Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Het klimaatakkoord ligt op tafel. Zijn er nog hobbels te nemen voor de binnenvaart?

Op dinsdag 10 juli jl. is het klimaatakkoord in hoofdlijnen gepresenteerd. De hoofdlijnen van dit akkoord zijn de uitkomst van vijf klimaattafels: industrie, gebouwde omgeving, landbouw, elektriciteit en last but not least: mobiliteit. De hoofdlijnen hebben als belangrijkste doel om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Onder de vijf klimaattafels zijn weer verschillende subtafels actief, zo ook de klimaat deeltafel binnenvaart. Partijen als het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB), BLN-Schuttevaer, ASV, EICB, EVOFenedex, Havenbedrijf Rotterdam en TNO nemen deel aan deze tafel. Namens het CBRB neemt Robert Kasteel (directeur CBRB) deel aan de klimaat deeltafel binnenvaart en Paul Goris (voorzitter CBRB) vertegenwoordigt de binnenvaart in de Mobiliteitstafel. Veel tijd hebben zij en deze tafels geïnvesteerd in het maken van plannen en de lijnen uit te zetten voor de vergroening van de binnenvaart.

Doelstelling voor de binnenvaart

Voor 2050 is de doelstelling om klimaatneutraal en emissie loos te varen. Dat betekent dat schepen geen CO2, NOx en fijnstof meer produceren. De reductie van de uitstoot van broeikasgassen en schadelijke emissies zal voor de binnenvaart op verschillende manieren tot stand gebracht moeten gaan worden:

  • Ontwikkeling van (diesel)elektrische binnenvaart
  • Bijmenging van biobrandstoffen
  • Ontwikkeling van brandstofcel en waterstof als energiedrager voor binnenvaartschepen
  • Ontwikkeling van batterijtechnologie als energiedrager voor binnenvaartschepen
  • Optimalisatie van de logistieke keten (van weg naar water door modal shift)

Voor 2030 wil de sector de CO2 uitstoot met 0,8 Mton gereduceerd hebben naar 1,3Mton (van 2,1Mton in 2018). Het doel van de gehele mobiliteitstafel is om 7,3 Mton minder broeikasgassen uit te stoten in 2030. De binnenvaart neemt een substantieel deel van deze reductie, namelijk  bijna 11% voor haar rekening.

Financiering en Europese aanpak

Om de concrete plannen voor de binnenvaart te gaan uitvoeren, moeten er nog verschillende hobbels worden getackeld. Vooral op het gebied van de financiering zal de sector ondersteund moet worden door alle belanghebbenden in de keten.

Verladers moeten worden aangespoord tot modal shift, de overheid moet haar beschikbare financiële middelen aanwenden voor subsidies voor de binnenvaart en voor stimulerende maatregelen voor verladers. Ook de banken moeten gaan ‘omdenken’ om te gaan investeren in de binnenvaart sector. Dit alles moet in Europees verband uitgewerkt worden. Binnenvaart is land-overschrijdend en houdt niet op bij de grens. Nederland is daarin met meer dan 75% van de Europese vloot bepalend binnen Europa.

Naast de financiering en de Europese aanpak moet ook de problematiek rond de congestie in Rotterdamse haven worden opgelost, want dit staat helaas de plannen voor de modal shift en het milieu in de weg. Een ontkoppeling van de zeezijde en de landzijde lijkt de enige structurele en adequate oplossing hiervoor.

Het CBRB maakt zich hard dat de hobbels worden aangepakt door de betreffende partijen, zodat de plannen voor de binnenvaart kunnen worden uitgevoerd. De sector moet de plannen voor de vergroening van de binnenvaart niet laten liggen. Binnenvaart is ‘de groenste modaliteit’ en dat willen wij ook blijven, om zo nog meer de eerste keuze voor verladers te worden.


Coronavirus (COVID-19)


Ga naar boven