Nieuwsbrief 2012 - 06

 1. Arbeidsmarkt in de binnenvaart
 2. Verslag CCR economische situatie
 3. Overtocht met veerpont is veilig
 4. CBRB betrokken bij de ontwikkeling van het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP)
 5. Twee gezamenlijke edities "Magazine Binnenvaart" 2012
 6. Verzoek ministers verbetering calamiteiten
 7. De nieuwe EIA-2012 lijst van energiezuinige motoren (EIA-regeling 240612) is uit
 8. Goede ideeën komen bovendrijven: op zoek naar inspirerende innovaties in de binnenvaart
 9. Handelsreis Scheepvaart naar Oekraïne
 10. Toekomstvisie VNO-NCW en MKB Nederland
 11. Themamiddag ADN Tankvaart 2012
 12. Nieuwe regels voor havens Noordzeekanaalgebied
 13. NVB geeft opdracht voor update nota Blueports
 14. Richtlijn kwaliteit nieuwbouwcasco’s
 15. Smart Port ontbijtsessies
 16. Beperkte diepgang Moezel in Luxemburg
 17. Contactgegevens ILT scheepvaart
 18. Europarlementariërs bezochten Nederlandse binnenhavens
 19. Steunpunt Binnenvaart organiseert informatiedag "stoppen met varen"
 20. Meer dan 40 leden voor Jong CBRB, kick-off meeting donderdagmiddag 19 juli a.s.
 21. Nieuwe leden
 22. CBRB Agenda

Arbeidsmarkt in de binnenvaart

Hoewel er op de arbeidsmarkt door de economische crisis nog sprake van werkloosheid is, zal de arbeidsmarkt over enkele jaren gekenmerkt worden door tekorten en een groeiende dynamiek. Arbeidsmigratie roept veel emoties alsmede vragen op. Het saldo van de arbeidsmigratie naar Nederland is positief. Het beeld mag niet worden bepaald door negatieve voorvallen.

 

Uitgangspunten moeten altijd het aspect 'level playing field' bevatten. Investeren in opleiden, duurzame inzetbaarheid en vermijden dat niet werken aantrekkelijk is, zal de beste remedie zijn om ervoor te zorgen dat de arbeidsparticipatie toeneemt. Nu de veelvuldige initiatieven van de werkgeversorganisaties in de binnenvaart alsmede via VNO-NCW & MKB Nederland ten aanzien van het voor 1 januari 2012 zonder tewerkstellingsvergunning toelaten tot de Nederlandse arbeidsmarkt van Bulgaren en Roemenen door dit kabinet naast zich neer gelegd zijn, zijn alternatieven van groot belang. Via o.a. het topsectorenbeleid 'human capital' en concreter de inzet van werkgevers- en werknemersorganisaties in de Stichting CAO, het Bedrijfspensioenfonds alsmede het realiseren van een AVV binnenvaart CAO moet de arbeidsmarkt van de sector binnenvaart een impuls geven.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer ing. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Deze film kunt u via het CBRB Youtube kanaal bekijken: https://www.youtube.com/user/CBRBnieuws

Naar boven


Verslag CCR economische situatie

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart heeft een verslag over de economische situatie

in de Rijnvaart over 2011 en vooruitzichten voor 2012 uitgebracht. De belangrijkste resultaten hebben wij voor u op een rijtje gezet.

 

Het jaar 2011 leverde een daling van de over de traditionele Rijn vervoerde hoeveelheden van 5,3 % op. Uitgedrukt in vervoersprestatie in TKM bedroeg de daling zelfs 11,5 %. Er zijn voornamelijk drie redenen voor deze daling aan te wijzen.

 • de gevolgen van de wereldwijde economische teruggang;
 • de stremming van de Rijn aan het begin van 2011 na het ongeval van de Waldhof;
 • de lage waterstanden in het voor- en najaar.

 

Waterstanden

Het jaar begon met een periode van hoogwater. De maanden mei en juni en ook het najaar werden gekenmerkt door perioden van laagwater, die bij tijd en wijle zo extreem waren dat de grootste schepen op bepaalde trajecten niet meer konden varen.

 

Brandstofprijzen

De brandstofprijzen zijn in de loop van 2011 met rond de 6,5 % gestegen. Ondanks een daling tussen april en juli 2011, zijn de prijzen sinds de maand augustus weer gaan klimmen om geleidelijk aan terecht te komen op de buitengewone prijsniveaus die ook halverwege 2008 heersten.

 

Vervoer droge lading

Gezien over het gehele jaar 2011 zijn de in de drogeladingvaart vervoerde hoeveelheden over de traditionele Rijn met 4 % gedaald in vergelijking met 2010. Deze tendens versterkte zich in de tweede helft van het jaar en bereikte de 6 % ten opzichte van de laatste zes maanden van 2010.

 

De hoeveelheden die in de landbouwsector werden vervoerd, zijn tussen 2010 en 2011 door de bank genomen op hetzelfde peil blijven steken. Deze stromen bestaan voor 1/3 uit het vervoer van graan, voor 1/3 uit voedingsmiddelen en voor 1/3 uit diverse landbouwproducten, waaronder plantaardige oliën.

 

Het vervoer van ertsen en metaalschroot is in 2011 over het gehele jaar gerekend met 4,6 % gegroeid.

 

Kolenvervoer noteert een daling van 1 %. Deze ontwikkeling hangt hoofdzakelijk samen met de relatieve stagnatie van de staalproductie in 2011, aangezien deze industrietak samen met de elektriciteitscentrales, de belangrijkste kolenverbruikers zijn.

 

Het vervoer van bouwmaterialen over de Rijn is in 2011 met meer dan 19 % afgenomen.

 

Het vervoer in containers is in 2011 ten opzichte van 2010 op de Rijn met 4,3 % toegenomen. Daarbij valt op dat het vooral de lege containers zijn die een sterke progressie van bijna 39 % laten zien, terwijl de geladen containers uitgedrukt in TEU 6,5 % lager uitkwamen.

 

Vrachtprijsontwikkeling droge lading

In de drogeladingvaart hebben de vrachtprijzen in 2011 geleidelijk aan opnieuw het niveau bereikt waarop zij voor de crisis in 2008 lagen. Aan het einde van het eerste twee kwartalen piekten zij zelfs, met een niveau dat zelfs hoger lag dan voor de crisis. Hier was sprake van een gecombineerd effect van waterstanden en een hoge vraag. In de tweede helft van het jaar liepen de vrachtprijzen gedeeltelijk weer terug, omdat de transportvraag geringer was en dit ondanks de lage waterstanden. Eén en ander neemt niet weg dat de vrachtprijzen in de drogeladingvaart tendentieel licht toenemen.

 

 

Vervoer tankvaart

In de tankvaart ging het getransporteerde volume in 2011 met 9,1 % omlaag in verhouding tot 2010, waarbij de vervoersprestatie in TKM met 9,2 % terugliep. In de tweede helft van het jaar bereikte de daling in het getransporteerde volume zelfs -10,4 % in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

 

Het vervoer van aardolieproducten liep gemeten in ton over het gehele jaar 2011 met meer dan 5 % terug.

 

De prognoses voor de productie van de chemische industrie in Europa waren in de loop van 2011 al door de sector zelf naar beneden bijgesteld. Deze afzwakking is terug te zien in de transportcijfers van de Rijnvaart, waar een daling van 15 % van de getransporteerde hoeveelheden in vergelijking met het jaar ervoor geregistreerd werd, toen de vervoersprestatie in TKM maar 3,4 % terugliep.

 

Vrachtprijsontwikkeling tankvaart

De eerste zes maanden van 2011 tonen een prijsontwikkeling die in het algemeen rond een vrij laag niveau schommelde. Halverwege het jaar zette tussen juli en oktober een stijging van de vraag in, die in eerste instantie de vrachtprijzen slechts matig beïnvloedde. Een echte hausse deed zich pas in de laatste drie maanden van het jaar voor, toen ook nog de zeer lage waterstanden een rol gingen spelen.

 

 

Ontwikkeling van de aanbodzijde

 

Droge lading

In de drogeladingvaart werden in 2011 vijftien nieuwe motorschepen in de vaart genomen, met een capaciteit van rond de 35.600 ton, terwijl dit cijfer in 2010 nog bij 24 lag met een capaciteit van 73.000 ton. Hetzelfde beeld leveren de vrachtduwbakken, waar elf eenheden en een capaciteit van 20.000 ton aan de markt werden toegevoegd, tegen 24 met 37.000 ton in 2010.

 

Tankvaart

In 2011 werden 52 motortankschepen met een capaciteit van 160.000 ton in bedrijf genomen, terwijl dit er 82 waren in 2010. Onder deze motortankschepen bevinden zich ook drie bunkerschepen met een capaciteit van tussen de 6000 en 12.000 ton.

 

Passagiersschepen

In 2011 werden negen hotelschepen en vijf dagexcursieschepen opgeleverd. Dit aantal ligt iets hoger dan in de voorafgaande jaren, maar lijkt vrij goed gelijke tred te houden.

 

Exploitatieomstandigheden

In de drogeladingvaart zijn de vrachtprijzen weliswaar gestegen, maar de positieve gevolgen van deze ontwikkeling die voornamelijk samenhing met de waterstanden, werden gedeeltelijk teniet gedaan door de lagere omzet, omdat de over de Rijn getransporteerde hoeveelheden geringer waren. Men mag echter niet vergeten dat de hoeveelheden die in de drogeladingvaart vervoerd worden nog steeds niet op het niveau van voor de crisis liggen (met uitzondering van de containers) en dat terwijl de capaciteit steeds verder is toegenomen.

 

Het lijkt dat het aantal dubbelwandige schepen dat nodig is om ook na 2018 aan de vraag te voldoen, bijna is bereikt. In afwachting van de termijnen 2015 en 2018, is er op de markt een zekere overcapaciteit voorhanden en dit binnen een context waarin de transportvraag in 2011 over het algemeen terugliep en ook in 2012 waarschijnlijk zal stagneren.

 

Vooruitzichten voor 2012 in de droge lading

De vooruitzichten voor de vervoersvraag in de drogeladingvaart voor het jaar 2012 worden in zekere zin bepaald door de economische activiteit en de uitvoer. De algemene economische vooruitzichten gaan ervan uit dat Europa in de loop van 2012 meer en meer in een recessie terecht zal komen. In de landbouwsector hangt de vervoersvraag sterk af van de omvang van de oogsten en de in- en uitvoer.

 

Het vervoer van kolen zal naar verwachting gelijke tred houden met de vraag naar kolen van de staalnijverheid en elektriciteitscentrales.

 

In de staalnijverheid verwacht men in Duitsland een productieniveau dat vergelijkbaar is met dat van 2011. De eerste maanden van 2012 laten een lichte stijgende trend in de productie zien die, gezien de ordeportefeuilles, zich vermoedelijk tot aan de zomer zal handhaven. Wat de Franse staalindustrie betreft, kan eenzelfde tendens worden vastgesteld. Deze vaststellingen doen de hoop opkomen dat de over de Rijn vervoerde hoeveelheden licht zouden kunnen stijgen.

 

In het licht van de activiteiten in de zeehavens, waar men een zeker optimisme koestert, valt te verwachten dat het containervervoer blijft groeien.

 

Vooruitzichten voor 2012 in de tankvaart

De vooruitzichten voor de activiteiten in de twee segmenten die samen de transportvraag in de tankvaart bepalen, lijken weinig hoop te bieden op een reële groei van de vervoersvraag in 2012.

 

Bekijkt men de segmenten afzonderlijk, dan zou de vervoersvraag in de aardoliesector stabieler kunnen uitvallen dan in 2011. Zolang de prijzen voor aardolie op een hoog niveau ontwikkelen, zullen alleen de strikt noodzakelijke hoeveelheden worden ingeslagen. Tijdelijke prijsdalingen, zoals die zich in 2011 voordeden, zullen de markt zeker ten goede komen en een tijdelijke opleving kunnen bewerkstelligen.

 

In de chemische sector blijven de productieprognoses voor de Europese chemische industrie zeer voorzichtig, aangezien de perspectieven voor economische groei naar beneden werden bijgesteld. Gezien deze omstandigheden mag voor de over de Rijn te vervoeren hoeveelheden slechts op een bescheiden groei worden gehoopt.

Naar boven


Overtocht met veerpont is veilig

Op het Rijn-Schiekanaal te Rijswijk heeft dinsdag 31 januari 2012 een aanvaring plaatsgevonden tussen het veerpontje Keereweer en een motorvrachtschip. De Onderzoeksraad heeft dit ongeval onderzocht, de onderzoeksresultaten kunt u hier lezen.

De Onderzoeksraad merkt op dat het veiligheidsniveau van fiets- en voetveren beter gewaarborgd moet worden. Het persbericht van de onderzoeksraad zorgde voor nog al wat negatieve reacties in de pers. Het Landelijk Veren Platform (LVP) heeft daarom dit persbericht verspreid waarin gesteld wordt dat een overtocht met de veerpont is veilig is! Eerder onderzoek van de Inspectie Verkeer & Waterstaat (nu Inspectie Leefomgeving en Transport) heeft aangetoond dat veerponten veilig zijn. Wat de Onderzoeksraad bedoelt te zeggen is dat er weinig regels zijn voor veerponten die niet meer dan 12 passagiers overzetten. Voor deze vaartuigen zijn wettelijk weinig verplichtingen. Veerponten die meer dan 12 personen vervoeren, moeten voldoen aan alle eisen van de Binnenvaartwet.

Het Landelijk Veren Platform (LVP) is van mening dat een professionele sector veiligheid garandeert door minimale eisen te stellen aan het vaartuig en haar bemanning. Het LVP heeft al in 2010 het initiatief genomen om samen met relevante overheden in overleg te gaan om te komen tot minimale regels voor veerponten die minder dan 12 personen vervoeren.

Er is gewerkt aan een landelijk kader met minimale eisen voor veerponten tot en met 12 personen. Het doel is om vaarwegbeheerders, gemeenten en de branche handvatten te geven ten aanzien van minimale veiligheids- en bemanningseisen. Inmiddels ligt er een conceptleidraad voor veren die minder dan 12 personen vervoeren. Door de relevante overheden wordt onderzocht of men het mogelijk en wenselijk vindt dat de centrale overheid dit ondersteunt of aanbeveelt.

Het LVP is verheugd dat de Onderzoeksraad van mening is dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het LVP moet ondersteunen bij de verdere uitrol van de ontwikkelde leidraad.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of mevrouw Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


CBRB betrokken bij de ontwikkeling van het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP)

Het document "Partituur naar de Top" van de Topsector Logistiek beschrijft de ambitie om Nederland een blijvende internationale toppositie in de logistiek te bezorgen. Ter uitvoering hiervan zijn zes roadmaps opgesteld. Eén daarvan is het Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP).

 

Eén van de randvoorwaarden om de ambities uit Partituur naar de Top te realiseren is optimale beschikbaarheid en efficiënt (her)gebruik van informatie voor en door marktpartijen en overheid. Dit moet (laagdrempelig en veilig) geregeld worden in een Neutraal Logistiek Informatie Platform (NLIP).

 

Kern van het NLIP zal het zogenoemde Open ICT-platform zijn. Dat Open ICT-platform bestaat op zijn beurt uit het reeds bestaande en in ontwikkeling zijnde Single Window Handel & Transport (gericht op informatieuitwisseling met de overheid) enerzijds, en het open marktplatform gebaseerd op de reeds bestaande port community systemen (gericht op informatieuitwisseling tussen logistieke partijen) anderzijds. Dit centrale deel, het Open ICT-platform dus, wordt aangevuld met diverse applicaties van (clusters van) marktpartijen, overheden, combinaties daarvan, dan wel van derde partijen.

 

De doelstellingen van het NLIP zijn:

 • Optimale beschikbaarheid en efficiënt (her)gebruik van informatie voor en door markt en overheid: meer / relevante / betere / tijdige informatie, 1x aanbieden / bij 1 loket / met 1 controle;
 • Verbeteren kwaliteit, verhogen effectiviteit en verlagen kosten voor alle relevante stakeholders;
 • Voldoen aan Europese verplichting met betrekking tot single window;
 • Bijdragen aan meer werkgelegenheid door groei in logistieke sector.

 

Op het gebied van beschikbaarheid van informatie en efficiënt hergebruik bestaan reeds vele initiatieven. Het is dan ook zaak om volgende punten te realiseren:

 1. Bundeling van activiteiten en doelen, leidend tot samenhangende prioriteiten;
 2. Gezamenlijke actieve sturing vanuit zowel markt als overheid;
 3. Adressering van een aantal cruciale elementen zoals governance, mate van verplichtstelling en opstellen van een heldere business case;
 4. Overall regie en coördinatie.

 

Op deze wijze wordt draagvlak verkregen bij marktpartijen en worden schaarse middelen op verantwoorde wijze ingezet.

 

Het CBRB is, via LINC (het samenwerkingsverband van CBRB-container operators met de VITO), bij de ontwikkeling van het NLIP betrokken.

 

Meer informatie is hier te vinden, of u kunt contact opnemen met mevrouw ing. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Twee gezamenlijke edities "Magazine Binnenvaart" 2012

Geachte leden,

Ondanks het feit dat het CBRB zeer goede recensies krijgt over de digitale nieuwsbrief zal bij wijze van proef en in het teken van de intensievere inhoudelijke samenwerking tussen de BBU en het CBRB dit jaar een tweetal exemplaren van "Magazine Binnenvaart" dat normaliter fungeert als verenigingsmagazine van de BBU ook bij u op de deurmat vallen. De eerste gezamenlijke versie zal rond eind juni uitkomen. Dit doet niets af aan de recentelijk ingeslagen digitale koers welke vooralsnog gehandhaafd zal blijven.

 

Na positieve gesprekken met de redactieraad is het CBRB van mening dat de visie op de ketenbrede binnenvaart volledig onderschreven wordt en ook gebalanceerd toegelicht wordt in het magazine. Inhoudelijk wordt er ten behoeve van deze edities nauw samengewerkt.

 

Afhankelijk van de ontwikkelingen op het gebied van het transitiecomité kan besloten worden in de toekomst "Magazine Binnenvaart" in te zetten als verenigingsblad van Binnenvaart Logistiek Nederland (BLN).

 

Wij zijn trots op het uiteindelijke resultaat waarbij inhoud en kwaliteit onverminderd hoog op de agenda staan en hopen dat u dat ook bent.

Robert Tieman,
Directeur Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart

Voor meer informatie kunt contact opnemen met de heer ing. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Verzoek ministers verbetering calamiteiten

Het CBRB is nauw betrokken bij de totstandkoming van nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van gevaarlijke stoffen en veiligheid. Het CBRB is op nationaal niveau vanaf het begin betrokken geweest bij de werkgroep basisnet Water die invulling geeft aan de Nota Vervoer Gevaarlijke Stoffen uit 2007. Zoals u weet komen de risicocontouren het gebied van externe veiligheid vooralsnog zeer gunstig uit. Ondanks deze positieve signalen heeft het CBRB op verschillende bijeenkomsten van de NIFV (Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid) en het Platform Transportveiligheid haar zorgen geuit betreffende de calamiteitenbestrijding op het water. De blusboten zijn technisch zeer verouderd en de aanvaartijden zijn lang. Deze zorgen zijn onlangs bevestigd door de Nederlandse Vereniging van voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) in een publicatie van Weekblad Schuttevaer van 7 december jl. Soortgelijke signalen vanuit de brandweer werden tevens naar voren gebracht bij een congres van de NIFV in 2009. De branche zelf heeft zich de laatste jaren ingezet bij de totstandkoming van o.a. het ISGINTT (International Safety Guide for Inland Navigation Tankers & Terminals) document, de realisatie van betere wet- en regelgeving op het gebied van ADN-opleidingen (vervoer van gevaarlijke stoffen) en de ontwikkeling van een door de Arbeidsinspectie goedgekeurde branchegeoriënteerde Arbo-catalogus en RI&E.

 

Concreet is de steun van het Platform gevraagd om een drietal zaken nader te onderzoeken:

 1. Identificatie en mogelijke aanbevelingen voor:
  1. Incidentbestrijding op het water gelet op de bovengenoemde ontwikkelingen;
  2. bluscapaciteit vaarwegen o.a. initiatief gemeentelijke veerdienst Gorinchem.
 2. Identificatie van mogelijk significante afwijkingen van de aanvaartijden zoals vermeld in de rapportage Waterrand;
 3. Identificatie toekomstige verbetering brandblusapparatuur aan boord van schepen om zelfredzaamheid van personeel en passagiers te vergroten. De wet- en regelgeving die dergelijke zaken gedetailleerd voorschrijft heeft in de optiek van diverse actieve leden geen gelijke tred gehouden ten aanzien van de schaalvergroting.

Dit heeft geresulteerd in een schrijven van het Platform Transportveiligheid dat onlangs aan de demissionaire ministers Schultz van Haegen en Opstelten is verzonden. De brief met daarin een onderzoeksverzoek is tevens voorzien van een Plan van Aanpak alsmede een document waarin diverse organisaties hun steunbetuigingen uiten. Het doel van het voorgestelde onderzoek is geobjectiveerd inzicht te krijgen in de calamiteitenrisico’s van de binnenvaart en de mogelijkheden deze risico’s te reduceren. Het gaat hierbij om veiligheidsrisico’s voor personenvervoer, de beroepsvaart maar ook die van de hulpdiensten. Het resultaat van dit onderzoek is een rapportage waarin daar waar mogelijk zowel de veiligheidsrisico’s worden gekwantificeerd als ook de (on)mogelijkheden van de calamiteitenbestrijding. De confrontatie van de veiligheidsrisico’s met de capaciteit van de calamiteitenbestrijding resulteert in inzicht in aard en omvang van de geuite zorgen als ook in de benoeming van oplossingsrichtingen hiervoor.

Brief aan ministeries klik hier

Voor meer informatie kunt contact opnemen met de heer ing. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


De nieuwe EIA-2012 lijst van energiezuinige motoren (EIA-regeling 240612) is uit

De EIA (Energie- investeringsaftrek) is een fiscale regeling, waarmee de overheid u ondersteunt bij investeringen in energiebesparende en duurzame bedrijfsapparatuur en energie. Zoals de naam EIA al doet vermoeden kan dit voor u een belastingvoordeel opleveren en wanneer u daadwerkelijk ook energie bespaart, scheelt dit weer in de kosten. Voor de aanvraag van een dergelijke investeringsaftrek dient u er rekening mee te houden dat de aanschaf van uw energiebesparende bedrijfsmiddelen en/of duurzame energiebronnen (die vermeld staan in de energielijst 2011) niet langer dan 3 maanden geleden is.

Om bij de lijst energie zuinige scheepsmotoren te komen, die is opgesteld door de Vereniging Importeurs Verbrandingsmotoren (VIV) in samenwerking met Agentschap NL klikt u hier.
Deze lijst is ook dit jaar weer aangevuld met nieuwe motoren die onder de EIA-regeling 240612 vallen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Goede ideeën komen bovendrijven: op zoek naar inspirerende innovaties in de binnenvaart

De sector Transport en Logistiek is een dynamische sector die letterlijk en figuurlijk continu in beweging is. De binnenvaart is hierin een belangrijke schakel. Een schakel die naar verwachting steeds belangrijker wordt, gezien de goederenstromen die nog op ons af gaan komen. Om deze toename van stromen in de toekomst goed te kunnen blijven faciliteren is de markt constant in beweging. Ook op het gebied van innovatie.

 

Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB), Bureau Telematica Binnenvaart (BTB), TNO, Marin, NEA, CE Delft, Buck Consultants en Rijkswaterstaat voeren gezamenlijk PLAN Binnenvaart (kortweg ‘PLAN B’) uit. PLAN B spoort (goede) ideeën in de binnenvaart op en biedt ondernemers de kans een idee, plan of innovatie voor de (container)binnenvaart ten uitvoer te brengen en zo bij te dragen aan meer transport via de binnenvaart. Bas van Bree, adviseur bij Buck Consultants International, en Henk van Laar van Bureau Telematica Binnenvaart lichten PLAN B toe.

 

"We hebben het idee dat er onderhuids in de markt innovatieve ideeën leven die de binnenvaart verder kunnen helpen", aldus Bas van Bree. "Soms komen deze ideeën niet tot wasdom. Dat kan natuurlijk zijn omdat het idee niet goed genoeg is en de markt het dus niet overneemt, maar het kan ook zijn dat de ondernemer tegen bepaalde barrières aanloopt waardoor het idee de markt niet eens bereikt. Als daar goede ideeën tussen zitten, is het natuurlijk zonde als deze blijven liggen. Het mooie aan PLAN B is dat er een pool van experts beschikbaar is om ondernemers die zelf te beperkt in hun tijd zitten, niet het juiste netwerk bezitten of niet precies weten hoe het aan te pakken te helpen om hun innovatie verder te brengen. Deze experts kunnen net die barrière slechten waardoor het idee wel de markt kan bereiken. We kunnen het net dat ene stapje verder brengen."

 

Henk van Laar vult aan: "PLAN B is specifiek bedoeld om breed in de markt op zoek te gaan naar goede ideeën. Ideeën die de binnenvaart duurzamer, betrouwbaarder, efficiënter maken. Het gaat niet alleen om nieuwe brandstoffen, aandrijftechnieken of innovaties in de scheepsbouw. Ook nieuwe logistieke concepten, verbetering van informatie-uitwisseling en afstemming in de keten krijgen in PLAN B de aandacht. Kortom, vooraf zijn er geen beperkingen aan ideeën die kunnen worden ingediend. We hebben bewust een laagdrempelige insteek gekozen, maar het moet uiteraard wel bijdragen aan de (container)binnenvaart.’"

 

Bas van Bree geeft tenslotte aan: "Via de website van PLAN B (www.planbinnenvaart.nl) en tijdens gesprekken zijn in de markt de eerste inspirerende ideeën aangemeld. Deze variëren van technische vernieuwende oplossingen tot innovatieve logistieke concepten. Maar er moeten meer innovaties in deze markt zijn die we nog niet in beeld hebben. We hebben ook vernomen dat ondernemers denken dat hun idee niet in aanmerking komt voor PLAN B omdat het zich nog in een zeer pril stadium bevindt. Dat is jammer, want er is in het project ruimte voor initiatieven die nog in de kinderschoenen staan ter verbetering van al bestaande technieken of concepten. De ondersteuning wordt individueel bepaald en toegespitst op basis van de hulpvraag."

 

De komende weken wordt er verder gezocht naar goede plannen. Het team achter PLAN B doet een oproep aan ondernemers om hun idee vóór 30 juni 2012 aan te melden via de website. Door uw idee aan te melden maakt u kans om uw plan verder te helpen met behulp van een team van experts en professionals vanuit de projectpartners. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van advies, begeleiding of financiële steun; afhankelijk van de hulpvraag en de fase waarin het plan of idee zich bevindt.

 

Heeft u vragen over PLAN B of loopt u rond met een goed idee, kijkt u dan op de website www.planbinnenvaart.nl.

Naar boven


Handelsreis Scheepvaart naar Oekraïne

In opdracht van NL EVD Internationaal organiseert Rocon van 23 t/m 26 oktober 2012 een handelsmissie naar Oekraïne. Aan deze handelsmissie kunnen maximaal 15 bedrijven deelnemen.

De reis concentreert zich op de binnenvaartsector.

Tijdens deze reis bezoekt u ook de grootste vakbeurs in de Zwarte Zee regio op het gebied van scheepvaart "Odessa 2012" (www.smc.odessa.ua/?detail=37&page=about). Gelijktijdig wordt het internationale symposium ‘Black Sea Ports & Shiping gehouden (www.transportevents.com/EventsDetails.aspx?EventID=EVE096).

 

De deelnemers zullen in contact worden gebracht met geïnteresseerde Oekraïense bedrijven. Daarnaast zult u lokaal projecten bezoeken en lokale autoriteiten ontmoeten.

Deelname staat open voor alle Nederlandse bedrijven. Deelnamekosten bedragen € 950,00, exclusief reis- en verblijfkosten (excl. BTW).

Startdatum evenement: 23-10-2012 (Gehele dag)
Einddatum evenement: 26-10-2012 (Gehele dag)
Plaats: Odessa, Oekraïne
Organiserende instantie(s): Rocon,
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB),
UKRPORT
Inlichtingen bij: Rocon
De heer Danail Rosnev
Telefoon: 088 - 033 01 01
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Meer informatie en deelnemersvoorwaarden: www.rocon.eu
Deelname: Aan dit programma kunnen maximaal 15 bedrijven deelnemen.
Aanmelding gebeurt op volgorde van binnenkomst.
Aanmelding is mogelijk tot uiterlijk 31 juli 2012

 

U kunt zich hier aanmelden.

Naar boven


Toekomstvisie VNO-NCW en MKB Nederland

VNO-NCW heeft in samenwerking met MKB Nederland de Nota "Onze gemeenschappelijke toekomst. Integrale visie op duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen" uitgegeven.

 

De Nota behandelt o.a. de integrale visie van VNO-NCW en MKB Nederland op duurzaamheid en de (belangrijke) rol van het bedrijfsleven. Dit wordt in de Nota uitgebreid uiteengezet.

Om het rapport te bekijken: Onze gemeenschappelijke toekomst.

Het CBRB is lid van VNO-NCW.

Naar boven


Themamiddag ADN Tankvaart 2012

De personen aan boord van schepen en op de terminalsteigers opereren tegenwoordig in de binnentankvaart in een high-tech omgeving. Hier is een hoge mate van kennis en kunde voor nodig, waarbij geen ruimte is voor fouten. Van tevoren anticiperen op nieuwe regelgeving is ook een belangrijk aspect, zodat je niet verrast wordt. Daarbij kan de sector zeker wat ondersteuning gebruiken. Daarom organiseert het CBRB op 6 september een praktijkmiddag op het gebied van het transport van gevaarlijke stoffen per binnentankvaart, in nauwe samenwerking met Sdu Uitgevers en de Vereniging van veiligheidsadviseurs (VVA). Allerlei actualiteiten zullen de revue passeren. Ik nodig u graag uit deze middag bij te wonen.

 

Het ADN 2013 komt eraan. Diverse nieuwe regels zullen van kracht worden op het gebied van het transport van gevaarlijke stoffen per binnenvaart. In het onlangs gepubliceerde visiedocument "Port Compass 2030" van het Havenbedrijf Rotterdam worden vier economische scenario’s voor de binnenvaart beschreven. In alle vier de scenario's vertegenwoordigen de overslag van minerale olieproducten, chemische producten en plantaardige oliën belangrijke groeimarkten voor de Nederlandse havens. De binnentankvaart speelt een significante rol bij de aan- en afvoer van deze producten naar het achterland. In Nederland gaat het in totaal om rond de 180 mln ton gevaarlijke stoffen. Van de 61 miljoen ton gevaarlijke stoffen die door de binnenvaart wordt vervoerd, is 25% binnenlands vervoer, de rest is internationaal.

Tijdens de praktijkmiddag zal de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) ingaan op het proces dat bedrijven moeten doorlopen om in aanmerking te komen voor het afsluiten van een "handhavingsconvenant". Naast het identificeren van een aantal relevante wijzigingen in het ADN 2013 zal er tijdens de bijeenkomst ook aandacht besteed worden aan het onlangs opgeleverde ISGINTT (International Safety Guide for Inland Navigation Tank barges and Terminals) document en het van kracht geworden Scheepsafvalstoffenverdrag en de problematiek rondom het ontgassen van ladingdampen. Tot slot zal het gaan over de waarde van het werken met de juiste gegevens in de inmiddels ingeburgerde complexe softwaresystemen op de terminals en schepen die relevante partijen voorzien van dezelfde informatie. De themabijeenkomst is tevens geschikt voor personen aan boord van schepen die in de toekomst willen doorgroeien naar de functie van deskundige conform ADN 8.2.1.

 

Klik hier voor het programma en digitaal aanmeldformulier

Naar boven


Nieuwe regels voor havens Noordzeekanaalgebied

De gemeenteraden van Amsterdam, Beverwijk, Velsen en Zaanstad hebben ingestemd met de Regionale havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012. De nieuwe regels zijn met ingang van 1 juli 2012 van kracht. In de havenverordening zijn regels opgenomen voor zee- en beroepsvaart op het gebied van ordening, veiligheid en milieu van de haven.

 

Voor nadere informatie zie deze en deze pagina op de website van de Haven van Amsterdam.

Naar boven


NVB geeft opdracht voor update nota Blueports

 

Met de studie "Blue Ports: knooppunten voor de regionale economie" die in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) in 2004 door TNO is uitgevoerd, zijn de binnenhavens goed op de (politieke) kaart gezet. Recent heeft de NVB de opdracht gegeven om dit Blue Ports onderzoek een update te geven.

 

Voor de binnenvaart zijn voldoende en goede binnenhavens van groot belang. Het toenemende aandeel van de binnenvaart zorgt voor nieuwe uitdagingen in het achterlandtransport. De Blueports worden uitgedaagd om de te verwachten groei in de toekomst op te vangen.

 

Omdat het secretariaat van de NVB door het CBRB wordt gevoerd, wordt de facilitering en begeleiding van Jelle van der Enden door het CBRB gedaan. Jelle zal, als afstuderend masterstudent van de Erasmus Universiteit, dit onderzoek doen. Hij wordt hierbij begeleid door Bart Kuijpers, die in 2004 ook actief bij het onderzoek betrokken was.

Voor verdere informatie zie ook het NVB-Nieuws

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Richtlijn kwaliteit nieuwbouwcasco’s

In de diverse technische commissies waar het CBRB aan deelneemt, komt regelmatig het onderwerp kwaliteitsstandaard van casco’s van nieuwbouwschepen ter sprake.

Het begint al bij de definitie van wat tot het casco behoort. Zo blijken er verschillen te zijn wat de klassenbureaus wel of niet tot het casco toe laten behoren. Denk dan aan bijvoorbeeld: kranen, roef, hefbare stuurhuis(kolommen), roer(koning(s)), ballastleidingen, inlaatkleppen e.d.

 

Verder is het in voorkomende gevallen niet altijd duidelijk welke kwaliteit men kan en mag verwachten van het casco, wanneer het gaat over de constructie, de lassen, het pijpwerk en de conservering. Verder blijken ondernemers soms voor onverwachte en onaangename verrassingen komen te staan, doordat de tanks bij de (buitenlandse) werf niet getest blijken te zijn.

Voor de ondernemer die een opdracht geeft aan een partij, kan het prettig zijn om voor dergelijke zaken bij het aangaan van een overeenkomst, te kunnen verwijzen naar een richtlijn. De IVR heeft een dergelijke Richtlijn voor de kwaliteit van Nieuwbouwcasco’s ontwikkeld. Deze kunt u hier downloaden.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Smart Port ontbijtsessies

In de nieuwsbrief van maart dit jaar informeerden wij u over de Smart Port ontbijtsessies die Deltalinqs organiseert samen met de kennisinitiatieven Erasmus Smart Port Rotterdam en Dinalog, het Nederlandse instituut voor ‘advanced logistics’.

In deze ontbijtsessies praten havenhoogleraren die aan Erasmus Smart Port Rotterdam zijn verbonden u bij over enkele thema’s waarmee u dagelijks te maken heeft en waarover deze hoogleraren hun visie met u willen delen. Wij vinden het een ultieme combinatie van havenpraktijk en havenwetenschap. De eerdere sessies zijn een groot succes gebleken.

De ontbijtsessies zijn van 08:00 uur – 09:30 uur bij Deltalinqs.

 

Graag maken wij u attent op de ontbijtsessie van 18 juli a.s.
Drs. Larissa van der Lugt (Erasmus School of Economics & onderzoeksgroep RHV b.v.) spreekt over het belang van flexibiliteit en strategische besluitvorming in de haven.

 

18 juli: drs. Larissa van der Lugt: Synchromodaliteit: een niet te missen logistieke vernieuwing voor uw bedrijf?

"Het achterlandtransport van de Rotterdamse haven moet efficiënter en duurzamer". De redenen zijn evident: toenemende druk op de infrastructuur, stringentere eisen vanuit milieu en tegelijkertijd het toenemend belang dat klanten van de haven hechten aan een betrouwbaar en kostenefficiënt achterlandvervoer.

Het Strategisch Platform Logistiek (SPL) is begin 2010 gestart een visie te ontwikkelen op het multimodale transportsysteem van de nabije toekomst in Nederland. In deze visie van het SPL is verdere bundeling van goederenstromen van meerdere verladers in een synchromodaal netwerk de sleutel tot een concurrerend en duurzaam Europees goederenvervoersysteem. Synchromodaal betekent dat voor de goederenstroom die van of naar het achterland van de haven gaat, wordt bepaald welke modaliteit op welk moment in het infrastructurele netwerk het beste geschikt is: weg, water of spoor? Hierbij wordt al dan niet over de grenzen van de individuele bedrijven gebundeld om voldoende schaal te creëren. Door deze synchromodale benadering moet het transport kostenefficiënter, betrouwbaarder en duurzamer worden.

Sinds de introductie door het SPL heeft ‘synchromodaliteit’ zich ontwikkeld tot een term die geregeld wordt gebruikt in strategische en beleidsdocumenten waar het gaat om de toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse transport en logistieke sector.

Maar wat betekent synchromodaliteit nu eigenlijk echt voor de betrokken partijen? Waar zitten de bottlenecks voor deze ‘systeeminnovatie’? Onder welke randvoorwaarden zou het zich kunnen ontwikkelen? Welke praktische acties van bedrijven en overheden zijn benodigd?

In de ontbijtsessie van 18 juli zal Larissa van der Lugt op deze vragen ingaan. Basis voor de discussie is eerder gedaan onderzoek naar het onderwerp synchromodaliteit dat bondig zal worden voorgelegd.

De discussie zal zich toespitsen op wat synchromodaliteit voor de betrokken actoren betekent en welke (on)mogelijkheden partijen zien vanuit hun eigen specifieke positie en bedrijfsvoering voor implementatie. Deze sessie is relevant voor alle partijen betrokken bij de achterlandlogistiek van containers: vervoerders, expediteurs en terminal operators.

 

Via het lidmaatschap van het CBRB bij Deltalinqs zijn er een zeer beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor CBRB leden.

Wanneer u interesse heeft om bij deze sessie aanwezig te zijn, dan vernemen wij dat graag via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Beperkte diepgang Moezel in Luxemburg

In deze Schifffahrtspolizeiliche Anordnung wordt geïnformeerd dat door stroomschommelingen, met onmiddellijke ingang, de maximale diepgang tussen Grevenmacher-Wellen en Stadtbredimus-Palzen is beperkt tot 2,80 meter. De schepen worden opgeroepen hier alert op te zijn en eventuele aanwijzingen van de beheerder in acht te nemen. Bij stilliggen op het genoemde traject dienen de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te worden genomen om aan de grond lopen of te raken te voorkomen. De binnenvaartbrancheorganisaties protesteren tegen de gang van zaken bij de Luxemburgse autoriteiten, samen met de FEDIL die, evenals het CBRB, lid van de EBU is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Contactgegevens ILT scheepvaart

Van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) ontvingen we deze brief met informatie over de bereikbaarheid van ILenT. De informatie in de brief over vaarbevoegdheidsbewijs en monsterboekje is voor de zeevaart bedoeld. Het telefoonnummer van ILenT is 088 489 00 00

Voor nadere informatie kunt u terecht bij www.ilent.nl

Naar boven


Europarlementariërs bezochten Nederlandse binnenhavens

 

081 Op 8 juni brachten de Europarlementariërs Corien Wortmann en Peter van Dalen een werkbezoek aan de Nederlandse binnenhavens. De Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) heeft dit, samen met de provincie Gelderland, de Binnenlandse Containerterminal Nijmegen (BCTN) en het Bedrijvenpark Medel georganiseerd. De koppeling tussen zee- en binnenhavens en het belang van het TEN-T netwerk - inclusief de binnenhavens - waren de centrale thema's.

Presentaties en foto’s van dit werkbezoek kunt u vinden bij NVB-Nieuws.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Naar boven


Steunpunt Binnenvaart organiseert informatiedag "stoppen met varen"

Steunpunt Binnenvaart organiseert vrijdag 29 juni in samenwerking met Stichting ABRI opnieuw een voorlichtingsdag over ‘stoppen met varen’. Tijdens de besloten bijeenkomst op museumschip René Siegfried in Dordrecht, wordt gesproken over de financiële en fiscale consequenties van pensionering/bedrijfsbeëindiging, maar er komen ook veel praktische en sociale zaken aan bod. Deelname aan de voorlichtingsdag is alleen mogelijk na aanmelding. Aanmelden kan tot 26 juni bij Lilian van Hiele.

 

Voor nadere informatie kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Meer dan 40 leden voor Jong CBRB, kick-off meeting donderdagmiddag 19 juli a.s.

Jong CBRB is eind 2011 en opgericht en heeft inmiddels meer dan 40 leden. Doelstelling is zoveel mogelijk jongeren in en rond de binnenvaart actief te betrekken bij het reilen en zeilen in de sector. Een actief jongerennetwerk dus waar samenwerking en kennisdeling voorop staan. Jong CBRB is een platform gericht op ondernemers in de binnenvaart, logistiek en transport georiënteerde mbo-/hbo-studenten en afgestudeerden tot de symbolische leeftijd van 35 jaar en heeft als voornaamste doelen:

 • kennisuitwisseling en -ontwikkeling voor studerend en jong werkend Nederland;
 • samenwerking om gezamenlijk Nederland als binnenvaartland verder te ontwikkelen;
 • ontwikkeling van studenten en pas afgestudeerden richting de sector;
 • als onderdeel van het CBRB wordt hiermee een ketenbrede samenwerking ondersteund tussen jonge ambitie en ervaren succes;
 • verdere verankering van de binnenvaart in de logistieke keten;
 • uitbreiden van het netwerk: kennismaken met studie- en vakgenoten uit het hele land;

Voor de jaren 2012 en 2013 zal de heer Y.(Yuri) Ouweneel Hoofd Business Development bij Verenigde Tankrederij voorzitter zijn van Jong CBRB en zal de heer N. (Nick) Lurkin, secretaris bij het CBRB, het platform begeleiden.

Deel uitmaken van Jong CBRB kan wanneer je jonger bent dan 35 jaar. Deelname is in het jaar 2012 kosteloos.

Bij een lidmaatschap van Jong CBRB profiteer je van vele voordelen:

 • toegang tot activiteiten van het Jong CBRB;
 • de maandelijkse digitale nieuwsbrief;
 • contacten opdoen binnen een groot netwerk van logistici en het varende bedrijfsleven;
 • kennismaken met verschillende bedrijven die zich bezighouden met de binnenvaart.

De communicatie zal verder vooral geschieden via social media als Linkedin en Twitter.

Jong CBRB maakt momenteel onderdeel uit van het CBRB. Het CBRB heeft in 2011 werkgeversorganisatie Kantoor Binnenvaart gevraagd gezamenlijk Binnenvaart Logistiek Nederland te vormen in de nabije toekomst. Wanneer dit gerealiseerd is kan Jong CBRB omgevormd worden naar Jong Binnenvaart Logistiek Nederland. Jong CBRB organiseert een aantal malen per jaar eigen bijeenkomsten. Hierbij wordt gedacht aan bijvoorbeeld gastcolleges van bedrijven en bedrijfsbezoeken en streeft een samenwerking na met o.a. Jong Havenvereniging en Jong Logistiek en Transport Nederland.

Kick-off bijeenkomst Jong CBRB op donderdagmiddag 19 juli!

Op donderdagmiddag 19 juli zal de kick-off bijeenkomst plaatsvinden met een paar interessante lezingen, een bezoek aan het Havencoördinatiecentrum, bovenin het kantoor van Havenbedrijf Rotterdam en tenslotte een borrel om met elkaar gezellig na te praten. Een verder programma volgt zo snel mogelijk, net als de mogelijkheid je hiervoor aan te melden. Houd je mail en social media als Twitter en Linkedin goed in de gaten voor de laatste info!


Wanneer je interesse hebt om lid te worden van Jong CBRB, kun je jezelf aanmelden via: www.cbrb.nl/jong-cbrb.

Voor meer informatie kun je terecht bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Nieuwe leden

Ledengroep Personenvervoer

 • Select Cruise Voyages
 • Veolia Transport Fast Ferries B.V. (Overleggroep Veerdiensten)

Naar boven


CBRB agenda

Voor vergaderingen, bijeenkomsten of bijzondere sluitingstijden van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart kunt u de agenda op onze website raadplegen.

Naar boven

 

Ga naar boven