Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Fossiele brandstoffen overboord? Economische impact van de energietransitie thema van Binnenvaart Jaardiner

Op vrijdag 23 november vond het drukbezochte Binnenvaart Jaardiner van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) plaats in de Kuip, met dit jaar aandacht voor de economische impact van de energietransitie op de binnenvaart.
 
Want het staat buiten kijf dat de energietransitie en het akkoord van Parijs de wereld van de olie, gas en kolen fundamenteel gaan veranderen. Lucia van Geuns, strategisch adviseur energie bij The Hague Centre of Strategic Studies (HCSS), nam de aanwezigen tijdens het diner mee in het verhaal rond de mondiale energietransitie en de mogelijke economische gevolgen. Gaan de fossiele brandstoffen overboord? Zal het vervoer van fossiele brandstoffen over water, zoals kolen en minerale olie drastisch veranderen? Wat is de economische impact van deze energietransitie op de logistiek, de maritieme sector en de binnenvaart?
 
 ‘De wereld is nog afhankelijk van fossiele brandstoffen. Een mondiale energie revolutie lijkt niet nabij. Maar een evolutionaire transitie naar duurzaam is ingezet’, aldus Lucia van Geuns. Het achterland zal een onveranderde vraag naar fossiele brandstoffen blijven houden door de zware industrie. Deze industrie heeft beperkte mogelijkheden om over te gaan op alternatieve brandstoffen. De Rotterdamse en Amsterdamse haven zullen daarom voorlopig een belangrijke doorvoer haven blijven van fossiele brandstoffen naar het achterland.
 
Met de energietransitie komt een verandering, waarvan de impact nu nog niet vast staat. Met de energietransitie wacht de binnenvaart een overgang die behalve uitdagingen ook kansen biedt!
 

Hand in Hand

Paul Goris, voorzitter van het CBRB, trapte de avond af met een blik op de Green Deal, de klimaattafels en de binnenvaart als de groenste modaliteit: die wij zijn en ook willen blijven. Hij bedankte alle leden, samenwerkingspartners en andere betrokkenen voor hun betrokkenheid en wees op de noodzaak om als binnenvaart gezamenlijk de grote milieu-uitdagingen aan te gaan. Ofwel op zijn Rotterdams: hand in hand!


         Lucia van Geuns (strategisch adviseur energie - HCSS) en Paul Goris (voorzitter - CBRB)
Algemene Ledenvergadering

Voorafgaand aan het CBRB Binnenvaart Jaardiner vond de 89e Algemene Ledenvergadering van de branchevereniging plaats. Directeur Robert Kasteel presenteerde samen met de secretarissen van het CBRB een terugblik op 2018 en een vooruitblik op 2019 van de activiteiten. Tijdens de vergadering werden er drie leden van het bestuur (Kees de Graaff, Hans Buytendijk en Jos Davidse) herkozen. Ook de verkenning van een intensievere vorm van samenwerking met Koninklijke BLN-Schuttevaer kwam aan de orde. In de eerste helft van 2019 verwachten het CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer dit proces te hebben afgerond.
 
Het CBRB is klaar voor 2019. Het jaar van 90 jaar professionele belangenbehartiging in de binnenvaart.Ontwikkelingen samenwerking Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Koninklijke BLN-Schuttevaer

Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Koninklijke BLN-Schuttevaer verkennen op dit moment een intensievere vorm van samenwerking. De diverse actuele uitdagingen vragen om een stevige en eenduidige vertegenwoordiging. Externe ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van klimaat, duurzaamheid, arbeidsmarkt, energietransitie en mobiliteit vragen om een duidelijke visie en een sterke sectorvertegenwoordiging bij de positionering van de binnenvaart in het logistieke, politieke en maatschappelijke veld. 

Wat de vorm van samenwerking betreft, staan alle opties open.  Wij verwachten dit proces in de eerste helft van 2019 te hebben afgerond.

Nieuw ES-TRIN 2019 met daarin oplossingen knelpunten overgangsbepalingen

Het CBRB besteedt, voornamelijk in EBU-verband, veel tijd aan het dossier technische voorschriften voor binnenschepen. Dat doen we niet voor niets, nieuwe regelgeving kan immers een potentiële kostenpost voor uw bedrijf inhouden. Op donderdag 8 november heeft CESNI, het Europese Comité wat bevoegd is om te besluiten tot standaarden voor de binnenvaart, besloten tot een nieuwe versie van de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen: ES-TRIN 2019.

ES-TRIN 2019
Om het hoge veiligheidsniveau in de binnenvaart te waarborgen en technologische ontwikkelingen te volgen wordt de Europese standaard tot vaststelling van de technische voorschriften voor binnenschepen ES-TRIN regelmatig herzien. ES-TRIN zelf is als zodanig niet bindend. De Centrale Commissie voor de Rijnvaart en de Europese Unie zullen in hun wettelijke kaders naar deze standaard verwijzen, zoals dat nu ook gebeurt naar ES-TRIN 2017. Vanaf 1 januari 2020 zal ES-TRIN 2019 van kracht worden (let op met printen: 534 pagina’s!).

Nieuw in ES-TRIN 2019 zijn bijzondere bepalingen voor elektrische aandrijvingen in hoofdstuk 11. Verder zijn overgangsbepalingen voor bestaande schepen opgenomen voor de met ES-TRIN 2017 ingevoerde nieuwe regels voor elektrische installaties in hoofdstuk 10. En – heel belangrijk! – in ES-TRIN 2019 zijn de oplossingen voor knelpunten in overgangsbepalingen verankerd.
 
Oplossing knelpunten overgangsbepalingen
Nieuwe regelgeving tot stand brengen duurt lang, wijzigen van regelgeving zo nodig nog langer. Uitgebreide onderzoeken, intensieve onderhandelingen en jarenlange intensieve inzet door binnenvaartorganisaties resulteren in een oplossing voor knelpunten in overgangsbepalingen. De geluidseisen, schema’s voor elektrische apparaten en installaties, bijboten, vluchtwegen en voortstuwingsystemen van passagiersschepen, stuk voor stuk grote knelpunten voor het binnenvaartbedrijfsleven. We zijn verheugd dat voor al deze knelpunten in de overgangsbepalingen een oplossing is verankerd in ES-TRIN 2019.
 
Grootste knelpunt: geluidseisen
Een groot knelpunt in de overgangsbepalingen zijn de geluidseisen voor schepen die gebouwd zijn voor 1976. Dit raakt 95% van de gehele Europese binnenvaartvloot, gebouwd voor 1976. Wanneer geen oplossing zou zijn gevonden dan zouden al deze schepen na 2020 onverkort moeten voldoen aan de bestaande geluidseisen. In een TNO-rapport van 2014 is te lezen dat alleen al in Nederland ruim 2500 schepen niet kunnen voldoen. In ES-TRIN 2019 is een oplossing verankerd. Zo is onder bepaalde voorwaarden een beperkte overschrijding toegestaan (*1). Daarnaast is de wijze van geluidsmetingen voor deze schepen aangepast (*2). Onderzoeken hebben aangetoond dat meten van 95% op het motorvermogen geen recht doet aan de dagelijkse praktijk van het binnenvaartschip en daarmee evenmin aan de tijd dat personen aan boord daadwerkelijk worden blootgesteld aan onverantwoorde geluidsniveaus. In het nieuwe meetprotocol wordt uitgegaan van een gewogen gemiddelde van het toerental van de motor. We zijn blij dat er internationaal een oplossing is gevonden, die de binnenvaartondernemers de mogelijkheid biedt om het geluidsniveau van schepen tegen aanvaardbare kosten te verbeteren.
 
Oplossingen knelpunten passagiersvaart
In ES-TRIN 2019 zijn ook de overgangsbepalingen voor de passagiersvaart opgenomen. Het gaat hierbij om de vluchtwegen die niet door keukens mogen leiden, en de tweede onafhankelijke voorstuwing. Vluchtwegen niet door keukens: Als het realiseren van een vluchtweg anders dan door de keuken voor bestaande passagiersschepen technisch moeilijk uitvoerbaar is of tot onevenredig hoge kosten leidt, dan mag, bij verlenging van het certificaat van onderzoek na 1-1-2020, het certificaat toch worden verlengd als de risico’s die een vluchtweg door de keuken met zich meebrengt zijn geanalyseerd door een deskundig bedrijf, en de aanbevelingen van het deskundig bedrijf zijn doorgevoerd. Tweede onafhankelijke voortstuwing: Bestaande passagiersschepen mogen afzien van een tweede, onafhankelijke voortstuwing in een gescheiden machinekamer als er voldaan wordt aan aanvullende eisen op het gebied van brandbestrijding en lenscapaciteit.
We zijn zeer blij met deze resultaten, omdat daarmee gelijkwaardige maar aanzienlijk goedkopere alternatieven voor de vluchtweg en de tweede voorstuwing gevonden zijn.


*1 De oplossing voor het knelpunt geluidseisen is te lezen in art. 32.03 (Bijkomende overgangsbepalingen voor vaartuigen waarvan de kiel is gelegd op 1 april 1976 of daarvoor) in de tabel bij artikel 15.02 lid 5, zie ES-TRIN 2019 p. 232-233.
*2 Zie ESI-III-5 (geluidsmetingen), ES-TRIN 2019 p. 441-450.

 

Investeer in betere bediening voor binnenvaart

Draai bezuinigingen binnenvaart Kabinet Rutte II terug

Om de binnenvaart beter te faciliteren zijn extra investeringen in bediening van sluizen en bruggen noodzakelijk. De belangenbehartiger van handels- en productiebedrijven evofenedex en de drie binnenvaartverenigingen Koninklijke BLN-Schuttevaer, CBRB en de ASV merken dat de forse bezuinigingen van de afgelopen jaren hun tol eisen. Betrouwbare en efficiënte bediening van binnenvaart is cruciaal om de sector aantrekkelijker te maken voor bedrijven. Dit past ook goed in het beleid van het Kabinet om een modal shift van weg- naar water te bewerkstelligen. De ondernemersverenigingen verzoeken de Tweede Kamer daarom bij het begrotingsdebat Infrastructuur en Waterstaat extra budget vrij te maken voor betere bediening.
 
Op verschillende plekken loopt de capaciteit van Rijkwaterstaat tegen grenzen aan. Hoewel de inzet van Rijkswaterstaat groot is, kampt de organisatie met onvoldoende goed opgeleid personeel om het netwerk soepel draaiend te houden. Er is sprake van personele onderbezetting bij verkeersposten, bruggen en sluizen. De problemen zijn in het hele land merkbaar, zelfs op zeer drukke routes. Zo loopt de binnenvaart bij de Kreekraksluizen in Zeeland tegen problemen aan. Deze sluizen worden door camera’s op afstand bediend maar bij slechte weersomstandigheden komt een veilige bediening in het geding. Hetzelfde geldt voor de Volkeraksluizen en de sluizen bij Hansweert waar bij slecht weer de bediening helemaal stil komt te liggen. Op de Hollandsche IJssel is de aanmeldprocedure van de Algerabrug onvoldoende afgestemd. Containerschepen die vanuit Rotterdam naar Alphen aan den Rijn varen, moeten vier uur van te voren een opening bestellen bij de Algerabrug. Dit is langer dan de benodigde vaartijd naar de betreffende terminals.
 
De binnenvaartsector en handels- en productiebedrijven zien graag dat de Tweede Kamer extra budget vrijmaakt voor de bediening. Hiermee kan Rijkswaterstaat de bediening verbeteren en extra personeel inzetten tijdens drukke periodes of wanneer bediening op afstand niet mogelijk is. De Tweede Kamer debatteert morgen over de begroting voor Infrastructuur en Waterstaat.


 

Meer artikelen...

Ga naar boven