Nieuwsbrief 2015 - 03

Themabijeenkomst “Beter op weg over water, veerdiensten van nu” op 2 april 2015

Beter op weg over water, veerdiensten van nu
Nederland telt bijna 300 (zoete) veren, die tezamen jaarlijks ruim 32 miljoen personen overzetten. Daarmee worden 333 miljoen omrijkilometers – en daarmee zo’n € 5,6 miljoen aan milieukosten – bespaard. De veerdiensten vormen dus belangrijke schakels in het secundaire weggennet.
 
Het maatschappelijke en economische belang van de veerdiensten gaat echter verder dan alleen verkeer en vervoer. Vanuit toeristisch oogpunt gezien vormen de veren gewaardeerde schakels binnen de toeristisch-recreatieve infrastructuur.
 
Het maatschappelijk landschap is echter aan verandering onderhevig. Zo wordt het onderwerp duurzaamheid van steeds groter belang. Hoe kunnen veerdiensten hierin meegaan? Verder ontbreekt het bij het merendeel van de provincies aan structureel beleid ten aanzien van veerdiensten. Wat betekent dit voor de ontwikkeling van veerdiensten? Daarnaast moet ook de markt niet uit het oog verloren worden: wat wil en verwacht de hedendaagse reiziger?
 
Oftewel: Welke uitdagingen staan de veerdiensten de komende jaren te wachten, en hoe moet de sector hier op inspelen?
 
Om in te gaan op deze vragen organiseren CBRB/LVP en VEEON de themabijeenkomst “Beter op weg over water, veerdiensten van nu” die zal plaatsvinden op
 
donderdag 2 april 2015 vanaf 14:00 uur
bij Damen Shipyards, Avelingen West 20, 4202 MS Gorinchem
 
Het programma is als volgt:
14:00 uur  Inloop
Met koffie / thee en mogelijkheid tot bezoek aan de expositie “Heen en Weer, openbaar vervoer over water”
15:00 uur Welkom
Johan Hania, Voorzitter Landelijk Verenplatform 
15:05 uur Inleiding 
Dagvoorzitter Bert Berghoef, Burgemeester Gemeente Aalten 
15:10 uur Veerdiensten in bestuurlijk/politieke context (casus Zeeland) 
Drs. Ferry Chervet, Beleidsspecialist Mobiliteit Provincie Zeeland

Aansluitend

Lancering publicatie “Weloverwogen over water” 
Koen Bekking MSc, Projectmanager Verkeer & Vervoer CROW
15:30 uur  Technische innovaties in veerdiensten
Henk Grunstra BSc, Product Director Damen Ferries
15:50 uur Klantbeleving bij veerdiensten
Drs. Jos van der Sterren, Directeur Academie voor Toerisme, NHTV Breda Hogeschool

Aansluitend 

Lancering Overzetveren-app 
Alex Kwakernaak, Directeur Uiterwaarde 
16:10 uur Discussie
Discussie tussen de aanwezigen en de sprekers, onder leiding van dagvoorzitter Bert Berghoef
16:40 uur Samenvatting & conclusies 
Dagvoorzitter Bert Berghoef
16:45 uur Netwerkborrel 

Deelname aan de themabijeenkomst is gratis. U kunt zich aanmelden via: www.cbrb.nl/beter-op-weg-over-water.

Naar boven


Website CBRB

U heeft het misschien al gezien maar de website van het CBRB heeft een nieuw uiterlijk gekregen en ook achter de schermen is er het één en ander veranderd.
 
Door de jaren heen is de website enorm gegroeid om zo goed mogelijk de informatie aan te bieden van alle onderwerpen en activiteiten waar het CBRB mee bezig en bij betrokken is. De laatste grote toevoeging was de uitrol van het extranet waarmee de vergaderstukken en specifieke informatie voor de leden op maat aangeboden kon worden.
Het werd nu echter tijd om die informatie te herstructureren.

We zijn begonnen met schrappen, samenvoegen en herschrijven van teksten, vervolgens zijn we een aantal zaken op de website opnieuw gaan indelen en hebben met een aangepast grafisch ontwerp een frisse en moderne uitstraling gerealiseerd.
Het hoofdmenu is teruggebracht naar de noodzakelijke onderwerpen, zodat de navigatie eenvoudiger is geworden.
Met de nieuwe website wordt voor de buitenwereld een beter beeld geschetst wat het CBRB allemaal doet èn hoe divers het CBRB vertegenwoordigd is met de verschillende ledengroepen.
 
Wat verder een belangrijke wijziging is dat we nu informatie vanuit dossiers aanbieden; hiermee brengen we informatie over de relevante onderwerpen samen. De dossiers gaan we de komende tijd verder inrichten.
Leden die zich aanmelden op de website krijgen hierbij toegang tot (veel) meer informatie dan de buitenwereld; leden hebben immers een streepje voor.
 
Alle leden zouden inmiddels gebruikersgegevens ontvangen moeten hebben. Heeft u ze niet meer beschikbaar of wilt u meer informatie? Dan kunt u altijd even contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Arbocatalogus website

 In de Arbocatalogus is aan de hand van verschillende veel voorkomende gevaarlijke situaties op een praktische wijze beschreven hoe veilig kan worden gewerkt, en aan de wettelijke voorschriften kan worden voldaan.
 
De Arbocatalogus is bestemd voor iedere werkgever en werknemer in de binnenvaart. Alle betrokken partijen staan voor verdere verspreiding van kennis en praktische instrumenten op het gebied van de Arbo-regelgeving naar werknemers en werkgevers in de binnenvaart en instellingen die daarmee vergelijkbaar zijn.
 
Op verzoek van de werkgroep Arbo binnenvaart heeft het CBRB het onderhoud en beheer van de online Arbocatalogus (de website www.arbo-binnenvaart.nl) op zich genomen.
Inhoudelijk is er niets veranderd, want de Arbocatalogus is getoetst en mag niet zo maar even aangepast worden. Wel hebben we de toegankelijkheid van de informatie kunnen verbeteren door de hele website helemaal opnieuw te bouwen en gelijk een verbeterde navigatie met een completer zoeksysteem toe te passen.
De komende tijd zullen we nog meer foto’s toevoegen en alle links naar de bijlagen nalopen.
 
Het CBRB vertegenwoordigd momenteel als enige partij de werkgevers in deze werkgroep, de vertegenwoordiging van werknemers komt van Nautilus International en CNV Vakmensen.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Bijzondere arbeidstijd-richtlijn voor de binnenvaart een feit

Onlangs is de bijzondere Europese richtlijn betreffende de arbeidstijd in de binnenvaart in werking getreden. Daarmee is de overeenkomst tussen EBU, ESO en ETF van 15 februari 2012 over de organisatie van de arbeidstijd omgezet in Europees recht. De richtlijn (2014/112/EU) verplicht de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER) om hun wetgeving uiterlijk op 31 december 2016 aan te passen.
 
De richtlijn is het resultaat van een lang traject - het heeft al bijna 10 jaar in beslag genomen - waaraan het CBRB intensief heeft deelgenomen. Tot nu toe is hieraan in EBU-verband gewerkt, maar de komende tijd verplaatst het speelveld zich naar het nationale niveau. Ook in Nederland zal immers de arbeidstijdenwetgeving moeten worden aangepast.
 
Inhoudelijk voorziet de richtlijn in een samenhangend juridisch kader voor de organisatie van de arbeidstijd in de binnenvaart. Dit is alleen van toepassing op werknemers in loondienst; zelfstandigen vallen er niet onder.
Het beschermingsniveau van werknemers in de binnenvaart is tenminste gelijkwaardig aan dat van de algemene arbeidstijdrichtlijn (2003/88/EG), maar de bijzondere richtlijn voor de binnenvaart biedt veel meer flexibiliteit. Net als de algemene richtlijn is het uitgangspunt een 8-urige werkdag waarbij gemiddeld maximaal 48 uur per week gewerkt mag worden. De binnenvaartrichtlijn kent echter  een minimale dagelijkse rusttijd van 10 uur (in plaats van 11 uur) en staat toe dat de arbeidstijd wordt verlengd tot 14 uur per dag en, bij 1:1 werkroosters, tot 84 uur per dienstweek. In de nachttijd (23.00 – 06.00 uur) mag per periode van 7 dagen maximaal 42 uur gewerkt worden.
De rechtvaardiging van deze versoepelingen ten opzichte van de algemene richtlijn is met name gelegen in het ambulante karakter van het werk aan boord en in het feit dat de arbeidstijd in de binnenvaart voor een belangrijk deel bestaat uit zogenoemde aanwezigheidsdienst. Daar komt bij dat de richtlijn werknemers aanspraak geeft op tenminste vier weken jaarlijks doorbetaalde vakantie en door de werkgever betaalde jaarlijkse gezondheidschecks.
 
In tegenstelling tot de algemene richtlijn houdt de specifieke richtlijn voor de binnenvaart rekening met de bijzondere werkroosters die in onze bedrijfstak gebruikelijk zijn. Ook hierbij gaat het in wezen om flexibilisering. Zo kent de binnenvaartrichtlijn een referentieperiode (de periode waarover de gemiddelde arbeidstijd mag worden berekend) van een jaar in plaats van vier maanden. Belangrijker is echter dat de verhouding tussen werkdagen en rustdagen is geregeld op een wijze die in de sector goed toepasbaar is. Uitgangspunt daarvoor zijn zogenoemde 1:1-roosters, d.w.z. roosters die evenveel werkdagen als rustdagen bevatten. Maar ook voor werkroosters  waarbij het aantal werkdagen groter is dan het aantal rustdagen is een duidelijke regeling getroffen. Maximaal mag gedurende 31 opeenvolgende dagen worden gewerkt; daarna moeten rustdagen worden opgenomen.
 
Mede op instigatie van het CBRB is voor de seizoensarbeid in de passagiersvaart een versoepeling opgenomen die in feite nog een stapje verder gaat. Onder voorwaarde dat de arbeidstijd niet langer is dan 12 uur per dag en 72 uur per week mag het aantal rustdagen gedurende het seizoen beperkt worden tot 2 per periode van 31 dagen.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


EBU en ESO reageren op voorgestelde wijziging van artikel 11.01 van het RPR

Breedte van alleenvarende schepen
 
De Europese Binnenvaart Unie (EBU) en de Europese Schippers Organisatie (ESO) hebben in een gezamenlijke nautisch-technische bijeenkomst op 25 februari 2015 deze mededeling van het CCR-secretariaat besproken. EBU en ESO zijn verheugd te kunnen vaststellen dat in de toekomst geen speciale vergunningen meer nodig zijn voor schepen met een lengte van meer dan 110 m bij bepaalde waterstanden in de ‘Gebirge-sector’ op de Rijn. Dit vormt een ontlasting van het bedrijfsleven en de plaatselijke administratie.
Alleen de vraag of de maximale breedte van alleenvarende schepen in  deze sector tot 17,70 m beperkt moet worden, verdient nog nadere aandacht bij de herziening van artikel 11.01 van het Rijnvaartpolitiereglement. Het secretariaat van de CCR is gevraagd om een risicoanalyse met betrekking tot dit voorstel. Hierbij is ook aangekaart dat - niet in de laatste plaats in het belang van de scheepvaart - averij ook in de toekomst beheersbaar moet zijn.

Bij het zoeken naar het antwoord op de vraag welke scheepsbreedten bij averij nog beheerd kunnen worden, lijkt de Duitse delegatie  te zijn uitgegaan van de haar bekende hoogste breedte van alleenvarende schepen. Deze breedte is vervolgens als bovengrens aangenomen voor dit in nautisch opzicht veeleisende riviergedeelte tussen Bingen en St. Goar. Voor schepen met een breedte van meer dan 17,70 m moeten in dit geval bijzondere vergunningen verleend kunnen worden. De CCR is erop gewezen dat er op dit moment er al meerdere alleen varende schepen zijn met een breedte die groter is dan 17,70 m.
Het Europese binnenvaartbedrijfsleven heeft bij de CCR aangekaart dat voordat een nieuwe vergunningsplicht wordt ingevoerd, een uitgebreide risicoanalyse als absoluut noodzakelijk wordt beschouwd. Het kan niet de bedoeling zijn dat de ontwikkelingskansen van de binnenvaart zonder redelijke en objectieve rechtvaardiging worden beperkt.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Wijziging van artikel 7.03 van het Rijnvaartpolitiereglement (RPR)

Ankeren en het gebruik van spudpalen
 
De CCR-werkgroep Politiereglement heeft  onderstaande ontwerpwijziging voor artikel 7.03 van het RPR gemaakt en deze afgestemd. Aan het CCR-secretariaat is verzocht een ontwerpbesluit voor te bereiden dat aan het Comité Politiereglement voorgelegd moet worden. 
 

spudpalen uneceArtikel 7.03 Ankeren en het gebruik van spudpalen
 1. Een schip, een drijvend voorwerp en een drijvende inrichting, mogen niet ankeren en geen gebruik maken van spudpalen:
  1. op een gedeelte van de vaarweg waar bij algemene regeling ankeren is verboden;
  2. in een vak aangeduid door het teken A.6 (bijlage 7), aan de zijde van de vaarweg waar het teken is aangebracht.
 2. Op een gedeelte van de vaarweg waar ankeren en het gebruik van spudpalen ingevolge het eerste lid, onder a, zijn verboden, mogen een schip, een drijvend voorwerp en een drijvende inrichting evenwel ankeren in een vak aangeduid door het teken E.6 (bijlage 7), aan de zijde van de vaarweg waar het teken is aangebracht.
 3. Op een gedeelte van de vaarweg waar ankeren en het gebruik van spudpalen ingevolge het eerste lid, onder a, zijn verboden, mogen een schip, een drijvend voorwerp en een drijvende inrichting evenwel spudpalen gebruiken, in een vak aangeduid door het teken E.6.1 (bijlage 7), aan de zijde van de vaarweg waar het teken is aangebracht.
 4. In afwijking van het eerste lid kan de bevoegde autoriteit het gebruik van spudpalen toestaan.
Het aanpassen van artikel 7.03 omvat ook het toevoegen van een nieuw teken aan het RPR:

E.6.1      Toestemming gebruik te maken van spudpalen aan de zijde van de vaarweg waar het bord is aangebracht (artikel 7.03 lid 3)

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Meer nieuws over herregistratie NVWA

In de vorige nieuwsbrief stonden twee artikelen over de herregistratie bij de NVWA en het aanschaffen van eHerkenning. De NVWA heeft inmiddels meer informatie over de herregistratie verstrekt.
 
De meeste ondernemingen kwamen niet voor in het bestand met geregistreerde bedrijven bij het Productschap Diervoeder, daarom hebben weinig ondernemingen rechtstreeks een brief met het verzoek tot herregistratie van de NVWA ontvangen. Onlangs heeft GMP+ International haar meest recente adressenbestand toegestuurd aan de NVWA. Hoogstwaarschijnlijk zal de NVWA de ondernemingen in dit bestand aanschrijven met een uitleg over de registratie voor de ondernemingen die nog niet zijn geregistreerd.
 
In de brief van de NVWA van eind 2014 over de herregistratie is geen termijn gesteld waarbinnen de ondernemingen moeten reageren. Er is vooralsnog geen termijn vastgesteld waarna ondernemingen die niet reageren als niet-geregistreerd worden beschouwd. De NVWA is wel bevoegd om maatregelen te nemen tegen bedrijven die ten onrechte niet geregistreerd zijn.
 
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar bovenPrijsvraag Uitrol Synchromodaal Netwerk nu online

De Topsector Logistiek heeft, binnen de actie Synchromodaal Transport, begin maart opnieuw een prijsvraag uitgeschreven. Met deze prijsvraag stimuleert de Topsector Logistiek uitvoeringsprojecten, die tot doel hebben synchromodale ketens in te richten en vervoersstromen ook daadwerkelijk over deze synchromodale ketens af te handelen.
Er is in totaal maximaal € 1 miljoen ex BTW beschikbaar. Prijswinnaars kunnen maximaal € 200.000 ex BTW ontvangen, maar moeten minimaal hetzelfde bedrag inbrengen als cofinanciering. 
De leidraad vindt u hier en andere stukken zijn hier te vinden (TenderNed onder nummer 62194).
Om goed onderbouwde voorstellen te kunnen krijgen worden vouchers ter beschikking gesteld om de business cases door te rekenen. Deze vouchers geven recht op ondersteuning van een door Connekt aangewezen en betaalde expert bij het opstellen van de business case, maar de expert schrijft niet het projectvoorstel. De business case vouchers moeten uiterlijk 7 april 2015 worden aangevraagd, zodat potentiële deelnemers vervolgens vóór de deadline van 26 mei 2015 hun projectvoorstel kunnen indienen.

Winnende projecten dragen bij aan de algemene doelstellingen van de Topsector Logistiek voor het jaar 2020:
 • Per jaar 85 miljoen minder wegkilometers;
 • 68.700 ton CO2 bespaard.

Op 31 maart 2015 is van 09:00 tot 11:00 uur een informatiesessie bij Connekt, Ezelsveldlaan 59 in Delft.
Wilt u graag komen, meldt u dan aan via dit e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
De volgende belangrijke data zijn van toepassing:
 • 31 maart 2015, 09:00-11:00 uur: Informatiesessie bij Connekt in Delft
 • 7 april 2015, 17:00 uur: Sluitingstermijn voor het indienen van de aanvraag (via formulier) voor de business case voucher (zie voor meer informatie Leidraad op www.tenderned.nl)
 • 8 mei 2015, 17:00 uur: Sluitingstermijn voor het indienen van vragen voor de Nota van inlichtingen
 • 26 mei 2015, 17:00 uur: Sluitingstermijn indiening Inzendingen bij Connekt
Deze data kunnen nog schuiven. Connekt is gerechtigd tussentijds de tijdsplanning aan te passen, met uitzondering van verkorting van wettelijk vastgestelde minimumtermijnen.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Uitnodiging themamiddag over Bewust Vergroenen

Op woensdagmiddag 8 april organiseert EICB samen met BLN-KSV, CBRB en BVB een themamiddag over het onderwerp Bewust Vergroenen in de Binnenvaart. Deze bijeenkomst is vooral bedoeld voor binnenvaartondernemers die ervaringen met elkaar willen uitwisselen op het gebied van duurzaamheid. 
 
Onder meer zal aandacht worden besteed aan het varen op LNG, de installatie van een katalysator en de ombouw naar een hybride aandrijving voor een bestaand schip. Ook staan we deze middag stil bij nut en noodzaak van vergroening in het licht van Europese regelgeving.
 
Het EICB team biedt op 8 april een interessant programma voor alle binnenvaartondernemers die een volgende stap (moeten) overwegen in de verduurzaming van hun schip. De opzet van de bijeenkomst biedt veel ruimte voor het stellen van vragen en het delen van ervaringen.
 
Programma 
12.00 uur:    Ontvangst met minibeurs op kavel EICB Innovation Lab (met lunch voor geregistreerden)
13.30 uur: Diverse binnenvaartondernemers vertellen over hun vergroeningsprojecten
15.00 uur: Pauze 
15.30 uur: Presentatie over vergroening in de toekomst met aandacht voor aankomende regelgeving, gevolgd door discussie met de zaal
16.30 uur: Afsluitende borrel 
 
De bijeenkomst zal plaatsvinden in het Innovation Dock op het terrein van RDM Rotterdam. U kunt zich inschrijven via deze link. Doe dit snel, want het aantal plaatsen is beperkt.
 
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 010 - 798 98 30.

Naar bovenGa naar boven