Nieuwsbrief 2015 - 05

 1. Themabijeenkomst Modernisering bemanningseisen
 2. Invoering weegverplichting containers: stand van zaken
 3. Einde van Besluit Laad- en lostijden!
 4. Rondetafelbijeenkomst Tweede Kamer over Nederlandse vaarwegen
 5. Consumentenprijsindex
 6. Herziening Personenvervoerscondities / Algemene voorwaarden
 7. Informatiebijeenkomst 'Lancering opleiding Bevrachter Binnenvaart'
 8. SDU geeft leden CBRB 15% korting op uitgave ADN 2015
 9. Inbreukprocedure 'Mindestlohngesetz'
 10. RWG-terminal 24/7 operationeel
 11. Toepassing van schuimbrandblussers
 12. Bezoek ons op vakbeurs Maritime Industry 2015
 13. Bijeenkomst en rapportage ‘versterking marktstructuur’
 14. Nieuwe openingstijden afvalinzamelingspunten haven Antwerpen
 15. Financiële middelen beschikbaar voor innovatiestimulering in het logistieke MKB

Themabijeenkomst Modernisering bemanningseisen

Workshops van het ministerie van I&M, het afstudeeronderzoek van Tim van Kester, een Europese werkgroep van sociale partners, een ronde tafel conferentie van de CCR … Er is al heel wat aan te pas gekomen om duidelijk te maken dat de huidige bemanningseisen aan modernisering toe zijn. Maar nu zijn alle belanghebbenden het daar wel over eens.
 
De tot nu toe verzamelde informatie laat zien dat er in de praktijk veel verschillende knelpunten bestaan met betrekking tot de huidige regels voor de samenstelling van bemanningen , de verplichte rusttijd van bemanningsleden en de toegestane vaartijd van schepen. Een groot deel van die knelpunten hangt nauw samen met een bepaalde scheepscategorie, de uitrusting van het schip of wijze waarop het schip wordt ingezet, maar soms ook met het vaartraject of met de ladingsoort.
 
Daardoor is het totaalbeeld ontstaan dat het hele bestaande stelsel in al zijn voegen kraakt. Veelgehoord is de roep om meer flexibiliteit. De gedachte aan een algehele herziening ligt dan ook voor de hand. Sommigen bepleiten dat het hele stelsel van bemanningseisen ‘met een schone lei’ opnieuw moet worden opgezet, uitgaande van moderne, actueel uitgeruste schepen. Dat hoeft echter niet weg te nemen dat bepaalde knelpunten misschien zonder al te veel discussie, dus op korte termijn, kunnen worden opgelost. Ziedaar de twee vragen die de CCR momenteel aan sociale partners heeft voorgeschoteld:
 1. Welke wijzigingen moeten op korte en middellange termijn worden doorgevoerd?
   
 2. In hoeverre is een principiële heroverweging van de huidige voorschriften nodig?

Sociale partners (EBU, ESO en ETF) hebben al verkennende besprekingen gevoerd over modernisering van de bemanningseisen. Duidelijk is dat die hand in hand moet gaan met een betere controle op de naleving. Internationaal is het in feite al een uitgemaakte zaak dat de controlemiddelen (vaartijdenboek, tachograaf en dienstboekje) dringend gemoderniseerd moeten worden. De Europese Commissie en de CCR hebben al een werkgroep ingesteld die de ‘standaarden’ hiervoor moet gaan bepalen. Sociale partners gaan ervan uit dat de moderne bemanningseisen en controlemiddelen tegelijkertijd van kracht worden.
 
Wetend dat herziening van de bemanningseisen een langdurige en soms stroperige operatie is zet het CBRB zich al enige jaren in om het noodzakelijke internationale proces op gang te krijgen en te bespoedigen. Daarnaast is de inzet van de Nederlandse overheid essentieel geweest om het thema op de plek te krijgen waar het nu staat: hoog op de agenda van de CCR.
 
Er zijn dus goede redenen om onze jaarlijkse themabijeenkomst voorafgaand aan de beurs Maritime Industry aan dit onderwerp te wijden. De actuele vragen aan sociale partners staan daarbij centraal. Het CBRB heeft vertegenwoordigers van de overheid,  werkgevers en werknemers uitgenodigd om hun visies kenbaar te maken en met elkaar te discussiëren. Het is nu immers van belang dat de gestelde vragen spoedig, duidelijk en zoveel mogelijk eensgezind worden beantwoord.
 
Wij hopen ook u op 2 juni as. in Gorinchem te mogen begroeten.
Het programma vindt u via de deze link, u kunt zich via deze pagina ook aanmelden.
 
Het is mogelijk na de lunch de beurs Maritime Industry te bezoeken. U dient zich voor de beurs te registreren.

Naar boven


Invoering weegverplichting containers: stand van zaken 

In eerdere nieuwsbriefartikelen hebben wij u geïnformeerd over de weegverplichting voor containers die per 1 juli 2016 zal gelden. Zie dit, dit en dit artikel.
 
De Nederlandse overheid streeft er naar, om de implementatie van deze internationale IMO-voorschriften in de Nederlandse wetgeving, rond juli 2015 gereed te hebben, zodat het bedrijfsleven tijd heeft zich voor te bereiden.
 
Een belangrijk aspect is de nauwkeurigheid van de gewichtsbepaling. Om vast te stellen wat de gewenste en wat de haalbare nauwkeurigheid is, zijn er afgelopen tijd wat experimenten uitgevoerd. Al eerder (in 2009!) had ECT samen met het CBRB een test gedaan waarbij 120 containers gewogen zijn en vergeleken met het opgegeven gewicht. In aanvulling daarop heeft FENEX - vanwege de verantwoordelijkheid van de expediteur voor het juiste containergewicht bij groupagecontainers - een klein aantal beladen containers laten wegen. Daar waar afwijkingen geconstateerd werden, was de helft van de containers te zwaar en de helft te licht. De gemiddelde afwijking in gewichten bedroeg 6,5%. Daarnaast heeft EVO een aantal lege containers gewogen, en daarbij bleek het verschil tussen het gewogen gewicht van de lege container en het gewicht dat (volgens een gecertificeerd protocol) op de deur van de container is weergegeven op te lopen tot 5%. EVO heeft ook een aantal lege pallets gewogen, droog en nat, en daarbij bleek het verschil in gewicht tussen droge en natte pallets zo'n 12% te bedragen. Voorts blijken – gekalibreerde! – weegbruggen, kranen, en andere weegequipment een afwijking van 0,5 tot meer dan 5% te hebben.
 
Kortom: een nauwkeurigheid van 100% zal een illusie zijn. Een marge die voor iedereen acceptabel en haalbaar is, zal nog moeten worden vastgesteld.
 
Op 3 juni zal in Bonn een bijeenkomst plaatsvinden waarbij op internationaal niveau de klokken gelijk gezet zullen worden. Het CBRB heeft steeds aangedrongen op deze internationale afstemming, vanwege het evidente internationale belang voor de binnenvaart. Het land waar de container beladen en gesloten wordt, is immers bepalend voor de van toepassing zijnde voorschriften.
 
Een ander nog op te lossen probleem is, dat de onjuistheid van de containergewichten lang niet altijd een ‘fysiek’ probleem is; vaak zijn de correcte gewichten wel degelijk voorhanden maar komen deze, als gevolg van een organisatorisch / procesmatig probleem, uiteindelijk niet in de juiste systemen of documenten terecht. Alleen een weegverplichting invoeren, zonder dit organisatorisch / procesmatig probleem aan te pakken, zal het probleem van de onjuiste containergewichten in de binnenvaart dus niet oplossen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven
Einde van Besluit Laad- en lostijden!

Het einde van het ‘Tijdelijk besluit laad- en lostijden en overliggeld in de binnenvaart’ is nabij.
 
Vanaf het jaar 2004 wilde de overheid het toenmalige ‘Besluit Laad- Lostijden en Overliggeld’ al opheffen. Het Kantoor Binnenvaart (nu BLN) en het CBRB hebben in 2009 de overheid verzocht om het Besluit niet in te trekken maar aan te passen. De overheid heeft, na consultatie van de EVO, daarin bewilligd en het Besluit in aangepaste vorm tijdelijk in stand gehouden. Dit onder de voorwaarde dat deze drie organisaties gezamenlijk (bevrachtings)voorwaarden op zouden stellen waarna het tijdelijke Besluit ingetrokken zou worden (zie ook ‘nut en noodzaak’ onder 5 uit de nota van toelichting). Inmiddels is het Besluit in 2013 nog eenmaal voor twee jaar verlengd. Als gevolg van de afspraken die onderling (CBRB, BLN en EVO) en met de overheid zijn gemaakt zijn de nieuwe bevrachtingsvoorwaarden bijna klaar. Momenteel wordt commentaar verwerkt. Zodra een en ander definitief is zullen wij de voorwaarden presenteren.
 
Het Besluit expireert nu definitief op 6 juli 2015
Dat betekent dat na deze datum het Besluit niet meer automatisch van toepassing is op contracten waar dat voorheen wel het geval was. Als u er voorheen op rekende dat het Besluit automatisch van toepassing zou zijn is het zaak dit in de vervoers- of bevrachtingovereenkomst op te nemen. U kunt uiteraard ook andere laad- of lostijden overeenkomen.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Rondetafelbijeenkomst Tweede Kamer over Nederlandse vaarwegen

Op woensdag 20 mei organiseerde de vaste kamercommissie van Infrastructuur & Milieu van de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over de Nederlandse vaarwegen.
 
Politici van VVD, CDA, PvdA, D66, SP en Lijst Houwers namen uitgebreid de tijd om met de binnenvaartsector in gesprek te gaan over de knelpunten in de vaarwegen.
 
Op basis van input vanuit diverse leden had het CBRB van tevoren deze schriftelijke inbreng geleverd. De belangrijkste uitgangspunten zijn als volgt samen te vatten:
 1. "Penny wise, pound foolish": De voorgenomen bezuinigingen in met name de Kop van Overijssel / Twentekanalen staan haaks op de ambities van die regio. Overheden en bedrijfsleven investeren gezamenlijk zo'n half miljard euro, terwijl de versobering op de bediening een bezuiniging oplevert van rond de 100.000 euro per jaar.
 2. De binnenvaart heeft belang bij goed, betrouwbaar vaarwegonderhoud en continuïteit. Daarnaast heeft de binnenvaart veel groeipotentieel. Als voorbeeld gelden de recente investeringen in het Maximakanaal, die een enorme investeringsboost gegeven hebben in de regio. Daaruit blijkt: Investeren in vaarwegen is economisch rendabel! Bezuinigen op de binnenwateren is contraproductief; een extra investering zou eerder op zijn plaats zijn.
 3. Probeer buiten de box te denken en zoek naar alternatieven. Dit geldt zowel voor het invullen van onontkoombare bezuinigingen (voorbeelden in Noord-Brabant en Limburg, waar sluiswachters zelf hebben meegedacht over oplossingen, hebben aangetoond dat er veel mogelijk is) als voor het genereren van financiering voor investeringen in vaarwegen (mogelijk combinaties van financiering vanuit landelijke en provinciale overheden en regionaal bedrijfsleven).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Consumentenprijsindex

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de consumentenprijsindex (CPI) van de maand april 2015 bekendgemaakt. De afgeleide CPI voor alle huishoudens (2006=100) is in de periode van oktober 2014 tot april 2015 gestegen van 112,94 naar 113,35; in procenten bedraagt deze stijging 0,36%.
Dit stijgingspercentage wordt veelal in het kader van (collectieve) arbeidsovereenkomsten gehanteerd als inflatiecorrectie per 1 juli 2015.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Herziening Personenvervoerscondities / Algemene voorwaarden

Al sinds jaar en dag bestaan de Algemene Voorwaarden voor het Personenvervoer.
Binnen deze Algemene Voorwaarden vallen twee sets van voorwaarden, namelijk:
 • De Personenvervoerscondities voor de binnenvaart van het CBRB en de VNPR; en
 • De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH).
De Algemene Voorwaarden (AV) en Personenvervoerscondities voor de binnenvaart (PVC) bestaan al sinds de jaren ‘90 en zijn daarom toe aan een herziening.
 
In een aantal stappen gaat het CBRB dit vormgeven. Allereerst hebben wij de ledengroep Personenvervoer gevraagd om input. Er is gevraagd aan te geven welke punten zij graag anders zouden willen zien in de twee genoemde documenten (AV en PVC). Na het verzamelen van de input, zal het één en ander worden verwerkt in de documenten.
 
Daarna zal het CBRB een jurist verzoeken de beide documenten door te nemen en te toetsen aan de huidige wet- en regelgeving.
 
Input kunt u sturen vóór vrijdag 29 mei aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven
Informatiebijeenkomst ‘Lancering opleiding Bevrachter Binnenvaart’

Op 1 april jl. hebben het CBRB en Hogeschool Inholland in Rotterdam een intentieverklaring getekend over het in de markt zetten van de opleiding Bevrachter Binnenvaart.
 
In de bevrachtingswereld is er behoefte aan behoud en verdieping van kennis. De regelgeving op allerlei gebieden, zoals afvalstoffen en gevaarlijke goederen is sterk toegenomen. Alleen al de eventuele aansprakelijkheid als er met een transport iets mis gaat moet niet onderschat worden. In dit kader is er een curriculum ontwikkeld met onderdelen zoals: logistiek voor de binnenvaart, bedrijfseconomie, wet- en regelgeving en alle aspecten van de bevrachting van binnenvaartschepen. De opleiding is ingericht voor zowel droge als natte lading en containervervoer.
 
Om een breder beeld te geven over de inhoud van de opleiding organiseren CBRB en Inholland de informatiebijeenkomst “Lancering opleiding Bevrachter Binnenvaart” die zal plaatsvinden op
 
woensdag 24 juni 2015 vanaf 16.00 uur
bij Inholland, Posthumalaan 90 te Rotterdam
 
Het programma ziet er als volgt uit:
16.00 uur:           Inloop met koffie / thee
16.30 uur:           Informatiebijeenkomst
18.00 uur:           Netwerkborrel
19.30 uur:           Einde
 
Binnenkort zal er nadere informatie over het programma op de website van het CBRB beschikbaar komen, maar noteert u de datum alvast in de agenda!
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


SDU geeft leden CBRB 15% korting op uitgave ADN 2015

In de week van 18 mei 2015 (week 21) verschijnt bij Sdu de uitgave ADN 2015.
Het verheugd ons dat wij u als lid van het CBRB deze uitgave met 15% korting kunnen aanbieden. Via het extranet kunt u de uitgave nu al bestellen, zodat de uitgave direct na verschijning aan u geleverd wordt.
U kunt dit ook doen via de volgende directe link: ADN 2015
 
In deze editie van het ADN zijn de wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van de wetgeving (van 2013) gemarkeerd. Verder is deze uitgave nu in A4-formaat uitgegeven.
 
Het ADN 2015 bevat:
 • Het volledige ADN 2015
 • VBG – Regeling vervoer over de binnenwateren van gevaarlijke stoffen
 • WVGS – Wet vervoer gevaarlijke stoffen
 • BVGS – Besluit vervoer gevaarlijke stoffen.

Naar boven


Inbreukprocedure ‘Mindestlohngesetz’

Ter informatie het persbericht van onze Duitse zusterorganisatie over de door de Europese Commissie gestarte inbreukprocedure met betrekking tot het Duitse ‘Mindestlohngesetz’. De Europese Binnenvaart Unie (EBU), waar het CBRB onderdeel van uitmaakt heeft, evenals andere organisaties een klacht bij de Europese Commissie ingediend over deze wetgeving.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


RWG-terminal 24/7 operationeel 

Vanaf half mei 2015 is de RWG-terminal officieel 24/7 operationeel. RWG is nu in staat om 24 uur per dag, 7 dagen in de week aanleveringen en lossingen van binnenvaart- en truckcontainers te accommoderen. De railterminal zal in juli in gebruik genomen worden. 
 
Let op: op de terminals op Maasvlakte 2 moeten alle gegevens van een container electronisch voorgemeld worden via Portbase. Op Maasvlakte 2 gaat deze informatie altijd de containers vooruit. Pas daarna is de container bij een van de terminals in te leveren dan wel op te halen. Meer informatie hierover is te vinden via www.maximaledoorstroming.nl en via de bijgevoegde presentatie.
 
Op 23 april heeft RWS een informatiebijeenkomst gehouden voor de binnenvaart en inland terminal operators. Daarbij is, na een presentatie over RWG in het algemeen, de achterlandstrategie en het operationeel concept van RWG toegelicht. Deze presentatie vindt u hier.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met RWG via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De overige contactgegevens van RWG zijn te vinden in dit document.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Toepassing van schuimbrandblussers 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over het feit dat er geen schuimbrandblussers op de markt zijn die aan de strikte technische eisen van het ROSR voldoen.
 
Inmiddels is duidelijk, dat schuimblussers zowel op passagiers- als op vrachtschepen veelvuldig toegepast worden, en dat dit dus voor zowel de passagiersvaart als voor de vrachtvaart een probleem is c.q. zal worden.
 
Hierover hebben wij onlangs overleg gevoerd met (geassocieerd CBRB-lid) Dräger. De problematiek is niet nieuw; enkele jaren geleden is dit ook al aan de orde geweest maar er is toen geen actie op ondernomen.
 
In de bijlage vindt u de volledige tekst van het volledige artikel 10.03 van het ROSR.
 
De crux van het probleem lijkt te zitten in de combinatie van lid 2 en 3:
 
Er zijn géén schuimbrandblussers op de markt die aan de eisen van lid 2 voldoen, dat wil zeggen: blusmiddel AFFF-schuim, alcohol resistant (=AR), tot -20°C vorstbestendig. Los van het feit dat dergelijke schuimbrandblussers niet bestaan, is het bovendien een onzinnig voorschrift: het tot -20°C vorstbestendig en alcohol resistant (AR) maken van een schuimblusser gaat dermate ten koste van de bluskracht, dat het eigenlijk zinloos is. Alcohol resistant blussers zijn wellicht relevant op methanoltankers, maar op andere vracht- en passagiersschepen overbodig.
 
Bij lid 3 is de definitie van “daarnaast” van belang. Wordt hier bedoeld: “Zolang je maar de in lid 2 voorgeschreven brandblussers gebruikt mag je daar bovenop nog andere typen brandblussers gebruiken”, of wordt hier bedoeld “In plaats van de in lid 2 voorschreven blussers mag je ook andere typen gebruiken”? In het verleden werd schijnbaar de tweede definitie gehanteerd, maar nu gaan (sommige) inspecteurs uit van de eerste definitie, met als gevolg dat de schuimblussers – die immers per definitie niet voldoen aan lid 2 - vervangen moeten worden door poederblussers.
 
Om een lang verhaal kort te maken stellen wij voor om een voorstel in te dienen om artikel 10.03 ROSR te wijzigen, en wel als volgt:
 • Het schrappen van de tweede alinea van lid 2 (“Afwijkend daarvan zijn op schepen waarop geen vloeibaargasinstallaties zijn geïnstalleerd, sproeischuimbrandblussers met tot -20°C vorstvrije blusmiddelen bestaande uit water met AFFF-AR-schuim (Aqua Film Forming Foam) toegestaan, ook wanneer deze niet voor de brandklasse C geschikt zijn. De minimuminhoud van deze brandblussers moet 9 liter bedragen.”) vanwege de onzinnigheid van dit voorschrift en het feit dat dergelijke blussers niet bestaan.
 • De tekst van artikel 10.03 zodanig formuleren, dat poederblussers toegestaan zijn, en in afwijking daarvan ook andersoortige blussers mits ze geschikt zijn voor de brandklasse die in die ruimte het meest waarschijnlijk is.
 
De tekst van het voorschrift zou er dan uit kunnen zien zoals de tekst in de bijlage.
 
Graag ontvangen wij uw reactie op dit voorstel, zodat wij een en ander concreet in gang kunnen gaan zetten.
 
Wij zullen dit wijzigingsvoorstel dan zowel via onze nationale (het ministerie is al op de hoogte gesteld van onze wens tot wijziging van dit artikel) als internationale (via de EBU) kanalen inbrengen richting Centrale Rijnvaartcommissie. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Bezoek ons op vakbeurs Maritime Industry 2015

Van dinsdag 2 juni tot en met donderdag 4 juni 2015 vindt u het CBRB op vakbeurs Maritime Industry in Evenementenhal Gorinchem.
 
Op deze vakbeurs komt de complete maritieme sector bij elkaar in het hart van de waterregio. Hier presenteren jaarlijks meer dan 500 producenten, importeurs, constructeurs, groothandelaren en toeleveranciers hun oplossingen aan ruim 16.000 vakbezoekers uit de binnenvaart, zeevaart en visserij.
 
Graag tot ziens op onze stand
Hierbij nodigen wij u graag uit voor een bezoek aan onze stand. Om het u makkelijk te maken ontvangt u alvast de beursplattegrond: galerij en begane grond. U kunt ons vinden op stand 221A. Vergeet u niet om vooraf te registreren?
 
Heel graag tot ziens op Maritime Industry 2015!

Naar boven


Bijeenkomst en rapportage ‘versterking marktstructuur’

Onlangs is het rapport ‘versterking van de marktstructuur in de binnenvaart’ gepresenteerd. De rapportage is een samenvatting van een grote hoeveelheid rapporten die sinds 2008 zijn gepubliceerd. Het CBRB heeft met de overheid, banken, verladers en BLN overleg gehad om te onderzoeken of er uit al deze rapporten conclusies getrokken zouden kunnen worden. Dit alles om de structuur van de binnenvaart te verbeteren. Er zijn plannen gemaakt voor een bijeenkomst over het rapport. Het CBRB is van mening dat dit nu niet zinvol is, hoofdzakelijk omdat  voor een bijeenkomst over de marktstructuur méér nodig is om echt resultaat te boeken. Zonder inbreng van verladers, zoals nu het geval is, is de kans dat het op een kringgesprek met onszelf uitdraait veel te groot. Daarom hebben we voorgesteld om de bijeenkomst , die op zich waardevol zou kunnen zijn, op een later tijdstip te houden. De brief spreekt verder voor zich.

Als u nog vragen heeft over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Nieuwe openingstijden afvalinzamelingspunten haven Antwerpen

Sinds 2013 was het voor schippers mogelijk om scheepsafval af te geven bij enkele afvalparken langs de Schelde. Maar aangezien hier in de weekends slechts weinig gebruik van gemaakt werd, is besloten dat de afvalparken sinds 1 mei alleen nog maar op werkdagen geopend zullen zijn.
 
Ter compensatie daarvan is het havenbedrijf van Antwerpen een proefproject gestart waarbij schippers bij de Royers sluis beperkte hoeveelheden huishoudelijk scheepsafval gedurende 24/7 kunnen afgeven. Dit proefproject zal zes maanden duren; als het succesvol blijkt wordt het mogelijk verlengd, rekening houdende met de renovatiewerkzaamheden aan de sluis.
 
Meer informatie is te vinden via deze folder

Naar boven


Financiële middelen beschikbaar voor innovatiestimulering in het logistieke MKB

Het kabinet en de regio's stellen in 2015 voor het eerst gezamenlijk ruim € 50 miljoen beschikbaar voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Het doel is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf te stimuleren.
 
Vanaf 19 mei kunnen innovatieve ondernemers aanvragen indienen voor de MIT-regeling. Nieuw is dat ondernemers dit jaar ook in hun eigen regio kunnen aankloppen. Hierdoor is de regeling voor hen toegankelijker gemaakt. Verder wordt het door de samenwerking tussen provincies voor ondernemers eenvoudiger om over regionale grenzen heen te ondernemen. Kansrijke bedrijven krijgen dan sneller de kans om door te groeien.
 
De MIT regeling wordt beschikbaar gesteld via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

MKB-ers uit de topsector logistiek blijken steeds vaker gebruik te maken van deze MIT regeling. De instrumentenkoffer kent de volgende instrumenten:
 • Adviesprojecten
 • Haalbaarheidsprojecten
 • R&D-samenwerkingsprojecten
 • Kennisvouchers
 • TKI-Innovatiemakelaars en -netwerkactiviteiten.
Alle aanvragen voor genoemde instrumenten moeten passen in één van de volgende thema’s:
 1. Bundelen en modaliteiten (thema: Synchromodaal Transport)
 2. (Inter-) nationale handel (thema: Trade compliance and control)
 3. Samenwerken in en over de keten (thema: Cross chain control centers)
 4. Service logistiek (thema: Service Logistiek)
 5. Supply Chain Finance (thema: Supply Chain Finance)
 
De uitwerking van deze thema’s is te vinden op de website van RVO: www.rvo.nl/sites/default/files/2015/04/MIT-2015_bijlage-3_Logistiek.pdf
 
De MIT Regeling is geopend op 19 mei. Meer informatie over de regeling en over de aanvraagprocedure is te vinden op de website van RVO: www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mkb-innovatiestimulering-regio-en-topsectoren-mit

Naar boven


Ga naar boven