Nieuwsbrief 2015 - 04

 1. Terugblik "week van de veerdiensten"
 2. Vuilwaterafgifte passagiersvaart
 3. Schuimbrandblussers op (passagiers- en vracht-?) schepen
 4. Overleg met Havenbedrijf Rotterdam
 5. Ondiepte Maaskade Rotterdam
 6. Verklaringen "hoogspanning" voor (haven-) sleepdiensten?
 7. CASS buigt zich over Europese coördinatie sociale zekerheidsstelsels
 8. Stackeren van containers
 9. Ondertekening Multilaterale Overeenkomst
 10. Traceerbaarheid van bunkerolie nodig vanwege klachten over kwaliteit
 11. Grote diversiteit in binnenhavengeldsystematiek vraagt om uniformering van grondslagen
 12. Update van ontwikkelingen rondom TEN-T
 13. Open projectoproep "Consolidatie kleine volumes containerbinnenvaart"
 14. LNG tender
 15. Nieuwe leden

Terugblik "week van de veerdiensten"

Het CBRB heeft het initiatief genomen om de "week van de ledengroep" te organiseren, om op die manier de aandacht te vestigen op elke keer een andere ledengroep, en zo de breedte van het CBRB te benadrukken. Begin april vond daarom, als eerste, de "week van de veerdiensten" plaats.
 
Ter gelegenheid daarvan werd op donderdag 2 april de themabijeenkomst "Beter op weg over water, veerdiensten van nu" georganiseerd, samen met de VEEON. Tijdens dat evenement werden bovendien de overzetveren-app (iOS en Android) van Uite®waarde en de CROW-publicatie “Weloverwogen over water” gelanceerd.
 
Drie sprekers gingen, vanuit hun eigen expertise, in op respectievelijk de klantbeleving bij veerdiensten, innovaties in veerdiensten, en de bestuurlijk-politieke context. De themabijeenkomst was een succes – mede dankzij Damen Shipyards die gastheer was voor de bijeenkomst. De brede onderwerpkeuze bleek aantrekkelijk voor bijna 100 deelnemers van diverse pluimage (veerexploitanten, gemeentelijke / provinciale / landelijke overheden, handhavingsdiensten, kennisinstellingen, journalisten, leveranciers, en diverse aanpalende organisaties / bedrijven zoals de ANWB en het Watersportverbond).
 
Ter gelegenheid van de "week van de veerdiensten" is op de CBRB-site een speciale actiepagina voor veerdiensten ingericht: www.cbrb.nl/veerdiensten. Hier vindt u het verslag, de presentaties en de foto's van de themabijeenkomst, evenals de infographics die wij speciaal voor de week van de veerdiensten ontwikkeld hebben, en de twitterberichten.
 
Zowel voorafgaande, als tijdens, als na afloop van de "week van de veerdiensten" zijn er in diverse media, zowel landelijk als regionaal, zowel binnenvaartgerelateerd als algemene media, artikelen verschenen over veerdiensten. Er is een speciale Knipselkrant uitgegeven met artikelen die rondom de “week van de veerdiensten” verschenen zijn. Die Knipselkrant is eveneens te vinden via www.cbrb.nl/veerdiensten.
 
Het CBRB kijkt, kortom, tevreden terug op de week van de veerdiensten. Wij zijn blij met de manier waarop de sector veerdiensten onder de aandacht is gebracht!
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Vuilwaterafgifte passagiersvaart


De laatste tijd is het wat stiller geworden rond het onderwerp "vuilwaterafgifte passagiersvaart". De Nederlandse overheid bleek niet bereid tot medewerking bij het realiseren van adequate afgiftevoorzieningen; diverse passagiersrederijen hebben inmiddels op een aantal plaatsen in Nederland zélf voorzieningen weten te realiseren, al dan niet in samenwerking met de lokale autoriteiten. Afgifte aan commerciële inzamelaars, zoals de Nederlandse overheid voorstond, bleek in de praktijk niet te functioneren vanwege operationele en financiële redenen.
 
In een recent gesprek met RWS is dit onderwerp echter opnieuw opgepakt. RWS heeft, tijdens een controleactie in de zomer van 2014, geconstateerd, dat het huidige lozingsverbod niet functioneert, en wil zich samen met het CBRB inspannen om hier verbeteringen in aan te brengen.
 
Daartoe zal allereerst geïnventariseerd gaan worden wáár inmiddels afgiftevoorzieningen gerealiseerd zijn. Graag ontvangen wij input voor deze inventarisatie.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Schuimbrandblussers op (passagiers- en vracht-?) schepen

Vanuit de passagiersvaart is het probleem gesignaleerd, dat er geen schuimbrandblussers op de markt zijn die aan de technische voorschriften voldoen.
 
Het ROSR art. 10.03 bepaalt het volgende:
 1. Op de volgende plaatsen moet telkens één draagbaar blustoestel overeenkomstig de Europese normen EN 3-7: 2007 en EN 3-8: 2007 aanwezig zijn:
  1. in het stuurhuis;
  2. in de nabijheid van iedere toegang van het dek naar de verblijven;
  3. in de nabijheid van iedere toegang tot niet van de verblijven uit toegankelijke bedrijfsruimten waarin zich verwarmings-, kook-, of koelinstallaties bevinden, die op vaste of vloeibare brandstoffen werken dan wel op vloeibaar gas;
  4. bij iedere toegang tot machinekamers of ketelruimen;
  5. op een geschikte plaats benedendeks in de machinekamers of ketelruimen, zodanig zijn geïnstalleerd dat de weg naar een brandblusapparaat vanuit geen enkel punt van de ruimte meer dan 10 meter bedraagt.
 2. Als draagbare blustoestellen, voorgeschreven in het eerste lid, mogen slechts poederblussers worden gebruikt met een inhoud van tenminste 6 kg dan wel andere draagbare blustoestellen met eenzelfde bluscapaciteit. Zij moeten geschikt zijn voor de brandklassen A, B en C.
Afwijkend daarvan zijn op schepen waarop geen vloeibaargasinstallaties zijn geïnstalleerd, sproeischuimbrandblussers met tot – 20°C vorstvrije blusmiddelen bestaande uit water met AFFF-AR-schuim (Aqua Film Forming Foam) toegestaan, ook wanneer deze niet voor de brandklasse C geschikt zijn. De minimuminhoud van deze brandblussers moet 9 liter bedragen.
Alle brandblussers moeten voor het blussen van branden in elektrische installaties tot 1000V geschikt zijn.
 
Inmiddels is gebleken, dat er géén schuimbrandblussers bestaan die aan bovenstaande eisen voldoen, dat wil zeggen: blusmiddel AFFF-AR-schuim, tot -20°C vorstbestendig. Er zijn wel AFFF-AR-blussers, maar die zijn maar tot -15°C vorstbestendig. En er zijn wel schuimblussers die tot -20°C vorstbestendig zijn, maar die bevatten een ander blusmiddel, en niet het voorgeschreven AFFF-AR-schuim.
 
In de passagiersvaart worden deze brandblussers in groten getale toegepast. In het verleden werden ze kennelijk toegelaten - hoewel ze niet aan de voorschriften voldoen. Maar ze zijn dus formeel niet toegestaan, en dat betekent dat ze bij verlenging van het CvO vervangen moeten worden.
 
Het CBRB heeft dit probleem inmiddels bij het ministerie van IenM aangekaart, met het verzoek deze regelgeving aan te passen. Daartoe moet de precieze omvang van het probleem in kaart gebracht worden: voor hoeveel schepen geldt dit? Alleen passagiersschepen of ook vrachtschepen? Als u vaart met het bovengenoemde type schuimblussers, dan verzoeken wij u dat door te geven.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Overleg met Havenbedrijf Rotterdam

De Werkgroep Binnenvaartbelangen Rotterdam (WBR) had op 15 april 2015 weer een overleg met het Havenbedrijf Rotterdam (HbR). Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste besproken punten.
 
Bouw nieuwe Botlekbrug
Er moet nog veel gebeuren voor de oude Botlekbrug in de tweede helft van 2017 gesloopt zal kunnen worden, maar de impact voor de binnenvaart blijft, behalve nog enkele stremmingen (vooral in de weekends), beperkt. Informatie over de reeds aangekondigde stremmingen vindt u hier. De laatste twee weekenden van mei zullen er eveneens beperkingen gelden voor zowel zeevaart als binnenvaart, waarbij de binnenvaart echter wel kan ‘meeliften’ op de tijpoorten voor de zeevaart.
 
Ligplaatsen
In de Laurenshaven zijn de nieuwe ligplaatsen voor duwbakken opgeleverd. In de Frisohaven zijn nieuwe ligplaatsen aan de steigers 5, 6 en 7 opgeleverd.
Daarnaast zijn ligplaatsen in ontwikkeling aan het Hartelkanaal, Hartelhaven, Calandkanaal, Frisohaven, Botlek, 2e Petroleumhaven. De bolders bij de autosteiger in de centrale geul van de Botlek zijn aangepast naar aanleiding van klachten, zodat het afmeren vergemakkelijkt wordt.
 
Breeddiep / Suurhoffbrug
Het beweegbare deel van de Suurhoffbrug zal in de loop van 2018 vastgelast worden op een hoogte van 11,50 m +NAP. In combinatie hiermee zal het Breeddiep in de zomer van 2016 verbreed worden tot een breedte van 350 m, diepgang 8 m +NAP.
 
Losgeslagen duwbakken
De havenmeester registreert recentelijk een toename van losgeslagen bakken (dit is de laatste 3 maanden maar liefst 19x voorgekomen). Hij verzocht de eigenaren van duwbakken om daar rekening mee te houden en ervoor te zorgen dat hun duwbakken deugdelijk vastgelegd zijn.
 
Wacht- en ligplaatsenenquête
Het HbR heeft recentelijk een enquête gehouden over de huidige wacht- en ligplaatsen: “Sluit de standaard van het HbR nog aan op de wensen en het gebruiksgemak van de huidige en toekomstige gebruikers?” Gemiddeld waren de 252 respondenten (zeer) tevreden, maar er waren niettemin de nodige opmerkingen en verbeterpunten waar het HbR mee aan de slag gaat. Bij de analyse van de resultaten is onderscheid gemaakt naar kademuren, steigers, pontons, dobberpalen, autoafzetplaatsen en de nieuwe ligplaatsen aan het Hartelkanaal.
Het HbR brengt de meldingsprocedure voor het doorgeven van storingen nogmaals onder de aandacht: de binnenvaart wordt verzocht om zaken als defecte verlichting, kapotte steigers e.d. door te geven aan het Haven Coördinatie Centrum (HCC).
 
Afmeerbreedte Antarcticakade
Het HbR heeft onderzoek gedaan naar diverse nautische aspecten in relatie tot Maasvlakte II. Daarbij is onder meer gekeken naar de toegenomen scheepsgrootte, de daarbij benodigde sleepbootcapaciteit, de zuiging die ontstaat in het Yangtzekanaal bij een passeersnelheid van 6 knopen, de manoeuvreerruimte voor twee elkaar tegemoet komende zeeschepen plus de sleepboten die er wellicht dwars op staan. Er zijn simulaties uitgevoerd met schepen van de Marco Polo-klasse, de Triple E-klasse en grote bulkschepen.
Hieruit is gebleken, dat er veilig afgemeerd kan worden tot maximaal 65 m breedte. Een eventuele uitbreiding van de Antarcticakade kan plaatsvinden indien de verkeerssituatie vanuit MVII daar om vraagt, maar dit staat voorlopig niet op de planning (niet vóór 2020 verwacht). Vanuit het perspectief van de binnenvaart is er echter nú al behoefte aan uitbreiding van de Antarcticakade!
 
Herinrichting Maashaven
Uitgangspunt van de herinrichting van de Maashaven is, dat er géén ligplaatsen komen te vervallen. De behoefte aan deze ligplaatsen blijkt duidelijk uit het frequente gebruik.
 
Binnenhavengeld, pilot AIS
Na de eerdere pilot Binnenhavengeld, waarbij gebruik gemaakt werd van AIS-gegevens, heeft het HbR onderzoek gedaan naar mogelijkheden om te gaan betalen voor het daadwerkelijke gebruik van de haven, gebaseerd op verschillende tarieven per uur / per dag / per havenbezoek. Aangezien het HbR de inkomsten uit binnenhavengelden (nagenoeg) gelijk wil houden, betekent dit, dat als er aan de ene kant iemand minder gaat betalen, er ergens anders iemand méér moet gaan betalen.
Het blijkt, vanwege de diversiteit van de binnenvaart, echter niet mogelijk te zijn om een andere verdeling van de binnenhavengelden te vinden waarbij het grootste deel van de binnenvaart er op vooruit gaat, terwijl tegelijkertijd dezelfde inkomsten (€ 15 mln) of eventueel iets lagere inkomsten (€ 12 mln) gegenereerd worden. Het HbR continueert het onderzoek naar een andere binnenhavengeldsystematiek.
Een vergelijkbare pilot zal uitgevoerd worden onder duwbakken (die immers geen AIS hebben), waarbij tevens bekeken zou kunnen worden of er onderscheid gemaakt kan worden in havengeldtarieven tussen verschillende ligplaatsen.
 
Spitsregime Botlekbrug
Tussen het HbR en de binnenvaarsector zijn afspraken gemaakt om het spitsregime van de Botlekbrug af te schaffen. De gemeente Nessewaard blijkt nu echter dwars te liggen vanwege problemen met de Spijkenisserbrug. Op aandringen van het CBRB zal het HbR de mogelijkheden onderzoeken om dit onderwerp tóch samen met de binnenvaartsector op te pakken om de gemeente Nessewaard proberen te overtuigen.
Overigens is tijdens het spitsregime gebleken, dat de Botlekbrug veel minder vaak hoeft te draaien omdat men toch vaker de stuurhut laat zakken. Het HbR roept de (hoge) containerbinnenvaart dan ook op, om de brug niet onnodig te laten draaien.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Ondiepte Maaskade Rotterdam

Vanwege een aantal recente incidenten, en aan de grond ‘gelopen’ binnenvaartschepen bij de Maaskade te Rotterdam, wijzen we nogmaals op dit eerder in de Staatscourant gepubliceerde bericht. Uit eerder overleg met het Havenbedrijf Rotterdam is gebleken dat op basis van het oorspronkelijke kadeontwerp verdere verdieping technisch gezien op deze locatie niet mogelijk is en dat baggeren geen optie is.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Verklaringen “hoogspanning” voor (haven-) sleepdiensten?

Vanaf 1 januari 2017 moeten, conform het STCW2010, alle werktuigkundigen ofwel een cursus “hoogspanning” hebben gevolgd, ofwel een verklaring van hun school kunnen overleggen dat dit onderdeel al afdoende in de reguliere lesstof heeft gezeten. In tegenstelling tot de eerdere toezeggingen, blijken zeevaartscholen tot dusver zeer terughoudend met het afgeven van dergelijke verklaringen, waardoor de werktuigkundigen alsnog gedwongen worden tot een buitenproportioneel lange en dure cursus. Alleen al voor de CBRB-sleepdienstvloot zou het daarbij gaan om een investering van zo’n € 675.000, die tot geen enkele toegevoegde waarde leidt omdat de betreffende bemanningsleden in de praktijk niet met hoogspanning te maken krijgen. In dit nieuwsbriefartikel vindt u meer informatie.
 
Op aandringen van het CBRB heeft het ministerie van IenM de zeevaartscholen aangesproken op hun weigerachtigheid bij het afgeven van deze verklaringen. De scholen hebben toegezegd hun leven te beteren en verklaringen af te geven als de reguliere opleiding voldoet aan de (vrij lage) standaard zoals verwoord in het STCW. De komende tijd zal blijken, hoeveel verklaringen afgegeven zullen worden.
 
Volgens het ministerie is een ontheffing niet mogelijk, omdat het STCW-verdrag dat simpelweg niet toelaat. Er is weliswaar een uitzondering voor het Beperkt Werkgebied, maar daarvoor geldt de grens van 3000kW, en dat biedt voor een groot deel van de CBRB-vloot dan ook geen soelaas.
 
Afhankelijk van hoeveel verklaringen er daadwerkelijk afgegeven zullen worden door de zeevaartscholen, zal toch de route naar een ontheffing, hetzij via het ministerie, hetzij via IL&T, onderzocht worden.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


CASS buigt zich over Europese coördinatie sociale zekerheidsstelsels

In 2010 is de Europese Richtlijn 883/2004 betreffende de coördinatie van sociale zekerheidsstelsels in werking getreden. Daarin is onder meer geregeld welk sociale zekerheidsrecht van toepassing is op werknemers die hun werk in meer dan één lidstaat verrichten, zoals in de internationale binnenvaart. De betreffende bepalingen zijn echter in de binnenvaart, net als in andere internationale transportsectoren, niet goed toepasbaar. Daarom hebben de Rijnoeverstaten in 2011 een zogenoemde uitzonderingsovereenkomst gesloten, waarin een ‘aanwijsregel’ is vastgelegd die in deze landen al bestond en die wel goed toepasbaar is in de internationale binnenvaart. Volgens die regel geldt voor alle werknemers aan boord van een schip de sociale zekerheidswetgeving van de lidstaat waar de exploitant van het schip gevestigd is.
 
Mede op instigatie van het CBRB bepleiten sociale partners op Europees niveau (EBU, ESO en ETF) al sinds 2009 dat de aanwijsregel voor de Rijnvaart in heel Europa wordt ingevoerd. Recentelijk hebben zij hun gezamenlijke standpunt nog eens onderstreept in een brief aan het Administratief Centrum voor de Sociale Zekerheid van Rijnvarenden (CASS) in Straatsburg. Ook AQUAPOL, de internationale koepelorganisatie van de waterpolitie, heeft zijn steun aan dit standpunt betuigd. Het wordt met name van belang geacht voor het bestrijden van ‘social dumping’-praktijken, zoals ontduiking van de verzekeringsplicht, uit een oogpunt van sociale rechtvaardigheid, maar ook om eerlijke concurrentie te waarborgen.
 
Het CASS, waarin de Rijnoeverstaten met tripartiete delegaties vertegenwoordigd zijn, heeft inmiddels - na de kwestie uitgebreid te hebben onderzocht - besloten een voorstel aan ‘Brussel’ voor te bereiden. Begin juli wordt daartoe een speciale vergadering belegd. De omstandigheden om een dergelijk voorstel aangenomen te krijgen worden momenteel als gunstig beoordeeld nu in de tweede helft van 2015 Luxemburg en daarna Nederland het voorzitterschap van de EU zal bekleden.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Stackeren van containers

Bij steeds meer containerterminals in de Rotterdamse haven komt de discussie over het stackeren van containers op de 4e of 5e laag aan de orde.
 
Het gaat hierbij in feite om twee kwesties: wie is verantwoordelijk voor het stackeren, en hoe kan het op een veilige manier worden uitgevoerd? In de praktijk is het zo gegroeid dat het stackeren (op de 4e en 5e laag) meestal door de schippers c.q. bemanningsleden uitgevoerd wordt. Op een manier die veelal niet voldoet aan de ARBO-eisen.
 
De wetgeving bepaalt, dat in principe de afzender/ontvanger van de container verantwoordelijk is voor het stackeren. Schipper en (deepsea-) terminal zijn beiden echter noch afzender, noch ontvanger. Zowel de schipper als de deepseaterminal handelen in opdracht van een andere partij (respectievelijk de binnenvaart operator en de deepsearederij), die echter evenmin afzender of ontvanger is. Meer achtergrondinformatie kunt u 
hier lezen.
 
Tijdens een recent overleg met APMT is hier verder over gesproken. De juridische implicaties blijken nog complexer dan aanvankelijk gedacht, omdat ook Incoterms hier mogelijk relevant zijn.
 
De ARBO-wetgeving is rigide: deze stelt simpelweg dat bij het werken op hoogte aan bepaalde veiligheidsvoorschriften voldaan moet worden. Een afgemeerd schip valt in principe onder het veiligheidssysteem van de terminal, maar dat impliceert niet dat de terminal verantwoordelijk is voor het stackeren. In een aantal gevallen wil de schipper het stackeren juist zélf doen (in verband met mogelijke verfbeschadigingen).
 
Met APMT is afgesproken om dit havenbreed (via Deltalinqs / VRTO) op te gaan pakken. Daarnaast is afgesproken om een pilot te doen met een valbeveiliging (de zogeheten ‘wandlock’ of ‘toplock’) waaraan een schipper en Transafe mee zullen werken.
 
Het CBRB zal gaan inventariseren om hoeveel schepen het daadwerkelijk gaat, en hoe vaak er op de 4e of 5e laag gestackerd moet worden.
 
In het algemeen geldt, dat hier een cultuuromslag nodig is: een besef van intrinsieke verantwoordelijkheid. Los van wie juridisch verantwoordelijk is: de werkzaamheden moeten op veilige wijze uitgevoerd worden.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Ondertekening Multilaterale Overeenkomst maakt einde aan onduidelijke regels vervoer van containers

Na Nederland heeft inmiddels ook Duitsland de bijgevoegde Multilaterale Overeenkomst 013 ondertekend, waarmee een einde komt aan onduidelijke regels voor het vervoer per binnenvaart van containers. Deze Multilaterale Overeenkomst wordt binnenkort ook gepubliceerd in de Staatscourant.
 
U bent eerder geïnformeerd over dit onderwerp met dit artikel.
De nieuwe regels zullen van kracht worden in het ADN van 2017. Door de multilaterale overeenkomst kan eerder worden gewerkt volgens de verbeterde regelgeving.
 
Het CBRB is blij met dit succes welke dankzij de bijdrage van het CBRB/Transafe, EBU en IenM tot stand is gekomen.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Traceerbaarheid van bunkerolie nodig vanwege klachten over kwaliteit

De kwaliteit van bunkerolie aan de zeevaart laat nogal eens te wensen over, zo blijkt uit klachten van reders, in met name de kleine handelsvaart. Tijdens leveringen van bunkerolie zijn medewerkers, die zich aan dek bevonden, onwel geworden.
 
Er bestaat een stoffenlijst van producten die niet in stookolie thuishoren. Sinds kort is er een werkgroep ingesteld die zich bezighoudt met de traceerbaarheid van de bunkerolie. Het is de bedoeling dat de keten van het product in kaart wordt gebracht en dat er gekeken wordt naar de controlepunten. Van belang is het nemen van monsters in de keten.
 
De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) zijn gestart met een overleg tussen leveranciers van de bunkerolie en andere relevante partijen om tot een procedure te komen waarbij vroegtijdig de kwaliteit van de bunkerolie bekend wordt en/of de leverancier van het product getraceerd kan worden. Namens het CBRB neemt de heer Wim van Putten deel aan dergelijke overleggen.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Grote diversiteit in binnenhavengeldsystematiek vraagt om uniformering van grondslagen

In 2014 heeft STC-NESTRA een landelijke analyse gedaan naar de havengeldsystematiek in de Nederlandse zee- en binnenhavens in relatie tot kansen voor het ontwikkelen van innovatieve bundelingsconcepten voor containerbinnenvaart. De conclusies en aanbevelingen uit het rapport van STC-NESTRA worden ondersteund door de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) wil met haar leden de komende tijd actief aan de slag met de uniformering van havengeldverordeningen, waarbij de nadruk zal liggen op de grondslagen en niet zozeer op de tarieven.
 


Nederlandse Vereniging van Binnenhavens voor modernisering en uniformering
De NVB benadrukt dat zij voorstander is van uniformering en standaardisering van zowel de havenverordening als de havengeldverordening. De havenverordening kent al een model dat in samenwerking met VNG is opgesteld, waarbij de havens de eigen inkleuring en verantwoordelijkheid kunnen behouden.
De NVB juicht de initiatieven toe die in een aantal regio’s/provincies (Limburg, Twente, Zwolle-Kampen-Meppel) worden genomen inzake samenwerking om te komen tot regionale/provinciale harmonisering van onder andere een verbeterde binnenhavengeldregeling voor containers, droge lading en vloeibare producten.
“De NVB zal aan de hand van de onderzoeksresultaten de gemeenten en havens bewust maken van het feit dat de huidige gehanteerde binnenhavengeldregeling een drempel kan zijn voor innovatieve bundelingsconcepten”, aldus Marijke van Haaren, voorzitter van de NVB.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Update van ontwikkelingen rondom TEN-T

Vervoerders en vervoersorganisatoren zijn gebaat bij goede achterlandverbindingen, inclusief havens met goede voorzieningen. De rol die de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) hierin speelt, is een belangrijke connectie voor het CBRB welke het secretariaat van de NVB voert.
 
De NVB vindt dat Nederlandse binnenhavens een belangrijke rol spelen in de realisatie van een duurzaam en robuust achterlandnetwerk. De NVB informeert de leden actief over de kansen die er in Europa zijn, zie bijvoorbeeld deze eerdere publicatie Kansen voor Nederlandse binnenhavens.
Met betrekking tot het onderwerp Trans-Europese vervoersnetwerken (TEN-T) is er de laatste maanden veel gebeurd en ook de NVB, heeft daarbij niet stil gezeten. U kunt de belangrijkste ontwikkelingen in dit artikel op de website van de NVB lezen.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Open projectoproep “Consolidatie kleine volumes containerbinnenvaart”

Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen lanceert een open projectoproep voor de consolidatie van kleine volumes in de containerbinnenvaart. Op die manier wil het de duurzame ontsluiting van de haven en haar kernachterland verbeteren en binnen de haven op optimale wijze omgaan met de schaars beschikbare middelen (ligplaatsen, gronden voor watergebonden overslag, ...).
 
Consolideren van kleine volumes maakt het mogelijk om:
 • Het aantal aanlopen van lichters met kleine volumes op diepzeeterminals te doen dalen (< 15 moves), wat zorgt voor:
 • Een efficiëntere doorstroming van de containerbinnenvaart,
 • En een optimaler gebruik van haveninfrastructuur.
Kunt u deze dienst aanbieden? Geïnteresseerde bedrijven kunnen hun projectvoorstellen indienen tot en met 31 juli 2015.
 
De leidraad van de projectoproep vindt u hier.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, Afdeling Intermodaliteit en achterland, via tel.: 0032 3 205 22 64 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


LNG tender

RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – voorheen Agentschap NL/SenterNovem) heeft een nieuwe subsidieregeling gepubliceerd inzake LNG. Er is dit jaar een budget van€ 1,6 miljoen beschikbaar, waarbij er per project maximaal € 0,5 miljoen wordt uitgekeerd. De regeling loopt tot 16 juni. Voor meer informatie over de regeling LNG (TSE – Topsector Energie) en aanvraagvoorwaarden kijkt u hier.
 
Het doel van de programmalijn LNG (Liquefied Natural Gas, vloeibaar aardgas) is het wegnemen van belemmeringen voor de grootschalige introductie van LNG als brandstof (veiligheid & technologie), het verlagen van de kosten van de LNG-keten en het bevorderen van de maatschappelijke acceptatie van LNG.
 
De onderzoeksthema’s voor deze tender zijn:
 • Ketenintegratie en technologische ontwikkeling;
 • Geoptimaliseerde emissieprestatie;
 • Risicomanagement en veiligheid.
Voor subsidie komen, op enkele uitzonderingen na, alleen samenwerkingsverbanden van tenminste één ondernemer in aanmerking. Samenwerken wil zeggen dat de deelnemers voor eigen rekening en risico aan het project deelnemen. Van belang is dat de projecten een algemeen belang moeten dienen en dat de resultaten ook publiekelijk bekend moeten worden gemaakt. Omdat niet alle aanvragen in aanmerking komen voor subsidie is het verstandig uw projectidee eerst te laten bekijken voordat u een aanvraagformulier invult en een projectplan opstelt. Daarvoor kan het projectideeformulier worden gebruikt.
 
Als u verdere vragen heeft, kunt contact opnemen met het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Nieuwe leden

Groep Droge Lading
Imperial Shipping Rotterdam B.V.
 

Ga naar boven