Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Nieuwsfeeds - Binnenvaart

Green Deal voor de binnenvaart en binnenhavens is rond

Koninklijke BLN Schuttevaer, Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart en Nederlandse Vereniging van Binnenhavens tekenen akkoord met de Overheid. 

Op dinsdag 11 juni 2019 is de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens ondertekend. Deze Green Deal geeft invulling aan het Nederlandse klimaatbeleid om onder meer de belasting van het milieu en de afhankelijkheid van fossiele energie en schaarse grondstoffen te verminderen. Het doel van de Green Deal is de zeevaart, binnenvaart en havens te verduurzamen. Met als grootste doel een emissieloze en klimaatneutrale binnenvaart in 2050. De Overheid maakt hiervoor de komende 2 jaren € 15 miljoen vrij. Bij de Green Deal zijn naast de binnenvaart-brancheorganisaties en het Kabinet ook de verladers, zeevaart, havens, banken, TLN en kennisinstellingen betrokken.


Samenwerking branche-organisaties

Deze Green Deal is tot stand gekomen na een intensieve onderhandelingsperiode. Hierbij is nauw samengewerkt tussen de binnenvaartbranche-organisaties Centraal Bureau voor de Rijn en Binnenvaart (CBRB) , Koninklijke BLN Schuttevaer (BLN Schuttevaer) en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB). De Green Deal is de eerste grote stap richting een groene binnenvaart.

Binnenvaart: schoonste modaliteit, nu en in de toekomst

De ambitie van de binnenvaart is om de schoonste modaliteit te blijven; voor nu en in de toekomst. Het gaat hierbij zowel om CO2-reductie alsook reductie van emissies. De belangrijkste afspraken in de Green Deal zijn:
  • Reductie van CO2 met 35-50 % tot 2035. Dit zal met name worden bereikt door het bijmengen van duurzame biobrandstof. Een klimaatneutrale en emissievrije binnenvaart in 2050. Dit dient te worden bereikt door inzet van schonere motoren, nieuwe technieken en het aanpassen van bestaande motoren;
  • Gelijkwaardigheid van motoren en acceptatie van nabehandelde motoren die voldoen aan de eisen voor een schone motor. De milieuprestaties krijgen een label op basis waarvan een bijdrage uit het verduurzamingsfonds en financiering door banken wordt afgesproken.
  • Afschaffing van regionale milieu-eisen zoals de CCR2-verordening in Rotterdam. Een integrale aanpak zoals de Green Deal heeft immers een grotere impact dan een lokale regeling;
  • Een betere afhandeling van de binnenvaart, o.a. door inzet van integrale IT-systemen en het  oplossen van de congestie bij de container-terminals;  
  • In Europees verband wordt door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IW) een verduurzamingsfonds uitgewerkt voor schonere motoren. Hiermee wordt ook de ontwikkeling van nieuwe technieken gestimuleerd. Voor de komende 2 jaren maakt het Kabinet € 15 miljoen vrij om in Nederland al inzet van schonere motoren te stimuleren voor de zgn. ‘onrendabele top’;

Havens: stimuleren en faciliteren schone scheepvaart

Ook de Nederlandse binnenhavens committeren zich aan de doelstellingen van de Green Deal.  Hiermee wordt schone scheepvaart gefaciliteerd. De havens streven naar een uniform systeem van gedifferentieerde tarieven en kortingen op het binnenhavengeld. Daarnaast is afgesproken met Ministerie van IW en met het Ministerie van Financiën dat de energiebelasting op de gebruikte elektriciteit voor walstroom door de scheepvaart wordt afgeschaft.  
 

Modal Shift

Daarnaast committeren alle partijen zich aan een versterkte inzet en middelen voor modal shift van weg naar binnenvaart en rail. Hierin zullen verladers, overheid, binnenvaart en andere branche-organisaties samen optrekken.
Paul Goris (Voorzitter CBRB), Dominic Schrijer (Voorzitter BLN Schuttevaer) en Eric Janse de Jonge (Voorzitter NVB) geven aan enorm verheugd te zijn met deze Green Deal: “Dit is een goede en robuuste eerste stap op het pad naar vergroening. Het is nu belangrijk dat alle partijen zich houden aan de afspraken.”


Lees hier de Green Deal


Lees hier de toespraak minister Van Nieuwenhuizen bij ondertekening Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en HavensBlij met aanpak “harde laag” Nijmegen

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat maakt vandaag bekend dat zij € 7,7 miljoen vrij maakt om de “harde laag” bij Nijmegen aan te pakken. Brancheorganisaties Koninklijke BLN-Schuttevaer, Centraal Bureau Rijn en Binnenvaart, evofenedex en de Vereniging van Waterbouwers zijn blij met dit besluit. Het Centraal Overleg Vaarwegen, waarin de partijen gezamenlijk optrekken voor een betere infrastructuur, heeft geruime tijd lobby gevoerd om dit ernstige en gevaarlijke knelpunt met spoed aan te pakken. Het CBRB heeft de juridische analyse ‘inspanningsverplichting Nederland waterdiepte Waal’ gemaakt en mede daardoor is dit besluit genomen door de minister.

Doordat de rivier erodeert en de met stortsteen gefixeerde bodem bij Nijmegen niet mee daalt, is een verondieping ontstaan die bij lage waterstanden een gevaarlijk knelpunt vormt voor de scheepvaart. Door de bodem van deze harde laag af te vlakken, verdwijnen de hobbels en verbetert de bevaarbaarheid. Verder komt er een geleidelijke overgang van de harde laag naar de zandige rivierbodem. Dit maakt de overgang van diep naar ondiep vaarwater minder abrupt waardoor de kans kleiner is dat binnenvaartschepen contact maken met de harde laag en beschadigd raken.

Minister Van Nieuwenhuizen: “Droogte zorgt voor problemen met de bevaarbaarheid van onze rivieren. Daarom moeten we ons niet alleen meer richten op waterveiligheid en de hoogste stand van het water, maar zeker ook op de laagste stand die ontzettend belangrijk is voor onze binnenvaart. De maatregelen bij Nijmegen zijn daar een mooi voorbeeld van.” Ook wil de minister erosie tegengaan en natuurontwikkeling stimuleren door gebruik te maken van suppletie in kribvakken.

De voorbereidingen starten nog dit jaar en in 2020 moet het project gereed zijn. De maatregelen en verbeteringen aan de bodem moeten inzicht geven in hoe waterstanden in de toekomst bij laag water te beïnvloeden zijn en wat deze ingrepen betekenen voor de rivierfuncties.

Het CBRB is zeer tevreden met de adequate en snelle aanpak van de minister en hopen dat de Waal bij lage waterstanden beter bevaarbaar wordt en weer gaat voldoen aan de internationaal afgesproken streefdiepte van 2,80 m bij OLR.Loontabel 1 juli 2019

Bijgaand treft u de Loontabel aan met de bedragen die gelden vanaf 1 juli 2019.

In deze loontabel is een halfjaarlijkse prijscompensatie van 0,69% verwerkt.
De loonbedragen voor de functies lichtmatroos en deksman zijn aangepast aan het wettelijk minimum(jeugd)loon per 1 juli 2019.

icon Loontabel 2019-7


Zie ook:Informatie voor werkgevers


Consumentenprijsindex april 2019

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de consumentenprijsindex (CPI) van de maand april 2019 bekendgemaakt. De afgeleide CPI voor alle huishoudens (2015=100) is in de periode van oktober 2018 tot april 2019 gestegen van 103,83 naar 104,55; in procenten bedraagt deze stijging 0,69%.
Een stijging van deze index wordt veelal in het kader van (collectieve) arbeidsovereenkomsten gehanteerd als inflatiecorrectie per 1 juli 2019.

Meer artikelen...

Ga naar boven