Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Voor de binnenvaart zeer belangrijke onderwerpen besproken met minister van Infrastructuur en Waterstaat

Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) heeft samen met de Europese Binnenvaart Unie (EBU) gesproken met de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Op 16 augustus jl. spraken Paul Goris (voorzitter CBRB), Robert Kasteel (directeur CBRB) en Theresia Hacksteiner (Secretaris Generaal EBU) met minister Cora van Nieuwenhuizen over een aantal voor de binnenvaart zeer belangrijke onderwerpen. Het was een open en constructief gesprek.


Vergroening binnenvaart

Nederland staat de komende jaren voor een aantal belangrijke uitdagingen op het gebied van klimaat, milieu en mobiliteit. De minister erkent dat de binnenvaartsector een belangrijke bijdrage kan leveren om de doelstellingen die de overheid in dit kader heeft gesteld te bereiken. Veel meer goederenstromen kunnen gebruik maken van de bestaande vaarwegen. Tegelijkertijd zullen wij als sector stappen moeten nemen om de uitstoot van CO2 en schadelijke emissies te reduceren. Dit gaat gepaard met aanzienlijk investeringskosten voor de sector, maar levert tegelijkertijd een hoge maatschappelijke milieuwinst op voor de samenleving. Reden waarom bij de minister is aangedrongen op subsidie en mede druk te zetten op de banksector voor ondersteuning van dit vergroeningstraject.
 
De CO2 reductie kan op korte termijn door de inzet van biobrandstoffen worden gerealiseerd. De voorwaarde is wel de beschikbaarheid daarvan voor de binnenvaart. Het CBRB verwacht van de overheid dan ook een toezegging om deze ter beschikking te stellen. Ook moet deze brandstofvoorziening op Europees niveau geregeld worden. Op (middel)lange termijn zullen batterij-elektrische technologie en waterstof/brandstofcel technologie een grotere rol moeten gaan spelen.
 

Europese aanpak

Om de emissies van de bestaande motoren te reduceren  moeten de belemmeringen in de regelgeving voor bestaande motoren om aan de Stage V norm te voldoen worden weggenomen. Van belang is dat alle maatregelen Europees worden opgepakt en ingevoerd met daaraan gekoppelde subsidie mogelijkheden. Hier is ook het gelijke speelveld met het railgoederenvervoer belangrijk, omdat deze sector inmiddels toezeggingen voor subsidies hebben gekregen.

M.b.t. de aankomende onderhandelingen binnen de Europese Unie over de EU-begroting hebben het CBRB en de EBU aangegeven support te verwachten voor een subsidieregeling voor retrofit en voor specifieke research en innovatieprogramma’s voor de binnenvaart.
 
Een van de doelstellingen van het EU programma NAIADES was het vergroten van het aandeel van de binnenvaart . Het CBRB en de EBU rekenen op steun van de minister bij de komende Raadsconclusies in december om het aandeel van de binnenvaart in het transportvolume te verhogen.


Congestie in zeehavens

De problematiek van de container congestie in de zeehavens (met name in Rotterdam) is uitgebreid aan de orde gekomen.  Deze ontwikkelingen doen helaas het modalshift- en milieubeleid van de Nederlandse overheid teniet. Het CBRB heeft benadrukt dat ondanks de constructieve overleggen onder leiding van het Havenbedrijf Rotterdam de situatie voor de containerbinnenvaart kritisch blijft. De minister kent het probleem en wil mede aandringen op een oplossing. Met de steun van het ministerie blijft het CBRB zich inzetten voor een structurele lange termijn oplossing.
 
Om de groei in het containervervoer op te kunnen vangen, is het ook van belang dat op een aantal belangrijke corridors, zoals de Schelde-Rijnverbinding, de te lage bruggen worden verhoogd. Waardoor er met de bestaande scheepscapaciteit aanzienlijk meer containers kunnen worden vervoerd, wat ook een forse reductie van CO2 kan opleveren.
 
De minister, het CBRB en de EBU zitten op één lijn waar het gaat over het geven van extra impulsen voor de ontwikkeling van de binnenvaart. De minister heeft toegezegd zich voor de genoemde onderwerpen, zowel Europees als nationaal in te zetten en blijft op kort termijn in gesprek met het CBRB en de EBU. Het CBRB werkt dan ook graag mee aan een actief beleid op het gebied van de vergroening, modal shift en infrastructuur.Coronavirus (COVID-19)


Ga naar boven