Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Jubileumfeest 90-jarig bestaan van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart groot succes!

Op vrijdag 11 oktober vond het jubileumfeest van het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) plaats met een gevarieerd en interactief middagprogramma in de Lloydzaal van het STC te Rotterdam, met daarna een rondvaart door Rotterdam op het prachtige partyschip de Jules Verne van Constant in Beweging, lid van het CBRB. Dit jubileum werd mede mogelijk gemaakt door een veertigtal bedrijven die het CBRB een warm hart toedragen, zonder hen was het niet mogelijk geweest om dit mooie evenement te organiseren.Om half 4 's middags werden de genodigden van het CBRB ontvangen met koffie en gebak, waarna Donatello Piras, veel gevraagd dagvoorzitter, de middag startte met een quiz over de geschiedenis van het CBRB. Een rijke geschiedenis met het hoogte- en dieptepunten, mooie resultaten, professionele vertegenwoordiging waarvan het doel sinds de oprichting ongewijzigd is gebleven: de belangen behartigen van de aangesloten leden en de binnenvaart.

De winnaar van deze quiz, Fred Witte van Dutch Delta Cruise Port, gaf aan de website van het CBRB bekeken te hebben en daardoor enkele vragen goed te hebben kunnen beantwoord. De winnaar kreeg een boek uitgereikt door Paul Goris, voorzitter van het CBRB. 


Donatello Piras, Fred Witte van Dutch Delta Cruise Port en Paul Goris (voorzitter CBRB)

Onder de indruk van de binnenvaart

Arjan van Gils, wethouder van Rotterdam verantwoordelijk voor de portefeuilles financiën, organisatie, haven en grote projecten, nam na de leuke en interactieve introductie het woord. Hij sprak over roerige tijden waarin het CBRB begon met haar werkzaamheden, maar ook over de roerige tijden waar de binnenvaartondernemers op dit moment mee te maken hebben, zoals duurzaamheid, tegenstrijdige belangen m.b.t. bruggen over rivieren en kanalen. Hij deelde ook zijn visie op de havencongestie in Rotterdam, waarbij het belang van data delen en goede interne logistiek werd benadrukt.
 
Arjan van Gils gaf aan onder de indruk te zijn van de binnenvaart en het geweldig te vinden dat er een organisatie is als het CBRB die op komt voor de belangen van de binnenvaart en de aangesloten leden. Hij feliciteerde nogmaals alle aanwezigen en kreeg uit handen van Paul Goris het eerste, speciaal voor deze gelegenheid gemaakte, CBRB-jubileummagazine uitgereikt. Dit jubileummagazine werd na afloop van de avond uitgedeeld aan alle aanwezigen, ook zal er naar elk lid van het CBRB een magazine worden gestuurd. 

Maarten van der Weijden

Olympisch kampioen op de 10 kilometer open water in 2008 in Beijing, Maarten van der Weijden was de hoofdspreker van deze middag. Zijn sportprestaties, zijn ziekte en de twee keer dat hij de Elfstedentocht zwom, verbond hij tot één inspirerend, indrukwekkend en mooi verhaal.
 
Waarbij hard werken, uitdagingen aangaan, samenwerken, met tegenslagen omgaan, domme pech hebben, overleven van kanker allemaal belangrijke punten in zijn verhaal waren. Toch was de belangrijkste boodschap dat doelen stellen geen verplichtingen zijn, maar richtlijnen. Richtlijnen waar je heen wil gaan. Het niet halen van een doel heeft niets te maken met falen. “Als het een eerste keer niet lukt, dan mag je het best een tweede keer proberen” aldus Maarten van der Weijden.  
 
Aan hij einde van zijn verhaal kreeg hij een staande ovatie van het publiek en iedereen was erg onder de indruk van zijn verhaal, dat zeker stof tot nadenken gaf. Na het middagprogramma was er nog kort de mogelijkheid om vragen aan hem te stellen en met hem op de foto te gaan, waar enkele aanwezigen dan ook zeker gebruik van hebben gemaakt.
 


Na het verhaal van Maarten was het moeilijk om weer over te gaan tot de orde van de dag. Maar Paul Goris en Donatello Piras gingen met elkaar in gesprek over belangrijke onderwerpen voor de binnenvaart. Verduurzaming was daar één van, waarbij Paul Goris aan gaf dat verduurzaming geen modewoord is, maar een must voor de binnenvaart.  Ook al wordt er geroepen dat de weg schoner is doordat motoren sneller vervangen kunnen worden, toch blijft de binnenvaart per vervoerde ton de schoonste mobiliteit in CO2 uitstoot. De binnenvaart is nu de schoonste modaliteit, maar dat moeten en willen we ook blijven.
 
De congestie en modal shift noemde Paul als actuele onderwerpen. Maar ook het aantrekken van goed personeel is van groot belang voor de binnenvaartbranche. Op elke niveau zijn mensen nodig, we moeten een aantrekkelijke sector zijn voor mensen om in te werken en te blijven werken. 

Jules Verne – Vaartocht door Rotterdam

Als afsluiter van de middag nam Constant Geerling, CEO van Constant in Beweging, het woord. Hij was onder de indruk van het verhaal van Maarten van der Weijden en stelde een mooi doel voor 2020 om samen met de gehele binnenvaart, het CBRB en andere partijen, zich volgend jaar een dag in te zetten voor het goede doel van Maarten van der Weijden. Waarna alle aanwezigen werden uitgenodigd om aan boord te gaan van de Jules Verne, het prachtige partyschip van Constant in Beweging.
 
Bij binnenkomst op het schip werd iedereen een heerlijk welkomstdrankje aangeboden en namen Robert Kasteel, directeur CBRB, en Paul Goris bij vertrek van het schip aan de Sint-Jobshavenkade het woord om alle aanwezigen te bedanken voor hun komst, het belang van samenwerken te benadrukken en uit te kijken naar de toekomst en werd er geproost op het CBRB en de binnenvaart. 

Robert Kasteel, directeur CBRB, spreekt de aanwezigen toe op de Jules Verne


Na dit alles werden de vijf heerlijke buffetten geopend en werd de avond begeleid door de zeer muzikale vijfkoppige band: TWQ. Rond de klok van half 11 's avonds meerde de Jules Verne weer af en kon iedereen met een jubileummagazine op zak de tocht naar huis maken.

Deze middag en avond kunnen worden bestempeld als indrukwekkend, inspirerend, smakelijk, gezellig, feestelijk en sfeervol. Het was een zeer mooi samen zijn met onze leden en relaties, waarmee we ook uit kijken naar de toekomst. We bedanken nogmaals iedereen voor zijn of haar komst en / of bijdrage voor deze dag. 

 

Foto's

  • Klik hier om de foto's van de middag te bekijken
  • Klik hier om de foto's van de avond te bekijken

  

  
Mouwen opstropen en aanpakken - reactie Centraal Overleg Vaarwegen (COV) op de Rijksbegroting van 2020

Koninklijke BLN-Schuttevaer, het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, de Vereniging van Waterbouwers, evofenedex en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, samenwerkend in het Centraal Overleg Vaarwegen, roepen de regering op de mouwen op te stropen en aan te pakken.

Weliswaar wordt geïnvesteerd in de vaarweginfrastructuur, echter is dit niet toereikend. De brancheorganisaties maken zich grote zorgen over de onderhoudsstaat van de Nederlandse vaarweginfrastructuur en de bereikbaarheid van het achterland. Onverwachte stremmingen en vertragingen als gevolg van achterstallig onderhoud zijn dagelijkse realiteit. Dat heeft grote gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven. De binnenvaart kan bijdragen aan de Nederlandse opgave voor mobiliteit en leefbaarheid. Dit vergt wel forse investeringen in een goed onderhouden, robuuste en toekomstbestendige vaarweginfrastructuur.  

Vaarwegen

De regering geeft in de Rijksbegroting van 2020 een extra impuls aan het onderhoud van de Nederlandse infrastructuur van € 97 miljoen. Daarvan gaat € 11 miljoen naar onderhoud van wegen en € 86 miljoen naar onderhoud aan vaarwegen. Met deze impuls wordt een deel van het uitgesteld onderhoud op de vaarwegen aangepakt en worden maatregelen genomen om storingen op de vaarwegen en de groei van het uitgesteld onderhoud te beperken. Koninklijke BLN-Schuttevaer, het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, de Vereniging van Waterbouwers en evofenedex zijn blij met deze impuls die hard nodig is. Door jarenlange bezuinigingen op onderhoud is het aantal stremmingen door storingen op het hoofdvaarwegennet ten opzichte van 2016 verviervoudigd. Met name het vervoer over de Maascorridor ondervindt regelmatig ernstige hinder door onverwachte stremmingen bij sluizen. Op de Nederlandse vaarwegen is nog veel ruimte beschikbaar om de files te verminderen dus alle reden om de problemen snel aan te pakken zodat vervoer over water optimaal kan worden benut. 
 
2020  In de begroting van 2020 wordt € 6,5 miljard geïnvesteerd in de infrastructuur van Nederland, daarvan gaat  € 994 miljoen naar vaarwegen. Van de extra investering van €86 miljoen in onderhoud komt € 14,5 miljoen beschikbaar voor onderhoud aan de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl en gaat € 10 miljoen naar het Maas Waal kanaal. Sluis Weurt krijgt een onderhoudsbeurt om technische storingen aan de sluis te voorkomen. In 2020 streeft het Rijk er naar om de volgende projecten te realiseren:   Openstelling capaciteitsuitbreiding sluis Eefde;  Start realisatie ligplaatsen Merwedes, door de aanleg van 4 extra ligplaatsen in de bestaande vluchthaven bij Gorinchem;  Start overnachtingshaven Lobith als onderdeel van toekomstvisie van de Waal. 
 

Capaciteitsuitbreiding nodig

Bij de sluizen in Zeeland voldoen de passeertijden al lange tijd niet aan de streefwaarde van 30 minuten. Dit wordt veroorzaakt door gebrek aan sluiscapaciteit op de belangrijke corridor tussen Antwerpen en Rotterdam. Er is daarom op korte termijn capaciteitsuitbreiding nodig bij de Volkeraksluis, Kreekraksluis en Krammersluis. Op de Maas ondervindt de scheepvaart lange wachttijden bij de enkelsluis in Grave. Het COV roept het kabinet op om wanneer de stuw gerenoveerd wordt in 2025 ook de schutcapaciteit uit te breiden zodat de Maas een alternatieve route voor de Waal kan zijn ten tijden van droogte. 

Bevaarbaarheid de Waal vraagt aandacht

De lage waterstanden van 2018 op de Rijntakken hebben de kwetsbaarheid van het natuurlijke riviersysteem inzichtelijk gemaakt. We staan voor de uitdaging om de Waal en IJssel beter bestand te maken tegen droogte en de bodemerosie te stoppen. Het kabinet stelt ruim € 7 miljoen beschikbaar om de “harde laag” op de Waal bij Nijmegen aan te pakken en dat is een goed begin. Het verbeteren van de bevaarbaarheid van de Rijntakken vraagt echter een structurele en internationale aanpak over het hele riviersysteem. Nederland ligt in de delta van grote rivieren en dan is structureel baggeren nodig om verzanding van het riviersysteem te voorkomen. PFAS-vervuiling vanuit de lucht heeft het baggerslib aangetast, daardoor liggen baggerwerken stil en worden er geen nieuwe werken opgestart. Om te voorkomen dat Nederland over het water op slot gaat moet het kabinet zo snel mogelijk een oplossing zoeken voor dit zorgwekkende probleem. 
 

Bediening

Het kabinet investeert 5 miljoen extra in het verbeteren van bediening. Met het project “Beter bediend” wordt op 5 trajecten de bedientijden aangepast, op diverse sluizen camerazicht en marifonie verbeterd en gewerkt aan betere betrouwbaarheid tijdens werkzaamheden. De partijen uit het Centraal Overleg Vaarwegen zijn blij met deze maatregelen. Een goede bediening bevordert het de betrouwbaarheid van vervoer over water en de bereikbaarheid van bedrijven in de haarvaten van het vaarwegennetwerk.  
 

Investeer in vaarwegen

Het gaat goed met de Nederlandse economie en dat uit zich in extra investeringen om de sterk verouderde infrastructuur operationeel te houden. Wil Nederland haar koppositie als doorvoerland behouden dan is meer nodig dan alleen behouden wat je hebt. De partijen uit het centraal overleg vaarwegen roepen het kabinet op om ook te blijven investeren in nieuwe infrastructuur. De binnenvaart kan bijdragen aan een oplossing voor de Nederlandse opgave voor mobiliteit en leefbaarheid. Een betrouwbare bediening, het terugdringen van storingen en tijdig baggeren; stuk voor stuk zijn dit kernopgaven van de overheid. Daarnaast dienen we de bestaande infrastructuur ook bestendig te maken voor de toekomstige klimaatveranderingen, zowel bij hoogwater als laagwater. Bescherming van de woon- en landbouwgebieden, maar ook terugdringing van het zoutwaterpeil maakt het tot een complexe materie waar de nodige investeringen niet voor ons uitgeschoven kunnen worden.  

 
 

Onderzoek naar economische impact laagwater op vaarwegen

Het CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer hebben opdracht gegeven voor een onderzoek ‘economische impact laagwater op vaarwegen’. Beide organisaties doen dit om inzicht te krijgen in de impact  van de lage waterstanden op de bedrijfsvoering van de modaliteit binnenvaart. De resultaten van dit onderzoek dienen om de noodzaak van de toekomstige inzetbaarheid van de binnenvaart onder de aandacht te kunnen brengen bij verschillende overheden en andere instanties op nationaal en internationaal niveau.

In 2018 was sprake van een langdurige droogte periode in Nederland. Een van de sectoren die beïnvloed werd door deze droogte was de binnenvaart zelf. Door het lage water op belangrijke vaarwegen, met name de Rijn en de Waal, ondervond de binnenvaart daar de gevolgen van. Enerzijds wist een deel van de binnenvaart daar handig gebruik van te maken en stegen de vrachtprijzen als gevolg van de laagwater toeslag. De gehele vloot kon worden ingezet om het vervoer via water te bedienen. Echter niet alle binnenvaart ondernemers zagen hun vrachten stijgen; scheepvaart die verhuurd was kon dit momentum niet benutten.

Naast de binnenvaart zelf zijn er natuurlijk ook nog andere sectoren betrokken bij het (binnenvaart)transport proces – denk aan verladers of fabrieken – die in meer of mindere mate de negatieve effecten hebben ondervonden van het lage water.

Op verzoek van het CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer wordt een studie uitgevoerd door het Erasmus UPT (Erasmus Centre for Urban Port and Transport Economics) die inzicht moet gaan geven in de directe en indirecte economische effecten voor en rondom de binnenvaart, van het lage water.   

Dit met als centrale onderzoeksvraag:
Wat is de omvang van economische effecten zowel voor de sector binnenvaart als voor de verladende bedrijvigheid, inclusief van deze bedrijven afhankelijke bedrijvigheid (indirecte effecten)?
 
Het onderzoek kijkt daarbij verder dan de sector binnenvaart en kent ook een brede, internationale economische invalshoek. Ook substitutie-effecten binnen de binnenvaart en tussen verschillende vervoerwijzen vormen een aandachtspunt  in dit onderzoek.
 
Het projectteam van Erasmus UPT bestaat uit drie experts, ieder met eigen expertise op het gebied van economische impact studies naar binnenvaart en maritieme transportketens. Een eindrapport verwachten wij rond het 4e kwartaal van 2019. Wij zullen u uiteraard van de uitkomsten op de hoogte brengen.Nautische veiligheid op de Westerschelde

Begin juni heeft het CBRB een afspraak gehad met de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) over de veiligheid van riviercruiseschepen/hotelschepen in het Scheldegebied.

De Commissie Nautische Veiligheid Scheldegebied (CNVS) evalueert alle aanvaringen, near misses, strandingen en incidenten. Daarbij is het niet de bedoeling om schuldigen aan te wijzen, maar om er van te leren en adviezen te geven.

In het algemeen maakt de GNA zich zorgen over de nautische veiligheid van de riviercruisevaart. Naar aanleiding van het incident met de Viking Idun heeft de GNA advies gegeven aan de Permanente Commissie voor Toezicht op de Scheldevaart (PC) en gesproken met de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De OVV zal waarschijnlijk eind september met resultaten van hun onderzoek komen.

Voorstellen Commissie Nautische Veiligheid

De Commissie Nautische Veiligheid heeft de Permanente Commissie het volgende voorgesteld:

Korte termijn:

  • Intern alle medewerkers van de verkeersbegeleidingscentrales verzoeken de riviercruiseschepen/hotelschepen nog intensiever te gaan begeleiden.
  • De GNA vraagt lijsten op van riviercruiseschepen/hotelschepen die verwacht worden in de verschillende havens. Dit helpt hen om een beter overzicht te krijgen van het aantal riviercruiseschepen/hotelschepen op de rivier.
Middellange termijn:
  • Meldplicht, waarbij 48 uur van te voren er moet worden gemeld, welke kapitein aan boord is en welke wachtmannen, waarbij moet worden aangegeven hoe diegene heet, welke vaarbewijzen diegene heeft, of deze voldoende Nederlands of Engels spreekt en hoe vaak deze al op de Westerschelde heeft gevaren. De GNA voert daarna een risicoanalyse uit en wanneer zij het niet vertrouwen zullen ze een loods voorschrijven. Wanneer een loods één of meerdere keren met de bewuste kapitein is meegevaren en aan kan geven dat alles redelijk onder controle is en dat de kapitein weet waar hij mee bezig is, kan besloten worden dat een loods voor de volgende keer niet meer nodig is.
Lange termijn:
  • Het liefst zou men een Scheldepatent invoeren. Hoogstwaarschijnlijk is dit niet mogelijk i.v.m. de harmonisering van de beroepskwalificaties in 2021. Wel kunnen specifieke vaargebieden meegenomen worden. Er wordt nu gelobbyd om de Westerschelde hier ook in mee te nemen.

 

Mogelijkheid onderzoek vroegtijdig melden

Op dit moment melden schepen zich via de marifoon op het moment van betreden van het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer gebied (GNB-gebied). Zowel de Nederlandse als Vlaamse overheid onderzoekt of het mogelijk is een meldingsplicht 48 uur voor het betreden van het GNB-gebied in te voeren. Op basis van de verkregen gegevens kan de GNA voor ieder riviercruiseschip een risicoanalyse uitvoeren. Indien de analyse aantoont dat er een groot risico is, dan kan de GNA voor het betreden van het GNB-gebied een loods voorschrijven om de veiligheid te garanderen.

 

Ad hoc loodsplicht

Vooruitlopend hierop zal de GNA, bij ernstige twijfel, vanaf nu op basis van veiligheidsrisico’s verbonden aan de vaart van een bepaald riviercruiseschip, een ad hoc loodsplicht opleggen.
De Westerschelde is een open zeearm met getij en druk verkeer. Vanwege de bijzonderheden op dit vaarwater adviseert de GNA eventueel een loods aan boord te nemen die de kapitein helpt de haven veilig te bereiken. Dit zal alleen gebeuren bij twijfel over de communicatie in één van de voertalen en/of over de lokale bekendheid. Het betreffende schip zal op een veilige plaats ten anker worden laten gegaan of afgemeerd en er zal dan ad hoc een loods worden voorgeschreven. Het schip krijgt dus een vaarverbod tot er een loods aan boord is. Dit zal natuurlijk behoorlijke vertraging opleveren voor het betreffende schip. De wettelijke loodsbesteltijd is 6 uur, uiteraard zal men er alles aan doen om de loods eerder aan boord te krijgen, maar toch zal het enkele uren duren. 

 

Folder Binnenvaartpassagiersschepen op de Westerschelde

Deze folder bevat meer informatie over de Westerschelde voor binnenvaartpassagiersschepen. De folders zijn beschikbaar in verschillende talen. De regels in deze folders zijn niet nieuw en zijn sinds 2008 van kracht.

Het verzoek is om deze folders te verspreiden onder het personeel van deze schepen.

 

Nautische veiligheid riviercruiseschepen/hotelschepen door juiste taal en plaatselijke bekendheid

Het is ontzettend belangrijk om een Nederlands en/of Engels sprekende kapitein te hebben én die ook kennis en ervaring heeft op de Westerschelde. Mocht er twijfel bestaan over de bemanning met betrekking tot het spreken van de voertalen of over de lokale bekendheid, dan is het uiteraard aan te raden om bij voorbaat een loods te bestellen, dit voorkomt in ieder geval vertraging gedurende de reis.

 

Probleem bij bedrijfsvoering

Inmiddels is Koninklijke BLN-Schuttevaer aangehaakt op dit dossier en kunnen zij zich verenigen met het bovenstaande. Tevens hebben wij, beide partijen, naar voren gebracht bij de GNA dat de dagpassagiersvaart een probleem krijgt in de bedrijfsvoering, met name bij ad-hoc vaarten in de dagpassagiersvaart, met een meldplicht van 48 uur. Dit is niet te realiseren en staat een economische bedrijfsvoering in de weg. De GNA heeft ons verzekerd dat het niet de bedoeling is dit op te leggen aan de dagpassagiersvaart. 
Meer artikelen...

Ga naar boven