Nieuwsbrief 2014 - 12


AIS-verplichting op BPR-wateren niet gekoppeld aan vaarkaartverplichting

Op 1 december jongstleden is de AIS-verplichting van kracht geworden op de Rijn. Sinds die datum moeten alle schepen op de Rijn zijn uitgerust met een AIS in combinatie met “een Inland ECDIS-apparaat in de informatiemodus of een daarmee vergelijkbaar visualiseringssysteem” (= een electronische vaarkaart). Een uitzondering voor de vaarkaartverplichting geldt overigens voor veerponten. Meer informatie vindt u in deze brochure.
 
In de loop van 2015 zal de AIS-verplichting óók gaan gelden op de overige vaarwegen in Nederland, middels een wijziging van het BPR. Op de BPR-wateren zal de AIS-verplichting echter niet gekoppeld worden aan een vaarkaartverplichting.
 
Op dit moment wordt nog onderzocht hoe (juridisch) omgegaan moet worden met het zogenoemde Rijnkruisend verkeer (schepen die de Nederlandse RPR-wateren bevaren, maar de grens met Duitsland niet passeren noch hebben gepasseerd). Doelstelling is, om ook het Rijnkruisend verkeer uit te zonderen van de vaarkaartverplichting. Uiteraard moet het Rijnkruisend verkeer wél voorzien zijn van AIS.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Dagpassagiersschepen en veerponten: dezelfde reparatietermijn defecte AIS als overige schepen!

In dit artikel in de nieuwsbrief van oktober 2014 informeerden wij u over de discussie over de toegestane reparatietermijn voor een defecte AIS op dagpassagiersschepen en veerponten.
 
Na onderhandeling tussen CCR en de binnenvaartsector (via EBU en ESO) was een compromis bereikt dat inhoudt dat schepen met een defecte AIS maximaal 48 uur mogen doorvaren. “Deze tolerante regeling biedt de gelegenheid de volgende laad- of loshaven te bereiken, of - indien deze te ver is - een plaats te bereiken waar de defecte uitrusting gerepareerd of vervangen kan worden”, aldus de CCR.
 
De CCR was echter van mening dat voor dagpassagiersschepen en veerponten, “vanwege de uitzonderlijke eigenschappen van een reis van deze schepen”, géén coulance voor eventuele reparatie zou mogen gelden. Dagpassagiersschepen en veerponten met een defecte AIS zouden derhalve direct stilgelegd moeten worden.
 
Het CBRB heeft dit punt aangekaart bij de CCR. Inmiddels is het voorstel teruggedraaid: ook voor dagpassagiersschepen en veerpont zal dezelfde reparatietermijn van 48 uur gelden.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Géén veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen voorgeschreven voor veerdiensten

Een eerder artikel in de CBRB-Nieuwsbrief van oktober 2014, over de nieuwe Beleidsregel Veiligheidsadviseur, leidde bij enkele veerdiensten tot vragen over de toepasselijkheid van deze beleidsregel op veerdiensten, die immers periodiek ook (vrachtauto’s met) gevaarlijke stoffen vervoeren.
 
Uit navraag bij zowel de beleidsafdeling van het Ministerie van I&M als IL&T is gebleken, dat voor veerdiensten géén veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen is voorgeschreven. Het Ministerie en IL&T volgen daarbij overigens elk een afwijkende argumentatie, maar zij komen beide tot de conclusie dat de verplichting om een veiligheidsadviseur te benoemen niet van toepassing is voor veerdiensten.
 
Artikel 3 van het Besluit Vervoer Gevaarlijke Stoffen bepaalt: “indien bij het vervoer van gevaarlijke stoffen met een voertuig voor het kruisen van een binnenwater gebruik wordt gemaakt van een vaartuig, zijn ten aanzien van dit vervoer uitsluitend van toepassing de bij of krachtens dit besluit met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen over land gegeven voorschriften”.
 
Vervolgens bepalen artikel 1.8.3.2. van het ADN (in de redenering van het Ministerie van I&M) en artikel 1.8.3. van het VLG/ADR (in de redenering van IL&T) dat de veiligheidsadviseur niet is voorgeschreven voor ondernemingen wier hoofdactiviteit niet bestaat uit het vervoer van gevaarlijke stoffen (al dan niet over de weg).
 
Ondanks de afwijkende redeneerlijnen is de conclusie in beide gevallen hetzelfde: veerdiensten hoeven géén veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen te benoemen.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Resultaten iTransfer-project gepresenteerd

Begin november vond in Edinburgh de eindmanifestatie plaats van iTransfer (Innovative Transport Solutions for Fjords, Estuaries and Rivers), een internationaal project met als doelstelling om de toegankelijkheid en duurzaamheid van veerdiensten te verbeteren, en het gebruik van personenvervoer over water te stimuleren.
 
In verschillende blokken, te weten “investing in accessible ferry connections”, “designing sustainable vessels”, “developing efficient operations of ferries”, “integrating water and land transport”, en “optimising ferry tendering and policy”, werden de resultaten van alle deelprojecten van iTransfer gepresenteerd. Daarnaast werden, onder de titel “future direction for sustainable ferries”, onder meer de Europese beleidsontwikkeling en eventuele (toekomstige) subsidiemogelijkheden toegelicht.
 
Hoewel niet alle deelprojecten voor iedereen even relevant zijn, biedt het totale project wel een goed overzicht van de diverse aspecten voor veerdiensten. De brochure van het project is hier te vinden. De factsheets van twee van de case studies (over de nieuwe veerboten van Teso en Doeksen) vindt u respectievelijk hier en hier.
 
Meer informatie over Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Het ADN in uw broekzak

Beurtvaartadres en het CBRB lanceren op 7 januari 2015 een innovatieve ADN-app. Met deze tool is de ADN-regelgeving voor vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren altijd en overal beschikbaar voor vervoerders, bevrachters, operators, laden, veiligheidsadviseurs, handhavers, havenbeheerders, onderwijs- en overheidsinstellingen en andere belanghebbenden. Het ADN in uw broekzak!
 
Wij informeren u graag over de mogelijkheden van deze tool. Voor meer informatie over de inhoud verwijzen naar dit document; ADN-app informatie en voor het programma en registratie zie www.cbrb.nl/adnapp Meld u snel aan, er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
 

 
 
Lancering ADN-app
Wanneer:        woensdag 7 januari 2015
Hoe laat:          16:00 tot 18:00 uur
Waar:                Beurtvaartadres BV
Adres:               Hofweg 33, Nootdorp
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Professionalisering havenbeheer Limburg

De provincie Limburg en betrokken gemeenten zijn sinds een aantal jaren actief met het beheer en ontwikkeling van de binnenhavens in Limburg. In 2011 is een Intentieovereenkomst getekend tussen de Limburgse havengemeenten en de provincie met hieraan gekoppeld een Uitvoeringsagenda, waarin concrete acties worden benoemd die bijdragen aan de verdere ontwikkeling en professionalisering van de Limburgse binnenhavens. Eén van de belangrijke ambities is het professionaliseren van de organisatie waarin mensen en middelen structureel beschikbaar en inzetbaar zijn voor beheer en ontwikkeling van havens in Limburg.
De provincie Limburg heeft Buck Consultants de opdracht gegeven om onderzoek te doen om een volgende stap te maken in het groeimodel voor het havenbeheer. De onderzoeksresultaten staan in het rapport “Professionalisering havenbeheerder Limburg“, wat u kunt vinden op deze website.
 
Facilitair Bedrijf
De eerste stap in het groeimodel is het opzetten van een Facilitair Bedrijf waarin havens door samenwerking kostenefficiënter kunnen werken en er uiteindelijk een kwaliteitsslag tot stand komt in de binnenhavens van Limburg. Onderzocht is wat de voordelen zijn van samenwerking tussen de verschillende Limburgse havenbeheerders.
 
Uniformeren havengelden
In het onderzoek naar samenwerking en verdere professionalisering van het havenbeheer in Limburg is de casus ‘uniformering havengeld’ apart behandeld. Een deel van het onderhoud en beheer wordt immers betaald uit de inkomsten uit havengelden in sommige havens.
Eerder constateerde de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens dat uniformering van havengelden en de wijze waarop de inning plaats vindt van belang is. In 2013 is door Panteia onderzocht hoe gemeenten omgaan met vaststellen en innen van havengelden. Er blijkt een behoorlijke diversiteit te bestaan in de wijze van vaststellen en tariefstelling bij het innen van havengelden. Het proces van inning van havengelden is ruwweg in te delen in vier processtappen.
  1. Vaststellen grondslag inning havengelden
  2. Vaststellen havengeldtarief
  3. Registratie van schepen en/of overslag in de haven
  4. Inning van havengelden
Tijdens het onderzoek is bepaald op welke wijze op dit moment het proces per haven is ingericht en daarnaast op welke vlakken uniformering binnen Limburg tot de mogelijkheden behoort. De onderzoeksresultaten kunnen bijdragen aan een mogelijke toekomstige uniformering van regionale of zelfs nationale inning van binnenhavengelden.
 
Havengelden, een barrières voor slimme containerlogistiek?
In 2013 is geconstateerd dat modernisering van de wijze van het heffen van binnenhavengelden een impuls zou kunnen zijn voor het vervoer van containers over water. Op dit moment wordt onderzocht in hoeverre de havengelden een financiële barrière vormt voor het toepassen van logistieke concepten en het vervoer van containers per binnenvaart. De onderzoeksresultaten zullen nog dit jaar worden gepubliceerd.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Cursus VoortVarend Besparen

De eerstvolgende cursus VoortVarend Besparen bij het STC in Rotterdam staat gepland op woensdag 11 maart 2015 om 13.00 uur.
En is gericht op schippers in de beroepsvaart. Tijdens de cursus leert u op praktische wijze hoe u zuinig kunt varen. Naast een theoretisch gedeelte wordt op simulatoren het zuinig varen verder geoefend. De cursus duurt een dagdeel en u kunt hem volgen op het STC in Rotterdam of het Nova college in IJmuiden. Onderzoek heeft uitgewezen, dat er gemiddeld een besparing van 7% op het brandstofverbruik behaald kan worden door deelnemers aan de cursus.
 
Bij voldoende aanmeldingen zal de cursus door gaan t.w. een minimum van 8 deelnemers.
 
Voor meer info zie onze site www.eicb.nl

Naar boven


Ga naar boven