Nieuwsbrief 2015 - 02


Overleg met IL&T over boetecatalogus passagiersvaart

Onlangs heeft het CBRB, samen met collega’s van de BBZ, overleg gevoerd met IL&T over de zogeheten ‘boetecatalogus’, specifiek in relatie tot passagiersvaart.
 
De belangrijkste besproken punten zijn:
 • De boetecatalogus zal eenvoudiger van opzet worden, waarbij de kapitein (in loondienst) de helft van de boete betaalt die aan de eigenaar opgelegd zal worden. Is de kapitein tegelijk ook eigenaar, dan krijgt hij alleen de eigenaarsboete. De in de boetecatalogus vermelde boetes zijn maximale boetes: de daadwerkelijk opgelegde boete hangt af van de situatie, de ernst van de overtreding, en is mede afhankelijk van samenhang met andere factoren. Sommige boetes zullen in de nieuwe boetecatalogus fors omhoog gaan (met een factor 5). Dat geldt vooral voor overtredingen van technische- en bemanningsvoorschriften die met “calculerende bedrijfsvoering” geassocieerd worden. Daarentegen zijn andere boetes onevenredig hoog in relatie tot de zwaarte van de geconstateerde overtreding; een aantal van deze boetes zijn onlangs al naar beneden toe aangepast.
 • IL&T-inspecteurs inspecteren primair op basis van het CvO, niet op basis van de wettelijke voorschriften. Dat levert soms problemen op als er bepaalde uitrusting op het CvO vermeldt staat die boven de wettelijke voorschriften uitgaat. IL&T zal bij de afdeling Certificering navraag doen naar de betreffende procedures.
  IL&T wil toe naar een systeem waarbij meer naar de algemene performance van een schip gekeken wordt, en waarbij er minder op kleine punten (‘futiliteiten’) ingezoomd wordt. Bij kleine overtredingen zal dan eerder volstaan kunnen worden met een waarschuwing.
  IL&T wil, vooral voor wat ernstiger overtredingen, wat vaker gebruik maken van de zogeheten ‘last onder dwangsom’. Dit is in feite een strak geformuleerde waarschuwing, waarbij de overtreder een boete moet betalen tenzij binnen de gestelde termijn de overtreding alsnog wordt opgeheven. De rederij krijgt hiermee de gelegenheid om de overtreding te herstellen, terwijl er tegelijkertijd druk op de ketel wordt gehouden om te voorkomen dat het herstellen van de overtreding achterwege blijft.
  Soms wordt een boete gegeven omdat bepaalde documentatie aan boord niet in orde is, terwijl dat het gevolg is van het feit dat IL&T de betreffende (onderliggende) documenten niet op tijd heeft behandeld. In dat geval kan met succes bezwaar tegen dergelijke boetes worden aangetekend.
  De discussie over toezicht in de passagiersvaart en al dan niet uitgedeelde boetes wordt al gauw subjectief. Besloten is daarom, teneinde feiten & fictie te scheiden, dat IL&T zal zorgen voor adequate statistieken over aantallen overtredingen in de passagiersvaart.
 • IL&T heeft (opnieuw) aangegeven de samenwerking met ons in het kader van de zogenoemde “beunhaasmeldingen” te waarderen, omdat op deze manier de beperkte toezichtcapaciteit zo effectief mogelijk kan worden ingezet. Wij verzoeken u dan ook, dergelijke gevallen te blijven doorgeven!
 • Hetzelfde geldt voor opmerkingen over de controles door IL&T (algemene gang van zaken of specifieke punten): alle feedback is welkom!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Verklaring Sociale Hygiëne voor passagiersvaart

Onlangs is bij een aantal passagiersrederijen de vraag ontstaan of zij een Verklaring Sociale Hygiëne moeten hebben. Het CBRB heeft onderzocht of de Drank- en Horecawet (DHW) recentelijk is gewijzigd en daarmee mogelijk de Verklaring Sociale Hygiëne is voorgeschreven ook voor passagiersschepen. Artikel 1, lid 3 onder a, van de DHW bepaalt dat de DHW niet van toepassing is op “vervoermiddelen die bestemd zijn voor het vervoer van personen, tijdens hun gebruik als zodanig” (met uitzondering van enkele artikelen in de DHW die betrekking hebben op het verstrekken van drank aan minderjarigen, het verstrekken van drank als dit tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid zal leiden, en het dienst laten doen van personen jonger dan 16 jaar als er drank wordt verstrekt).
 
Deze formulering heeft in het verleden tot de vraag geleid: Wordt een passagiersschip tijdens het stilliggen, gebruikt voor vervoer van personen? Al in 2009 heeft het CBRB hier een standpunt over geformuleerd: Het CBRB is van mening dat de DHW niet van toepassing is op passagiersschepen en dat de vraag of een schip stilligt of niet, daarbij niet relevant is. Het proces van het “vervoer” omvat immers ook perioden dat er stilgelegen wordt.
 
Aangezien de DHW naar onze mening niet van toepassing is op passagiersschepen is daarmee de Verklaring Sociale Hygiëne niet voorgeschreven voor passagiersschepen.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Bedrijfschap Horeca- en Catering opgeheven

Met ingang van 1 januari 2015 is het Bedrijfschap Horeca- en Catering opgeheven, net als alle andere product- en bedrijfschappen. Hiermee is de heffing verdwenen die passagiersrederijen moesten betalen aan het bedrijfschap. Publieke taken die door de schappen werden uitgevoerd, zijn door de verschillende ministeries overgenomen. Sommige andere activiteiten van het bedrijfschap zullen door private partijen worden voortgezet.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Veiligheidsoverleg APMT

Bij het recente veiligheidsoverleg met APMT zijn onder meer de volgende onderwerpen aan de orde geweest:
 • De aanleg van de kadetrappen: dit proces loopt, maar de planning is vooralsnog onduidelijk.
 • In afwachting van definitieve duidelijkheid in de discussie over wie er verantwoordelijk is voor het stackeren van containers op de 4e of 5e laag (De schipper of de terminal? Volgens de regelgeving geen van beide: de afzender/ontvanger van de goederen is hiervoor verantwoordelijk!) is afgesproken om een pilot te doen met een valbeveiliging (de zogeheten ‘wandlock’ of ‘toplock’) waaraan een schipper en Transafe mee zullen werken. Separaat wordt een aparte bijeenkomst gepland om de discussie over de verantwoordelijkheid verder te voeren. (Zie ook het artikel over het overleg met ECT.)
 • SMS-bom: APMT wil de SMS-bom invoeren om improductiviteit te voorkomen op momenten dat er (onverwacht) extra capaciteit beschikbaar is. Schippers (met een reeds teruggekoppelde tijd) die beschikbaar zijn kunnen inbellen om gebruik te maken van de op dat moment beschikbare capaciteit.
 • De troshaak, waarmee trossen door het APMT-personeel aangepakt kunnen worden, wordt de komende tijd getest.
 • Een punt wat meerdere malen aan de orde kwam is de telefonische bereikbaarheid van schippers, die klaarblijkelijk nog wel eens te wensen overlaat.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Operationeel overleg met ECT voortaan onder LINC-vlag

Al sinds jaar en dag voert het CBRB regelmatig (vier keer per jaar) operationeel overleg met ECT, waarin allerlei operationele aspecten voor de verschillende ECT-terminals (City, Delta, Euromax) besproken worden. Deelnemers aan dat overleg zijn de planners / disponenten van de CBRB-Ledengroep Container Operators. Bij het laatste overleg kwamen onder meer de volgende punten aan de orde:
 • Electronische berichtenuitwisseling.
 • Het aanleveren van informatie over los- en laadconnecties.
 • Het stackeren van containers op de 4e en 5e laag (zie ook het artikel over het overleg met APMT).
 • Reorganisatie van DDW en DDE naar één zuidzijde.
 • Verwachte en geplande verhuizing van rederijen naar andere terminals, en de gevolgen daarvan voor de operaties en de gevreesde congestie.
 • Douanedocumentatie.
 • De al dan niet beschikbaarheid van ploegen.
Besloten is om dit operationele overleg samen te voegen met het overleg ECT - VITO, en dus voortaan onder LINC-vlag met ECT te overleggen. De samenwerking binnen LINC tussen de CBRB-Container Operators en VITO wordt steeds beter, en het samenvoegen van de beide operationele overleggen is dan ook een volgende stap, die wij zeer begroeten.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Publicatie Multilaterale ADN-overeenkomst MO 012

De multilaterale ADN-overeenkomst MO 012 is gepubliceerd in de Staatscourant. Deze gaat over het gebruik van dompelpompen in de zijtanks en de dubbele bodems van tankschepen. De overeenkomst is ondertekend door Duitsland en Nederland is geldig tot 1 januari 2017.
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..Naar boven


Rijnvaartcommissariaat

Het CBRB, BLN en ASV hebben in gezamenlijk overleg en een grondige sollicitatieprocedure een Rijnvaartcommissaris voor het bedrijfsleven voorgedragen aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het betreft Dick van Doorn. Dick heeft jarenlang bij Van Ommeren gewerkt, waar hij onder andere verantwoordelijk was voor de binnentankvaartactiviteiten. In deze periode is hij tevens bestuurslid geweest van het CBRB. Hij is vervolgens van 2000-2009 directeur van de EMO geweest.
 
Er zal maandelijks overleg zijn tussen Dick en de drie brancheorganisaties. Welke portefeuilles Dick van Doorn zal beheren moet nog worden vastgesteld in gezamenlijk overleg met de andere commissarissen van de Nederlandse delegatie.
We zijn er van overtuigd dat met zijn vaardigheden, de bereidheid zich te verdiepen in de diversiteit en complexiteit van de sector en zijn ervaring met het opereren in diplomatieke contexten, Dick van Doorn een uitstekende kandidaat voor de functie van Rijnvaartcommissaris is.
 
Voor meer informatie kunt contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Bijeenkomst Platina II: opstellen Europese innovatie-agenda voor de binnenvaart

Platina II (looptijd: 2013 - 2016) is een Europees project, gericht op de implementatie van het Naiades II-beleid van de Europese Commissie. Het project beoogt de concurrentiekracht en duurzaamheid van de binnenvaart in Europa te vergroten door uitdrukkelijk samen te werken met de belanghebbenden uit de sector en zoveel mogelijk hun kennis en kunde te benutten.
 
Eén van de uitdagingen is het moderniseren van de binnenvaart door het realiseren van research & innovatie op de vier thematische terreinen van Naiades II: de vloot, infrastructuur, onderwijs & beroepskwalificaties, en logistiek & markt. Belangrijk speerpunt daarbij is vergroening van de binnenvaart.
 
Platina II is op zoek naar input en actieve betrokkenheid van marktpartijen uit de binnenvaart om een aantal research & innovatie-prioriteiten te identificeren die opgepakt zouden moeten worden om de binnenvaart op een hoger plan te brengen.
 
Daarom heeft het CBRB samen met EICB en BLN, op verzoek van de Platina II-werkgroep van het ministerie van I&M, een bijeenkomst georganiseerd waarin een aantal marktpartijen hun visie gaven op mogelijke innovaties op diverse gebieden in de binnenvaart.
 
Zoals verwacht was daarin ruime aandacht voor vergroening door schonere motoren en door het gebruik van alternatieve brandstoffen als LNG of dual fuel. Maar ook logistieke efficiency (“meer doen met minder transporteenheden”, schaalvergroting, flexibilisering) en de noodzaak voor herziening van de bemanningsvoorschriften (bemanningssterkte en -kwalificaties, huidige en toekomstige belasting van bemanningsleden in kaart brengen, huidige en toekomstige gewenste kennis & kunde) kwamen uitgebreid aan de orde.
 
Naar aanleiding van deze bijeenkomst zal de Platina II-werkgroep van het ministerie een aantal onderwerpen aan de Europese Commissie voorleggen, waarna er een keuze gemaakt zal worden welke onderwerpen daadwerkelijk opgepakt zullen worden.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Sociale partners willen uniforme aanwijsregels voor het toepasselijke sociale zekerheidsrecht

Sociale partners op Europees niveau (EBU, ESO en ETF) maken zich al jaren sterk voor uniforme ‘aanwijsregels’ in heel Europa. Deze regels bepalen welk sociale zekerheidsrecht van toepassing is in de internationale vaart (wanneer er in meer dan één EER-lidstaat wordt gevaren). Momenteel gelden er nog twee verschillende regelingen: de Europese Verordening 883/2004 en de zogenoemde Uitzonderingsovereenkomst tussen de Rijnoeverstaten en Zwitserland. In die overeenkomst is het principe vastgelegd dat de zetel van de exploitant van een schip bepalend is voor het toepasselijke sociale zekerheidsrecht. Daarmee is tevens gewaarborgd dat alle bemanningsleden die aan boord werkzaam zijn onder hetzelfde rechtsstelsel vallen.
 
Op instigatie van de EBU en het CBRB hebben de sociale partners hun gezamenlijke standpunt onlangs verduidelijkt in een brief aan het Centre Administratif de Securité Sociale pour les bateliers rhénans (CASS) in Straatsburg. Zij willen dat de aanwijsregels van de Uitzonderingsovereenkomst, die nu al voor driekwart van het internationale binnenvaartvervoer in Europa gelden, in de gehele EU van kracht worden. Dat vergt een besluit van de Administratieve Commissie (AC) voor de Coördinatie van Sociale Zekerheidsstelsels in Brussel. Die commissie heeft degelijke besluiten al eerder genomen voor verschillende andere internationale transportsectoren. Wegens de relevante kennis en informatie waarover het CASS beschikt is dit bestuursorgaan, dat is ingesteld op basis van het Verdrag betreffende de sociale zekerheid van Rijnvarenden, gevraagd een voorstel voor het besluit van de AC te ontwikkelen.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Herregistratie bij de NVWA

Onlangs zijn een aantal ledengroepen van het CBRB geïnformeerd over de herregistratie bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteiten (NVWA). De herregistratie geldt voor ondernemingen die te maken hebben met het transport van veevoeders. Zowel bevrachting als vervoerders moeten geregistreerd zijn. In dit document is een stappenplan weergegeven, waarin wordt uitgelegd hoe de onderneming zich kan registreren bij de NVWA. Ook het waarom wordt hierin uitgelegd.
 
Op de website van de NVWA staan een heel aantal vragen en antwoorden met betrekking tot de herregistratie van diervoederbedrijven. Deze kunt u hier vinden.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Aanschaffen eHerkenning

Naar aanleiding van de herregistratie bij de NVWA, waarbij eHerkenning dient te worden aangeschaft, is de vraag gesteld of de eHerkenning alleen maar nodig is voor de herregistratie bij de NVWA. Dit vanwege de mogelijkheid eHerkenning voor één, drie of vijf jaar aan te schaffen. Via deze link kunt u zien bij welke overheidsorganisaties, gemeenten en overige organisaties u dient in te loggen met eHerkenning. Daarnaast dient u bij verhuizing van uw organisatie, het wijzigen of stoppen van uw activiteiten, met betrekking tot het transport van diervoeders deze door te geven aan de NVWA. Ook is het mogelijk dat de NVWA u in de toekomst vraagt uw gegevens te controleren of aan te vullen. Afhankelijk van uw situatie kunt u een besluit nemen of u eHerkenning voor één of meerdere jaren aanschaft.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Wijziging BPR: zienswijze ingediend

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over de conceptwijziging van het Binnenvaartpolitiereglement. Samen met BLN-Schuttevaer hebben wij een zienswijze ingediend die u hier kunt vinden.
 
Afhankelijk van het verdere verloop van de voorhangprocedure zal het aangepaste BPR in de loop van 2015 in werking treden.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Structuurversterking Binnenvaart

Naar aanleiding van Kamervragen over de economische situatie in de binnenvaart heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu toegezegd tezamen met de banken en de brancheorganisaties een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het bevorderen van structuurversterking in de binnenvaart. Structuurversterking wordt wenselijk geacht om de binnenvaart meer toekomst bestendig te maken en om beter in staat te zijn om in crisissituaties de markt het hoofd te bieden. Aan dit overleg over structuurversterking wordt deelgenomen door het ministerie, de gezamenlijke banken (Rabobank, ING en ABNAMRO) en de brancheorganisaties CBRB en BLN.
 
Het gaat hier uitdrukkelijk niet over het verstrekken van financiële middelen of generieke maatregelen die ingrijpen in de markt. Bestaande mededingingsrechtelijke kaders (geen marktinterventie door de overheid) zijn hierbij het uitgangspunt. Het gaat over het inzichtelijk maken en het omschrijven van de structuur van de binnenvaartmarkt. De macro-economische kenmerken, de marktstructuur en de kwetsbaarheid van de binnenvaart komen daarbij aan de orde. Aan STC-Nestra is door het ministerie gevraagd hierover een rapport op te stellen. CBRB en BLN zijn bereid zich in te zetten voor de ontwikkeling van instrumenten om individuele binnenvaartondernemingen te ondersteunen bij initiatieven en acties gericht op structuurversterking.
 
De belangrijkste doelstellingen van het overleg zijn: het vergroten van marktinzicht door marktmonitoring (trends cijfers), onderwijs en scholing, meer lading naar het water door nieuwe logistieke concepten, vergroening, vergroten van horizontale en verticale samenwerking.
Ook de Europese commissie stelt zich op het standpunt dat de versnippering van de markt en de bijbehorende problemen met het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod door de marktspelers dienen te worden aangepakt. De Commissie zal dit proces niettemin steunen door verdere harmonisatie te stimuleren en sectorinitiatieven die de versnippering van de aanbodzijde van de binnenvaartsector tegengaan en synergie tussen marktspelers bevorderen, te vergemakkelijken.
Tijdens de beurs in Gorinchem in juni 2015 zal een gezamenlijke bijeenkomst over structuurversterking worden georganiseerd.
 
Voor meer informatie kunt contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Europaforum op groene koers

Het CBRB, EBU en EICB waren 3 februari in Rotterdam gastheer van het IenM-Europaforum, de halfjaarlijkse ontmoeting van IenM met tientallen stakeholders over de EU-agenda.
 
Om aan te tonen dat goederenvervoer door de binnenvaart belangrijk is voor Nederland en Europa zijn onder andere de beleidsbepalers van I&M door ons (CBRB, EBU en EICB) uitgenodigd. EICB had daarvoor het ‘Innovation Lab’ op de RDM-campus ter beschikking gesteld. Een goede locatie om overheden en anderen te ontvangen.
We hebben inzicht gegeven in de goederenstromen en het aandeel van de binnenvaart in het transport. Daarnaast hebben we aandacht gevraagd voor de zaken waar we iets willen veranderen, zoals de recente inspanningen om de vloot te vergroenen, door te werken aan standaardoplossingen voor efficiëntere motoren en aandrijving op LNG.
We hebben ook van de gelegenheid gebruik gemaakt ons misnoegen over de eisen aan nieuwe motoren in het commissievoorstel voor de ‘niet voor de weg bestemde mobiele machines’ kenbaar te maken.
Hier vindt u de presentatie van de EBU.
 
Steun uit Brussel komt vooral via het Naiades II-programma en de TEN T-fondsen.
Er wordt wel gekort op die fondsen door overheveling naar het Juncker Fonds.
De agenda van het huidige Letse voorzitterschap, dat vooral nog dossiers van de ‘oude Commissie’ afwikkelt is besproken. Op milieugebied is het nog even afwachten wat de Commissie gaat doen; op transportgebied gebeurt van alles. Verrassend is dat de Letten het binnenvaartdossier op hebben gepakt. Wordt ongetwijfeld vervolgd.
 
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Nieuwe CBRB-medewerkster: Freya Diepeveen

Sinds 2 februari 2015 is schippersdochter Freya Diepeveen (23) werkzaam bij het CBRB als junior secretaris.

In het kader van haar HBO-opleiding Logistiek & Economie studeerde zij eind juni 2014 af op het onderwerp “Nederlandse binnenhavens & Trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T)”, in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB).

Freya zal de secretarissen van het CBRB ondersteunen op verschillende beleidsgebieden, en daarnaast zal zij werkzaamheden verrichten voor de NVB.
 

Naar boven


Website wetten.nl niet up-to-date voor CCR-regelgeving

De website www.wetten.nl wordt veelvuldig geraadpleegd als bron van allerlei geldende wetsteksten. De afgelopen periode is echter herhaaldelijk gebleken, dat de teksten van CCR-regelgeving (zoals het RPR en het ROSR) op deze website niet altijd up-to-date zijn.
 
Dat blijkt zijn oorzaak te vinden in het feit, dat binnen de CCR regelmatig gebruik gemaakt van de zogenoemde ‘tijdelijke wijziging’. Dergelijke tijdelijke wijzigingen worden bekendgemaakt door middel van een Bekendmaking aan de Rijnscheepvaart en als zodanig gepubliceerd in de Staatscourant.
 
Wetten.nl neemt een tijdelijke wijziging niet over omdat het geen formele wijziging is. “Een bekendmaking is immers geen formele wijziging”, aldus wetten.nl. Daarbij wordt echter geheel voorbij gegaan aan het feit, dat deze tijdelijke wijzigingen wel degelijk van kracht zijn, en dat er bij overtreding van een tijdelijke wijziging wel degelijk een sanctie volgt.
 
Wetten.nl is niet bereid om de tijdelijke wijzigingen tóch op te nemen met de voetnoot dat het om een tijdelijke wijziging gaat, zoals ook het geval is op de wetsteksten zoals die op de CCR-website gepubliceerd worden. Naar onze mening wordt op deze manier het paard achter de wagen gespannen; dit maakt de website wetten.nl voor de binnenvaart in feite onbruikbaar en dus in feite waardeloos.
 
Voor de geldende teksten van CCR-regelgeving adviseren wij u dan ook om naar de website van de CCR te gaan (www.ccr-zkr.org/13020500-nl.html). Daar staat, zoals hierboven al gemeld, in voetnoten aangegeven wanneer er sprake is van een tijdelijke wijziging.

Naar bovenEBU-evenement “Potential of IWT as sustainable carrier of freight and passengers”

“Inland Waterway Transport (IWT) is expected to take a much higher share in the overall transport volume in the coming years. Due to its characteristics and positive externalities – sustainable, cost- and energy efficient, safe – and disposing over free capacities on the navigable waterways in Europe it offers a huge potential to cope with the challenges in the field of transport in the coming years.”
 
De EBU organiseert daarom op 3 maart het evenement “Potential of IWT als sustainable carrier of freight and passengers”, om met vertegenwoordigers van de Europese Commissie en het Europees Parlement te discussiëren over de potentie van de binnenvaart in het vervoer van vracht en passagiers. Alle CBRB-leden zijn hiervoor van harte uitgenodigd.
 
Meer informatie over het programma is te vinden via ebu-uenf.org. Via deze website kunt u zich ook inschrijven.

Naar boven


Subsidie voor innovatieve duurzame binnenvaartprojecten

Voor de stimulering van innovatie gericht op het verduurzamen van de binnenvaart voert het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) het subsidieprogramma ‘Innovaties Duurzame Binnenvaart (IDB)’ uit. Dit subsidieprogramma (lopend in 2014 en 2015) is voor projectvoorstellen die zich toespitsen op alternatieve brandstoffen, voor- of nabehandelingstechnieken, motormanagement of inrichting en gebruik van het schip ten behoeve van CO2-, NOx- en fijnstofreductie bij de voortstuwing.
 
Call 2015 geopend tot 1 mei
Dit jaar is de derde en tevens laatste call van het programma geopend tot 1 mei en is er 200.000 euro beschikbaar voor de stimulering van innovatieve duurzame binnenvaartprojecten.
De exacte voorwaarden en het aanvraagformulier zijn beschikbaar via www.eicb.nl/idb 
 
Toegekende projecten 2014
In 2014 zijn in totaal aan zes aanvragen een subsidie toegekend. Er was voor 2014 160.000 euro beschikbaar. Deze projecten worden op dit moment uitgevoerd.
Binnen deze projecten worden de volgende toepassingen uitgevoerd en de werking onderzocht:
 • Gas-to-liquid (GTL) als brandstof;
 • Waterstofinjectie en in combinatie met additieven;
 • Een spits met een hybride voortstuwing;
 • Een systeem dat restwarmte omzet naar elektriciteit;
 • Een luchtkamersysteem.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas Kelderman via telefoonnummer: 010 - 798 98 30 of e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


The Blue Road in de kijker

Het Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) heeft the Blue Road weer goed onder de aandacht kunnen brengen in de media. Het BVB is blij te melden dat door de inzet van de logistieke adviseurs van het project Maatwerk Voorlichting Binnenvaart, een goede samenwerking met ketenpartijen én een lange adem er wederom nieuwe lading naar het water is gehaald.
 
Zo heeft Nutricia bekend gemaakt de stap naar het water te hebben gemaakt. Onder begeleiding van de logistiek adviseurs van het BVB is een goederenstroom van Nutricia tussen Zoetermeer, Liverpool, Rotterdam en Venlo verplaatst naar het water. Het resultaat: een modal shift van circa 4.000 vrachtwagenbewegingen. Een doorbraak in het continentale containervervoer. De sleutel achter dit succes is de unieke samenwerking tussen wegvervoerder Van den Bogerd Transport, multimodale dienstverlener Samskip, binnenvaartoperator Danser en de containerterminals van European Gateway Services (EGS), een dochteronderneming van ECT. Elke schakel levert een deel van de oplossing om zo gezamenlijk tot een totaal logistiek concept te komen. Dít is hoe de logistieke keten er in de toekomst steeds vaker uit zal zien, aldus het BVB.
 
Ook Rubber Resources in Maastricht heeft de keuze gemaakt voor the Blue Road. Het recyclingbedrijf kwam via Maastricht Bereikbaar in contact met het BVB en kan nu, mede door advies op maat, profiteren van de voordelen die de binnenvaart biedt. Het gaat om de aanvoer van jaarlijks 8.000 ton rubberafval, oftewel 425 containers. Rubber Resources verwerkt dit rubberafval tot halffabricaten bestemd voor de autobandenindustrie. Het rubber wordt vanuit diverse overzeese gebieden per container geïmporteerd en via de zeehaven van Antwerpen naar Maastricht vervoerd. Tot voor kort werd het transport tussen Antwerpen en Maastricht per vrachtwagen gedaan, vanaf februari gebeurt dit per binnenschip via Containerterminal Stein. In Stein worden de goederen overgeslagen en vervolgens per truck naar Maastricht gebracht.

Naast deze containerstromen, is er ook nog eens 25.000 ton droge bulk naar het water gehaald. De hoop is hier later dit jaar meer over te kunnen zeggen.
 
Het BVB heeft eind vorig jaar een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om meststoffen te exporteren over water. Aanleiding voor het onderzoek is een wijziging in de Meststoffenwet, die in januari 2014 van kracht is en producenten van organische mest verplicht twintig à dertig procent van hun productie te exporteren. Aangezien het hier al snel gaat om honderdduizenden tonnen per jaar kreeg het BVB vanuit de agrarische sector de vraag of en hoe de binnenvaart hier een rol in zou kunnen spelen. Na gesprekken met verschillende belanghebbenden in de mestexport bleek de onbekendheid van de mogelijkheden voor het vervoer over water een knelpunt. Aan het BVB hier verandering in te brengen en zal dit jaar met de verschillende stakeholders om tafel gaan.
 
Tot slot heeft het BVB een online routeplanner voor het verladende bedrijfsleven geïntroduceerd met de naam “The Blue Road Map”. Via de Blue Road Map kunnen verladers online hun weg vinden op het water, te vergelijken met 9292ov.nl die dat voor het openbaar vervoer doet. De betaversie staat online op www.blueroadmap.nl.
De overzichtelijke tool kan routes berekenen in Nederland, België, grote delen van Duitsland en Noord-Frankrijk. Na het invoeren van een aantal basisgegevens op de the Blue Road map (herkomst, bestemming, soort en hoeveelheid lading, enz.) krijgt de verlader een reisadvies met daarin de mogelijkheden. The Blue Road map geeft eenieder die zich oriënteert op de mogelijkheid om goederen over water te vervoeren op een hele praktische manier de eerste antwoorden. Voor vervolgstappen of gedetailleerd advies op maat kunnen verladers contact opnemen met de logistiek experts van het BVB.
 
Alle uitgebreide persberichten met detailinformatie zijn na te lezen op de website van het BVB.

Naar boven


Jaarlijks 8.000 ton rubberafval uit de file naar het water

Dit jaar heeft recyclingbedrijf Rubber Resources, gevestigd in de Beatrixhaven in Maastricht, de keuze gemaakt voor the Blue Road voor de aanvoer van rubber. Het gaat jaarlijks om 8.000 ton, oftewel 425 containers. De overstap naar het water zorgt voor minder vrachtwagenbewegingen op de wegen in Nederland en België. Daarbij reduceert deze logistieke oplossing de filedruk in de regio in de spits vanwege afgesproken aanlevertijden tussen 10.00 uur en 15.00 uur.
 
Rubber Resources verwerkt aangevoerd rubberafval tot halffabricaten bestemd voor de autobandenindustrie. Het rubber wordt vanuit diverse overzeese gebieden per container geïmporteerd en via de zeehaven van Antwerpen naar Maastricht vervoerd. Tot voor kort werd het transport tussen Antwerpen en Maastricht per vrachtwagen gedaan, vanaf februari gebeurt dit per binnenschip via Containerterminal Stein. In Stein worden de goederen overgeslagen en vervolgens per truck naar Maastricht gebracht. Dit wordt met zogenaamde ‘kiepchassis’ gedaan. Deze vrachtwagens kiepen de containers op het terrein van Rubber Resources leeg.
 
Door-to-door totaalconcept
Uitgangspunt bij de stap naar het water was een door-to-door concept, waarin niet alleen het vervoer per binnenschip, maar ook de overslag, het natransport en de douane afhandeling wordt verzorgd. Dit logistieke totaalconcept wordt voor Rubber Resources uit handen genomen door Containerterminal Stein. Dit is een samenwerking van Wessem Port Services en Meulenberg Transport. Het gebruik van de inland terminal heeft als groot bijkomend voordeel dat de aanleveringen goed buiten de spits gepland kunnen worden vanwege de kortere afstanden.
 
Maastricht Bereikbaar
De overstap naar het water is mede mogelijk gemaakt door Maastricht Bereikbaar. Maastricht Bereikbaar maakt onderdeel uit van het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur & Milieu. Het is een samenwerkingsverband tussen diverse partijen met als doel Maastricht en haar omgeving blijvend bereikbaar te houden. BVB heeft voor Maastricht Bereikbaar een inventarisatie gedaan waarbij werd gekeken hoe de binnenvaart kan bijdragen aan een betere bereikbaarheid van de regio. Daaruit bleek onder andere dat de importstroom van goederen van Rubber Resources geschikt was om over water te vervoeren en zodoende de wegen in de spits te ontzien. Als productiebedrijf was optimalisatie van de logistiek voor Rubber Resources geen directe prioriteit. Mede door advies op maat door BVB, in samenwerking met de betrokken partijen, kan Rubber Resources nu toch profiteren van de voordelen die de binnenvaart biedt. Kijk voor meer informatie over Maastricht Bereikbaar op: www.maastrichtbereikbaar.nl
 
Duurzaamheidsslag
Naast het vermijden van de wegen in de spits en ontzorgen van de logistiek, levert de overstap naar het water ook een prijsvoordeel voor het recyclingbedrijf. Tenslotte kan Rubber Resources verder verduurzamen door een reductie van de CO2-uitstoot middels de inzet van binnenvaart. Theo Knöpker, Purchasing Manager van Rubber Resources: "Wij vinden het belangrijk de omgeving te beschermen en de natuurlijke bronnen te waarborgen voor toekomstige generaties. Door de inzet van binnenvaart kunnen we ook in onze logistiek een duurzame winst leveren voor de omgeving.”
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met BVB, tel: 010 – 412 91 51

Naar boven


Nieuwe leden

Groep Varende ondernemers, subgroep Sleep en Duwvaart
 • Sleepvaartbedrijf de Jong B.V.

Naar bovenGa naar boven