CBRB

De leden van het CBRB zijn vertegenwoordigd in alle belangrijke deelsectoren van de binnenvaart, zowel op het niveau van de vervoerder als dat van vervoersorganisator. De aangesloten leden zijn actief in diverse deelmarkten: containers, droge bulk, duwvaart, passagiersvaart, Ro-Ro, sleepvaart en bijzonder transport, tankvaart en veerdiensten. Ook kent het CBRB een omvangrijk netwerk van geassocieerde leden die betrokken zijn bij de bedrijfstak binnenvaart.

Doel: versterking van de positie van de aangesloten binnenvaartondernemingen en van de binnenvaart.

CBRB

 

De Organisatie

  • Het CBRB kent een verenigingsstructuur, waar de leden het voor het zeggen hebben.
  • Het bestuur heeft de taak om de onderlinge afstemming en de interne structuur van de diverse ledengroepen, deelmarkten en taakcommissies te bewaken.
  • Directie en secretariaat zorgen voor het dagelijkse functioneren van de organisatie.


organogram

Het CBRB vertegenwoordigt het grootste deel van alle rederijen en vervoersorganisatoren in alle deelsectoren. De grote diversiteit in de achterban creëert een breed draagvlak. Dankzij dit draagvlak kan het CBRB zowel de belangen van het grote als het kleinere bedrijf in de binnenvaart behartigen. Daardoor wordt een effectieve belangenbehartiging bevorderd.

Bij het CBRB hebben de leden het voor het zeggen. Zij zijn georganiseerd in ledengroepen, ingedeeld naar activiteit en deelmarkt. De samenstelling van de ledengroepen is zeer divers: vervoerders, vervoersorganisatoren, groot of klein. De organisatie van de ledengroepen is zodanig dat alle groepen - in eigen kring - over alle voor hen belangrijke zaken kunnen praten, nadenken, informeren en (mee)beslissen.

Over zaken die vervoerders aangaan beslissen vervoerders. Over zaken die vervoersorganisatoren aangaan beslissen de vervoersorganisatoren. Vaak zijn aangelegenheden in het belang van beide groepen leden. In die gevallen worden de zaken op elkaar afgestemd via het bestuur van het CBRB. Deze vorm van werken zorgt ervoor dat wanneer mogelijk ledengroepen "hun eigen bonen doppen" en indien dat wenselijk of noodzakelijk is, wordt een CBRB-breed afgestemde mening gegeven.

Naast het lidmaatschap voor vervoerders en vervoerorganisatoren biedt het CBRB de mogelijkheid om als geassocieerd lid tot de vereniging toe te treden. Dit lidmaatschap staat open voor bedrijven die binding hebben met de Nederlandse binnenvaart, zoals financiële instellingen, toeleverende en dienstverlenende bedrijven en verladers. Dit lidmaatschap-zonder-stemrecht heeft tot doel het binnenvaartnetwerk te verbreden en te versterken en daarmee de kennis binnen de sector beter beschikbaar te maken voor alle betrokken partijen Het lidmaatschap intensiveert het contact tussen geassocieerde leden en binnenvaartondernemers en vice versa

De Algemene Ledenvergadering, waarin alle aangesloten vervoerders en vervoersorganisatoren stemrecht hebben, kiest het Algemeen Bestuur. Dit bestuur is zodanig samengesteld dat het alle geledingen van de vereniging vertegenwoordigt. In de praktijk betekent dit dat het bestuur vertegenwoordigers kent uit alle deelmarkten en ledengroepen, uit de hoek van de vervoerders (rederijen en varende ondernemers) als ook van de vervoersorganisatoren.

Daarnaast zijn er ledengroepen met een eigen voorzitter en in de meeste gevallen een eigen bestuur. Zowel in het geval van het Algemeen Bestuur als van de ledengroepen, vinden eens in de twee jaar verkiezingen plaats. Veel inhoudelijk werk vindt plaats in commissies en (ad hoc) werkgroepen, die op hun beurt een zodanige samenstelling kennen dat ook daarin de relevante ledengroepen zijn vertegenwoordigd.

 

Ga naar boven