Ledengroep Containeroperators

Wie zijn we?

De ledengroep Containeroperators bestaat uit barge operators die actief zijn in de vier deelmarkten van de containerbinnenvaart: de Rijnvaart, de Rotterdam-Antwerpenvaart, de Beneluxvaart en het vletwerk. Bij elkaar is de ledengroep verantwoordelijk voor het vervoer van ongeveer 70% van het totale containervolume in de genoemde deelmarkten.


Wat doen we?

De ledengroep Containeroperators houdt zich bezig met alle niet-commerciële onderwerpen die relevant zijn voor de containerbinnenvaart. Vooral de gang van zaken in de zeehavens heeft daarbij prioriteit.

Er vindt dan ook frequent overleg plaats, zowel op operationeel als op strategisch niveau, met de belangrijkste zeehaventerminals in Rotterdam en Antwerpen. Het belangrijkste aandachtspunt daarbij is op dit moment Nextlogic. Dat project is gericht op het verbeteren van de gehele operationele keten van containerbinnenvaart van/naar Rotterdam, is bestemd voor barge operators, inland terminals, zeehaventerminals en depots, rederijen, en uiteindelijk ook voor expediteurs en verladers. De havenbrede integrale aanpak is gebaseerd op drie pijlers: neutrale integrale planning van terminal en depot slots, call size optimalisatie en performance meting.

Waar mogelijk en relevant wordt samengewerkt met andere operators in de keten, havenautoriteiten, overheden, kennisinstituten en andere brancheorganisaties in logistiek, transport en overslag van containers.
 
Zo hebben wij enkele jaren geleden samen met de Vereniging Inland Terminal Operators (VITO) het samenwerkingsverband LINC (Logistiek Intermodaal Netwerk.com) opgericht.
Op basis van de recent opgestelde strategie zijn de volgende prioritaire onderwerpen gedefinieerd:
  • zeehavenlogistiek (uiteraard in samenhang met LINC)
  • achterlandlogistiek
  • verbetering van het netwerk richting marktpartijen en richting (internationale) overheden
  • profilering van de containerbinnenvaart.
De ledengroep komt, afhankelijk van de actualiteit, twee tot vier keer per jaar bijeen. Daarnaast nemen delegaties vanuit de ledengroep en/of het bestuur, deel aan diverse (operationele) overleggen en andere relevante gremia.


Aangesloten leden:

 
Frank Reijerse


Frank Reijerse
Junior secretaris

Contact:

Leden-/Overleggroepen:
Takenpakket:
  • LINc


Ga naar boven