Nieuwsbrief 2012 - 07

 

 1. Verbeteringsvoorstellen EBIS
 2. REMINDER Nieuwe tranche geopend vanaf heden t/m 31 augustus 2012!
 3. Inzameling huisvuil passagiersvaart
 4. Handhaven bijmengen van stookolie
 5. Pilot UAB een jaar verlengd
 6. Functioneringssluiting stormvloedkeringen Nieuwe Waterweg en Hartelkanaal
 7. Green Award niet alleen voor nieuwbouwschepen
 8. Maritime Innovation Experience
 9. Meerjarenplan 2012 – 2016 van ILenT
 10. Tweede Kamerverkiezingen 2012
 11. Vaststelling begroting Infrastructuurfonds 2012 en verslag schriftelijk overleg Zee- en Binnenvaart
 12. Nieuwe ligplaatsen Hartelkanaal
 13. Walstroom in de Drechtsteden
 14. Uitzonderingen op het afmeerregime in de Haven van Amsterdam
 15. Stremmingsdata van het Afgesloten IJ in Amsterdam
 16. Zwarte ratten Amsterdamse haven
 17. LNG-keten van start op de Rotterdamse Maasvlakte
 18. Fresh Corridor-project “Verslogistiek in Beweging” op 27 september
 19. Rotterdam Energy Port: duurzame energiecentrale
 20. Stand van zaken Topsector Logistiek
 21. Handelsreis Scheepvaart naar Oekraïne
 22. “Feest van de Agrologistiek” op 13 september
 23. Nieuwe leden
 24. CBRB Agenda

Verbeteringsvoorstellen EBIS

Dit jaar zijn er veel wijzigingen doorgevoerd in de EBIS-vragenlijst. Ondanks het feit dat de vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven (waarnemersstatus in het vragenlijst comité) uitstekend inhoudelijk werk verzetten waar de brancheorganisatie volledig achter staat, blijven diverse punten rondom EBIS de nodige vraagtekens oproepen. Naast de inhoudelijke zaken in het EBIS-systeem zijn in het verleden de nodige misstanden aangegeven. Tot op heden zijn deze misstanden niet altijd met het gewenste resultaat doorgevoerd. Het CBRB ziet toegevoegde waarde in het systeem, maar wil een aantal cruciale punten, die in onze optiek al geruime tijd niet goed verlopen, verbeteren.

Beoordeling van EBIS-inspecties door vragenlijst comitéleden, het uitblijven van kosten / batenanalyses bij het doorvoeren van veelomvattende vragen.

 

Om de casus rondom EBIS te versterken verzoek ik u om alle misstanden zo uitgebreid mogelijk te melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U kunt ervan uitgaan dat wij deze informatie vertrouwelijk en anoniem zullen gebruiken.

Wij verzoeken u een afweging te maken tussen zaken die mogelijk onder EBIS vallen en zaken die door betreffend aangesloten EBIS-lid geïnterpreteerd worden ondanks het feit dat deze scheidslijn veelal niet altijd duidelijk is. Verder wil het CBRB een mogelijke toekomstige paraplugedachte bespreken waarin diverse veiligheidssystemen ondergebracht zouden kunnen worden, waardoor overlap en wildgroei zoveel mogelijk kan worden tegengegaan.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer ing. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


REMINDER Nieuwe tranche geopend vanaf heden t/m 31 augustus 2012!

Stimuleringsregeling Schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam

 

Het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) voert sinds 1 januari 2011 namens het Havenbedrijf Rotterdam de tijdelijke stimuleringsregeling 'Schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam' uit. Het fonds verstrekt financiële bijdragen aan de sector om het brandstofverbruik en emissies in de regio Rotterdam te verminderen. Aanvragen voor de stimuleringsregeling kunnen worden gedaan door ondernemingen, publieksrechtelijke organisaties of combinaties daarvan. Natuurlijke personen en projecten die op het moment van aanvraag reeds zijn gerealiseerd zijn uitgesloten. Het aanvragen van een financiële bijdrage voor een initiatief kan o.a. voor personele kosten; kosten van dienstverlening; investeringen; afschrijving op investeringen; kosten van onderhoud; kosten van huur, pacht en lease; kosten van verzekering.

Andere dan genoemde kosten kunnen eveneens in aanmerking komen voor een financiële bijdrage, mits deze kosten in voldoende verband staan tot het doel van de regeling, zijnde het verbeteren van de luchtkwaliteit.

 

In aanmerking komende initiatieven zullen ten hoogste worden vergoed voor 25% indien het onderzoek betreft en ten hoogste voor 75% indien het initiatief gericht is op concrete uitvoering en tastbare demonstratieprojecten. Aanvragen zullen worden beoordeeld door de Innovatieraad van het EICB, bestaande uit onafhankelijke experts uit de wereld van binnenvaart, maakindustrie en wetenschap. Uiteindelijk zal een nadere afweging tussen de ingediende aanvragen worden gemaakt aan de hand van het verwacht milieurendement (vermindering brandstofverbruik en emissies naar de lucht) per in het initiatief geïnvesteerde eurobedrag.

Teneinde een nadere afweging tussen de ingediende aanvragen voor een financiële bijdrage te kunnen maken, worden initiatieven die volgens de criteria van deze regeling voor een financiële bijdrage in aanmerking komen, gerangschikt aan de hand van het verwacht milieurendement (vermindering brandstofverbruik en emissies naar de lucht) per in het initiatief geïnvesteerde euro in de regio Rotterdam tot 2025.

 

In tegenstelling tot 2011 wordt onderscheid gemaakt tussen kleine projecten onder de € 100.000,- en grote projecten boven de € 100.000,-. De aanvraag voor een financiële bijdrage kan worden ingediend vanaf heden t/m 31 augustus 2012. De Innovatieraad zal de ingediende aanvragen beoordelen in het geplande overleg op 25 september 2012.

 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het EICB via T 010 - 798 98 30 of www.eicb.nl

Naar boven


Inzameling huisvuil passagiersvaart

Uitgangspunt van het Scheepsafvalstoffenverdrag is het principe “de vervuiler betaalt”. Voor de inzameling en verwerking van olie- en vethoudende afvalstoffen is dit geregeld middels de toeslag op de gasolie, en ook over de inzameling van vuilwater door de passagiersvaart is de afgelopen jaren uitgebreid gediscussieerd.

 

Voor de overige afvalstoffen, zoals KGA, bedrijfsafval en huisvuil, moet nog een flinke stap worden gemaakt. Niet alleen zullen de beschikbare faciliteiten tot één netwerk moeten worden samengebracht (onder andere om ‘afvaltoerisme’ te voorkomen), maar ook zal nagedacht moeten worden over een verwijderingsbijdrage om de kosten te dekken.

 

Voor wat betreft de inzameling van huisvuil, blijkt een zeer groot deel daarvan afkomstig te zijn van passagiersschepen.

 

Op 12 juni heeft een eerste bijeenkomst met RWS en een aantal gemeenten plaatsgevonden over de inzameling van huisvuil, waaraan het CBRB ook heeft deelgenomen. RWS wil in de loop van 2013 een systeem voor de inzameling van huisvuil lanceren, waarbij gebruik zal worden gemaakt van digitaal gesloten containers, en waarvoor op termijn betaald zal moeten worden. RWS lijkt daarbij vooralsnog uit te gaan van een gestaffeld systeem waarbij een vast bedrag per schip wordt betaald, afhankelijk van de grootte van het schip. Eind juni is de Ledengroep Personenvervoer hier al over geïnformeerd.

 

Uit een beknopte inventarisatie is inmiddels gebleken dat het overgrote deel van de (dag-) passagiersvaart het huisvuil lokaal afgeeft waarbij de kosten ofwel in het havengeld zitten ofwel er een heffing aan de gemeente betaald wordt. Voor de internationaal varende hotelcruisevaart is het beeld vooralsnog wat diffuser en lijkt de situatie overal anders te zijn: op sommige plaatsen wordt er per afvalzak betaald, op andere plaatsen een bedrag per passagier per dag, soms is het opgenomen in het havengeld.

 

Ook met onze collega’s van de BBZ (chartervaart) heeft inmiddels overleg plaatsgevonden. De chartervaart vaart met name in IJsselmeer/Waddengebied, en de Noord- en Zuid-Hollandse kanalen, en heeft in bijna alle afmeerplaatsen voorzieningen gerealiseerd met de gemeente.

 

Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw ing. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of de heer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Handhaven bijmengen van stookolie

In een brief aan de Tweede Kamer gaat staatssecretaris Atsma in op de handhaving van de aanpak van het chemisch bijmengen van stookolie, de brandstof voor schepen. Hij schrijft onder andere: "In de komende jaren zullen in internationaal verband strengere zwavelnormen voor scheepsbrandstoffen van kracht worden.

Deze leiden in de praktijk tot toepassing van gedistilleerde brandstoffen, die veel schoner zijn dan de thans toegepaste stookolie en waarbij minder gemakkelijk onopgemerkt gevaarlijke afvalstoffen kunnen worden bijgemengd.

 

Reeds heb ik toegezegd dat ik het opportuun acht om in internationaal gremia, met name in de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), mij in te spannen om op termijn de aanbevelingen van CE Delft gedaan in het rapport ‘Blends in Beeld’, indien relevant voor de internationale regelgeving, zo veel mogelijk te implementeren."

 

Voor inzage in de brief verwijzen wij u naar onderstaande website www.rijksoverheid.nl/.../lp-i-m-0000002148.pdf

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer ing. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Pilot UAB een jaar verlengd

De succesvolle proef met aanmelden van tankschepen via internet bij tankterminals (UAB) wordt nog een jaar voortgezet als ‘pilot’. Dit biedt de initiatiefnemers gelegenheid om UAB als solide platform in te richten. Er ontstaat zo ook ruimte voor deelname door andere terminals. Bij het voortgangsoverleg van eind april werd hiertoe besloten, waarbij tevens werd vastgesteld dat de geleidelijke introductie van UAB een gunstige benadering blijkt te zijn. Grote verschillen in operationele omstandigheden per terminal leiden er toe dat het invoeringstempo niet overal gelijk kan zijn. Betrokkenen zijn enthousiast over de verbeteringen in het uitwisselen van informatie die met UAB worden gerealiseerd.

 

Meer dan 450 tankschepen gebruiken inmiddels UAB en dit aantal groeit rustig maar gestaag. Zeeland Refinery (Total) en Service Terminal Rotterdam zijn volledig operationeel met UAB. Bij Vopak Chemiehaven, Vopak Oil (Europoort), Shell Pernis, Kuwait Petroleum Europoort (KPE) en Botlek Tank Terminal is UAB operationeel in testfase. Bij BP Raffinaderij Rotterdam, Odfjell Terminals Rotterdam en Lyondellbasell Chemie Nederland moet UAB nog op gang komen, maar deze bedrijven blijven het initiatief van harte ondersteunen. Over de stand van zaken bij Oiltanking Amsterdam is momenteel geen informatie voorhanden.

 

Inpassen van UAB in de interne bedrijfsprocessen en een (digitale) respons naar schippers vergt per terminal specifieke oplossingen. Elke terminal bekijkt welke mogelijkheden men heeft om tot een betrouwbare digitale wachtlijst te komen. Dit is een warm gekoesterde wens van tankvaartondernemers. Ook verbetering van de invulschermen staat op het wensenlijstje.

 

UAB kan inmiddels rekenen op belangstelling van de havenbedrijven van Antwerpen en Rotterdam, die in UAB mogelijkheden zien voor een aanpak van de problematiek rond wacht- en ligplaatsen. Bureau Telematica Binnenvaart gaat de komende periode initiatieven ontwikkelen om het gebruik van elektronisch berichtenverkeer (EDI) in de tankvaart te stimuleren. Hierbij speelt UAB een belangrijke rol.

 

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website www.tankvaart.eu.

Naar boven


Functioneringssluiting stormvloedkeringen Nieuwe Waterweg en Hartelkanaal

Op zondag 16 september en maandag 17 september 2012 zal er in verband met de jaarlijkse functioneringssluiting van de stormvloedkeringen in de Nieuwe Waterweg en in het Hartelkanaal tijdelijk een totale stremming van het doorgaande scheepvaartverkeer op de Nieuwe Waterweg en het Hartelkanaal van kracht zijn.

Meer informatie kunt u lezen in deze publicatie van de Staatscourant

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Green Award niet alleen voor nieuwbouwschepen

Green Award Binnenvaart is afgeleid van het gelijknamige keurmerk dat in 1994 in de zeevaart is ingevoerd om de kwaliteit van de zeeschepen te bevorderen. Over de hele wereld zijn er (op vrijwillige basis) schepen, rederijen en oliemaatschappijen door Green Award gecertificeerd op het gebied van kwaliteit, veiligheid en milieu.

 

Sinds de start - eind 2010 - heeft de Green Award Binnenvaart zich fors verder verspreid. Inmiddels is het 300e schip gecertificeerd. Dit is mede te danken aan het feit dat er inmiddels incentives van havens en banken zijn. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens heeft haar leden opgeroepen om mee te doen aan deze verduurzaming, door een incentive aan te bieden aan eigenaren van schepen die de haven bezoeken en een Green Award certificaat hebben. Deze incentive kan een korting op het havengeld zijn, maar havenbeheerders zijn vrij om hier een nadere invulling aan te geven.

 

Green Award voor ms Xena
Ook schepen die al wat jaren rond varen kunnen gecertificeerd worden. Zo heeft dit jaar de Xena van V.o.f. Grandia, die gebouwd is in 1961, een Green Award in ontvangst mogen nemen.

Björn Grandia vaart met de Xena vast naar Breda. Dit is maatwerk, want de maximale lengte van de losplaats is 73 meter, de lengte van de Xena.

Björn vertelt dat het de bedoeling was om een jonger/groter schip te kopen, maar de schepen waren te duur. Besloten werd om de benodigde investeringen in hoofd- en boegschroefmotor te doen en daarmee een vergroeningsslag te maken. Met de nieuwe CCR 2-motoren aan boord was het nog maar een kleine stap naar een "groen" schip, en dat hebben we dus ook gedaan, aldus Björn. Want, zo zegt hij, daar gaan/moeten we toch naar toe met de binnenvaart.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Maritime Innovation Experience

Op woensdag 12 september vindt in de Sportboulevard Dordrecht de ‘Maritime Innovation Experience’ plaats. Het doel van deze dag is het delen van kennis over de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de maritieme sector. In een gevarieerd programma, met daarbij verschillende workshops en lezingen met interessante sprekers, komt een breed scala aan maritieme onderwerpen aan bod. Hierbij is het mogelijk om andere bedrijven te ontmoeten of in contact te komen met studenten voor mogelijke stage-opdrachten. Ondernemers kunnen in enkele speedsolving sessies problemen voorleggen aan studenten, die aan de slag gaan om oplossingen hiervoor te vinden.

 

Innovatiemarkt

Tijdens dit evenement staat een ‘Innovatiemarkt’ centraal; de plek om kennis te maken met uw medewerkers van de - nabije - toekomst en om samenwerkingen aan te gaan met collega-ondernemers. U wordt van harte uitgenodigd uw bedrijf te presenteren op de ‘Innovatiemarkt’. U kunt zich aanmelden voor deze ‘Innovatiemarkt’, de vloerhuur hiervan is gratis, hierbij moet wel zelf gezorgd worden voor de stand en aankleding ervan.

 

Proeftuin Maritieme Innovatie

De Maritime Innovation Experience is onderdeel van de Proeftuin Maritieme Innovatie. Sinds vorig jaar zet de Proeftuin Maritieme Innovatie zich in voor een innovatievere maritieme sector, waarbij samenwerking tussen ondernemers (bijv. binnenvaart en scheepsbouw) wordt gestimuleerd. Hierbij wordt gestreefd om zoveel mogelijk studenten erbij te betrekken, mede om ze te interesseren voor de maritieme sector. Hierin is de afgelopen tijd veel gebeurd en ook in de aankomende periode is nog veel te verwachten.

 

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website www.proeftuinmaritiemeinnovatie.nl.

Wilt u meer informatie over PMI, dan kunt u contact opnemen met de heer B. (Bas Kelderman), projectmanager EICB, telefonisch 010 - 798 98 30 / 0646 - 052 119 of per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Meerjarenplan 2012 – 2016 van ILenT

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft enige tijd geleden haar Jaarverslag 2011 en het Meerjarenplan 2012–2016 gepubliceerd.

 

In het jaarverslag kijkt de inspectie terug op de ontwikkelingen in 2011 waarbij de voormalige Inspectie Verkeer en Waterstaat en de VROM-Inspectie steeds explicieter stuurden op risicoselectie en de voorbereidingen troffen voor de samenvoeging van de beide inspecties.

 

Het Meerjarenplan 2012-2016 is het eerste meerjarenplan van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Uit dit plan blijkt dat de Inspectie de komende jaren haar energie blijft inzetten op de verdere ontwikkeling van risico-gestuurd toezicht. Ook het uitbouwen van samenwerking met andere rijksinspecties staat hoog op de prioriteitenlijst.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Tweede Kamerverkiezingen 2012

De programma’s van de verschillende politieke partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen van 12 september 2012 doorbladerend, valt het aantal keren dat direct aan de binnenvaart wordt gerefereerd of dat de binnenvaart wordt genoemd, mij wat tegen mede gelet op de sectorbrede input die geleverd is aan de diverse partijen. Er worden geen directe oplossingen voor knelpunten in de mobiliteit en in de complexe logistiek in Nederland benoemd. Wel kan de ondernemer in de binnenvaart zien waar de accenten worden gelegd voor ondernemers in het politieke spectrum. Een niet alles omvattend overzicht van de programma’s.

 

De PvdA koestert ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) in het verkiezingsprogramma van die partij: “60% van de totale export komt voor rekening van het MKB. In het MKB treffen we de echte ondernemers, die nieuwe oplossingen vinden, die nieuwe markten aanboren en die zelf risico’s durven lopen (…) Er starten elk jaar 40.000 nieuwe ondernemingen. Hen willen we stimuleren om van hun ideeën een succes te maken en door te groeien.” Verder is er in juli een amendement op het PvdA-verkiezingsprogramma gekomen ten gunste van de binnenvaart: “Er zou meer binnenlandse vracht van de weg naar de waterweg kunnen, desnoods over een deel van de reis. Op dit moment wordt een klein deel van de capaciteit van de vaarwegen benut (minder dan 20%), terwijl de wegen vol raken. De binnenvaart wordt nu gehinderd door beperkte en vaak niet op elkaar afgestemde bedieningstijden van bruggen en sluizen. Door deze op afstand bedienbaar te maken wordt het betaalbaar om de bedieningstijden te verruimen. Dat voorkomt onnodig wachten. Bovendien kan dan een ‘groene golf’ gegeven worden. Dat spaart de brandstof voor het manoeuvreren, en maakt dat bruggen korter open hoeven. Bovendien één binnenvaartschip betekent minimaal 20-40 vrachtwagens minder op de weg.” D66 benadrukt dit ook met hun wens om de regels rond ziektewet, arbeidsongeschiktheid en Arbo aan te passen naar een lichter regime voor MKB-bedrijven. PVV oppert ook voor behoud van de kleine gezins- en familiebedrijven.

Vrijwel alle partijen kiezen de kant van de ondernemers, en vaak nadrukkelijk vooral de kant van de kleinere ondernemingen. Maar altijd met de kanttekening dat groei van ondernemingen gepaard moet gaan met innovatie en duurzaamheid. “Maatschappelijk verantwoord ondernemen is al lang geen bijzaak meer”, stelt de PvdA. “Het is de kern van ondernemen. Anders blijf je simpelweg niet bestaan.”

Het CDA is het daar mee eens: “Wij zijn samen verantwoordelijk voor onze leefomgeving. Onze keuzes doen er maatschappelijk toe. Wij geven ondernemers, als aanjagers van dynamiek, erkenning voor wat zij doen voor Nederland. Zij verdienen het geld voor Nederland. Wij kiezen voor groei die in alle opzichten duurzaam en innovatief is. Wij willen Nederland sterk houden en onze wereld mooi en vruchtbaar achterlaten voor volgende generaties.”

D66, PVV en CDA willen minder administratieve lasten voor de ondernemers. De VVD is voor afschaffing van regels die ondernemers hinderen. De VVD wil bijvoorbeeld dat makkelijker schulden kunnen vorderen. “Als er tussen schuldeiser en schuldenaar geen geschil is over de schuld, zou er geen gerechtelijke procedure nodig moeten zijn om een deurwaarder in te schakelen.” De VVD is tegen regels die ondernemers beperken hun zaak op zondag te openen. “Dit is een keuze van de ondernemer en niet van de overheid.

PVV wil tevens een verlaging van de BTW. D66 wil een “Ombudsman” instellen voor ondernemers om hun klachten over bureaucratische lasten en regelgeving.

 

Bereikbaarheid

Bereikbaarheid van economische centra speelt volgens de PvdA een grote rol. “Bereikbaarheid is cruciaal voor onze economie en daarmee essentieel voor groei en de bestrijding van werkloosheid. Voor bedrijven zijn goede weg, spoor en waterverbindingen cruciaal.” Ook het CDA wil dat Nederland bereikbaar blijft. Daar speelt de binnenvaart een rol in. “Deze groene wijze van vervoer ontlast onze wegen.” De binnenvaart stimuleren kan volgens het CDA door het bevorderen van schonere motoren, het openhouden van (kleine) vaarwegen en aandacht voor ligplaatsvoorzieningen.

 

De PVV wil dat de voorstellen uit het EU-Witboek Transport niet doorgevoerd worden, hierin staat dat in de nabije toekomst zeker 30% van al het transport via water en spoor vervoerd moet worden. De PVV ziet dit als een “Brusselse belemmering”.

De VVD zou de VVD niet zijn, als niet gekozen zou worden voor de vrijheid. Het verkiezingsprogramma “Iedereen in Nederland moet zich vrij kunnen bewegen op de manier waarop hij dat wil.” Een goede infrastructuur wordt daarom door de liberalen beschouwd als ‘de ruggengraat van onze economie’. Daarbij wordt natuurlijk niet gekozen voor één vervoersmodaliteit, maar moet worden ingezet op ‘alle vormen van vervoer’, waarbij het water net zo goed meetelt als vervoer over de weg, door de lucht en over het spoor. Volgens de VVD is sinds 2000 de kwaliteit van de infrastructuur in Nederland ‘flink verbeterd’. Gekozen wordt voor nieuwe investeringen, 250 miljoen extra voor de wegen. Voor goederen werpt de VVD wel heel kort een spotlight op de binnenvaart: “De binnenvaart is een belangrijke vervoerssector. Het is een schoon alternatief voor vervoer per vrachtwagen. Dat kan bijdragen aan het terugdringen van de files op de wegen.” Hoewel het in het programma niet bij name wordt genoemd, voelt de VVD wel sympathie voor synchromodaliteit: “De VVD zet zich in voor een efficiënt netwerk voor het vervoer van goederen door Nederland met overlaadstations, zodat voor ieder deel van de reis de beste keus gemaakt kan worden tussen vervoer per schip, trein of vrachtwagen. De mainport Rotterdam kan verder ontwikkeld worden door het overhevelen van een deel van het goederenvervoer naar de binnenvaart en het spoor.”

 

Ook de ChristenUnie wil het gebruik van schonere motoren in de binnenvaart bevorderen, het aantal ligplaatsvoorzieningen uitbreiden en naast de grote ook de kleine vaarwegen open houden. Als enige partij somt de ChristenUnie vervolgens concrete binnenvaartzaken op: “Het vaarwegennet kan meer worden gebruikt voor distributie van goederen voor het midden- en kleinbedrijf. De realisatie van overslagterminals voor water, weg en spoor wordt gestimuleerd en er wordt geïnvesteerd in sluiskolken om de wachttijden te reduceren en het vaarwegennet robuuster te maken. Daarnaast moet het achterstallig onderhoud van de vaarwegen in 2016 zijn weggewerkt.” Bovendien zegt de ChristenUnie: “Om de binnenvaart te bevorderen is de realisatie van een verbinding tussen het Twentekanaal en het Mittellandkanaal in Duitsland van belang.”

GroenLinks wil binnenvaart en spoor ‘gericht stimuleren’. Het enige concrete dat wordt genoemd in het verkiezingsprogramma van GroenLinks is dat Nederland haar sterke marktpositie in zee- en binnenvaart moet aangrijpen om een voortrekkersrol te spelen bij het ‘schoner maken’ van die bedrijfstakken. “…bijvoorbeeld door havengelden afhankelijk te maken van de milieuprestatie van de reder en door op de wal groene stroom aan te bieden”.

De ChristenUnie valt hier GroenLinks in bij: “Het concept van de ‘groene havens’ wordt standaard praktijk in Europa; schone schepen worden sneller afgehandeld en/of betalen minder havengeld. Zeehavens en drukke overslagpunten voor de binnenvaart krijgen walstroomvoorzieningen.”

De PVV wil echter een stopzetting op fiscale vergroening en duurzaamheidsubsidies, in de binnenvaart kunt u dan denken aan de aftrekbare posten als de MIA\Vamil-regeling (milieu investeringsaftrek voor bepaalde voorzieningen aan boord) en de EIA-regeling (energiezuinige motoren).

Hoewel de binnenvaart bij de SP maar kort aan de orde komt, is deze partij wel zeer expliciet in haar keuze voor vervoer over water: “Goederenvervoer via de binnenvaart gaan we stimuleren. Binnenvaart en kustvaart gaan we beter inzetten voor het goederenvervoer, ter ontlasting van het spoor- en wegennet.” In dat laatste wijkt de SP af van alle andere partijen, die doorgaans spoor en binnenvaart in één adem noemen, terwijl de SP dus de binnenvaart als een goed alternatief ziet voor het spoor, ter ontlasting van het spoor (zodat dat meer kan worden gebruikt voor het personenvervoer).

 

Topsectoren

VVD en CDA willen het topsectorenbeleid dat onder minister Maxime Verhagen werd opgezet, voortzetten. Juist de continuering vindt de VVD belangrijk: “Innovatie is gebaat bij stabiliteit van beleid. Hiervoor is goede samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven vereist.” Het CDA benadrukt: “De ‘Green Deal’-aanpak wordt geïntensiveerd. De overheid ondersteunt op deze manier de realisatie van duurzame initiatieven.” Als het aan het CDA ligt, komen er financiële middelen voor beschikbaar. De ChristenUnie onderschrijft de noodzaak om de topsectoren door te zetten: “Het Nederlandse MKB is een wereldwijde speler in baanbrekende innovaties.”

 

Arbeidsmarkt

PVV wil de hoogte en duur van de WW (werkloosheidswet) graag ongewijzigd laten en wil een ontslagbescherming behouden. D66 wil de regels rond ziektewet, arbeidsongeschiktheid en arbeidsomstandigheden (ARBO) voor kleine bedrijven aanpassen, zodat zij met een lichter regime of mogelijkheden voor risicodeling sneller en vaker mensen aan zullen nemen. Mede wil D66 dit met het oog op de bestrijding van jeugdwerkloosheid en de bevordering van diversiteit op de arbeidsmarkt.

De VVD wil dat ook zzp’ers volledig kunnen profiteren van het collectieve pensioensysteem. Belemmeringen die hen uitsluiten van vrijwillige deelname in collectieve pensioenen worden weggenomen, belooft de VVD. De liberalen maken zich er sterk voor dat onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten.

 

Licht

Het is teleurstellend dat in niet één verkiezingsprogramma de term ‘The Blue Road’ is doorgedrongen. Daar ligt een uitdaging voor ons, waarbij de kanttekening past dat er aan uitdagingen geen gebrek is. Natuurlijk kampen de ondernemers in de binnenvaart nog steeds met de huidige economische (euro)crisis, maar het simpele feit dat zelfs bij de enorme problemen waar Nederland en de rest van Europa momenteel voor staan, er nog steeds bij alle partijen (behalve de PVV) plaats is in de verkiezingsprogramma’s om vervoer over water aan te merken als een positief element, doet toch een licht schijnen aan het einde van de tunnel. Zeker een stimulans om door te gaan met de lobby in Den Haag, Brussel en Genève en uiteraard met de campagne voor The Blue Road.

 

 

 

Robert Tieman

directeur

Naar boven


Vaststelling begroting Infrastructuurfonds 2012 en verslag schriftelijk overleg Zee- en Binnenvaart

In dit Kamerstuk kunt u de vragen van een aantal fracties en het antwoord van de minister van Infrastructuur en Milieu daarop lezen. Diverse fracties laten zich positief uit over de binnenvaart.

De leden van de VVD-fractie constateren dat de binnenvaartsector goed innoveert als het gaat om milieumaatregelen. De leden van de CDA-fractie zien in de binnenvaart een duurzaam en aantrekkelijk alternatief, naast vervoer per weg of per spoor.

De leden van de SP-fractie zijn positief over de voorkeursbeslissingen voor de Prinses Beatrixsluizen en sluis Eefde, en zijn het eens met de minister dat een optimaal netwerk van vaarwegen de concurrentie kracht van de binnenvaart in Nederland zal versterken.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Nieuwe ligplaatsen Hartelkanaal

 

Op 3 juli waren Leny van Toorenburg van KSV en Lijdia Pater van het CBRB aanwezig bij de opening van nieuwe ligplaatsen in het Hartelkanaal in Rotterdam.

 

De nieuwe ligplaatsen bieden ruimte aan de grootste binnenvaartschepen.

De ligplaatsen worden verbonden met de wal door een brug die gemaakt is van composiet. Een duurzaam materiaal dat 100 jaar onderhoudsvrij is.

 

Er werden bij de opening van de ligplaatsen een drietal presentaties gehouden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Walstroom in de Drechtsteden

Handhaving en extra service

DrechtstedenOp vrijwel alle ligplaatsen voor de binnenvaart in de regio is het gebruik van (diesel)generatoren niet meer toegestaan. Op al deze locaties is walstroom beschikbaar als schoner en stiller alternatief. Vanaf 1 juni 2012 wordt er gehandhaafd op het gebruik van een generator als schepen aan de wal liggen. Als schippers deze na een eerste waarschuwing toch blijven gebruiken, dan is een proces-verbaal het gevolg.

 

Walstroom 3x beter

Het gebruik van walstroom is goed voor de luchtkwaliteit, voorkomt geluidsoverlast en is bij gemiddeld huishoudelijk gebruik goedkoper dan het gebruik van dieselgeneratoren. In de Drechtsteden staan 35 walstroomkasten om alle binnenvaartschepen te voorzien van elektriciteit voor huishoudelijk gebruik. Generatoren dragen bij aan luchtvervuiling en zorgen voor geluidsoverlast voor inwoners in de omgeving van de ligplaatsen. Daarom wordt het gebruik ervan verboden op plaatsen waar walstroom beschikbaar is.

 

Handhaving

In het afgelopen jaar konden schippers wennen aan het gebruik van walstroom. Nu het generatorverbod van kracht is, wordt daar ook op toegezien. Vanaf 1 juni waarschuwen de handhavers de schippers met draaiende generatoren eerst nog.

Als aan deze waarschuwing geen gevolg wordt gegeven, schrijven zij een proces-verbaal uit. Sommige schippers kampen met knelpunten in hun boordinstallatie. Zij krijgen nog kort de gelegenheid de benodigde aanpassingen uit te voeren. De handhaving in Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht is in handen van het Havenbedrijf Rotterdam. In Sliedrecht verzorgt de gemeente de handhaving zelf.

 

Extra service voor schippers bij storing

Walstroom bordTwee op de vijf binnenvaartschippers krijgt te maken met technische problemen als zij voor het eerst aansluiten op walstroom. 20% van de schippers ervaart ook daarna nog problemen, meestal door aardlek aan boord. Daarom kunnen schippers sinds vorig jaar een gratis ‘quick scan’ aanvragen via 0900-1492 (het nummer van www.walstroom.nl, telefoonmenu keuze 3) om hun boordinstallatie te laten doorlichten. Zij krijgen daarvan een inzichtelijk rapport met de verbeterpunten.

Soms is een kleine aanpassing voldoende voor probleemloos walstroomgebruik.

Vanaf 1 juni biedt de regio Drechtsteden in navolging van Rotterdam bovendien intensievere storingshulp, zodat ook ’s avonds en in het weekend een monteur snel ter plekke is om de oorzaak van de storingen te bekijken en zo mogelijk direct te verhelpen. Die extra service wordt de komende vijf maanden aangeboden, zodat er bij de nautische handhaving op het generatorverbod voor alle partijen snel duidelijkheid is over de aard van de storingen. Een storing kan worden gemeld met keuze 4 in het telefoonmenu van 0900-1492.

 

Alle binnenvaartschippers in de regio zijn per brief geïnformeerd over de strengere handhaving en over de extra service bij storingen.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer F. Langschmidt, telefoon: 078 - 770 25 70 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor meer informatie over walstroom verwijzen wij u naar de website www.walstroom.nl en www.drechtsteden.nl/walstroom

Voor meer informatie over handhaving kunt u contact opnemen met het Havencoördinatiecentrum (HCC) van Havenbedrijf Rotterdam, telefoon: 010 - 252 10 00 of via VHF 14

Voor Sliedrecht kunt u contact opnemen met de heer G. van Wijgerden, 0620 - 95 96 82).

Dit project is mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie

Naar boven


Uitzonderingen op het afmeerregime in de Haven van Amsterdam

Door de Haven van Amsterdam zijn we geïnformeerd dat er uitzonderingen op het afmeerregime van de binnenvaart kunnen zijn, op de locaties waar dit van kracht is.

Zowel op de 3 x 24 als op de 7 x 24 uur-locaties kunnen de schepen per e-mail en in geval van ad-hoc per telefoon op nummer 020 - 622 15 15, toestemming vragen aan de havenmeester om langer af te meren dan toegestaan.

Het schriftelijke verzoek kan worden gericht aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bij de aanvraag dienen de volgende gegevens te worden gedeeld:

 • Naam schip
 • Europanummer
 • Naam Schipper
 • Telefoonnummer schipper
 • Locatie waar langer gelegen wil worden, indien mogelijk met boldernummers
 • Reden van aanvraag
 • Duur aanvraag, indien mogelijk

Aan de hand van de aanvraag zal door de havenmeester worden besloten of dit verzoek wordt gehonoreerd of niet.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Stremmingsdata van het Afgesloten IJ in Amsterdam

De directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer, tevens Rijkshavenmeester, maakt bekend dat, ten behoeve van de bouw van de tunnel voor de metroverbinding Noordzuidlijn, het Afgesloten IJ en de voor de voorhaven van het Noord-Hollands Kanaal tijdelijk voor alle scheepvaart afgesloten is op de in deze brief genoemde data.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Zwarte ratten Amsterdamse haven

Waarom dit artikel?

Van oudsher is het een punt van aandacht dat schepen ook ongenode gasten kunnen herbergen.

Ondanks allerlei goede maatregelen die door de binnenvaart nu al worden genomen kan het zo zijn dat er verstekelingen aan boord zijn. Daar kan ook de zwarte rat bij zijn.

 

Bruin of zwart?

Bruine ratten komen in heel Amsterdam voor. Ook zwarte ratten zijn sinds 2009 op een aantal locaties in het havengebied van Amsterdam te vinden. Deze ratten komen verder vooral voor in het zuidoostelijke deel van Nederland.

De zwarte rat is een zeer goede klimmer en leeft in Nederland in gebouwen op hoge en droge plaatsen (vlieringen, zolders, pakhuizen, havenemplacementen) én aan boord van schepen.

 

Waarom beheersbaar houden?

Er zijn twee hoofdredenen om de aanwezigheid van de zwarte rat beheersbaar te willen houden:

 1. Gezondheidsrisico
  Bruine en zwarte ratten kunnen allerlei ziektes bij zich dragen en daarom een bron van infectieziekten zijn voor de mens. Hoewel infectieziekten veroorzaakt door ratten in Nederland niet vaak voorkomen, is het toch van belang om de kans op overdracht ervan zo laag mogelijk te houden. Omdat zwarte ratten graag binnen zijn, is het belangrijk te voorkomen dat de zwarte rat Amsterdam (en daarmee de huizen van mensen) intrekt.
 2. Financieel- economisch risico
  Ratten kunnen gebouwen en voedselvoorraden beschadigen. Daarnaast is het behandelen van zwarte ratten ook kostbaar omdat het veel arbeidsintensiever is dan bij bruine ratten.

Wat is er al gedaan?

De afgelopen 3 jaar hebben Haven Amsterdam en GGD Amsterdam (afdeling Dierplaagbeheersing, DPB) beheersmaatregelen uitgevoerd, in nauwe samenwerking met de diverse voedselterminals. In 2010 en 2011 hebben we ons o.a. gericht op:

 • Deskundige behandeling op de plekken waar zwarte ratten zijn gezien;
 • Samen kritisch kijken naar de (vanuit HACCP) beschreven risico’s voor (food)terminals;
 • Landelijke organisaties betrekken bij de problematiek in Amsterdam;
 • Voorlichting/bewustwording van risico’s door middel van vrijblijvende gesprekken met bijvoorbeeld binnenschippers/Rijkswaterstaat, Havenpolitie e.d.

 

Actuele aanpak

In 2012 hebben Haven Amsterdam en GGD Amsterdam ook beheersmaatregelen opgezet, zoals:

 • Maandelijkse controle van alle voedselterminals door DPB en tweejaarlijkse bijeenkomsten met betrokkenen;
 • Halfjaarlijkse controle van vrije wallen in het havengebied, door DPB;
 • Verspreiding voorlichtingsmateriaal (incl.. Engelse vertaling);
 • Onderzoek naar gezondheidsrisico’s met bijbehorende rapportage, e.a. in samenwerking met het RIVM;
 • Gerichte enquête in Houthavengebied.

 

Wat is belangrijk om te weten voor iedereen die in aanraking komt met zwarte ratten?

 1. Zorg dat zwarte ratten niet binnen c.q. aan boord kunnen komen en geef ze geen nestelmogelijkheid.
 2. Geef zwarte ratten geen voedsel: zorg dat uw afval en de producten die u vervoert of opslaat onbereikbaar zijn.
 3. Controleer ook regelmatig of zich zwarte ratten aan boord of in uw opslagruimte bevinden.
 4. Als er overlast van zwarte ratten is, stel dan een behandelplan op, samen met een deskundige dierplaagorganisatie.
 5. Ziet u zwarte ratten, meld dit dan bij de GGD Amsterdam (tel.: 020 - 555 56 00 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Twijfelt u of het de zwarte rat is waar u last van heeft of heeft u vragen, dan kunt u ook contact opnemen.

Naar boven


LNG-keten van start op de Rotterdamse Maasvlakte

Minister Verhagen geeft het startsein voor introductie van vloeibaar aardgas als schone transportbrandstof voor de scheepvaart en het wegtransport

Op 5 juli 2012 presenteerde een groep bedrijven plannen voor de introductie van vloeibaar aardgas, als schone transportbrandstof in Nederland. Zij deden dat in aanwezigheid van minister Verhagen in het kader van het Green Deal-beleid, waarbij bedrijven initiatieven nemen die passen bij overheidsdoelstellingen op het gebied van klimaat en milieu. Vloeibaar gas (Liquefied Natural Gas, LNG) kan een belangrijke bijdrage leveren aan het schoner maken van de transportsector door vermindering van de uitstoot van NOx, SOx, fijnstof en broeikasgassen.

Doelstelling is om in 2015 minstens 50 binnenvaartschepen, 50 zeeschepen en 500 trucks op LNG te laten rijden. Drie weken geleden tekenden initiatiefnemers de ‘Green Deal LNG’ met minister Verhagen en staatssecretaris Atsma. Vandaag kwam de heer Verhagen naar Rotterdam om de eerste plannen te bespreken. Het begin van de keten is gesitueerd op de Rotterdamse Maasvlakte, bij de Gate Terminal van Gasunie en Vopak, waar LNG via grote tankers Nederland binnenkomt.

 

De in bedrijf name in 2011 van de Gate Terminal heeft Nederland de mogelijkheid gebracht om LNG nu ook in te gaan zetten als schoon alternatief voor traditionele transportbrandstoffen. Tot nu toe gaat het vloeibare gas via het pijpleidingnet van Gasunie naar gebruikers in binnen- en buitenland.

Het vormt daarmee een belangrijke schakel in de energievoorziening van ons land en omringende landen. Gasunie en Vopak maken nu plannen om naast de Gate Terminal een kleinere terminal te bouwen, waarmee LNG kan worden overgeslagen naar tankauto’s. Deze brengen de LNG naar tankstations, als schone brandstof voor het wegtransport en naar bunkerstations voor schepen van de binnen- en zeevaart. Ook is een kade gepland, zodat LNG in kleinere schepen kan worden afgevoerd.

“We willen dat de Nederlandse scheepvaart en wegtransport gebruik gaat maken van de schone brandstof LNG, oftewel vloeibaar gas”, zei minister Verhagen tijdens de bijeenkomst. “Dit biedt kansen voor het bedrijfsleven, maar minstens zo belangrijk is het milieuvoordeel. Vloeibaar gas is beduidend beter voor de luchtkwaliteit dan traditionele transportbrandstoffen. Het is heel mooi dat bedrijven en organisaties hier in Rotterdam bij elkaar zijn om samen deze nieuwe keten vorm te geven”.

 

Vervolgstappen

Op verschillende terreinen wordt gewerkt aan de introductie van LNG als brandstof voor vrachtwagens, binnenvaart, kustvaart, veerboten, vissersboten en sleepboten. Gastankerrederij Anthony Veder investeerde de afgelopen jaren al voor meer dan 150 miljoen euro in de bouw van drie LNG-tankers. De Green Deal concentreert zich op twee concrete gebieden: het Wadden- en Noordzeegebied en het Rijnvaartgebied Rotterdam – Basel inclusief Amsterdam en Vlissingen. In beide gebieden worden initiatieven ontplooid, zoals de veerboot op LNG van Rederij Doeksen tussen Harlingen en Terschelling, Tankstation Green Planet in Pesse waar LNG-tankinfrastructuur komt voor zware vrachtwagens en twee Anthony Veder ethyleenschepen die tussen Engeland en het Europese continent gaan varen. Norlines en AG Emst in de Eemshaven zijn van plan om LNG als brandstof te gebruiken en ook Shell is actief bezig om LNG te ontwikkelen als brandstof voor wegtransport en kust- en binnenvaart.

 

50-50-500-doelstelling

Tijdens de bijeenkomst werd het Nationaal Platform LNG opgericht. Het Platform verenigt initiatieven die zich richten op de LNG-keten en gaat samen met de overheid aan randvoorwaarden werken. Het Platform heeft een ’50-50-500-doelstelling’: ten minste 50 binnenvaartschepen, 50 zeeschepen en 500 trucks op LNG in 2015. Iedereen die deel wil uitmaken van die 50-50-500- voorhoede kan zich aansluiten. Initiatiefnemers van het Platform zijn de twee regio’s, verenigd in Energy Valley (het Noord-Nederlandse energiecluster) en Deltalinqs (de ondernemersorganisatie van bedrijven in de Rotterdamse haven, onderdeel van het Rotterdam Climate Initiative). Daarnaast LNG TR&D (samenwerking tussen 3TU, VSL en TNO). LNG TR&D beheert het LNG-deel van het Innovatie Contract Gas en kan zorgen dat onderzoeksresultaten snel in de praktijk gebracht worden. Technologische innovaties zijn immers nodig voor een succesvolle introductie van LNG.

 

LNG, potentieel en milieuwinst

LNG is aardgas dat wordt afgekoeld tot min 162 graden Celsius. Het wordt dan een heldere vloeistof, waarbij het volume met een factor 600 gereduceerd wordt. Dit maakt het makkelijker en goedkoper om te transporteren en op te slaan. Er is potentieel een (Nederlandse) markt te ontsluiten voor 2-3 miljoen ton LNG als transportbrandstof (2030), wat een mogelijke reductie in broeikasgas-equivalenten betekent van ruim 1 megaton per jaar en voor fijnstof een reductie van 400-600 ton per jaar. Ook de emissies van NOx en SOx dalen (in vergelijking tot bij voorbeeld diesel) en de geluidbelasting neemt af. Op langere termijn is verdere vergroening mogelijk door het opvoeren van het aandeel duurzame Bio-LNG, gebaseerd op organische koolstof.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.rotterdamclimateinitiative.nl of u kunt contact opnemen met Rotterdam Climate Initiative, mevrouw M.E.J.C. van Dongen, Communicatie-adviseur, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Fresh Corridor-project “Verslogistiek in Beweging” op 27 september

Containerisatie heeft een enorme omslag teweeg gebracht in de internationale verslogistiek van groenten en fruit. Andere stromen zullen volgen. Dit heeft grote impact voor de Rotterdamse Haven, de inrichting van verslogistiek in het havengebied, en de relatie Mainport- Greenport.

 

Het project Fresh Corridor, waarbij zowel het CBRB als een aantal CBRB-leden betrokken zijn, heeft de afgelopen drie jaar ruim honderd bedrijven met elkaar in contact gebracht om een modal shift van de weg naar de binnenvaart te bewerkstelligen.

 

Om de resultaten van drie jaar Fresh Corridor te presenteren vindt op donderdag 27 september a.s. van 10.00 - 16.00 in het STC in Rotterdam een congres plaats. Tijdens een informatief en afwisselend programma met korte films, paneldiscussies, inleidingen en interviews komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Rotterdam Cool Port en de netwerkverbindingen in het Westland, Barendrecht, Waddinxveen, de Betuwe en Venlo
 • Ervaringen van ondernemers en de mogelijkheden voor gebruik van binnenvaart, spoor en shortsea
 • De positie van Fresh Corridor in het topsectorenbeleid en de impact op de Greenport
 • Perspectieven voor andere sectoren en de pilot Neutraal Logistiek Informatie Platform

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website: www.freshcorridor.nl.

U kunt ook contact opnemen met mevrouw ing. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Rotterdam Energy Port: duurzame energiecentrale

Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) heeft een brochure “Facts and Figures Rotterdam Energy Port and Petrochemical cluster” uitgegeven.

 

Hierin wordt o.a. het volgende vermeld:

 • Overzicht van de industriële cluster in de Rotterdamse haven
 • kolen, aardgas
 • Olie- en olieproducten
 • Chemicaliën, biomassa en eetbare oliën
 • pijpleidingen en openbare voorzieningen

Rotterdam Energy Port

Rotterdam Energy Port is de Noordwest-Europese hub voor de aanvoer, productie en distributie van energie. Van oorsprong vooral conventionele energie maar al snel een steeds duurzamere mix, waarbij de carbon footprint wordt verminderd.

 

Mogelijkheden voor het bedrijfsleven

Rotterdam streeft ernaar zijn prominente rol als duurzame Europese Energiehaven verder uit te breiden. Het HbR neemt hierin het initiatief door de ruimte, faciliteiten en omstandigheden te creëren waarin energie-gerelateerde bedrijven willen investeren - momenteel voor meer dan vijf miljard euro.

 

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website www.portofrotterdam.com

Naar boven


Stand van zaken Topsector Logistiek

rapport-topsector-logistiek

Logistiek is één van de sectoren waarin Nederland wereldwijd sterk opereert en is daarom aangewezen als één van de negen topsectoren. Het document “Partituur naar de top” van de Topsector Logistiek beschrijft de ambitie om Nederland een blijvende internationale toppositie in de logistiek te bezorgen. Ter uitvoering hiervan zijn zes actiepunten gedefinieerd.

 

Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP)

Eén daarvan is het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP). Optimale beschikbaarheid en (her-) gebruik van informatie is één van de randvoorwaarden om de ambities uit “Partituur naar de Top” te realiseren. Uitgangspunten daarbij zijn éénmalig melden, het houden van controle over de eigen gegevens, tegelijkertijd maximale beschikbaarheid van informatie voor alle relevante partijen, en uitwisseling op basis van technische standaarden. Bij de ontwikkeling wordt zo goed mogelijk gebruik gemaakt van bestaande systemen. De scope van het NLIP betreft alle informatiestromen inzake goederenstromen via, van, naar en in Nederland, met uitzondering van financiële en commerciële informatie. Het betreft informatie van bedrijfsleven naar overheid en vice versa, bedrijven onderling en overheden onderling. Het CBRB is via samenwerkingsverband LINC bij de ontwikkeling van het NLIP betrokken. In de vorige nieuwsbrief bent u uitgebreid over de ontwikkelingen inzake het NLIP geïnformeerd.

 

Kernnetwerk Logistiek

Een ander onderwerp binnen de Topsector Logistiek waar het CBRB bij betrokken is, is de ontwikkeling van een Kernnetwerk Logistiek. Er is voor gekozen om de ontwikkeling van dit Kernnetwerk onderdeel te maken van de Structuurvisie Infrastructuur & Milieu (SVIR). Doelstelling van het Kernnetwerk Logistiek is de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie van bedrijfsleven, havenbedrijven en (regionale) overheden op een kernnetwerk van achterlandverbindingen (weg, spoor, shortsea en binnenvaart) en multimodale overslagpunten. Het gaat hierbij om twee lagen: een netwerk dat van belang is voor de internationale bereikbaarheid, en een netwerk dat van belang is voor de nationale bereikbaarheid. Inmiddels hebben enkele bijeenkomsten plaatsgevonden waarbij het krachtenspel tussen enerzijds de ‘sturende’ rol die (lokale) overheden ervaren c.q. zichzelf opgelegd hebben en anderzijds de ‘faciliterende’ rol die de sector (in dit geval: de binnenvaart) van de overheden verwacht, opvallend is.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw ing. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Handelsreis Scheepvaart naar Oekraïne

In opdracht van NL EVD Internationaal organiseert Rocon van 23 t/m 26 oktober 2012 een handelsmissie naar Oekraïne. Aan deze handelsmissie kunnen maximaal 15 bedrijven deelnemen.

De reis concentreert zich op de binnenvaartsector.

Tijdens deze reis bezoekt u ook de grootste vakbeurs in de Zwarte Zee regio op het gebied van scheepvaart "Odessa 2012" (www.smc.odessa.ua/?detail=37&page=about). Gelijktijdig wordt het internationale symposium ‘Black Sea Ports & Shiping gehouden (www.transportevents.com/).

 

De deelnemers zullen in contact worden gebracht met geïnteresseerde Oekraïense bedrijven. Daarnaast zult u lokaal projecten bezoeken en lokale autoriteiten ontmoeten.

Deelname staat open voor alle Nederlandse bedrijven. Deelnamekosten bedragen € 950,- exclusief reis- en verblijfkosten (excl. BTW).

Startdatum evenement: 23-10-2012 (Gehele dag)
Einddatum evenement: 26-10-2012 (Gehele dag)
Plaats: Odessa, Oekraïne
Organiserende instantie(s): Rocon,
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB),
UKRPORT
Inlichtingen bij: Rocon
De heer Danail Rosnev
Telefoon: 088 - 033 01 01
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Meer informatie en deelnemersvoorwaarden: www.rocon.eu
Deelname: Aan dit programma kunnen maximaal 15 bedrijven deelnemen.
Aanmelding gebeurt op volgorde van binnenkomst.
Aanmelding is mogelijk tot uiterlijk 31 juli 2012

 

U kunt zich hier aanmelden.

Naar boven


“Feest van de Agrologistiek” op 13 september

Het Platform Agrologistiek organiseert op 13 september in de Floriade te Venlo het Feest van de Agrologistiek, het oogstfeest van tien jaar samenwerking tussen ondernemers, overheid, onderzoek en onderwijs voor een duurzamere agrologistiek.

 

 

Highlights van het Feest van de Agrologistiek:

 • Ondernemers vertellen over verduurzaming van hun logistiek
 • Beleidsmakers schetsen visie en inzet van de overheid
 • Workshops over versnetwerken, grensoverschrijdende samenwerking, duurzame logistiek en streekproducten met medewerking van experts en ondernemers uit het veld
 • Veel gelegenheid om mensen te ontmoeten en ervaringen te delen
 • Uitreiking Lean and Green certificaten
 • Interactieve markt met succesvolle agrologistieke initiatieven

De inschrijving voor het Feest van de Agrologistiek is nu geopend. Inschrijven kan via congres.agrologistiek.nl.

 

Meer info is te vinden via congres.agrologistiek.nl en via mevrouw ing. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Nieuwe leden

Groep Personenvervoer, Overleggroep Veren

 • Veolia Transport Fast Ferries B.V.

Naar boven


CBRB agenda

Voor vergaderingen, bijeenkomsten of bijzondere sluitingstijden van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart kunt u de agenda op onze website raadplegen.

Naar boven

 

Ga naar boven