Nieuwsbrief 2012 - 04

 1. Aanbrengen van dubbelplaten op de scheepshuid
 2. Verplichting dragen reddingsvesten
 3. Wegbrengen en ophalen documenten kaai 740
 4. CBRB reactie op rapport werkgroep De Korte
 5. CBRB Themabijeenkomst - Coöperatief Ondernemen
 6. Verbeteringsvoorstellen (European Barge Inspection Scheme) EBIS
 7. Ontgassen een verantwoordelijkheid voor de gehele petrochemische keten
 8. Leegkijken tanks ADN 7.2.4.22.1 en 7.2.4.22.5
 9. Brochure Integrale Security Toolkit beschikbaar
 10. Onderzoek IDVV spoor 3: “Beschrijving huidige binnenvaart en probleemanalyse”
 11. 15 mei: Overleg met ILT inzake passagiersvaart
 12. Vier nieuwe toegevoegde arbeidsrisico’s aan de Arbocatalogus Binnenvaart
 13. Buitenlandnummer CCV
 14. Beleidsplan 2012 - 2015
 15. CBRB publiceert jaarverslag 2011
 16. Uitnodiging Quick Port Scan 2012 13 juni
 17. VNO – NCW/MKB Nederland workshop: 'Maak normen, maak winst'
 18. Beurs Construction Shipping & Industry 2012
 19. Training ‘Van vakmanschap naar ondernemerschap’
 20. Rheingold2013: Een opera op de Rijn
 21. CBRB Agenda

Aanbrengen van dubbelplaten op de scheepshuid

In dit artikel informeren we u over een aantal aanstaande wijzigingen over het aanbrengen van dubbelplaten op de scheepshuid. Over dit onderwerp hebben we u eind 2011 ook geïnformeerd via dit artikel in onze Nieuwsbrief.

In Nederland werd voor het aanbrengen van dubbelplaten op de scheepshuid gebruik gemaakt van een beleidsregel. Deze 'Beleidsregel minimale dikte van de bodem-, kim- en zijbeplating van de scheepshuid van schepen voor de binnenvaart' is, vooruitlopend op een nieuwe 'Dienstinstructie voor de Commissies van Deskundigen voor het aanbrengen van dubbelplaten op de scheepshuid', komen te vervallen.

Er hebben uitvoerige internationale discussies over de in de toekomst te hanteren werkwijze plaatsgevonden, waarbij het CBRB, na afstemming met leden en andere relevante partijen, commentaar geleverd heeft op de eerste voorstellen. Zoals het voorstel geformuleerd was, waren er grote consequenties voor de bestaande vloot.

Inmiddels is deze tekst (Dubbelingen voorgestelde tekst Dienstinstructie 28) van de Dienstinstructie over het aanbrengen van dubbelplaten op de scheepshuid in de relevante internationale werkgroep besloten. Op welke termijn deze dienstinstructie geïmplementeerd wordt in de regelgeving hangt van diverse factoren af. In Brussel is, om diverse organisatorische redenen, grote vertraging met het doorvoeren van de wijzigingen van de bouwvoorschriften in de Richtlijn 2006/87/EG. De wijzigingen die per 1 december 2011 in het Reglement Onderzoek Schepen Rijn (ROSR) en de Nederlandse regelgeving zijn ingegaan moeten nog in de eerder genoemde Europese richtlijn doorgevoerd worden. De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft daarom besloten te wachten met het besluiten van dit wijzigingsvoorstel. De genoemde dienstinstructie is bij de eerste vernieuwing van het certificaat van onderzoek, da besluitvorming, van toepassing. Mogelijk dat een besluit medio 2014 zal vallen. Uiteraard houden we u van de voortgang op de hoogte.

 

Rekening houden met hercertificering

Het kan van groot belang zijn om te beoordelen wat de nieuwe regels voor uw schip en bedrijfsvoering betekenen. U kunt de keuze van het moment van een werfbeurt en hercertificering hier mede door laten bepalen.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Naar boven


Verplichting dragen reddingsvesten

Vanwege vele vragen van leden besteden we in dit artikel nogmaals aandacht aan de verplichting van het dragen van reddingsvesten conform het Rijnvaartpolitiereglement (RPR).

In een eerdere Nieuwsbrief van het CBRB informeerden we u over de nieuwe bepalingen in het Reglement Onderzoek Schepen Rijn (ROSR) om overboord vallen te voorkomen. Dit is tijdelijke regelgeving. Hiermee samenhangend is het RPR voor de periode van 1 december 2011 t/m 30 november 2014 ook tijdelijk gewijzigd. Deze wijziging is op 23 november 2011 in de Staatscourant gepubliceerd. In artikel 1.08 staat in het zesde lid:

 

De bemanningsleden en de andere personen aan boord moeten reddingsvesten overeenkomstig artikel 10.05, tweede lid, van het Reglement Onderzoek schepen op de Rijn dragen

 1. bij het van of aan boord gaan, voor zover er gevaar voor het in het water vallen bestaat,
 2. bij het verblijven in de bijboot,
 3. bij werkzaamheden buiten boord, dan wel
 4. bij verblijf en werkzaamheden aan dek en in het gangboord, indien verschansingen van tenminste 90 cm hoogte niet aanwezig of relingen als bedoeld in het vijfde lid niet doorlopend zijn geplaatst.

De werkzaamheden buiten boord mogen uitsluitend bij stilliggende schepen worden uitgevoerd en uitsluitend indien van de overige scheepvaart geen gevaar te verwachten valt.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Wegbrengen en ophalen documenten kaai 740

Vanuit de varende ondernemers zijn klachten gekomen over de omslachtige procedure voor het wegbrengen en ophalen van documenten bij kaai 740 - Delwaidedok, in Antwerpen. Deze procedure kost per keer, zonder abnormaal oponthoud (dus geen wachtrijen en dergelijke), al gauw 20 - 30 minuten.

 

Op ons verzoek heeft DP World daarom de registratieprocedure vereenvoudigd, en wel als volgt:

 • Schippers zullen, als zij zich in die zin kenbaar maken aan de bewakingsagenten, met voorrang behandeld worden in de bewakingsloge.
 • Na een zéér summiere registratie krijgen zij een dedicated badge voor binnenschippers; een handscan is niet meer nodig.
 • Nadat de schipper zijn documenten heeft afgegeven kan hij zijn badge in de badgeslikker steken en via de tourniquet terug naar de bewakingsloge waar de agent dan het uur "out" van de schipper handmatig zal registreren en het busje zal oproepen om de schipper weer veilig naar zijn schip te brengen.

Wij hopen dat hiermee tegemoet gekomen wordt aan de bezwaren van de schippers en wij vernemen graag uw ervaringen met deze nieuwe, vereenvoudigde procedure.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw ing. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


CBRB reactie op rapport werkgroep De Korte

Onlangs heeft het CBRB haar reactie verzonden naar de voorzitter van het Transitiecomité op het rapport van de werkgroep De Korte.

 

Zoals u in de brief kunt lezen wordt de inzet van de eerder genoemde werkgroep zeer gewaardeerd. Het rapport is in een bijzondere zitting van het Algemeen Bestuur met alle ledengroep vertegenwoordigers besproken.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer ing. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


CBRB Themabijeenkomst - Coöperatief Ondernemen

De Verenigde Naties hebben het jaar 2012 wereldwijd uitgeroepen tot het jaar van de coöperatie vanwege de bijzondere bijdrage van coöperaties aan sociaaleconomische ontwikkelingen wereldwijd.

 

De betekenis van coöperatie is samenwerking of vereniging, gericht op samenwerking. Samenwerking lijkt vandaag de dag een toverspreuk en oplossing te zijn voor zowel diverse maatschappelijke als economische problemen. Actueel is het bij de binnenvaart een vaak gebruikt woord. Samenwerking en coöperatief werken zouden interessant kunnen zijn voor de gehele vervoersketen. Klanten zouden kunnen profiteren van vervoerszekerheid en een gevarieerde vloot in combinatie met een professionele organisatie.

 

Doelstelling van de themabijeenkomst van het CBRB op 8 mei 2012 met de titel 'Coöperatief Ondernemen' is op een professionele wijze informatie te geven over de mogelijkheden en de praktijk. Hiertoe wordt eerst een juridisch kader geschetst waarna een gebruiker en klant van de binnenvaart en een ervaringsdeskundige vanuit de praktijk aan het woord komen.

 

Het belooft een interessante bijeenkomst te worden waarbij u van harte uitgenodigd bent. Deelname is voor CBRB leden kosteloos, niet leden betalen € 25,00 excl. BTW, inclusief lunch.

 

Alle deelnemers krijgen een exemplaar van de publicatie 'op weg naar slimmer samenwerken - een leidraad voor MKB ondernemers'

Aanmelden is vereist. U kunt zich hier alvast registreren.

Inclusief aansluitend een lunch voordat de beurs wordt geopend. Aanvang 10:00 - 13:00 uur

 

Programma

10.00 - 10.30 uur Ontvangst met koffie en thee
10.30 - 10:55 uur Juridisch kader en mogelijkheden
- door de heer Jan Vogelaar van het CBRB
10:55 - 11.20 uur Coöperaties, visie vanuit de klant
- door de heer Jaap Jonker van TATA Steel
11.20 - 11:45 uur De praktijk - door de heer Ko Francke van CZAV
11:45 - 12.15 uur Paneldiscussie
 • De heer Jaap Jonker van TATA Steel
 • De heer Ko Francke van CZAV
 • De heer Laurie D'Hont van EVO
 • De heer Stefan Meeusen van NPRC
12.15 - 13.15 uur Lunchbuffet
13.00 uur Opening beurs Construction and Shipping Industry
(De beurs is een extern evenement, hier dient u zich dan óók voor te registreren om toegang te krijgen)
  Locatie: Evenementenhal Gorinchem
Franklinweg 2, 4207 HZ Gorinchem

Naar boven


Verbeteringsvoorstellen (European Barge Inspection Scheme) EBIS

Dit jaar zijn er veel wijzigingen doorgevoerd in de EBIS-vragenlijst. Ondanks het feit dat de vertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven (waarnemersstatus in het vragenlijst comité) uitstekend inhoudelijk werk verzetten waar de brancheorganisatie volledig achter staat, blijven diverse punten rondom EBIS de nodige vraagtekens oproepen. Naast de inhoudelijke zaken in het EBIS-systeem zijn in het verleden de nodige misstanden aangegeven. Tot op heden zijn deze misstanden niet altijd met het gewenste resultaat doorgevoerd. Het CBRB ziet toegevoegde waarde in het systeem, maar wil een aantal cruciale punten die in onze optiek al geruime tijd niet goed verlopen verbeteren.

 

Beoordeling van EBIS-inspecties door vragenlijst comitéleden, het uitblijven van kosten / batenanalyses bij het doorvoeren van veelomvattende vragen. Om de casus rondom EBIS te versterken verzoek ik u om alle misstanden zo uitgebreid mogelijk te melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U kunt ervan uitgaan dat wij deze informatie vertrouwelijk en anoniem zullen gebruiken. We verzoeken u een afweging te maken tussen zaken die mogelijk onder EBIS vallen en zaken die door betreffend aangesloten EBIS-lid geïnterpreteerd worden ondanks het feit dat deze scheidslijn veelal niet altijd duidelijk is. Verder wil het CBRB een mogelijke toekomstige paraplugedachte bespreken waarin diverse veiligheidssystemen ondergebracht zouden kunnen worden, waardoor overlap en wildgroei zoveel mogelijk kan worden tegengegaan.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer ing. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Ontgassen een verantwoordelijkheid voor de gehele petrochemische keten

 

Om aan de kwaliteitseisen te voldoen moeten de resten in de tanks van tankschepen veelvuldig geventileerd worden bij een bepaalde combinatie van na elkaar vervoerde producten en als het schip naar de werf moet of er reparaties moeten worden verricht. Diverse havenbeheersverordeningen schrijven nu reeds stofspecifieke ontgassingseisen voor en er is een Europees afgestemde benzinerichtlijn van kracht. Zo als het er nu naar uitziet staat de sector aan de vooravond van een aanscherping van de wet- en regelgeving op het gebied van ontgassen.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer ing. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Leegkijken tanks ADN 7.2.4.22.1 en 7.2.4.22.5

Van een organisatie heeft het CBRB een vraag ontvangen die betrekking had op de wetgeving van het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADN). Het CBRB heeft via haar werkgroep ADN/transportveiligheid de volgende reactie hierop gegeven en we willen deze informatie graag met u delen.

Vraagstelling

Ik wil het CBRB een probleem voorleggen waar we niet helemaal uitkomen met de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT)) met betrekking tot een interpretatie van het ADN.

 

Wanneer lading wordt gelost wordt er bijna altijd een check gedaan door een surveyor of de ladingtanks voldoende leeg zijn. Dit gebeurt fysiek, en wat ik begrijp o.a. door middel van het openen van monstername-openingen (ullagepoortjes).

 

De monstername-openingen of peilopeningen mogen kort open. (7.2.4.22.1 en 7.2.4.22.5)

 

In het ADN staat in 7.2.4.22.2 dat bij stoffen, die een explosiebescherming vereisen, het niet is toegestaan om ladingtankdeksel of de behuizing van de vlamkerende inrichtingen voor de in- en uitbouw van het vlamkerend rooster te openen wanneer de concentratie brandbare gassen 10% LEL of hoger is.

In onze ogen vallen de monstername-openingen en peilopening niet onder dit deel van het artikel. Als er een vlamkerendrooster in de monstername-opening zit, mag deze worden weggeklapt of worden uitgetild, zolang daarbij de behuizing niet wordt geopend voor de in- of uitbouw van het rooster.

 

De interpretatie van ILT is dat ook het kortstondig openen alleen is toegestaan wanneer de concentratie brandbare gassen onder de 10% LEL zit.

Volgens deze uitleg van ILT is het bij bepaalde stoffen niet mogelijk om een (kortstondige) tankinspectie te doen.

Daarbij speelt ook nog dat ILT stelt dat er bij een voorgeschreven (deels) gesloten monstername-inrichting, de monstername-openingen dicht moeten blijven.

 

Normaal wordt daar geen probleem van gemaakt, maar:

Bij een terminal wordt het niet meer toegestaan om een tank leeg te kijken. Dat moet wel voor het afgeven van de losverklaring. Alternatief is wassen op een andere plek.

De schepen worden nu voor het leegkijken door de surveyor door betreffende terminal naar de Geulhaven gestuurd.

 

Bij zogenaamde S-stoffen is leegkijken voor het Scheepsafvalstoffenbesluit (SB) niet direct noodzakelijk, omdat het SB hier altijd wassen voorschrijft. Het leegkijken door een surveyor is een verplichting van de markt, maar bij toepassen van de zienswijze van ILT zal dit problemen geven.

 

Hoe kijkt de sector hiertegen aan?

 

Reactie CBRB

Naar aanleiding van uw schrijven omtrent uw probleem met ILT met betrekking tot de interpretatie van het ADN kan ik u het volgende mededelen.

 

Op basis van het gestelde in het ADN is het wel degelijk toegestaan de deksels van de monstername-openingen of de peilopeningen kortstondig te openen. Dit in tegenstelling tot hetgeen de interpretatie van ILT weergeeft.

In nummer 7.2.4.22.2 wordt uitdrukkelijk gesteld dat het openen van de monstername-openingen, de peilopeningen evenals de behuizingen van de vlamkerende inrichtingen toegestaan is voor het controleren of ten behoeve van het reinigen van geloste of lege ladingtanks.

In het tweede deel van de tekst onder dit nummer wordt weliswaar gesproken over de 10% LEL, maar dit is alleen van toepassing als het om het openen van de toegangsdeksels van de ladingtanks of het uitbouwen van de vlamkerende roosters gaat. Dit is dus niet van toepassing op het openen van de monstername-openingen, de peilopeningen of de deksels van de behuizingen van de vlamkerende inrichtingen voor de controle van de ladingtank.

 

Ook de interpretatie van ILT met betrekking tot het gesloten moeten blijven van de monstername-openingen als er een deels of een gesloten monstername-inrichting is voorgeschreven is alleen juist als het nemen van monsters betreft. Het openen ten behoeve van een controle valt hier dus niet onder.

 

Voor een uitleg van de betreffende nummers verwijs ik naar de tekst in de bijgevoegde bijlage.

 

Reactie op verzoek m.b.t. het leeg kijken

Het ADN kent een aantal nummers waarin het openen van de ladingtanks worden behandeld. Ik zal deze teksten hieronder eerst weergeven alvorens op de problematiek in te gaan.

 

Het betreft:

7.2.4.22 - Openen van openingen van ladingtanks

7.2.4.22.1 - Het openen van ladingtanks mag slechts plaats vinden, nadat de betreffende ladingtanks drukloos zijn gemaakt.

 

7.2.4.22.2 - Het openen van de monstername-openingen, de peilopeningen evenals de behuizingen van de vlamkerende inrichtingen is slechts toegestaan ter controle of ten behoeve van het reinigen van de ledige ladingtanks.

Indien in Hoofdstuk 3.2, Tabel C, Kolom (17) explosiebescherming is vereist, is het openen van de ladingtankdeksels of de behuizingen van de vlamkerende inrichtingen voor de in- of uitbouw van het vlamkerend rooster, bij geloste ladingtanks slechts toegestaan indien de betreffende ladingtanks ontgast zijn en de concentratie brandbare gassen in de ladingtank lager is 10% van de onderste explosiegrens (O.E.G.).

 

7.2.4.22.3 - Het nemen van monsters is slechts met behulp van de in Hoofdstuk 3.2, Tabel C, Kolom (13) aangegeven of een veiliger monstername-inrichting toegestaan.

Het openen van de monstername-openingen en peilopeningen van ladingtanks die met stoffen zijn beladen waarvoor in Hoofdstuk 3.2, Tabel C, Kolom (19) een seinvoering met één of twee blauwe kegels of blauwe lichten is voorgeschreven, is slechts toegestaan nadat het laden ten minste sinds 10 minuten is onderbroken.

 

7.2.4.22.4 - De voor de monstername bestemde houders, met inbegrip van de onderdelen daarvan, zoals kabels enz. moeten van een elektrostatisch geleidend materiaal en tijdens de monstername elektrisch geleidend met de scheepsromp zijn verbonden.

 

7.2.4.22.5 - De openingsduur moet tot de tijd voor de controle, het reinigen, de vervanging van de vlamkerende roosters, de peiling of de monstername beperkt blijven.

 

7.2.4.22.6 - Het drukloos maken van de ladingtanks is slechts met behulp van de in 9.3.2.22.4 a) of 9.3.3.22.4 a) voorgeschreven inrichting voor het veilig drukloos maken van de ladingtanks toegestaan.

Allereerst een toelichting op de bovenstaande teksten.

In nummer 7.2.4.22.1 wordt gesteld dat de ladingtanks slechts geopend mogen worden nadat ze drukloos zijn gemaakt. Dit is van toepassing op alle gesloten ladingtanks omdat de open ladingtanks van een type N open met vlamkering en type N open in principe al drukloos zijn.

Voor het drukloos maken van de ladingtanks is de gasverzamelleiding voorzien van een inrichting om de ladingtanks op veilige wijze drukloos te maken (zie 7.2.4.22.6).

 

In nummer 7.2.4.22.2 wordt het openen van diverse ladingtankopeningen besproken. Als verduidelijking staat erbij geschreven dat dit slechts is toegestaan voor de controle of het schoonmaken van lege ladingtanks. Dit betreft de deksels van de monstername-openingen, de peilopeningen evenals de behuizingen van de vlamkerende inrichtingen. Het openen van deze openingen bij beladen ladingtanks is verboden. Verder is geregeld dat het openen van de ladingtankdeksels en de behuizingen van de vlamkerende inrichtingen voor de in- of uitbouw van het vlamkerend rooster slechts toegestaan is als de betreffende ladingtanks ontgast zijn en de concentratie brandbare gassen in de ladingtank lager is 10 % van de onderste explosiegrens (O.E.G.). Op basis hiervan kan men stellen dat het openen van de lege ladingtanks dus onder voorwaarden is toegestaan.

 

In nummer 7.2.4.22.3 wordt het nemen van monsters geregeld. Hier gaat het om geladen ladingtanks, anders is het nemen van een monster niet noodzakelijk. In dit nummer wordt het openen van de monstername-openingen of de peilopeningen vermeld. Dit is alleen van toepassing als een monster genomen mag worden via een monstername-opening. Bij een gesloten ladingtank moet dan het laden minimaal 10 minuten zijn onderbroken om statische oplading de kans te geven om af te vloeien. Als een gesloten of deels gesloten monstername-inrichting moet worden gebruikt is het openen van de ladingtank niet toegestaan.

 

In nummer 7.2.4.22.4 betreft het de uitvoering van de monstername apparatuur en is dus niet van belang voor de vraag met betrekking tot het wel of niet mogen openen van de ladingtanks.

 

In nummer 7.2.4.22.5 wordt gesteld, dat als er een opening wordt geopend dit slechts beperkt moet zijn tot de tijd die noodzakelijk is om de betreffende handelingen te verrichten. Dus na beëindiging moeten ze zo snel als mogelijk weer worden gesloten.

 

In nummer 7.2.4.22.6 wordt de handelswijze beschreven voor het drukloos maken. Dit is alleen toegestaan met behulp van de in 9.3.2.22.4 a) of 9.3.3.22.4 a) voorgeschreven inrichting en het mag dus niet door een deksel van de monstername-opening, de peilopening of de vlamkerende inrichting op een kier te zetten. Deze mogen pas dan worden geopend als de ladingtanks drukloos zijn.

 

Op basis van het bovenstaande kan worden gesteld dat het leeg kijken van een geloste ladingtank via de monstername-opening of via de tankwaspoorten, indien aanwezig, is toegestaan. Het openen mag eerst plaats vinden als de noodzakelijke maatregelen zijn getroffen.

Dit is bij alle stoffen: De persoon die de controle uitvoert moet voorzien zijn van de in de tabel C bij de stof voorgeschreven beschermende middelen. Bij stoffen waarvoor een gesloten ladingtank wordt vereist: De ladingtank moet eerst drukloos worden gemaakt met behulp van de daarvoor voorgeschreven inrichting. Bij stoffen waarvoor een type N open met vlamkering of een type N open is het drukloos maken niet vereist.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer ing. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Brochure Integrale Security Toolkit beschikbaar

In september 2011 is de Integrale Security Toolkit voor de logistieke keten gelanceerd. Het CBRB was betrokken bij de totstandkoming van deze Toolkit.

 

De Integrale Security Toolkit voor de logistieke keten is een online tool die de barge operator / inland terminal middels een self-assessment assisteert bij het in kaart brengen van en het voldoen aan de eisen die de Nederlandse wetgeving stelt op gebied van beveiliging. De Integrale Security Toolkit omvat een breed scala aan toepassingsgebieden van AEO- certificering tot terrorisme- en criminaliteitsbestrijding.

 

In 2008 heeft het CBRB een onderzoek uitgevoerd dat onder de titel "De containerbinnenvaart als secure lane" in maart 2009 gepresenteerd is. De in dit project ontwikkelde beveiligingsplannen, zowel gericht op barge operators als op inland terminals, vormen de basis voor het onderdeel binnenvaart in deze Integrale Security Toolkit.

 

De Integrale Security Toolkit is sinds september 2011 beschikbaar voor alle bedrijven in de logistieke sector. De prijs voor het gebruik van de Toolkit bedraagt voor CBRB-leden € 195,00. Niet-leden betalen € 295,00. Hiervoor krijgt de gebruiker één jaar toegang.

Meer informatie is te vinden via www.integralesecuritytoolkit.nl.

 

Onlangs is een brochure uitgegeven met een korte beschrijving van de Integrale Security Toolkit. Deze brochure kunt u hier downloaden.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw ing. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Onderzoek IDVV spoor 3: "Beschrijving huidige binnenvaart en probleemanalyse"

In het kader van IDVV (Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen) voert een consortium onder leiding van de Erasmus Universiteit, in opdracht van RWS, momenteel een onderzoek uit naar de huidige situatie in de binnenvaart. Doel is om een beschrijving te geven van de hedendaagse binnenvaart en de actuele problemen waar de sector mee geconfronteerd wordt. Zoals de onderzoekers het zelf stellen: om een "foto" van de sector te maken. Deze "foto" moet vervolgens richting geven aan vervolgonderzoek binnen IDVV en voor verdere beleidsvorming.

 

Een eerste concept van de "foto" is inmiddels opgeleverd. Hieruit blijkt dat de onderzoekers een goede aanzet hebben gegeven om de sector in kaart te brengen, maar dat er tegelijk onvoldoende onderscheid wordt gemaakt tussen "operators c.q. bevrachters" enerzijds en "varende ondernemers c.q. schippers" anderzijds. Mede daardoor wordt er ook onvoldoende onderscheid gemaakt tussen enerzijds "de problematiek van de groeiende containerstroom die via de haven van Rotterdam afgehandeld moet worden, waarvoor slimme logistieke oplossingen benodigd zijn" en anderzijds "de problematiek van de varende ondernemers op het gebied van overcapaciteit, vrachttarieven, enzovoort". Om in fotografische termen te blijven: de "foto" is nog niet helemaal scherp.

 

Het CBRB zal uitvoerig reageren op het conceptrapport, zodat alsnog de benodigde focus in de "foto" kan worden aangebracht.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw ing. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


15 mei: Overleg met ILT inzake passagiersvaart

Vanuit de ledengroep Personenvervoer is aangegeven dat er behoefte is aan regelmatig overleg met ILT (het voormalige IVW) over specifieke passagiersvaartonderwerpen. Op dinsdag 15 mei is daarom een overleg over de passagiersvaart gepland met ILT.

 

Onderwerpen van gesprek zijn in elk geval:

 • Boordzuiveringsinstallaties
 • Personen met verminderde mobiliteit
 • Veiligheidsrol
 • Responsetijd naar klassebureaus
 • Registratie passagiersschepen bij ILT

Mocht u nog aanvullende punten hebben dan verzoeken wij u deze aan ons door te geven.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw ing. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Vier nieuwe toegevoegde arbeidsrisico’s aan de Arbocatalogus Binnenvaart

De vier arbeidsrisico's voor de Arbocatalogus Binnenvaart: bunkerveiligheid, verdrinkingsgevaar, arbeidsmiddelen en hygiëne aan boord zijn vorige week goedgekeurd door de Arbeidsinspectie (tegenwoordig beter bekend als Inspectie SZW). Dit betekent dat bovengenoemde onderwerpen vanaf nu opgenomen mogen worden in de Arbocatalogus Binnenvaart.

 

Deze catalogus is met de grootste zorg samengesteld door een projectgroep van werkgevers en werknemers bestaande uit Binnenvaart Branche Unie, Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, Vereniging Rijn & IJssel, Nautilus International en CNV Vakmensen.

In deze Arbocatalogus is aan de hand van verschillende veel voorkomende gevaarlijke situaties op een praktische wijze beschreven hoe veilig kan worden gewerkt, en aan de wettelijke voorschriften kan worden voldaan.

 

De risico's die al in de catalogus vermeld waren zijn:

Meer informatie kunt u vinden op de website: www.arbo-binnenvaart.nl

 

De projectgroep Arbocatalogus van de sociale partners komt binnenkort weer bij elkaar om de Arbocatalogus verder vorm te geven met de nieuwe goedgekeurde risico's.

Verder zal er ook een start gemaakt worden met de nodige aanpassingen aan de Branche RI&E, die volgend jaar weer opnieuw getoetst moet worden.

Wanneer u nog goede ideeën of opmerkingen heeft, ontvangen wij die uiteraard graag, zodat we die mee kunnen nemen.

 

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de heer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Buitenlandnummer CCV

De klantenservice van CCV (examenbureau) was tot voor kort vanuit het buitenland niet of slecht bereikbaar. Om dit te verbeteren is gekozen voor het instellen van een separaat telefoonnummer dat gebeld kan worden vanuit het buitenland.

 

Dit telefoonnummer is (0031) 70 390 3695. Via dit nummer krijgen klanten de gewone menustructuur van het 0900-nummer te horen. Bovenstaand 070-nummer is geblokkeerd voor nationale gesprekken en het 0900-nummer voor internationale gesprekken.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer mr. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Beleidsplan 2012 - 2015

Het CBRB behartigt de belangen van de Nederlandse binnenvaart en van de ondernemers die daarin opereren. In deze brochure leggen we uit hoe we dit doen.

We laten de ontwikkelingen in en rond onze sector zien: de vele kansen, het beleid van de overheid, onze visie en onze plannen waarmee we onze leden en de gehele sector stimuleren. Hiermee kijken we vooruit tot 2015.

icon Beleidsplan CBRB 2012-2015 (3.44 MB)

Beleidsplan CBRB 2012-2015De binnenvaartsector is zwaar getroffen door de economische ontwikkelingen. Het herstel kost veel inspanning en vergt wellicht ook meer tijd dan we zouden willen. Het CBRB doet veel in deze moeilijke periode om ondernemers te ondersteunen. De komende tijd moeten we hard aan verder herstel blijven werken. Daarbij zal de focus verschuiven van de kosten naar betrouwbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid en samenwerking. Het CBRB is actief betrokken bij het Transitiecomité dat werkt aan plannen om de ingewikkelde structuur van de belangenbehartiging in de binnenvaart eenvoudiger en efficiënter te maken. De komende jaren zien er veelbelovend uit voor de binnenvaart. Alle deskundigen verwachten dat de binnenvaartsector nog harder gaat groeien dan voor de recente crisis. Dat is goed nieuws, zowel voor ondernemers in de binnenvaart als voor de rest van Nederland. Water en logistiek zijn door de regering aangemerkt als topsectoren. Nederland heeft als distributieland een zeer groot belang bij hoogwaardig en goed georganiseerd achterlandvervoer. Start en tempo van de groei zijn nog onzeker. Maar het CBRB wacht niet af en is al begonnen om de toekomstige groei in goede banen te leiden. Internationale samenwerking is daarbij van cruciaal belang. We zullen bij de uitwerking van het beleid kiezen voor ambitie en voor een imago dat ondernemers uitdaagt, boeit en aan ons bindt. Vanzelfsprekend blijft het CBRB ook de komende jaren inspelen op de actualiteit. Laten we de mogelijkheden die ons unieke netwerk daartoe biedt, op inspirerende wijze benutten.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer ing. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


CBRB publiceert jaarverslag 2011

"Als ik het jaar 2011 zou moeten karakteriseren dan lijkt mij de term 'turbulent' het meest op zijn plaats"

icon CBRB Jaarverslag 2011 (5.28 MB)

CBRB_Jaarverslag2011Dankzij de inzet van de diverse ledengroepen, Container Operators, Droge lading, Duwvaart, Personenvervoer, Sleep- en bijzondere transporten, Tankvaart en Varende Ondernemers, zijn wij er ook dit jaar weer in geslaagd onze doelstelling met succes te realiseren op een breed veld, variërend van operationele zaken en regelgeving, juridisch, veiligheid en milieu tot sociaal - economische aangelegenheden. Het jaarverslag 2011 is een terugblik op een aantal interessante momenten. Deze momenten zijn niet alles omvattend, maar is slechts een greep uit de dossiers en onderwerpen die in 2011 uitgevoerd zijn. Een breed scala aan activiteiten is door onze directie en het managementteam ontwikkeld, en met succes. Het jaar begon met het ongeluk met de 'Waldhof', waardoor circa 480 schepen vastzaten. Ingezet is op de verbetering van de calamiteitenorganisatie en middelen om de kwetsbaarheid van de binnenvaart als logistieke modaliteit tot het minimum te beperken. De inzet voor het verkrijgen van een algemeen verbindend verklaring van het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid voor de afgesloten CAO mag niet onvermeld blijven. Helaas is de noodzakelijke representativiteit in 2011 nog niet gerealiseerd, maar we gaan door. Veel nieuwe internationale regelgeving is met succes bestreden of zodanig aangepast dat het voor onze leden tot een win-win situatie heeft geleid in de operationele- en veiligheidsomgeving.

 

Intensief werd meegewerkt aan de verbetering van de logistieke omgeving voor de binnenvaart in de haven van Rotterdam. De passagiersbinnenvaart kwam met een rapport uit waarin de economische waarde van deze bedrijfstak in kaart werd gebracht en het belang werd aangetoond.

Dit waren slechts een klein aantal activiteiten in 2011, het voorliggende jaarverslag vermeldt er nog veel meer.

 

Vergroening

Het jaar 2011 kan ook gezien worden als een nieuwe start in de vergroening van de binnenvaart. De eerste LNG-binnenvaarttanker kwam in de vaart. Een visionair initiatief dat erkenning vond in de benoeming van deze binnenvaartondernemer, ons lid de heer G.C.M. (Gerard) Deen, tot Havenman van het Jaar. Ook het dieselelektrische schip van de familie Jansen mts. 'Amulet' kreeg in 2011 de prestigieuze prijs 'schip van het jaar 2011'. Proficiat!

 

Transitie

Als rode draad loopt door het jaar 2011 de discussie over de vorming van een ketenbrede brancheorganisatie waarvan het CBRB een warm voorstander is. Eén stem vanuit de binnenvaart is belangrijk. Het Transitiecomité werd door de minister ingesteld om dit te realiseren. Hoewel 2011 nog geen tastbare resultaten heeft opgeleverd ben ik ervan overtuigd dat dit komend jaar wel zal gebeuren, mede door de stroomversnelling die het algemeen bestuur van het CBRB teweeg heeft gebracht. Ook de initiatieven van de varende ondernemers dragen sterk bij aan genoemde stroomversnelling.

 

In 2011 is ook vorm gegeven aan het beleidsplan 2012 - 2015. Hierin leggen we uit hoe we op korte termijn invulling geven aan de belangenbehartiging. We laten de ontwikkelingen in en rond onze sector zien: de vele kansen, het beleid van de overheid, onze visie en onze plannen waarmee we onze leden en de gehele sector stimuleren.

Met dank aan de CBRB-leden, algemeen bestuur, directie en managementteam constateer ik dat ons werk en inzet worden gewaardeerd en erkent getuige de toename van het aantal leden dit jaar.

 

Ir. P. (Pieter) Struijs.

 

Naar boven


Uitnodiging Quick Port Scan 2012 13 juni

Speciaal voor jonge managers en aanstormend talent is de Quick Port Scan ontwikkeld als exclusieve introductie in actuele ontwikkelingen in de haven. De Quick Port Scan biedt de mogelijkheid om in zeer korte tijd intensief kennis te maken met de Wereldhaven Rotterdam. Alle relevante actualiteiten komen tijdens de Quick Port Scan aan bod.

 

Dit jaar krijgen thema's als Havenvisie 2030, Containermarkt, Duurzaamheid, Bereikbaarheid, Ruimte voor groei, Nautische dienstverlening, Nautische verantwoordelijkheid en Toekomstige ontwikkelingen voor de haven van Rotterdam extra aandacht.

 

De Quick Port Scan vindt plaats op woensdag 13 juni 2012. In één middag en een deel van de avond krijgen de deelnemers in vogelvlucht grondig inzicht in de structuur van de Rotterdamse haven.

Uiterst deskundige sprekers zorgen voor een veelzijdig en interactief programma. De middag wordt afgesloten met een informele vaartocht en een diner aan boord van het schip "ms Nieuwe Maze", terwijl het nautische reilen en zeilen van de Rotterdamse haven wordt toegelicht. De vaartocht zal om 19:45 uur eindigen in verband met het Europees Kampioenschap Voetbal.

De Quick Port Scan is bestemd voor adviseurs, managers en directieleden die actief zijn in het regionale (haven)bedrijfsleven of bij overheidsdiensten en onderwijsinstellingen.

U kunt zelf als geen ander bepalen voor wie binnen uw organisatie de Quick Port Scan nuttig kan zijn, daarom richten wij ons rechtstreeks tot u. Hebt u medewerkers die u met de Quick Port Scan een uitstekende entree wil verschaffen en die u wilt laten kennismaken met een netwerk dat voor uw bedrijf en organisatie van nut kan zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk via onderstaande link te reageren.

 

Meer informatie over het programma treft u aan via deze link.

Inschrijving dient te geschieden vóór 1 juni 2012 en kan online via het inschrijfformulier. Het aantal inschrijvingen is beperkt, om van een plaats verzekerd te zijn verzoeken wij u snel te reageren.

Naar boven


VNO – NCW/MKB Nederland workshop: 'Maak normen, maak winst'

Op vrijdag 25 mei 2012 organiseren MKB-Nederland en VNO-NCW, samen met NEN, een workshop om MKB-ondernemers en branchevertegenwoordigers bewust te maken van het belang van normen en het participeren in de ontwikkeling van die normen. Daarnaast bestaat de gelegenheid tot het stellen van vragen over dit onderwerp en kan met collega-ondernemers en branche-vertegenwoordigers van gedachten worden gewisseld over het belang van normen voor hun bedrijf.

Normen zijn documenten waarin afspraken zijn vastgelegd door marktpartijen. Normen worden ontwikkeld en toegepast om producten, processen of systemen efficiënter, veiliger of duurzamer te maken. NEN faciliteert het proces van normontwikkeling en begeleidt de deelnemers.

 

Tal van vragen worden behandeld.

Een selectie:

 • Hoe kan ik met de toepassing van normen mijn omzet vergroten of mijn productie efficiënter maken?
 • Wat is mijn belang bij normalisatie?
 • Hoe kan ik participeren in een normalisatietraject, nationaal of Europees?
 • Wat zijn de kosten en baten van normalisatie?

Datum: Vrijdag 25 mei 2012

Tijd: 9.00 uur tot 13.00 uur aansluitend lunch

Locatie: VNO-NCW en MKB Nederland, De Malietoren, Bezuidenhoutseweg 12, Den Haag.

 

Het CBRB is lid van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Programma

Workshop: 'Maak Normen, Maak Winst'

 • 09.00 - 09.30 uur Ontvangst en registratie
 • 09.30 - 09.40 uur Opening en introductie (Dagvoorzitter/NEN)
 • 09.40 - 09.50 uur Wat is uw belang bij het maken van normen? (NEN)
 • 09.50 - 10.20 uur Europese normontwikkeling, wat levert het mij op? (CEN-CENELEC)
 • 10.20 - 10.50 uur Aan de slag in Europa, wat komt daarbij kijken? (NORMAPME)
 • 10.50 - 11.10 uur Pauze
 • 11.10 - 11.40 uur MKB'ers aan het woord, wat zijn hun ervaringen? (N.t.b.)
 • 11.40 - 12.40 uur Groepsdiscussies
 • 12.40 - 13.00 uur Terugkoppeling van de groepsdiscussies
 • 13.00 - 14.00 uur Afsluiting door de dagvoorzitter; aansluitend lunch

Toelichting

Normen zijn documenten waarin afspraken zijn vastgelegd door marktpartijen. Normen worden ontwikkeld en toegepast om producten, processen of systemen efficiënter, veiliger of duurzamer te maken. NEN faciliteert het proces van normontwikkeling en begeleidt de deelnemers.

 

De insteek van deze bijeenkomst is MKB-breed. Van ontwerp, productie en handel in producten tot het leveren van diensten. U kunt uw vragen inbrengen over normontwikkeling of de toepasbaarheid van normen in uw bedrijfsvoering of sector.

Voor Inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de heer Gert Dirkse, NEN, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">'+addy_text22557+'<\/a>'; //-->

Registratie verplicht!

Registreert u hier

Naar boven


Beurs Construction Shipping & Industry 2012

De beurs Construction Shipping & Industry wordt gehouden in Evenementenhal Gorinchem van dinsdag 8 t/m donderdag 10 mei 2012.

Jaarlijks trekt deze beurs zo'n 500 exposanten en dagelijks ongeveer 5000 bezoekers.

 

CBRB-leden

Als u deze beurs wilt bezoeken dient u over een toegangskaart te beschikken. Leden van het CBRB krijgen twee kaarten toegestuurd. Indien u meerdere kaarten wenst dan kunt u deze aanvragen via www.evenementenhal.nl. Het CBRB staat op de gezamenlijke stand 'Binnenvaarthuis' nummer 300.

 

Niet-leden

Niet-leden kunnen een kaart kopen bij Evenementenhal Gorinchem à € 20,00 bij de beursreceptie op vertoon van het uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Naar boven


Training ‘Van vakmanschap naar ondernemerschap’

Het CBRB heeft haar leden eerder geïnformeerd over de ontwikkeling van een cursus t.b.v. een verbetering van het bedrijfseconomische en financieel inzicht. Samen met het Onderwijs Centrum Binnenvaart is een cursus ontwikkeld en georganiseerd. Naast een pilot bleek ook de eerste training, waar diverse CBRB-leden aan deel namen, succesvol. Dit filmpje geeft een impressie.

Het is een training op maat. Middels een intake vooraf krijgt elke deelnemer tijdens de training nuttige en voor hem relevante handvatten aangereikt om meer uit zichzelf, de eigen onderneming en het ondernemerschap te halen. De training geeft bedrijfseconomische en financiële inzichten, maar geeft ook een kijkje in de persoonlijke drijfveren en richt een blik op de toekomst van de ondernemer in de binnenvaart. De focus ligt op een praktijkgerichte aanpak met veel voorbeelden en herkenbare situatieschetsen.

 

Uitwisseling van ervaringen, gevoel voor cijfers, onderhandelingstechnieken, strategie en visie, nieuwe inzichten en ideeën opdoen. Wilt u dat ook? Meldt u dan aan voor de tweedaagse training 'Van vakmanschap naar ondernemerschap' op 14 en 15 juni 2012. Dit kan met een aanmeldformulier op de website van het Onderwijs Centrum Binnenvaart.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Naar boven


Rheingold2013: Een opera op de Rijn

In juli 2013 zullen enkele duizenden mensen in Nederland, Duitsland en Frankrijk de oevers van de Rijn bezoeken om aan boord te kunnen gaan van een droge ladingschip van 14,2 bij 135 meter. Waarom? Aan boord zullen 14 operazangers en -zangeressen en 90 orkestmusici de opera Das Rheingold van Richard Wagner uitvoeren in samenwerking met de Vrede van Utrecht, de Universiteit Utrecht en het Utrechtsch Studenten Concert.

 

Voor het eerst wordt de opera Das Rheingold uitgevoerd op de Rijn zelf! Het ruim van een binnenvaartschip is een Walhalla voor operaproducenten. Rheingold op de Rijn gunt het publiek een uniek kijkje achter de schermen bij de binnenvaart, aan boord van een binnenvaartschip uitgerust met een tribune, toneel en decor en zelfs een foyer. De mogelijkheid een vrachtschip te transformeren tot een operahuis getuigt van de dynamische en flexibele aard van de binnenvaartsector. Het productieteam wil zich hiermee graag inzetten voor promotie van de binnenvaart.

 

In juli 2013 zal dit varende operahuis eerst Utrecht aandoen alvorens koers te zetten richting Keulen, Mainz en Mannheim, om spetterend te eindigen in Straatsburg. Elke voorstelling zal 500 man publiek het ruim van een binnenvaartschip betreden om een onvergetelijke opera-ervaring mee te maken. Voor de organisatie van het project willen wij graag met zo veel mogelijk actoren in de binnenvaartsector in contact komen.

 

Bent u geïnteresseerd in het project, dan kunt u contact opnemen met het productieteam via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch op 0630 - 474 928.

Meer informatie over het project is beschikbaar op rheingold2013 - brochure.

Het belooft een fantastisch project te worden!

 

Lucas Hermans, Fundraiser Rheingold2013

Naar boven


CBRB agenda

Voor vergaderingen, bijeenkomsten of bijzondere sluitingstijden van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart kunt u de agenda op onze website raadplegen.

Naar boven

Ga naar boven