldt 31 augustus 2015.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Expertise- en InnovatieCentrum EICB, contactpersoon Erwin van der Linden, 010 798 98 30.
De website www.eicb.nl bevat tevens een link naar het voorstelformulier.

Naar boven


Subsidieregeling praktijkleren

Erkende leerbedrijven die gedurende het afgelopen studiejaar een BBL-leerling begeleid hebben kunnen tot uiterlijk 15 september hun subsidieaanvraag op basis van de Subsidieregeling Praktijkleren indienen.
 
NB Deze regeling geldt uitsluitend voor MBO-leerlingen in een BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL), dus niet voor een BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) of een EVC-traject. Aanvragen moeten digitaal worden ingediend via een ‘eloket’. Zo nodig moet daartoe eerst een zogenoemde ‘eHerkenning’ worden aangevraagd; dit kan 2 tot 7 werkdagen duren.
 
Nadere informatie: www.rvo.nl/subsidies-regelingen/begeleiding-van-deelnemers-aan-mbo-opleidingen

Naar boven


Duitslanddag

Op 23 september 2015 organiseert de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK) in samenwerking met Euler Hermes de Duitslanddag: dit is dé gelegenheid voor Nederlandse ondernemers om informatie in te winnen en contacten te leggen. Deze dag is vooral gericht op Nederlandse mkb-ondernemers die al enige tijd in Duitsland actief zijn. Aan de hand van presentaties, workshops en seminars worden zij geïnformeerd over de meest uiteenlopende aspecten van het zakendoen met de oosterburen.
 
Het evenement vindt plaats in De Fabrique in Utrecht en bestaat uit zowel een beursvloer als informatieve workshops en bijdrages. Men verwacht circa 600 Nederlandse ondernemers, die hun kennis van de Duitse markt willen verdiepen in individuele gesprekken en tijdens presentaties.
Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. vestigingsklimaat en keuze van een vestigingsplaats, het imago van Nederlandse producten in Duitsland, kansen en valkuilen bij het toelevering. Daarnaast omvat het programma ook branchegerichte onderwerpen zoals biobased economy, bouw & infra in Duitsland, logistiek en duurzame energie. Bovendien worden presentaties gegeven over bijvoorbeeld culturele verschillen, PR en marketing in Duitsland en online handel.
 
Meer informatie vindt u ook op www.duitslanddag.nl.
Ga naar boven